Thuốc Tiêu phong giải độc gan: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTiêu phong giải độc gan
Số Đăng KýV68-H12-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBột dược liệu: Kim ngân hoa; Đại hoàng; Mang tiêu; Thiên hoa phấn; Mẫu lệ; Tạo giấc thính; Liên kiều; Xích thược. Cao lỏng dược liệu: Qui vĩ; Hoàng liên- 8,4g; 2,8g; 2,8g; 2,8g; 2,8g; 2,8g; 1,54g; 1,54g. 8,4g; 1,12g; 1,3g
Dạng Bào ChếViên hoàn cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 gói x 4 g, hộp 1 lọ 35 g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở Cao Nghĩa Đường Tổ 23-Đường Thái Phiên-Phường Bình Khánh-Tp.Long Xuyên-Tỉnh An Giang
Công ty Đăng kýCơ sở Cao Nghĩa Đường Số 6 lô H2 – Khóm Bình Khánh 1, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
MẪU NHÃN
4N. ¿§002
VS.
1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng lọ 35g tương đương 300 viên hoàn cứng

chảy, tỳvịhưhàn. Thận trọng: không

|
CHỈ ĐỊNH : mẩn ngứa, mụn nhọt, tiểu gắt, táobón. CHONG CHi BINH, THAN TRONG: nữcóthaivàchoconbú. Trẻemdưới 5tuổivàngười tiêu
Trịphong ngứa, dịứnggây
Không dùng cho phụ
nênuống = vàobanđêm. TAC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Chưa cóbáocáo. LIEUDUNG -CÁCHDÙNG: Uống vớinước ấm.Người lớn: ngày uống3lần,mỗilần30viên. KIÊNG CỮ ĂN UỐNG KHI DÙNG THUỐC: Không ăn măng, trứng, đồchiên xàonhiều mmữ.Không uống nước đá,tắmnước lạnh khidùng thuốc.
|Lạ35g(lương đương với300viênhoàn cứng)
NEU PHONG GB CN
cơ sở CAO NGHĨA ĐƯỜNG
Tổ23đường Thái Phiên, K.BINH KHANH |,P.BINH KHANH,
TPLONG XUYEN, T.AN GIANG ĐT :0763-3852642
SU DUNG CHOPHY NUCOTHAI HOAC TAC BONG CUA THUỐC KHILÁIXE,VẬN = H0C0N BÚ:Không sửdụng
MÁY MÚC: Không gâyảnhhưởng. TƯƠNG TÁCVỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀCÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có. QUÁ LIỀU VÀXỬTRÍ: Dùng thuốc quáliềucóthểgặp phải mộtsốtácdụng không mong muốn. Sửdụng đúngliểu các triệu chứng trênsẽhết. NSX: Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất “- Bảo quản :Nơikhôdưới 30°0. Tiêu chuẩn chất lượng: ĐạtTCCS = Thành phẩn: Chitiết xemtrong tờhướng dẫn sửdụng hoặc trên vỏhộp.

2. NHAN HOP BO Y TE
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET
Lân đâu:„bÄ.1…4..!..s4D4£

Tổ23đường Thái Phiên, K.Bình Khánh I, P.Bình Khánh -TP.Long Xuyên,
-Thin hoaphiin(Radix Trichosanthis)
-Xíchthược(Rsáx Paeoniae) -Mang tiêu(Mrabifiz) -Mẫulệ(Concha 0sireae) -Liênkiu(Fructus Forsythiae suspensae)
-Hòang lign(Rhizoma Coptidis) -Quivi(Radix Angelicae sinensis)
T.An Giang

Hạndùng: 36tháng kể từngày sảnxuất Bảoquản :Nơikhôdưới30°0. Tiêu chuẩn chất lượng: ĐạtTCCS Trình bày: Hộp01lọx35g(tương đương với 300 viên hoàn cứng) vàmộttờhướng dẫnsửdụng. Chúý:Thông báocho bác sĩtácdụng. phảikhisửdụng thuốc. Đểxatầm tay không mong muốn gặp trẻ em.Đọckỹhướng dẫnsửdụng trước khidùng. Nếucẩnbiếtthêm thông tinxin hỏi ýkiến củathầythuốc.
-Tạogiácthích(Spínz Gledtsias australis 280g
9,50mícaolỏngđượcliệutươngđương với:
) 13g Gi: phon no, ngyaa, nee, ha gất,táobón. .dùngchophụnữcóthaivà choco búTrẻemđưế5trổvàng têuchổy,j vịhàn.
ốngvốnướcấm.Nguêilớn:ngàydống3 lên,mỗấn30vên. ‘KIÊNG CĂNUỐNG KHIDŨNGTHUỐC: Không ănmăng, tring,46 chiến xàonhiềumỡ.Không uốngnướcđá,tắmnướclạnhkhidùng

LONG XUYÊN, ngày
Hập 01lọx35g (tương đương với300viên hoàn cứng)
.- tháng …..
6 38 SKKD THUBC YHET |
CAO NGHĨA
6H? Bình Khánh -TPLX – VỆ]. 7
CAO VAN BAO
nam 201..

MẪU TRỰC TIẾP TRONG HỘP ĐÓNG GÓI NHỎ NHẤT

XIN ĐƯỢC DUYỆT. NP mg
®
PPHNH sz tị 1 TỔ
iituy Số mio: as
a pig fs £lễ tụ
: Hit tà HH.
Hi ect l tales HH… im in Đi Ar goit a8 fag: #6 TH < ech ais fig: && ut để gi, Bấnn Hi Nee i HELE? : 3 £: HH!" Z as ỹ 395275 © ERE 2 Ị ee MAU HOP THEO QUI CACH XIN ĐƯỢC DUYỆT. -Thiên hoaphấn(Radfx Tríchosanfh6) 04g0,329 -Xíchthược(RadixPaeoriae) 0.17690.329029 -iênkidu(Fructus Forsythise suspensze) 0,178g0.128g -QVĩ(RadixAngeticze sinensis) 0,969 -Hoạt Thạch (Tacưm) 097860 ThanHost(CarboActivans) 0.1489 CHỈĐỊNH:Trịphongngia, didnggâymẩnngứa, mụnnhợt,tiểugắt,táo. bón. CHỐNG CHỈĐỊNH, THÂNTRONG;_ Khôngdừngchophynữcóthaivàcho conbúTrẻemdưỡ5tuổivángưôitiêuchảy,tỷvịhưhán. Tổ23đường Thái Phiên, K.Bình Khánh I, P.Bình Khánh -TP.Long Xuyên, T.An Giang ĐT:( 2 esse snes, NSX:HD:SốL§X:SDK: Handùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất Bảo quản :Nơikhôdưới30C. Tiêu chuẩn chất lượng: ĐạtTCCS Trình bày: Hộp10góix4g(tương đương với35viênhoàn cúng) vàmộttờhướng dẫnsửdụng. Chúý:Thông báo chobácsĩtácdụng không mong muốn gặp phảikhisửdụng thuốc. Đểxatẩmtaytrẻem.Đọckỹhướng dẫnsửdụngtrước khidùng. Nếucần biếtthêm thông tinxin hỏiýkiếncủathầythuốc. HUONG DAN SU DUNG TIEU PHONG GIAI DOC GAN 1. Dạng bào chế: Viên hoàn cứng 7 2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Lọ 35g (Tương đương với 300 viên hoàn cứng) TT | Thanh phan (INN) | Khối lượng Hoạt chất : 25,4 øam Bột dược liệu tương đương với: 1| Kim ngan hoa (Flos Lonicerae) 8,4 (Tam phây bốn gam) 2| Dai hoang (Rhizoma Rhei) 2,8g (Hai phay tam gam) 3 | Mang tiêu (Mirabilita) 2,8¢ (Hai phay tam gam) 4 | Thién hoa phan (Radix Trichosanthis) 2,8g (Hai phây tám gam) 5 | Mau lé (Concha Ostreae) 2,8g (Hai phay tam gam) 6| Tao giac thich (Spina Gleditsiae 2,8g (Hai phây tám gam) australis) 7| Liên kiều (Fructus Forsythiae suspensae) | 1,54g (Một phay năm mươi tư gam) 8 | Xích thược (Raaix Paeoniae) 1,54g (Một phây năm mươi tư | gam) 9,5 ml Cao lỏng dược liệu tương đương với: 1 | Qui vi (Radix Angelicae sinensis) 8,49 (Tam phay bon gam) 2 | Hoang lién (Rhizoma Coptidis) 1,12g (Mét phay mudi hai gam) Tá dược : Than hoat (Carbo Activatus). 1,3ø( Một phây ba gam) Hoạt thạch (Talcum), 6,7g(Sáu phấy bây gam) 3. Chỉ định Trị phong ngứa, di ứng gây mân ngứa, mụn nhọt, tiểu gắt, táo bón 4. Chống chỉ định — thận trọng : - Chống chỉ định :Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em dưới 5tuôi và người tiêu chảy, tỳ vị hư hàn. - Than trong : Khong nen uống thuốc vào ban đêm. 5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo 6. Liều dùng —-Cách dùng: Uống với nước ấm Người lớn : Ngày uống 3 lần, mỗi lần 30 viên 7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc: Không ăn măng, trứng, đồ chiên xào nhiều mỡ. Không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng thuốc. §. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng 9, Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không gây ảnh hưởng 10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có 11. Quá liều và xử trí: Dùng thuốc quá liều có thể gặp phải một số tác dụng không mong muốn. Sử dụng đúng liều các triệu chứng trên sẽ hết. -12. Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuất. 13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C 14. Tiêu chuẩn chất lượng: Dat TCCS. 15. Trình bày: Ky Hộp 10 gói x 4g (Tương đương với 35 viên hoàncứng) và 1tờ hướng dẫn sử dụng. Hộp 1 lọ x 35g (Tương đương với 300 viên hoàn cứng) và 1tờ hướng dẫn sử dụng. Chú ý: Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Dé xa tam tay tré em -Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thầy thuốc. CƠ SỞ CAO NGHĨA ĐƯỜNG Địa chỉ kinh doanh: Số 6 Lô H2, khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, An Giang. Địa chỉ sản xuất :TỔ 23 đường Thái Phiên, Phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang Điện thoại: 076.6852642 Fax :076-953695 An Giang, ngày tháng năm 2015 Chủ cơ sở —— -À |Cỡ šƠ SXKD THUỐC YHCT CAO NGHIA DUG! 6H2 Bình Khánh -TP.LX - Đ CAO AN BAO

Ẩn