Thuốc Cồn 96: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCồn 96
Số Đăng KýVD-19099-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngEthanol – 94%
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiChai 500 ml, Chai 650 ml, can 20 lít
Hạn sử dụng60 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Hoá dược Việt Nam 192 Đức Giang, Long Biên, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần hoá dược Việt Nam 273 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
Mẫu nhan CON 96° DA PHE DUYET
Loai 500 ml Lân đàu:z21.!..6….L2/2/2.

A R a ; HA) CONG TY CO PHAN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM t a Địa chỉ: 273 Tay Sơn -Đống Đa -Hà Nội a40010800) Cơ sởsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội ⁄ZO — lạc Tel: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)36557831 ⁄ Yo . ioy ISO 9001:2008 ONG TH 2À = 0 |Í cổ PHAN I 91
CÒN96″ -.. |. VIET NAM| /S/ Hàm lượng: 95,1 -96,9% C,H,OH On oot S7 Công dụng: 65`ĐA -1Pe: ⁄ -Dùng làm dung môi, thuốc thử trong ngành dược. ˆ -Dùng làm dung môi trong các dạng bào chế thuốc uống, thuốc tiêm. -Làm nguyên liệu sản xuất thuốc sát trùng ngoài danhư cồn 70°, diệt khuẩn dụng cụyté nhucén 90°. -Làm nguyên liệu đểpha cồn thuốc, sát trùng trước khi phẫu thuật, hoặc trong điều trịmột sốbệnh ngoài da.
TIÊU CHUẨN: DĐVN IV adieTHE TICH: 500 ml
SDK:
SỐ LÔ SX:
NSX:
HD:
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độdưới 30’C, tránh ánh sáng.
DE XA TAM TAY TRE EM
| ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Z
: © ie | § Loại 650 ml Be bộ
Là Nhi r i© 2HỘ
A R a ⁄ <, vs CONG TY CO PHAN HOA DUOC VIET NAM C Địa chỉ: 273 Tay Sơn -Đống Đa -Hà Nội -CơAtsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội “8i: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)36557831 ISO 9001:2008 CON 96 Ham lugng: 95,1 -96,9% C,H,OH Công dụng: -Dùng làm dung môi, thuốc thử trong ngành được. -Dùng làm dung môi trong các dạng bào chế thuốc uống, thuốc tiêm. -Lâm nguyên liệu sản xuất thuốc sắt trùng ngoài danhư cồn 70°, điệt khuẩn dụng cụytế nhucén 90". -Lam nguyén liệu đểpha cồn thuốc, sát trùng trước khi phẫu thuật, hoặc trong điều trịmột sốbệnh ngoài đa. TIÊU CHUẨN: DĐVN IV THE TICH: 650 ml SDK: $6 LO sx: NSX: HD: BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độdưới 30C, tránh ánh sáng. ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG. Mẫu nhãn CỒN 96° Loai 5 lit CONG TY CO PHAN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM Địa chỉ: 273 Tay Sơn -Đống Da -Ha NOi Cơ sởsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội Tel: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)36557831 CON 96° Hàm lượng: 95,1 -96,9% C,H,OH ISO 9001:2008 Công dụng: -Dùng làm dung môi, thuốc thử trong ngành dược. -Dùng làm dung môi trong các dạng bào chế thuốc uống, thuốc tiêm. -Làm nguyên liệu sản xuất thuốc sát trùng ngoài danhư cồn 70”, diệt khuẩn dụng cụytế như cồn 90”. -Làm nguyên liệu để pha cồn thuốc, sát trùng trước khi phẫu thuật, hoặc trong điều trịmột sốbệnh ngoài da.a TIEU CHUAN: DDVN IV THỂ TÍCH: 5LÍT SDK: SỐ LÔ $X: NSX: HD: BAO QUAN: Dé noi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng. e = > DBE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

Loại 10 lít

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn -Đống Đa -Hà Nội Cơ sở sản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội Aak (84 >4) 328533502 -Fax: (84 -4)36557831
CON 96°
Hàm lượng: 95,1 -96,9% C,H,OH
ISO 9001:2008

Công dụng: -Dùng làm dung môi, thuốc thử trong ngành dược. -Dùng làm dung môi trong các dạng bào chế thuốc uống, thuốc tiêm. -Lam nguyên liệu sản xuất thuốc sát trùng ngoài danhư cồn 70, diệt khuẩn dụng cụytế
như cồn 90). -Lam nguyên liệu đểpha cồn thuốc, sát trùng trước khi phẫu thuật, hoặc trong điều trịmột sốbệnh ngoài da.2 TIEU CHUAN: DDVN IV
THỂ TÍCH: 10 LÍT
SDK:
SỐ LÔ $X:
NSX:
HD:
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độdưới 30C, tránh ánh sáng.
DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG.

Mãu nhãn CỒN 96°
Loại 20 lít

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM
Địa chỉ: 273 Tây Sơn -Đống Đa -Hà Nội Cơ sởsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội Tel: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)36557831
CON 96°
Hàm lượng: 95,1 -96,9% C,H,OH
ISO 9001:2008
Công dụng: . -Dùng làm dung môi, thuốc thử trong ngành dược. -Dùng làm dung môi trong các dạng bào chế thuốc uống, thuốc tiêm. -Làm nguyên liệu sản xuất thuốc sát trùng ngoài danhư cồn 707, diệt khuẩn dụng cụy† như cồn 90”. -Làm nguyên liệu để pha cồn thuốc, sát trùng trước khi phẫu thuật, hoặc trong điều trịmột sốbệnh ngoài đa.
TIÊU CHUẨN: DĐVN IV
THỂ TÍCH: 20 LÍT
SDK:
SỐ LÔ §X:
NSX:
HD:
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng.
DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HUONG DAN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
Loại 30 lí | We
CONG TY CO PHAN HOA DƯỢC VIỆT NAM

Địa chỉ: 273 Tay Sơn -Đống Đa -Hà Nội Cơ sử sản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hà Nội “ba”(84 4) 38533502 -Fax: (84 -4)36557831
ISO 9001:2008
Hàm lượng: 95,1 -96,9% C,H,OH
Công dụng: -Dùng làm dung môi, thuốc thử trong ngành dược. | -Dùng làm dưng môi trong các dạng bào chế thuốc uống, thuốc tiêm. -Làm nguyên liệu sản xuất thuốc sát trùng ngoài danhư cồn 70°, điệt khuẩn dụng cụ như cồn 907. -Làm nguyên liệu đểpha cồn thuốc, sáttrùng trước khi phẫu thuật, hoặc trong điều trịmột – sốbệnh ngoài da.
TIÊU CHUẨN: DĐVN IV
THỂ TÍCH: 30 LÍT
SDK:
SO LO Sx:
NSX:
HD:
BẢO QUẢN: Để nơi khô ráo, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.
DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HUGNG DAN SU DUNG TRUGC KHI DUNG.

Mẫu nhãn CỒN 96°
Loai 220 lit | ⁄®

SO PHAN
CONG TY CO PHAN HOÁ DƯỢC VIỆT NAM. DƯỢ
Địa chỉ: 273 Tay Sơn -Đống Đa -Hà Nội , Cơ sởsản xuất: 192 Đức Giang -Long Biên -Hànon’ ĐÀVIỆT NA Tel: (84 -4)38533502 -Fax: (84 -4)36557831 Yop1œ
ISO 9001:2008 ` “2 6
CON 96°
Hàm lượng: 95,1 -96,9% C;H,OH

Công dụng: ~Dùng làm dung môi, thuốc thử trong ngành dược. -Dùng làm dung môi trong các dạng bào chế thuốc uống, thuốc tiêm. |
-Làm nguyên liệu sản xuất thuốc sát trùng ngoài danhư cồn 70”, diệt khuẩn dụng cụ y tế
như cồn 907. -Làm nguyên liệu đểpha cồn thuốc, sát trùng trước khi phẫu thuật, hoặc trong điều trịmột
sốbệnh ngoài da. jb
TIEU CHUAN: DDVN IV
THỂ TÍCH: 220 LÍT | aa
SDK:
SỐ LÔ §X: |
NSX: ,
HD:
BAO QUAN: Dé noi khô ráo, nhiệt độdưới 30C, tránh ánh sáng.
DE XA TAM TAY TRE EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. |

PHÓ CỤC TRƯỜNG
Nauyin Vin 6Ghanh

Ẩn