Thuốc Hapacol Ace 500: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHapacol Ace 500
Số Đăng KýVD-20562-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcetaminophen – 500 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; chai 200 viên; Chai 500 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Công ty Đăng kýCông ty TNHH MTV Dược phẩm DHG KCN Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
20/07/2015SYT Hậu GiangChai 200 viên389Viên
20/07/2015SYT Hậu GiangChai 500 viên378Viên
20/07/2015SYT Hậu GiangHộp 10 vỉ x 10 viên399Viên
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGHộp 10 vỉ x 10 viên,372Viên
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGchai 200 viên,350Viên
12/05/2014CT TNHH MTV Dược phẩm DHGHộp 500 viên345Viên
16/08/2019Công ty cổ phần Dược Hậu GiangHộp 10 vỉ x 10 viên478Viên
43 1)444
CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —- Tự do – Hạnh phúc
CONG TY TNHH MTV
DUQC PHAM DHG
MAU NHAN DANG KY
Tén thuéc: HAPACOL ACE 500
Dạng thuốc: VIÊN NANG
Hàm lượng cho 1viên:
Acetaminophen 500 mg
Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẢM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHÂM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
*Nhãn trên vỉ 10 viên:

ACETAMINOPHEN 500 mg
BỘ Y TẾ Si ve se CUC QUAN LY DUOC ( OHS PHARMA TA ma HAPACOL BA PHE DUYET WAAC AT ea
ee HAPACOL
ee | ee ee
Mw HAPACOL HAPACOL
ACE 8m ACE Eid
HAPACOL HAPACOL
ACE Ei] ACE Ey
| HAPACOL HAPACOL ACE 7 ACE EQ] ACETAMINOPHEN S00 mg Sản xuất tại: Công tyTNHH MTV Dược phẩm DHG
Số C SấØl0SX: HD: ` SX: D:

*Nhãn trên hộp 10 vỉ x 10 viên (bỗ sung lần 1):
Via ~ SLL sae ae aw
[ `

THÀNH PHẨN: Acetaminophen……………..Tađượcvừa đủ…………….. CHỈĐỊNH:Điều trịcáctriệu chứng đautrong cáctrường hợp: đauđầu, đau nửa đầu, đaurăng, đaunhức docảm cứm, đauhọng, đaunhức cơ xương, đaudoviêm khỏp, đausaukhi tiêm ngừa haynhổrăng. Hạsốtởbệnh nhân bịcảm haynhững bệnh cóliên quan đếnsốt. CHỐNG CHỈĐỊNH: Xinđọc trong tờhưởng dẫnsửdụng. LiEu DUNG VACACH DUNG: Người Ônvàtrẻem>12tuổi: uống 1viêtư lần. Đaunhiểư người lớncóthểuống2viêrư tần. Khoảng cách giữa 2lầnuống phải hơn4giờvà không uống quá8viêr/ ngày. Hoặc theochỉdẫncủa Thầy thuốc. Lưuý:*Liểu tốiđa/24giờ:không quá 4 g,khoảng cách giữa 2lầnuống thuốc phải hơn4giờ. *Không nênkéodàiviệc tựsửdụng thuốc màcầncóýkiến bác sĩkhi:~Cótriệuchứng mớixuất hiện. ~Sốt cao (39,5°C) vàkéodàihơn3ngày hoặc táiphát. -Đaunhiều và kếođảihơn5ngày.

|GIAM DAU
}HA SOT -TưVấn Khách Hàng | {© 0710.3899000 |
: Sản xuất tại: „ CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A,Hau Giang ĐT: (0711)3953555 s® Fax: (0711) 3953555
www.dhgpharma.com.vn

b5 CĐ GDINN:

_Ì ANALGESIC
_| ANTIPYRETIC

BEXATAM TAY TRE EM. ĐỤC KYHUONG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. Biểu kiện hảo quản: Nơikhô, nhiệt độkhông quá 3Œ, tránh ánh sáng.

COMPOSITION: Acetaminophen .. -.900 ng Excipients.q.s… -1capsule INDICATIONS -CONTRAINDICATIONS – DOSAGE &ADMINISTRATION: Please seetheenclosed leaflet.
KEEP OUT OFTHE REACH OFCHILDREN. READ THE DIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE. Storage conditions: Store Indryplaces, notexceeding 30°C, protect from light.
IM 8″935206″007848
SBK (Reg. No.):
Ngay SX(Mig. date):
$516 SX(Batch No):
HO (Exp. dale):

Tá được
vừađủ
LIỀU
DÙNG
VÀCÁCH
DÙN0:
Nout
lớnvàtrẻem>12tuổi:
uống
†viận/
lần.
Đaunhiều:
người
lớncóthểuống2viên/
lần.
Khoảng
cách
giữa2lầnuống
phảihơn4giờvàkhông.
uống
quá8viên/
ngày.
Hoặc
theochỉdẫncủaThầy
thuốc.
Lưuƒ:*Liểutốiđa/24giờ:không
quá4g,khoảng
cách
giữa
2lầnuống
thuốc
phảihơn4giờ.
*Không
nênkéođàiviệctựsửdụng
thuốc
màcầncó
Ýkiến
bácsĩkhi:
~Đótriệu
chứng
mớixuấthiện.
~§ốtcao(39,5°C)
vakéodalhon3ngàyhoặc
táiphát.
=Daunhiều
vàkéodàihơn5ngày.
ĐỀXATẨM
TAYCỦA TRẺ
EM.
ĐỌC
KỸHƯỚNGDẪN
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHIDÙNG.
Sản
xuất
tại:
CÔNG
TYTNHH
MTV
DƯỢC
PHẨM
DHG
Khucông
nghiệp
TânPhúThạnh,
Châu
Thành
A,HậuGiang
OT:(0711)
3953555
©Fax:
(0711)
3953555
www.dhgpharma.com.vn

HAPACOL
~
TAMINOPHEN
500
mg


ACE
lún
CHẠI
200
VIEN
NANG
CỨNG

CHỈ
DỊNH:Điểu
trịcáctriệu
chứng
đautrong
cáctrường
hợp:
đau
đầu,đau
nữa
đầu,đaurăng,
đaunhức do
cảm
cúm,
đau
họng,
đaunhứccơxương,
đaudoviêm
khớp,
đausaukhí
tiêm
ngừahaynhổrăng.
Hạsốtởbệnh
nhânbịcảmhay
những
bậnh
cóliênquan
đếnsốt.
CHỐNG
CHỈĐỊNH:
Xinđọctrongtờhướng
dẫnsửdụng.
Điểu
kiện
bảo
quản:
Nơikhô,
nhiệt
độkhông
quá30°C,
tránh
ánh
sáng.
THUOC
DUNG
CHO
BENH
VIỆN
SOK: Tư Vấn
Khách
Hàng
(Ô)
0710.3899000

*Nhãn trên chai 200 viê 2 x én (bô sung lân 1)

LIỀU
DÙNG
VÀ CÁCH
DŨNG:
Người
lớnvàtrẻem>12
tuổi:
uống
1viên/
lần.
Đaunhiều:
người
lớncóthểuống
2viên
lần.
Khoảng
cách
giữa
2lầnuống
phải
hơn4giờvàkhông
uống
quá8vién/
ngay.
Hoặc
theo
chỉdẫncủa
Thầy
thuốc.
Lưuý;*Liều
tốiđa/24giờ:không
quá4g,khoảng
cách
giữa
2lầnuống
thuốc
phải
hơn4giờ.
*Không
nênkéodàiviệc
tựsửdụng
thuốc
màcầncó
ýkiến
bácsĩkhi:
~®ótriệu
chứng
mớixuất
hiện.
~Sốt
cao
(39,5°C)
vàkéodàihơn3ngày
hoặc
táiphát.
~Đaunhiều
vàkéodàihơn5ngày,
ĐỂXATẨM
TAY
CUA
TRE
EM.
ĐỌC
KÝHƯỚNG
DẪN
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHI
DÙNG.
THUỐC
DÙNG
CH0
BỆNH
VIỆN
TưVấn
Khách
Hàng
()
0710.3899000

Sản
xuất
tại:
CÔNG
TY
TNHH
MTV
DƯỢC
PHẨM
DHG
Khucông
nghiệp
TânPhúThạnh,
Châu
Thành
A,HậuGiang
OT:
(0711)
3953555
©
Fax:
(0711)
3953555
www.dhgpharma.com.vn

HAPACOL ACETAMINOPHEN
500
mg

|
ACE
Ey
CHAI
500
VIEN
NANG
GUNG
GMP
-WHO
Điểu
tr|cáctriệu
chứng
đautrong
cáctrường
hợp:
đauđầu,
đau nửa
đầu,
đaurăng,
đaunhức
docảm
cúm,
đau
họng,
đau
nhức
cơxương,
đaudoviêm
khớp,
đau sau
khitlêm
ngừa
haynhổrăng.
Hạsốtở bệnh
nhân
bịcảm
haynhững
bệnh
cóliên
quan
đếnsốt.
CHONG
CHIBINH:
XInđọctrong
tờhướng
dẫnsửdụng.
Điểu
kiện
bảo
quản:
Nơi khô,
nhiệt
độkhông
quá
30C,
tránh
ánh
sáng.
2
8li95520ó10078ó

*Nh an trên chai 500 viên (bồ 3 ` sung lần 1)

*Tò hướng dẫn sử dụng thuốc: (bỗ sung lần 2)
NA Fv ime
MOT THANH VIEN
DUOC PHAM

HAPACOL
ACETAMINOPHEN 500 mgZ1 2V AY `
CÔNG THỨC: Acetaminophen………. ao 0OUỜNỤ Tádược vừađủ.. .1viên

(Sodium starch glycolat, PvP K30,talc, magnesi stearat) DANG BAO CHE: Vién nang cung QUY CÁCH ĐÓNG GÓI:Hộp 10vỉx10viên Chai 200viền Chai 500 viên. TINH CHAT: Acetaminophen làthuốc giảm đau-hasốthữuhiệu. Thuốc tác động lêntrung tâm điểu nhiệt ởvùng dưới đổigáy hanhiệt. tăng tỏanhiệt dogiãn mạch và tăng lưulượng máu ngoại biên làm giảm thân nhiệt ởngười bịsốt,nhưng hiếm khilàm giảm thân nhiệt bình thường. Ởliểuđiểu trị,hiệu quảgiảm đau, hạsốttương đương Aspirin nhưng Acetaminophen íttácđộng đến hệtimmạch vàh$hôhấp, không làm thay đổicần bằng acid -base, khong gay kích ứng, xước hoặc chảy máu dạdày. Acetaminophen hấp thunhanh chóng vàhầunhư hoàn toàn quađường tiêuhóa. Thời gian bắn thải là1,25 -3giờ.Thuốc chuyển hóaởganvàthải trừquathận. CHỈĐỊNH: Điểu trịcáctriệu chứng đautrong cáctrường hơp: đauđầu, đaunửađầu, đaurăng. đaunhức docảm cúm, đauhong, đaunhức cơxương, đaudoviêm khớp, đausaukhitiêm ngừa haynhổ răng. Hạsốtðbệnh nhân bịcảm haynhững bệnh cóliềnquan đến sốt CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn vớimột trong cácthành phấn củathuốc Người bệnh thiếu hụtglucose -6-phosphat dehydrogenase. THẬN TRỌNG VÀCẢNH BẢO ĐẶC BIỆT KHI SỬDỤNG THUỐC: Đốivớingười bịphenylceton -niệu vàngười phải hạn chế lượng phenylalanin đưavàocơthể nén tránh dùng Acetaminophen vớithuốc hoặc thực phẩm cóchứa Aspartam. Đổivớimột sốngười quámẫn (bệnh hen) nẻn tránh dùng Acetaminophen với thuốc hoặc thực phẩm cóchúa sulfit. Phải dùng thân trong ởngười bệnh cóthiếu máu từtrước, suygiảm chức năng gan vàthận. Uống nhiểu rượu cóthểgây tăng độctính vớigancủaAcetaminophen. nên tránh hoặc hạn chếuống rượu Bácsĩcần cảnh báo bệnh nhán về các dấu hiệu củaphản ứng trên danghiềm trọng như hôichứng Steven-Jonhson (SJS), hộichứng hoại tử danhiễm đậc (TEN) hayhdiching Lyell, hộichứng ngoại banmụn mủtoàn thân cấptính (AGEP). PHY NUCOTHAI VACHO CON BÚ: Chưa xácđịnh được tính antoàn củaAcataminophen đối với thai nhikhidùng thuốc cho phụ nữcóthai. Dođó, chỈ nền dùng thuốc ởngười mang thai khithật cầnthiết. Nghiên cứuởngười mẹchocon bú,dùng Acetaminophen: không thấy cótácdụng không mong muốn ởtrẻbúmẹ. LẤIXEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng láixevàvận hành máy móc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Uống dàingày liềucaoAcetaminophen làm tăng nhẹ tácdụng chống đồng củaCoumarin vàdẫn chất Indandion. Cẩn chú ý đến khả năng gầy hạsốt nghiêm trọng ởngười bệnh dùng đống thời Phenothiazin vàliệu pháp hạnhiệt. Các thuốc chống cogiật (Phenytoin, Barhiturat, Carbamazepin), lsoniazid và các thuốc chống laocóthểlàm tăng độc tính đốivớigan củaAcetaminophen. Uống rượu quánhiều vàdàingày cóthểlàm tăng nguy cơAcetaminophen gầyđộcchogan. TAC DUNG KHONG MONG MUON: Ítgặp: banda;buổn nỗn, nôn; bệnh thận. độctinh thận khilam dụng dàingày, giảm bạch cầutrung tính, giảm toàn thểhuyết cầu, thiếu máu. Hiếm gấp: phản ứng quámẫn Thông báocho bác sĩnhững tácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc QUÁ LIỀU VÀCÁCH XỬTRÍ: Quá liềuAcetaminophen dodùng một liểuđộcduynhất hoặc douống lắplạiliềulớnAcetaminophen (7,5 -10 g mỗi ngày, trong 1 ~2ngày) hoặc douống thuốc dàingày. Hoại tửgan phụ thuộc liểulàtácdụng độc cấp tính nghiêm trọng nhất doquá liềuvàcóthểgáytửvong. 8iểu hiện của quá liềuAcetaminophen: buồn nôn, nôn, đaubụng, triệu chứng xanh tímda,niềm mạc vàmóng tay. ae hiện củangộ độc nãangAcetaminophen: ban đầu kích thích nhẹ, kích động vamésai olàứcchế hệthần kinh trung ương: sững sờ,hathin

Liệu pháp giảiđộcchính làdùng những hợp chất Sulfhydryl. N-šacgtyitjsisin Ngoài ra,cóthểdùng Methionin, than hoạt và/hoặc thuốc tẩymuối LIEU DUNG VACÁCH DUNG: Người lớnvàtrẻem>12tuổi: uống 1viền/ lần. Đau nhiều: người lớncóthể Khoảng cách giữa 2lầnuống phải hơn4 giờ vàkhông uống quá8viên/ ngày. Hoặc theo chỉdẫn củaThầy thuốc. À Qn v Lưuý:_*Liều tốiđa/24 giờ: không quá4g,khoảng cách giữa 2lầnuống thuốc vếẤn4giờ. ` s7 *Không nên kéodàiviệc tựsử dụng thuốc màcẩncóýkiến bácsĩkhi Se Ạcm
~Gótriệu chúng mớixuất hiện GV ~Sốt cao (39,50) và kéo dàihơn3ngày hoặc táiphát ~Đau nhiểu và kéo dàihơn 5ngày. Đọckỹhướng dẫnsửdụng trước khidùng. PHO CỤC TRƯ NG Nếu cầnthêm thông tin,xinhỏiýkiến bácsĩ. Hạn dùng: 36tháng kểtừngày sảnxuất Ne Ghanhy Điểu kiện hảo quản: Nơikhô, nhiệt độkhông quá3Œ, tránh ánh sáng. Tiêu chuẩn: DĐVN IV

“4 Sản xuất tại: = Tu Vin Khach Hang CONG TY TNHH MTV DUGC PHAM DHG ©0710.3899000 Khucông nghiệp Tản PhúThạnh, Châu Thành A,Hậu Giang E-mail: dngpharma@dhgoharma.com.vn OT: (0711) 3953555 ® Fax: (0711) 3953555 hee
a
o/TRACH Nie IEW HOU Hyd)

Ẩn