Thuốc Savi Bromhexine 8: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSavi Bromhexine 8
Số Đăng KýVD-19934-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBromhexine HCl – 8 mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 100 viên; Hộp 1 chai 500 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm SAVI (Savipharm J.S.C). Lô Z01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm SAVI (Savipharm J.S.C). Lô Z01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
25/05/2016Công ty CPDP Sa ViHộp 3 vỉ x 10 viên750Viên
L6 7.01-02-03a KGMKOX Tait Thuan, Q. 7, ĐT “tỤCWUAR+Y j te By
máu A PHE DUYET
700145

Olen,
MAU NAN DANG Loy
SaVi Bromhexine 8-hộp 3vỉ

_Lan div: Vt Al A QL #

SE)8E ng
ot2Box
SiỆ3Šsẽ 3sẽ SaWi
Fass i
axe3 2 = = Bromhexine HCI 8m = a S: >
raion venta rape vex

Thanh phẩn :Mỗi viên chứa : Bromhexine HCI ca Tádược vừa đủ
Chỉ định -Chống chỉđịnh -Liểu lượng – Cách dùng -Thận trọng -Tác dụng phụ : | Xin đọc trong tờhưông dẫn sửdụng.

|
| 10 TABLETS x 3 BLISTERS |
cia,
eT

Bromhexine HCI 8mg
Bảo quản :Nơi khd, nhiệt độkhông quá 30°C. Tránh ánh sáng.
Tiêu chuẩn :TCCS /SDK /Reg. No.:
SốlöSX /Batch No. : Ngay SX/Mfg. Date : Hạn dùng /Exp. Date :

“>0sat>š528 <2 j se SSS | n§ xã i NUZ i soste i “Sq>E | 22528a | Sà >g j =gteỒÓGS (= | s7um | $2895 3 i Sàn ng cư
š ° By Se Es |
Ro ES sg 8 s5 ị
i

Composition :Each tablet contains : Bromhexine HCI .. Excipients q.s. for
Indications -Contraindications – Dosage -Administration -Precautions – Side Effects :See enclosed leaflet.

Storage :Keep inadry place, donot store above 30°C. Protect from light.
Specification :Manutacturer’s

READ CAREFULLY THE EEAFLET BEFORE USE -KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN

TP. Hé Chi Minh, ngay ..& thang .2. nim 20427.
Tổng Giám Đốc 27 as

ng na áp mix san (asege==iss) BI AD9/9/ADWC roi

Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q. 7,Tp.HCM s s
ĐT: (08) 37700142 -143-144 Fax: (08) 37700145 SaVi Bromhexine 8
Mẫu nhãn vỉ
é5Anicaaania Tat con Saree GMP-WHO ‘‘
$616 SX:
E71 Bromhexine HCI 8mg
Kế n ŠA VIPHARMACEUTICAL J.8.C0. | SUCRE” sauipharm JSC ` See ; SOCIAL RESPONSIBILITIES: WHO-GMP !
nO Bromhexine HCI 8mg
GD CTY CPDUC PHARM SAVI GCE) sauipharm JSC
TRACH NHIEM TRON VEN GMP-WHO ;
sav
EMI €Œ
Bromhexine HCI 8mg
—= ‘ Sauna SAVIPHARIGACEUTICAL J.S.Co. | 2 SaWipharm J.S.C ‘
SOCIAL RESPONSIMILITIES WHO-GMP
Emon Bromhexine HCI 8mg
CTY CPDƯỢC PHẨM SAVI SaWiphara J.S.C

i : GMP-WHO | § ‘
XP ro CaXINi TC Sawi______. :
TP. Hồ Chí Minh, ngay .£. thang §.. nim 20/2-
Tổng Giám Dic &We

TP. Hồ Chí Minh, ng àty..È. tháng ..Ì. năm 20/1–

C111,
lễ

08000000

va sonsVE.(GMP-WHO

°”

KT HCI 8mg

TRÁCH NHIÊN TEON VEX
Bromhexine HGI 8mụ ——Bi0mieXine.g)-
Savi

THÀNH
PHAN
:Mới
viền
chứa
:
Bromhoxine
HCI
……..
8mg
Tádược
vừa
đủ

CHỈ
ĐỊNH
-CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH
LIỀU
LƯỢNG
-CACH
DUNG

THANTRONG
-TAC
DUNG
PHY
:
Xin
đọc
tờhưởng
dẫn
sử
dụng
thuốc.
TIEU
CHUAN
:TCCS
Đểxatắm
laycủa
trảem
Đọc
kỹhướng
dẫn sử
dụng
trưôc
khidùng
7
In)
£ØN0
TY/EP.UUU0
PHẨM
SAVỊ(ZaVipharm.
J.Š.0]
(Uae
CLT.
aa
00000
010)

SDK
//Reg.
No,
:
SốlôSX/Batch
No.
:
Ngay
SX/Mfg.
Date
:
Han
ding/
Exp.
Date:

Bromhexine HCI 8mg
MMO (8)
|
)

COMPOSITION
:
Each
tablet
contains
:
Bromhexine
HC
Exelplente
q.8.
for…

INDICATIONS
-CONTRAINDICATIONS
DOSAGE
-ADMINISTRATION

PRECAUTIONS
-SIDE
EFFECTS
:
See
enclosed
loatiot.

SPECIFICATION
:Manufacturer’s
Keep
ovtofreach
ofchildren
Read
carefully
theleaflet
before
use
Doe
fl it
dee)
[QVẤ0/71/67213.72
“7
IIIIIIllllllli

Mẫu hộp
ĐT: (08) 37700142 -143 -144 Fax: (08) 37700145
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI (SaMWipharm J.S.C)
,Q.7, Tp.HCM Lô Z.01 -02- 03a KCN/KCX Tân Thuận
SaVi Bromhexine 8-chai 100 viên
MAU NA DANG EY TRACH NETEM TRON VEN

TRACT NHIỆM TRỌN VẸN
CÔNG TY GP DƯỢC PHẨM SAVI (SaWipharm J.S.C)
Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q. 7,Tp.HCM
ĐT: (08) 37700142 -143 -144 Fax: (08) 37700145
Mẫu nhãn trên chai
MAU NEAN DANG IY
SaVi Bromhexine 8-chai 100 viên

BỒN

Thanh phan : Bảo quản :Nơi khô,
Mỗi viên chứa : nhiệt độ không qua 30°C.
Bromhexine HCI 8 mg |Tranh anh sang.
Tá dược vừa đủ 1viên Đểxa tâm tay của trẻ em
Chỉ định -Chống chỉ định -|Øọc kỹ hướng dẫn sử dụng
i lugng ng đùng- |Trước khi dùng
Xm đọc Hong tỏ TU Ti8u chuẩn :TCCS
hướng dẫn sử dụng.
SĐK:
Số lôSX, Ngày SX, Hạn dùng :
Xem dưới đáy chai.

V
TP He Ca eae &thing 9. nam 20.2

<=>
mAw
nmAns
mins
rey
CONG
TY
CP DUUC
PHAM
SAVI
(Sawspharm
J.S.C)
SaVi
i Í
.§.
aVi
Bromhexine
8


Z.01-02-03a
KCN/KCX
Tân
Thuận,
Q.
7,Tp.HCM

SE
30
ĐT:
(08)
37700142
-143
-144
Fax:
(08)
37700145
Mẫu
hộp 7

500
viên
nén
)
Br0mlleXirte
(8)
2

Bromhexine
HCI
8mg

‘TRACH
NHIEM
TRON
VEN

AM
(ÌIT:
e
THÀNH
PHẦN
:
Mỗi
viên
chứa
:
|
Bromhexine
HCI
………………….
8mg
|
Sal

dược
vừa
đủ
…………………
1viên
_Bromhexine’8)
|
COMPOSITION
:Each
tablet
contains
:
Bromhexine
HCI
..
.8mg
Excipients
q.s.
for

1tablet

CHỈ
ĐỊNH

CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH

LIỀU
LƯỢNG

CÁCH
DÙNG

THAN
TRONG
-TAC
DUNG
PHU
:
Xin
doc
td
hudng
dan
sử
dụng
thuốc.
INDICATIONS
-CONTRAINDICATIONS
DOSAGE
-ADMINISTRATION

PRECAUTIONS
-SIDE
EFFECTS
:
See
enclosed
leaflet.
Bromhexine
HCI 8
mg

BAO
QUAN
:Noi
khé,
nhiét
46
khéng
qua
30°C.
Tranh
anh
sang.
STORAGE
:Keep
inadry
place,
do
not
store
above
30°C.
Protect
from
light.

vién
nén
|
TIEU
CHUAN
:TCCS
Để
xa
tầm
tay
của
trẻ
em
|
Đọc
kỹ
hướng
dẫn
sử
dụng
trước
khi
dùng
|
SPE0IFICATION
:Manufacturer’s

Keep
out
ofreach
of
children
Read
carefully
the
leaflet
before
use

Thuốc
dùng
cho
bệnh
viện
SBK/
Reg.
No.:

Hospital
use
only

Manufactured
by
Sản
xuất
tại
SAVIPHARMACEUTICAL
J).9.0o.
(SsaMinharm
J.S.C)
liifr
f0
nfrfli
TY
UYY7
1.7777/7777
1f7?!
(WHö-eMP)
Ae
pees
(GMP-WHO)
ara
fiEikEf
t0ffi/40:6IEHYtUtfUft
TYE00:
0TTTHỦ
SOCIAL
RESPONSUILITIES
Bane!
Oe
Ông
oben

IS

TRACH
NHIEM
TRON
VEN

`7. i1 |

Số
lôSX
/Batch
No.
:
Ngay
SX
/Mfg.
Date
:
Hạn
dùng
/Exp.
Date
:

Mẫu
nhấn
trên
chai

| Ệ
Thanh
phan
:
Báo
quản
:Nơi
khổ,
2
ấn
(ẤPMoi
Vien
chifa
=
Inhiet
do
khong
qua
30°C,
:
Bromhexine
HGI
8mũ
|Tranh
ánh
sáng:
LUGE
GEE)
MP)
PCH
EL
CEM
es
clu
|“Đĩ
định
ˆphững
chỉ
định
ˆteh
TT
Thi!
TT!
:
;
:
:
| Tiấii
lui
-cách
từng

ee
(ain)
TP.
Hồ
Chi
Minh,
ngay
.&..
thang
4.
nam
20.2
Thân
lrọng
-T40
tụng
nhU:
|.
ng
ing
Giám
Dic
Xb
SEAN
IIT9
Tiêu
chuẩn
:TCGS
is
aes
hướng
dẫn
sử
dụng:

GMP-WHO
Số
lộSX,
Ngày
SX,
Hạn
dùng

Xem
dưới
đây
chải,
PDƯỢC
PHẨM
SA
VI(SaWinharm
.5
€C)

Ẩn