Thuốc Tư âm thanh phế: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTư âm thanh phế
Số Đăng KýV83-H12-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngcao lỏng chứa dịch ch Sinh địa; Mạch môn ; Huyền sâm ; Cam thảo ; Bối mẫu ; Bạch thược ; Đan bì- 32g; 24g; 24g; 16g; 12g; 12g; 12g
Dạng Bào ChếCao lỏng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 120ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo Phương Thôn Thắng Đầu, Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội
Công ty Đăng kýCơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo Phương Thôn Thắng Đầu, Hòa Thạch, Quốc Oai, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
23/11/2018Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo PhươngHộp 1 lọ 60ml30000Lọ
23/11/2018Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo PhươngHộp 1 lọ 90ml40000Lọ
23/11/2018Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo PhươngHộp 12 gói x 15ml8000Gói
23/11/2018Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo PhươngHộp 12 gói; 20 gói x 5ml4200Gói
10/10/2016Cơ sở sản xuất thuốc YHCT Bảo PhươngHộp 1 chai 120ml45000Hộp
a Ao LAS
Mỗu nhỡõn hộp Thuốc Ho B/P
Kích thước 118 x 52 x 52mm

i’ DƯỢC CS9X THUỐC YHỌC CỔ TRUYỀN
TƯ ÑM TUSET | | BẢO PHƯƠNG |
THANH PHÊ DU Hòa Thạch -Quốc Oai -Hà Nội
,|,Á2Ã.|zt£24£,«

CÔNG DỤNG: CHỈ ĐỊNH:
Dưỡng âmthanh phế, lương huyếtgiải độc. -Viêm họng mãntính, hodoviêm họng.
Ư re ~Viêm amiđan cấp.
T i BAO QUAN: -Bénh bach hau.
-“ Đểnơikhô mát, tranh ánh sáng, dưới 30C. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Xem đơn hướng dẫn trong hộp.
TH A a L P L E TIEU CHUAN: TCCS.
Đểxatầm taytrẻem Đọc kỹhướng dẫnsửdụng trước khidùng
CÔNG THỨC: CACH DUNG, LIEU DUNG:
-120 mlcao lỏng chứa các dịch chiết được “ợBete n3) 3lần.
từcác dược liệu tương ứng: reem( tuy theo tuôi,
Sinh địa – _ = 320g Dưới 2tuổi mỗi lần 1thìa càphê.
(Radix Rehmanniae glutinosae) Từ2-6 tuổi mỗilan 1-2thia caphê..
Mach mon 24,09 Từ6đến 15tuổi mỗi lần 2-3 thìa
(Radix Ophiopogonis) Trên 15tuổi như liều người lớn
Huyền sâm 240g Người lớn: Mỗi lần 2thìa canh
(Radix Scrophulariae) SDK:
ta thảo 16,0g Ngay SX:
adix Glycyrrhizae) a Bay,
Bối mẫu 120g $6 16SX:
(Blubus Fritillariae) HD : SỐ
Bạch thược 120g Nhà sản xuất:
(Radix Paeoniae lactiflorae) Dan bi 12,0g
(Cortex Paeoniae suffruticosae) BAOPHUONG PHARMA
Tá dược (Tinh dầu Bạc hà, Acid Benzoic, a THUỐC HT] BẢO PHƯƠNG U- – lai-
Đường kính) vàNước tinh khiếtv.đ 120ml Tel0433281978 -Fax:0433281977. —
TRI HO, VIEM HONG TRI HO, VIEM HONG
UU) 5 UR)
Mẫu nhan trén lo. Kích thước 88 x55 mm.
120 micơo lỏng CÔNG THỨC: ~120mlcaolỏng chứa cácdịch chiết dược từcác nz
TU AM dược liệutương ứng: Sinh địa32,0g; Mạch môn me 24,0g; Huyền sâm 24.0g: Cam thảo 16,0g, Bối
THRNH PH€ mẫu 12,0g; Bạch thược 12,0g; Đanbì12,0g: ~Tádược (Tinh dầuBacha;Acid Benzoic, Duong kính) và Nước tỉnhkhiết v.d…………………….. 120ml. CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG, LIỂUDÙNG: Xemtrong đơnhướng dẫnsửdụng. TIÊUCHUẨN: TCCS. BẢO QUẢN: Nơikhômát, tránh ánhsảng, dưới 30°C.

TƯ ÂM THANH PHẾ
CONG THUC: ; -120 ml cao lỏng chúa cóc dịch chiết được †ừ các dược liệu
tương ứng: Sinh dia (Radix Rehmanniae glutinosae) 32,0g
Mach m6n (Radix Ophiopogonis) 24,0g
Huyén sam (Radix Scrophulariae) 240g
Cam thdo (Radix Glycyrrhizae) 1ó0g
Bối mẫu (Blubus Frifillcriae) 120g
Bach thuoc (Radix Paeoniae lactiflorae) 120g
Danbi (Cortex Paeoniae suffruticosae) 120g
-Tớ dược (Tinh dầu Bạc hè, Acid Benzoic, Đường kính) và Nước
tinh khiét v.d 120 ml
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 1lo120 micaoléng
CÔNG DỤNG:
Dưỡng ôm thơnh phế, lương huyết giỏi độc.
CHỈ ĐỊNH:
-Viêm họng mỡn tính,ho do viêm họng.
-Viêm amiđœn cếp. -Bệnh bạch hều.
Chống chỉ định:
-Mỗn cỏm với một trong cóc thònh phồn củo thuốc.
CÁCH DÙNG, LIỀU DÙNG: Ngòy uống 2đến 3lồn.
Trẻ em( tùy theo †uổi) Dưới 2†uổi mỗi lần uống 1thìa cờ phê (5mI). Tù2 đến ótuổi mỗi lần uống 1đến 2thìa cờ phê (5-10m).
Tùó đến 15†uổi mỗi lần uống 2-3 thìa cờ phê (10-15 mJ). Trên 15†uổi: nhưliều người lớn.
Người lớn: Mỗi lồn uống 1đến 2†hìa canh (15ml- 30 mì).
SỬ DỤNG THUỐC CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ NUÔI CON BÚ:
Thuốc dùng được cho phụ nữ có thơi vờ nuôi con bú,
SỬ DỤNG THUỐC CHO NGƯỜI VẬN HÀNH MÁY MÓC TẦU XE:
Thuốc không gêy buồn ngủ nên dùng được cho người đang vên
hanh may méc téu xe.
TAC DUNG KHONG MONG MUON:
Thudc cothé gaydiGng. – “Thông báo cho Thầy thuốc những tác dụng. không mong muốn gp phi khi sửdụng thuốc “
THẬN TRỌNG: Khi dùng thuốc cho người tiểu đường.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưc thếy có tời liệu ghi nhện.
HẠN DŨNG: 24 thóng kể từngòy sỏn xuết.
BẢO QUẢN:
Dé noi khdé mat, tranh anh sang, dudi 30°C.
TIEU CHUAN: TCCS. “Déxatam tay tréem Đọc kỹhướng dỗn sửdụng trước khi dùng

CSSA Tt
BAO PHUONG |
|Hòa Thạch -Quéc Oai -Ha NO

HUOCY HOC CO TRUYEN

Nếu cần Dữ thông finxin hỏi ýkiến thầy thuốc” < cục xả P. TRUONG FPHONG đệ Mink Hw ng BAO PHUONG PHARMA CƠ SỞ SẢN XUẤT THUỐC YHCT BẢO PHƯƠNG Thén Thang Dau, Hoa Thach, Quéc Oai, Ha Nội Tel: 0433555656 -Fax: 04.33825184

Ẩn