Thuốc Vương thảo bài thạch: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVương thảo bài thạch
Số Đăng KýV283-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngKim tiền thảo ; Nhân trần; Hoàng cầm ; Uất kim ; Binh lang ; chỉ thực ; hậu phác ; Bạch mao căn ; Mộc hương ; Đại hoàng- 1000mg; 250mg; 150mg; 250mg; 100mg; 100mg; 500mg; 100mg; 50mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE); Hộp 6 vỉ x 10 viên (vỉ nhôm – nhôm và vỉ nhôm – PVC)
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần BV Pharma Ấp 2, Xã Tân Thạnh Tây-Huyện Củ Chi-Thành phố Hồ Chí Minh
Box
of
6blisters
x10
capsules

Paage
eis
WHO-GMP
ar
,l

Hộp
6vỉ
x10
viên
nang
WHO-GMP.
Cea
LL
Ly
Ap2,XaTanThanh
Tây.Huyện
CủChí.
TP.HCM
Nhaphan
phéiCỔPHẦN
DƯỢCPHẨM
THIÊN
T’i^0
28/178
ThaiHa,Déng
Da.HaNéi
(Hộp
6vỉ
x10
viên
_vỉ
AL
-PVC
VƯƠNG
THẢO
BÀI
THẠCH

Box=t0S.x
75
x40
mm
Bisten
90864
mm

:ESIA/MGS

Z
~ON 10°1/XS O1 9S

VƯƠNG
THẢO
BÀI
THẠCH
(Hộp
6vỉ
x
10
viên
_
vỉ
AL
-PVC
Blister:
90
x64
mm

a a “ON JOV/XS 919S
– 4%.
2Hư

VƯƠNG THAO BAI THACH (Hộp 6vỉx10viên _viAAL Box: 135 x80x55iri Blister: 131 x74mm

Box of 6blisters x10 capsules
2600 mgofthefollowing dry her Herba Desmodii styracifolii 1000 mg IV. eer 250mg C01101 0 ora 0 1g0 1TÚ 250mg Pee eset 100mg Fructus Aurantii immaturus 100mg
COMPOSITION:Each capsule mm 220mgdryextract from. `
Cortex Magnoliae officinalis ent Rhizoma imperatae cylindricae 500mg Radix Saussurear lappae Du) Preeti Er CNINDICATIONS: Treatment ofnephrofithiasis, urolìthiasis, Rar 22(2105 DOSAGE &ADMINISTRATION: Take with ample amout ofwater beforemeals-_For expelling calculi: Take 3 tablets, 3times daily foratleast 15 N-Fortreating inflammation: Take 3tablets, twice daily until subsidence ofsymptoms.
Hộp 6vỉx10 viên nan
THÀNH PHẦN :Mỗiviên nang chứa 220mgcaokhôchiết được từ 2600 mgcácđược liệukhôsau beet 02145 1000mg Nhân trần 250mg D0170 Prt] DU) 250mg Binhlang 100mg Chíthực 100mg Hâuphác 100mg Bachmao căn S00mg Mộchương 100mg ĐạiHoàng 50mg vàcáctádược vừađủ. CHỈĐINH ĐIỀU TRỊ:Thuốc được dùng trong điều trịsỏithận, sỏi đường tiét niéu, soimat, viêm túimật. LIẾU LƯỢNG VÀCÁCH DÙNG: Uống vớinhiều nước trước các bữaăn 7. 7 101.0 00.7.0610 0/4/00),1ì H1)-Bédiéu triviem: Ngay uéng 2lan,mailén3vién, ding dénkhi khdi cdctriéu cheng viem.
h

SĐK/Visa: Số
lôSX/Lot
No
NSX/Mfd
CONTRAINDICATIONS AND FURTHER INFORMATION: Refer topackage insert. STORAGE: Temperature notexceding 30°C, protect from humidity. KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.
WHO -GMP
ManufacturerBVPHARMAJOINT STOCK COMPANY Hamiet2, TanThanh TayVillage, CuChi District, HCMC
Distributed by THIEN THAO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY 28/178 Thai HaStreet. Dong DaDlstrlct. Hanol
CHONG CHÍĐỊNH VÀCÁCTHONG TINKHÁC Đọctờhướng dânsứdựng thuốc. BAO QUAN: Noinhiét độkhông quá30’C, tránh ẩm. 22157) 051020 1-1 ĐỌC KĨHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG.
WHO-GMP
Nhà sản xuất CONG TYCOPHAN BVPHARMA Ấp2.XãTân Thạnh Tây, Huyện CủChi, TP.HCM
Nhà phân phốt CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO 28/178 Thái! Hà,Đống Đa.HáNội

VƯƠNG
THẢO
BÀI
THẠCH
(Hộp
6vỉ
x10
viên
_viAL-AL

:dx3/0H :ON}30]1/XS 9I0S

| VƯƠNG THẢO BÀI THẠCH Chai 100viênnénbaophim

Carton box: 105 x55x55 mm Label: 145 x60 mm

Hà D0 00T ANH PHARMA el aaa @V)PHARMA
Ta.CHỈĐỊNH ĐIỀU TRI: TH,
STORAGE
KEEP OUTOF REACH OFCHILDREN. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE.
CHONG CHiDINH VACAC THONG TIN KHAC: dụngthu
CeCe aia ĐỌCKĨHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDŨNG. ;5. WHO-GMP Manufacturer WHO-GMP 2 BVPHARMAJOINT STOCK COMPANY Nhà sảnxuất ete CONG TYCOPHAN BYPHARMA A Distributed by THIEN THAO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK
Soe ; ma Box of1bottle of100 capsules Nhà phần phối CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO Hép 1chai 100 vién nang 28/178 Thái Hà,Đồng Đa.HàNội

COMPOSITION:Each capsulế đWƒfhins220 mụuc8csếtZEt lnöấf2600mgofthe
following dryherbs. HerbaDesmodiistyracifolii Q0OWWaxfmuetasM@enth immaturus 100mg HerbaAdenosmatis azerulei 250mg —Cortex Magnoliae officinalis. 100mg Radix Scuteliariae 50mg Rhizoma imperataecylindricae 500mg Rhizoma Curcumaelongae —-250mg_—_Radix Saussurear lappae 100mg Semen Areaaecetachi 100mg _RhízomaRhei 50mg andexcipients sq, INDICATIONS: Treatment ofnephrolithiasis, urolithiasis, cholelithiasis,
‘THÀNHPHÁẦN: Mỗiviênnangchứa220mg caokhôchiếtđượctừ2600mg. cácdượcliệu khôsau Kimtiềntháo 1000mg ¡thự 100mg Nhântrần 250mg Hậuphác 100mg Hoàng cảm 150mg Badimaocän 500mg Uấtkim 250mg Mộchương 100mg Binhlang 100mg ĐạiHoàng 50mg vàcáctảdượcvừađủ. CHỈĐỊNH DIEU Thuốc đượcdùngtrong điềutrịsỏithận,sỏiđường tiếtniêu,sôimật,viêm cholecystitis. túimật. DOSAGE &ADMINISTRATION: Takewithample amout ofwater before meals LIEULƯỢNGVÀCÁCH DŨNG: Uốngvớinhiều nướctrướccácbữaăn -Forexpelling calculi: Take3tablets, 3times dailyforatleast15days a sôi rangoai: Ngay uống 2lần,mỗilần3viên,dùngítnhất15 -Fortreating inflammation: Take3tablets, twicedailyuntilsubsidence of oer l Nà ki symptoms. otaetịviêm;Ngày uống 2lần,mỗilần3viên,dùng đếnkhíkhỏicác CONTRAINDICATIONS ANDFURTHER INFORMATION: CHỐNGCHÌĐỊNHVACÁCTHONG TÍNKHÁC: Đuatopnslingoinesrt. Đọctờ hướng dẫnsửdụngthuốc. STORAGE: Temperature notexceeding 30°C,protect fromhumidity. BAOQUAN: Nơinhiệt 46khong qué30°C, tranh4m, KEEP OUT OF REACH OFCHILDREN. DEXATAMTAY TREEM. READ PACKAGE INSERT CAREFULLY BEFORE USE. OCKIHUONG DANSU DUNG TRUOC KHIDUNG. SDK/Visa: h3 ào = Manufacturer: thêsảnsuất: BVPHARMA JOINT STOCK COMPANY CONG TYC6 PHAN BVPHARMA Hamlet 2,TanThanh TayVillage, CuChiDistrict, HCMC. Ấp2,XãTânThành Táy, Huyện CủChỉ,TP.HCM. Distributed by Nhà phân phối: Công TY BPHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO THIEN THAO PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY. 28/178 Thái Hà,Đống Đa,HàNội 28/178 ThaiHaStreet, Dong DaDistrict, Hanoi.

a
`. ‘
VƯỢNG “THẢO BÀI THACH ‘ Se 2 : :„ ——— tong : oe = ụ `. a : ma , . : eee 2 THAN viên nang chứa 220 mg cao khô chiết được từ 2600 mg các dược liệu khô sau
Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracifolii) 1000 mg
Nhân trần (Herba Adenosmatis caerulei) 250 mg he Hoang cầm (Radix Scutellariae) 150 mg
Uat kim (Rhizoma Curcumae longae) 250 mg
Binh lang (Semen Arecae catechi) 100 mg
Chi thực (Fructus Aurantii immaturus) 100 mg
Hau phac (Cortex Magnoliae officinalis) 100 mg
Bach mao cin (Rhizoma imperatae cylindricae) 500 mg
Mộc hương (Radix Saussurear lappae) 100 mg
Dai Hoang (Rhizoma Rhei) 50 mg
Các tá dược : Tỉnh bột ngô, Lactose monohydrat, Natri starch glycolat, Silic dioxyd dang keo khan, Magnesi stearat, Talc, Ethanol 96%, Nước tỉnh khiết vừa đủ.
DẠNG BẢO CHẾ: Viên nang
QUI CÁCH ĐÓNG GÓI : Hộp 1chai 100 viên, Hộp 6vi 10 viên
DƯỢC LỤC: Sản phẩm này dựa trên cơ sở phương thuốc cổ truyền “Lợi đảm bài thạch phiến” có ghi trong Dược Điền Trung Quốc, với chủ dược làKim tiên thảo, cùng sự phối hợp của nhiêu loại dược liệu có tác dụng bô sung hiệp lực, nên hiệu quả điều trị sẽ cao hơn. Kim Tiền Thảo có tác dụng lợi tiêu, bào mòn sỏi, làm tiêu viêm. Nhân trân, Binh lang và Đại hoàng làm oN tăng tiết mật, kích thích tăng co bóp. Hoàng cầm, Uất kim có tác dụng kháng sinh, kháng viêm. Mộc hương,Chỉ thực, Hậu phác hành khí, giảm đau. Bạch mao căn tăng tác dụng lợi tiêu, giúp bài sỏi dé dàng.
CHỈ DINH DIEU TRỊ: Thuốc được dùng trong điều trị sỏi thận, sỏi đường tiết niêu, sỏi mật, viêm túi mật

LIEU LUQNG VA CACH DUNG: Uống với nhiều nước trước các bữa ăn. -Để bài sỏi rangoài: Ngày uống 3lần, mỗi lần 3viên, dùng ítnhất 15 ngày – -Để điều trị viêm: Ngày uống 2lần, mỗi lần 3 viên, dùng đến khi khỏi các triệu chứng viêm.
CHÓNG CHỈ ĐỊNH:
-Người quá mẫn cảm với bắt cứ thành phần nào của thuốc,
-Người bị đái tháo nhạt, suy thận.
-Phụ nữ có thai và cho con bú.
CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG: Không có báo cáo
TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUỐC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC: Không có báo cáo
TRƯỜNG HỢP CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ : Không dùng thuốc cho phụ nữ trong thời kỳ mang thai hoặc cho
con bú.
TÁC DỤNG ĐÓI VỚI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Không có báo cáo
QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ :Không có báo cáo

DE XA TAM TAY TRE EM ; ; DOC KY HUONG DAN SU DUNG TR UOC KHI DUNG a NEU CAN THEM THONG TIN XINHOI ¥KIEN CUA BÁC SĨ
NHA SAN XUAT: CONG TY CO PHAN BV PHARMA Địa chỉ: Áp 2,Xã Tân Thạnh Tây, Huyện Củ Chi, TP. HCM. Điện thoại: 08 —37950.611 /957 /994 Fax :08 -37950.614 Email: info@bvpharma.com.vn
NHA PHAN PHOI: CONG TY CO PHAN DƯỢC PHÁM THIÊN THẢO Địa chỉ :28/178, Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội Điện thoại :04 -353 70654
Fax :04 —353 70650
“PHO CUC TRUON

Ẩn