Thuốc Cao linh chi – Nhân sâm Lingzhi – Ginseng extract: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao linh chi – Nhân sâm Lingzhi – Ginseng extract
Số Đăng KýVD-18320-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngLinh chi ; Nhân sâm – 50g; 12,5g
Dạng Bào ChếCao thuốc
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 50g; Hộp 1 chai 100g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtChi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm OPC. 1017 Hồng Bàng – quận 6 – TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
04/11/2013Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.Hộp 1 chai 50g cao thuốc168000Chai
BỎ SUNG HÒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC
Mẫu Nhãn Thuốc
(BỎ SUNG LÀN 1)
TÊN THUỐC: CAO LINH CHI- NHÂN SÂM
LINGZHI — GINSENG EXTRACT
DANG BAO CHE: Cao thuéc.
MA HO SO GOC:
TN-16039

TÊN VA DIA CHI CO SO DANG KY:
CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC
1017 -Hồng Bàng -Q.6 -Tp.Hồ Chí Minh
TÊN VÀ ĐỊA CHỈ CƠ SỞ SẢN XUẤT:
CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM OPC
TẠI BÌNH DƯƠNG -NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM OPC
Ap Tan Hóa -Xã Tân Vĩnh Hiệp -Huyện Tân Uyên -Bình Dương

Nhãn hộp CAO LINH CHI -NHÂN SÂM LINGZHI -GINSENG EXTRACT (Hộp 1chai thủy tỉnh 50g cao thuốc)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc
Nhãn chai CAO LINH CHI -NHÂN SÂM LINGZHI -GINSENG EXTRACT (Chai thủy tỉnh 50g cao thuốc)

Ding trong cáctrường hợp: Cơthểsuynhược, kiệt súc, 3032. is Trlsoynhược thần lính,tăng cholestesot mau. + BhOOUAN: PGne tye pulrgerc. ˆ___TIÊUCHUẨN:TCCS: 50K: 5
C 7

ĐÃ THÊ DUYỆ

LIỀU LƯỢNG VẢCÁCH DŨNG: Mỗilầnuống 1-2muỗng (20), ngày 2lần. Hòa trong nước ấm uống trước bữaăn. CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: XInđọctrong từhướng dẫnsửdụng. : GÀ) 5äs (Sp ek ae en ee e=sisiEa

CŨNG THỨC: Unh chi(Ganoderma lucidun)……….—50,09 Nhân sâm (Radix Ginseng).. TRO… 2Vừa đủ50,00 (mật ơng, natri benzoat, nước tỉnh khiết)
CHỈ ĐỊNH: Dùng trong các trường hợp: Cơthểsuy nhược, kiệt sức, một mỏi kém ănvàtrong thời gian dưỡng bệnh. Trịsuy nhược thần kinh, tăng cholesterol máu.
ˆBỂXATẮM TÂY TRE EM. ĐỤC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG

|

GLOuEN ¢ 5 Ï
Cao
inh Chi-Nh&n Sam
LINGZHI-GINSENG EXTRACT

819545671002745

LIỂU LƯỢNG VÀCÁCH DŨNG:
Mỗi lầnuống 1-2 muỗng (2g), ngày 2-3 lần. Hòa trong nước ấm uống trước bữa ăn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỤNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON: Xin đọc trong tờhướng dẫnsửdụng.
BAO QUAN: H Nữi khô mát, nhiệt độdưới 30C.
TIEU CHUAN: TCS. SBK:
SOW SX;
Ngay SX:
HD:

HeaKeypoe)|KOU DCL ADL Vel |bentOHNO CTUTETE
Cao
Linh Chi-Nhénsém
LINGZHI-GINSENG EXTRACT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

Nhãn hộp CAO LINH CHI -NHAN SAM LINGZHI -GINSENG EXTRACT (Hộp 1chai thủy tỉnh 100g cao thuốc)
Nhãn chai CAO LINH CHI -NHÂN SÂM LINGZHI -GINSENG EXTRACT (Chai thủy tỉnh 100g cao thuốc)

CONG THUC: Linh chi(Ganoderma tucidum)….. Nhân sâm (Radix Ginseng)… Tádược

« (00 inhhChi-Rhânôâm LIỂU LƯỢNG VÀCÁCH DŨNG: Mỗilầnuống 1-2mưỡng (20), ngày 2tần. Hòatrong nưôo ấm.uống trước bữaăn. BẢO QUẦN: Nơkhômát, nhiệt độdud 30°C. ao (mat ong, natri benzøat, nước tĩnh khiết) Cao thuốc. CHỐNG CHỈDỊNH, THẬN TRỌNG, ẹ CHỈĐỊNH: Chai 100g TAC DUNG KHONG MONG MUON: = .. Dùng trong các trường hợp: Cơthểsuy nhược, kiệt sức, aN [EWfwNol Xađctongt”hư0ngdẫnsừdụng. =- 5 mệtmỏi kémănvàtrong thời gian dưỡng bệnh. ¬#9>.. Ts ne thn kn, ig chester mát, wise cee eum numa eos #83 88
ler canoe TYIS YNU
Cao |
kinh Chi-Ñhânâm (mật ong, natri benzoat, nước tỉnh khiết)
CHỈDỊNH: Dùng (rong các trường hợp: Cơthể suynhược, kiệt sức, một mỗi kém ănvàtrong thời gian dưỡng bệnh. Trịsuynhược thần kinh, tăng cholesterol máu.
DE XA TAM TAY TRE EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪM SỬDỤNG ‘TRƯỚC KHI DÙNG.
63 CONG TYco ail BGs) PHAM.OPC aTieleu ica) Dien tiPARES
LIEU LUQNG VACACH DONG: Mỗi lầnuống 1-2 muỗng (2g), ngày 2-3 lần. Hòatrong nước ấmuống trước bữa ăn.
BẢO QUAN: Nơikhômát, nhiệt độdưỡi 3ữ0.
CHỐNG CHỈĐỊNH, THẬN TRỤNG, TAC DUNG KHONG MONG MUON: Xinđọctrong tờhưởng dẫnsửdụng.
TIEU CHUAN: TCCS. SOK:
S610SX;
Ngày SX:
HD:

Déc lap —Tw do —Hanh phic
m( Sew OMAN 5 g : A
\cuce 2 MẪU NHAN DANG KY THUOC
OPE Sy
Qt Tờ hướng dẫn sử dụng
“Sess

SS Me li 09m… n
: CAO LINH CHI – NHÂN SÂM :
: LINGZHI – GINSENG EXTRACT :
” CÔNG THỨC: cho 1chai 50g :
u_ Linh chi (Ganoderma lucidum) ..ss.ssesssssssesssecsseessessvscssecssessvecnessssecsecsecencensecneceteeats ”

a Nhân sâm (Rađïx Ginseng) …………………………..–.<--5 . E a Ta dược (Mật ong, natribenzoat, nước tỉnh khiết) i d TAC DUNG: 1 +... Bồ khí, dưỡng huyết, dưỡng tâm an thần, hạ cholesterol máu, tăng cường sức khỏe, tăng ụ "tri nhé, tang cudng kha nang mién dich cua co thé. 2 « CHI DINH: " " Dùng cho các trường hợp: Cơ thể suy nhược, kiệt sức, mệt mỏi kém ăn và trong thời " a gian dudng bénh. = a Trị suy nhược thần kinh, tăng cholesterol máu. i « LIEU LUQNG VA CACH DUNG: _ + Mỗi lần uống lmuỗng (2g), ngày 2-3lần. Hòa trong nước ấm uống trước bữa ăn. 1 " CHONG CHi DINH: “ '.. Không dùng cho phụ nữ có thai. R ¡ Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bat kỳ thành phan nào của thuốc. N " THAN TRONG: " „_ Người cao huyết áp, người bệnh tiểu đường, trẻ em dưới 12 tuổi dùng thuốc theo chỉ dẫn u¡ „ CỦa Đác si. i „ TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN: Chưa có báo cáo. i 1 Th6ng bdo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phai khi ste dung thuéc. ¡ „ TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa tìm thấy thông tin về tương tác thuốc. it „ DẠNG THUÓC VÀ TRÌNH BÀY: Cao thuốc. Hộp 1chai thủy tỉnh 50g, 100g. « HAN DUNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. « BAO QUAN: Noi khé mat, nhiét 46 dudi 30°C. « TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS. i Dé xa tan tay tré em i Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dung A; ch Nếu cần thêm thông tin, xin héi ýkiến bác sĩ. Ñ¢, 1 v/ h CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC ee a 1017 Hồng Bang, Quận 6-TP. Hồ Chi Minh VAN " i >
5 DT: OS 375171 1 -38756619 FAX: 08. 38752048 PHO CUC TRUONG
dl San xuat tai NHA MAY DUQC PHAM OPC + Ti CR h
Mu Ấp Tân Hóa -Xã Tân Vĩnh Hiệp ~Huyện Tân Uyên Mrwgpiteny in us aa E-mail: info@opcpharma.com -Website: www.opcpharma.com a

Ẩn