Thuốc Song hảo đại bổ tinh- F: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSong hảo đại bổ tinh- F
Số Đăng KýVD-21496-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao khô dược liệu; Nhân sâm; Đương quy; Phục linh; Xuyên khung; Quế nhục- 300mg; 20mg; 20mg; 20mg; 20mg; 20mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiChai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
14/03/2016Công ty TNHH DP FitoPharmaChai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên1819Viên
Côn { Ậ _ c Ầ 2 8 tyTNHH Dược Phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM FITO PHARMA bi : Độc lập -Tự do -Hạnh phú 26 Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú Pe a a
Thuận An, Binh Duong
Ve
MAU NHAN THUOC
. Nhan truc tiép trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
-_ Nhãn chai thuốc
– Nhãn vỉ thuốc
._ Nhãn trung gian:
Bao bì hộp ngoài
._ Toa hướng dẫn dùng thuốc:
Toa SONG HAO DAI BO TINH -F
.Bình Dương, ngày 0Ÿ tháng 2 năm 2013
ƑTổng Giám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc

1-6

PSSÊN
2)

Wo
ISO 9001:2008: ft
CONG THUC BAOCHE CHO 01VIEN NANG: .©300mg œokhôđược liệutương đương: Lộc nhung (nu (ewipartotrichum) 210mg; Nhân sâm |S} (Radix Ginseng)90mg; 05trong (Cortex Eucommiae) 105mg; Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosoe Proeparata)5mq; Ngưu tất (Radix Achyranthis L4 6nnn2) 105mg; Hàthủô đỏ (Rođx Falopiae jjmuttiflorae) 105mg; Bakich(Radix Morindae officnalis) 105mg; Nhyc thung dung (Herba Gstanches) 105mg; Son thi(Fructus Comi officinalis)105mg; Bach trust (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 105mg; Kimanh (Fructus Rosae laevigatae) 105mg; (amthảo (Radix Glycyrrhizae) 105mg; Duong quy (Rodix Angelicae sinensis) 85mg; Phyc linh(Poria) 85mg; Xuyén khung (Rhizoma Ugustic wallichi) 85mg; Qué nhyc (Cortex Gnnamomi) 85mg. ©Bot mịnđược liệu: Nhan sam(Rada Ginseng) 20mg; Dung quy (Radix ‘Angelicae sinensis) 20mg; Phyc linh(Poria) 20mg; Xuyên khung (Rhizoma Ligustid wallichii) 20mg; Quế nhục (Cortex Gnnamomi) 20mg. ©Téduge vừađủ01viên nang DẠNG BÀO CHẾ: Viênnàngcứng.

ftố
fitoISØ 9001:2008

CTY TNHH DƯỢC 26Bis/1 KpTrung, OF:v60310010
BAO BÌHỘP NGOÀI

ha Ah

BỘ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT

Lan đầu:.Át.!..š……….@.A

ISO 9001:2008 ET
(ÔNG DỤNG: Tráng dương, bổthận, bổhuyết, tăng aging sinh ye. ŒiỈĐỊNH:.®Nhức mỏicơthế,viêmkhớp, thấp khớp. ©Céctriệu chứng suythận đương nhưđaulưng, mỗi gối, ùtai,hoamắt, chóng mặt,tócbạcsớm, haytiểu đêm. Ì*Œctriệu chứng suynhược cơthểnhưkémngủ, hay hồihộp, loâu,làm việc maumệt, haythởdốc.
trước bữaăn. GHONG CHI ĐỊNH: Phụnữcóthaivàtrẻemdưới 15 tuổi.THAN TRONG: Không có. TÁCDỤNG PHỤ: Chưacóbáo cáo. BAO QUAN: Ủnhiệt độkhông quá3ữ%, nơikhôráo, tránh ánhsáng. KHUYẾN CÁO: ~Đến tắmtaytrẻem. ~Đọckỹ hướng đảnsửdựng trước khidùng. ~Nếu cầnthêm thông tinxin hai kiếnthầythuốc. TiEU CHUAN APDUNG: TCCS.
EUDUNG: Uống mỗilần2ven, ngdy 2in.Using |
HERBAL CAPSULES Ne40.

À%———————————— Y
VN-01003-H-Vr7
fito

Cg wHo

FITO PHARMA 368i KpTrung, Vinh ‘91:06503743210 }I

010039 811934711

ịTRÁCH NHIỆM HỮU HẠN)’

FITO
PHARMA
CO.,LTD.
ISO
9001:
2008
DUGC PHAM

Gstanches) 105mg; Sonthi (Fructus Comi officinals)0Smg; Bach trust (Rhizoma Atroctylodis macrocephaiae) 105mg; Kim anh(Fructus Rosae laevigatae) 105mg; Cam thảo (Rodix Glycyrrhizae) 105mg; Duong quy(Radix Angeliae sinensis) 85mg; Phục inh(Poria) 85mg; Xuyén khung (Rhizoma Ligustici walichi) 85mg; Quếnhục (Cortex Ganamomi) 85mg. ®Bột mịn đượcliệu: Nhân sảm(f@dx Ginseng) 20mg; Đương quy (Radix Angelicae sinensis) 20mg; Phyc linh(Poria) 20mg; Xuyên khung (Rhizoma Ligusic wallichi 20mg; Qué tay (Cortex Gnnanoni] 20mg. ©Táđược vừa đủ01viễn năng . DẠNG BÀOCHẾ: Viênnangcứng.

THẬN TRỌNG: Không có.TACDUNG PHY: Cua cibsocha.BAQUAN: nhiệt độkhông quá3C,nơikhôráo,tránh ánhsáng. KHUYẾN CÁO: .. Đểxatắmtaytrẻem.Đọckỹhướng dẫnsỉđụng trước khiđùng. Nếucần thêm thông tỉnxin hỏiý kiếnthấy thuốc TIÊU CHUAN APDUNG:TCCS.

SOK: 2
Số lôSX: =
fi © CTY TNHH OUGC PHAM RM NSX: š
26t] KpTrưng, Vĩnh Phú,Thu; E 1509001:2008 : 0 8Ïl54711l010039 HD: z

NHAN CHAI

CÔNG THỨC BẢOCHẾ CH001VIÊN NANG : ©300mg caokhôdược liêu tương đươn sam (Radix Ginseng, l0trong ((0r†ex £Uc qưu tất(Ñødix 4 bidentatae) 105mg; Hathu646 Timer 10) ((H0/18/0/0)0/00( 1al/s) 105mg; Nhục thung dung (/ inthu(Fructus Corni o 7/5)105mq; Bach truat (Rhizoma Atractyk ng;Kimanh(frIu(tus [ 105mg; (am thảo (Radix Glycyn elicaesinensis) inh(Poria) 85mg; Xuyén khung (Rhit
ng(Comu Cervi pantotni 10mg; Nhân 105 I0dìx fehimannnige JSO9001:2008.
85mg; Quénhuc (Cortex Gin ;Nhan sảm
® Tá dược vừađủ01viên nang DANG BAOCHE: Vien nang cung. CÔNG DỤNG: đương, bồthản, bốhuyết, tâng cưỡng sinh lực CHI BINH: thế,viêmkhớp, tháp khớp, ieuchứng suy thándương nhưđaulưng, môigói,Utai, hoamat, chong mat, tocbacsom. haytiếudéInqsuynhược (ơthì 0|hộp, l0ảu,làmviệc maumệt, hay thó (áctriều ( TT LIỀU DŨNG: Uống mỗilần2viền, g trước CHỐNG CHÍĐỊNH: Phụnữcothaivà 1 bữaán.

BAO BÌ HỘP NGOÀI

HỘP 10VỈ x 10vì 80X10 BLISTERSx 10(APSULES
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA 26B KpTrung, Vinh Phu, Thudn An,Binh Dương, ViệtNam 1;0650.3743210 Fax: 0650.375 2

{HAN TRONG: Khong có. TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbảocáo. BẢO QUẢN: Únhiệt đồkhong qué30°C, noikhôrà KHUYẾN CÁO: Déxatamtaytrẻ em, kyhuong sửdungtrước khidùng,
tránh ánhsảng
Nếucán thêm thông tínxinhóiýkiến tháy thuốc TIỂU CHUẤN ÁPDỤNG:
ISO 9001:2008
ISO9001:2008.
HỘP 10VỈx10VIÊN NANG B0X108LISTERSx 10 CAPSULES
CÔNG TY TNHH DƯỢC 2177-0)(N11©Ä2272U10)/ 26Bis/1 KpT inhPhú, Thuán An,Binh Ou | 3n TÀI 0c 40.5
XT wHo
HOP 10Vix10VIEN NANG 80X 108LISTERS x10(APSULES

NHAN VI

. „ (eae
Vién nang SONG HAO DAI BOTINH -f “imassttzetme*củalốChitc¥ TE ThE GIA
Bổ thận -Tăng cường sinh lực.
CÔNG THỨC BÀO CHẾ CH0 01VIÊN NANG :
© 300mg cao khô dược liệu tương đương: Lộc nhung ((ornu (ervi pantotridhum) 210mg; Nhân sâm (Radix Ginseng)190mg; 86 trong (Cortex Eucommiae) 105mg; Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)105mg; Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae) 105mg; Ha thi 6dd (Radix Fallopiae multiflorae) 105mg; Ba kich (Radix Morindae officinalis) 105mg; Nhuc thung dung (Herba Œstanches) 105mg; Sơn thi (Fructus Cori officinalis)105mg; Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 105mg; Kim anh (Fructus Rosae laevigatae) 105mg; Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 105mg; Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 85mg; Phuc linh (Poria) 85mg; Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 85mg; Qué nhuc (Cortex Cinnamomi) 85mg.
® Bột mịn dude ligu: Nhan sam (Radix Ginseng) 20mg; Dudng quy (Radix Angelicae sinensis) 20mg; Phuc linh
(Poria) 20mg; Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 20mg; Qué nhuc (Cortex Cinnamomi) 20mg.
© Taduge: Tinh bot (Amylum Manihoti) 100mg; Bat Talc (Tafcum) 5mg; Magnesi stearat (Magnesii stearas) 2,5mg;
Natri benzoat (Natrii benzoas) 2,5mg.
DANG BÀ0 CHẾ: Viên nang cứng.
CÔNG DỤNG: Tráng dương, bổthận, bổhuyết, tăng cường sinh lực.
CHỈ ĐỊNH:
® Nhức mỏi cơthể, viêm khớp, thấp khớp.
®- (ác triệu chứng suy thận dương như đau lưng, mỏi gối, ùtai, hoa mắt, chóng mặt, tóc bạc sớm, hay tiểu đêm.
® (ác triệu chứng suy nhược cơthể như kém ngủ, hay hồi hộp, loâu, làm việc mau mệt, hay thở dốc.
LIEU DÙNG: Uống mỗi lần 2viên, ngày 2lần. Uống trước bữa ăn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữcóthai vàtrẻ em dưới 15tuổi.
THẬN TRỌNG: Không có.
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbáo cáo.
QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơsởytếđểtheo dõi vàxửtrí.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa cóbáo cáo.
BAO QUAN: 6nhiét 46khong qué 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYEN CAO:
– Déxa tém tay tré em.
-_.Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng.
-_.Nếu cần thêm thông tinxin hỏi ýkiến thầy thuốc.
~_.Thông báo cho bác sỹtác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc.
HẠN DÙNG: 36tháng kể từ ngày sản xuất.
TRÌNH BÀY:
-_.. Hộp 10vỉx 10viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sửdụng.
-_.Chai 40viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sửdụng.
TIÊU CHUAN AP DUNG: TCCS.

Sản xuất tại:CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA Phòng tưvấnkhách hàng: 26Bis/ 1KpTrung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương -Việt Nam (0650).3743219, ĐT: 0650. 3743 210 ©Fax: 0650. 3758 552 ©Email: info@fito.vn Website: wwwéitovn VPKinh doanh -Marketing: 41Hoàng DưKhương, P.12,Q.10-TP.HCM seĐT:08.3866 5416 sFax 08.3868 3094 eRn A Chỉ nhánh HàNội: 64AnDương, Quận Tây Hồ-Hà Nội s ĐT:04.3716 9031/ 3717 0297 eFax: 04.38290118 e Emalt
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

Ẩn