Thuốc Bạch thược phiến: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBạch thược phiến
Số Đăng KýVD-22539-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngPhiến sấy khô của rễ bạch thược – 0,5kg
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,5kg; Túi 1kg; Túi 2kg; Túi 5kg; Túi 10kg.
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

(9⁄2 GÔNG TY
s/ CO PHAN
w| DƯỢ0 PHẨM |x

`, TRƯƠNG THỌ /©.
a, SS BACH THUQC PHIEN
R
b
lSc Radix Paeoniae lactiflorae- Nguyén liéu lam thuốc)
NGUÒN GÓC XUẤT XỨ: TRUNG QUOC
THANH PHAN :Mỗi túi chứa 0,5 kg Bạch thược.
BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH : 0,5 kg/túi
TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: TCCS

SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất : CONG TY CP DUQC PHAM TRUONG THO
Tru so: 93 Linh Lang —Ba Dinh —Ha Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuât: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098
BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET
Lân đâầu:.2&…….%…./…4E,.

af

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ

D Toate Tis =>

TEIUVIT Pri 7/7o-
ẢNH „19 – BACH THUQC PHIEN
— Radix Paeoniae lactiflorae- Nguyên liệu làm thuốc)
NGUON GOC XUAT XU: TRUNG QUOC
THÁNH PHÁN :Mỗi túi chứa 1kg Bạch thược.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.
KHÓI LƯỢNG TỊNH : 1kg/túi
TIEU CHUAN AP DỤNG: TCCS

SDK: NSX:
Số lô SX: HSD:
Nhà sản xuất: CÔNG TY CP DƯỢC PHAM TRUONG THQ
Trụ sở: 93 Linh Lang — Ba Dinh —Hà Nội
Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914
Nhà máy sản xuất: Lô M1, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định
Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098

®
Ngày
|
a

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KY

= DƯỢC PHẨM *

TRUONG THO 46J
OR < + BẠCH THƯỢC PHIẾN - Paeoniae lactjTorae- Nguyên liệu làm thuốc) NGUON GÓC XUẤT XỨ: TRƯNG QUOC THÀNH PHÀN : Mỗi túi chứa 2kg Bạch thược. BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng. KHÓI LƯỢNG TỊNH : 2kg/túi TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: TCCS SDK: NSX: Số lô SX: HSD: Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Dinh —Hà Nội Dién thoai: 043.7666912 Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098 MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ a? TBS Patt Đ ù 6. ; Kien !!2⁄“/ˆ BẠCH THƯỢC PHIEN -. SE ix Paeoniae lactiflorae- Nguyên liệu làm thuốc) NGUON GOC XUA' U: TRUNG QUOC THANH PHAN : M6i tui chira 5kg Bạch thược. BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. KHÓI LƯỢNG TỊNH : 5 kg/túi TIEU CHUAN ÁP DỤNG: TCCS SDK: NSX: Số lô SX: HSD: Nhà sản xuất : CÔNG TY CP DƯỢC PHAM TRUONG THO Trụ sở: 93 Linh Lang —Ba Đình —Hà Nội Điện thoại: 043.7666912 Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Lô MI, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định Điện thoại: 0350.3670733 Fax: 03503671098 MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ Ð` TRƯỜNG THỌ /© ; xì S BACH THUQC PHIEN x Paeoniae lactiflorae- Nguyén liệu làm thuốc) NGUON GOC XUAT XU: TRUNG QUOC THÀNH PHÀẢN :Mỗi túi chứa 10 kg Bạch thược. BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. KHÓI LƯỢNG TINH : 10 kg/túi TIEU CHUAN ÁP DỤNG: TCCS Six SDK: NSX: Số lô SX: HSD: Nhà sản xuất : CONG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯỜNG THỌ Trụ sở: 93 Linh Lang — Ba Dinh —Hà Nội Dién thoai: 043.7666912 Fax: 043.7666914 Nhà máy sản xuất: Lô M1, đường N3, KCN.Hòa Xá, TP. Nam Định Điện thoại: 0350.3670733 “Z5 Fãk»03503671098 AC) TUQ CỤC TRƯỞNG P.TRƯỞNG PHÒNG . [uyên Chi thu hy

Ẩn