Thuốc Vôi Soda: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVôi Soda
Số Đăng KýVD-20972-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCalci oxyd-
Dạng Bào ChếNguyên liệu làm thuốc
Quy cách đóng góiTúi PE 0,5kg, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 4,5 kg, 5 kg
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Hóa dược Việt Nam 192 Phố Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Hóa dược Việt Nam 273 phố Tây Sơn, Quận Đống Đa, Hà Nội
((
Nhãn
Vôi
soda
5
kg

CÔNG
TY
cổ
PHẦN
HOA
DUGC
VIET
ena
|
Koo
ức
ĐA
-xe

đÌ)
VOI
SODA
(Soda
lime) JJIIIIJJJJIIII

SS

ISO
9001:
2008

5
kg

VOI
SODA
(Soda
lime)
Hỗn
hop
calci
hydroxyd
va
natri
hydroxyd

độ
hắp
thụ
carbon
dioxyd:
Khối
lượng
tăng
lên
không
được
nhỏ
hơn
20
%.
Tiếu
chuẩn:
TCCS
SBK: Sế

SX:
NSX:
HD:
tf
pf
XA
YAM
TAY
Tre
EM
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
SỞ
DỤNG
TRUỐC
KHI
DŨNG

CÔNG
DỤNG:
Dung

hap
thụ
khí
CC.
trong
phòng
chống
độc
nhu: -Cap
cuu
yté,
-Hồm
mỏ.
-Phong
cháy
chữa
chóy.
-Thợ
lặn…
CÁCH
DÙNG:
Nẹp
vôi
soda
với
khối
lượng
vừa
đủ
vờo
bệ
phộn
lọc
khí
của
thiết
bị,
BAO
QUAN:
Để
nơi
khô,
nhiệt
độ
dưới
3ŒC,
tránh
ónh
sóng.

Lân đâu:.3⁄..é……Z2(/4
YET
CỤC
DAP
BO
QUAN LÝ DƯỢC
Y TE
HE DU
^“

ISO
9001:
2008
4,5
kg
VOl
SODA
(Soda
lime)
Hỗn
hợp
calci
hydroxyđ

natri
hydrơxyd

độ
hấp
thụ
carbon
dioxyd:
Khối
lượng
tăng
lên
không
được
nhỏ
hơn
20
%.
Tiêu
chuẩn:
TCCB
SDK: Sế

SX:
NSX:
HD:
“|
et
of
XATAM
TAY
TREEM
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
$Ở
DỤNG
TRƯỚC
KHI
DŨNG
(
Nhãn
Vôi
soda
4,5
kg

@
VOI
SODA
(Soda
lime) .JJJIIJJJJIIJII
Dùng
để
hếp
thụ
khí
CO,
trong
phòng
chống
độc
như: -Cấp
cứu
ytế.
-Hồm
mỏ.
-Phỏng
chóy
chữc
chóy.
-Thơ
lăn…
CÁCH
DÙNG:
Nạp
vôi
sodoø
với
khối
lượng
vừa
đủ
vào
bộ
phôn
lọc
khí
của
thiết
bị.
BAO
QUAN:
Để
nơi
khô,
nhiệt
độ
dưới
30C,
tránh
anh
sóng.

EE

((
Nhãn
Vôi
soda
4
kg

đ)
VÔI
$ODA
(Soda
lime)
7
-JJIIIIMJIIIIlII

CÔNG
DỤNG:
LÍ!
Dùng
để
hốp
thụ
khí
CO,
trong
phòng
chống
độc
‘?
như:

-Cấp
cúu
ytế,

WA
-Ham
mo.
ẹ.
Noon
Z
-Phòng
chóy
chữa
chóy.
VOI
SODA
(Soda
lime)
ron Nợp
vôi
soddg
với
khối
lượng
vừa
đủ
vao

phan
Hỗn
hợp
calci
hydroxyđ

natri
hydroxyd

độ
hấp
thy
lọc
khí
của
thiết
bị,
carbon
dioxyd:
Khối
lượng
tăng
lên
không
được
nhỏ
hơn
20%.
s1o
đi
ớt
Tiêu
chuẩn:
TCCE
Để
nơi
khô,
nhiệt
độ
dưới
30C,
trónh
énh
sang.
SDK: $6
16
SX:
NSX:
HD:

ISO
9001:
2008
4kg

TT.

ĐỂ
XA
TẨM
TAY
TRỆ
EM
HN
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG
TRUỐC
KHI
DŨNG

ff.
a
)›

Nhãn
Vôi
soda
2
kg

©
oom
JJIIIIIIIIIIII
J
fig’
2kg

ey
cO
PHAN
©VÔNG
DỤNG:
0

Lok
DUGC
by
mas
Ot
ree
iy
OO:
VongJgiốre
chong
để

us
®
Cốp
cúu
ytế.
>//’-
Hắm
mỏ
ù
-Phỏng
chóy
chữa
chóy,.
2
oN
VOI
SODA
(Soda
lime)
a
o
Gq
me
CACH
DUNG;
Hỗn
hợp
calcl
hydroxyd

natri
hyđroxyd

độ
hắp
a
REND
OI
von
Oe
DR
carbon
dioxyd:
lượng
tăng
lên
không
được
nhỏhơn
20
%,
BẢO
QUẢN:
“Tiêu
ch“ẩn:
TCCS
Để
nơi
khô,
nhiệt
độ
dưới
3Œ,
tránh
ánh
sớng.
SDK:Số
lòSX:
NSX:
HD:

a
®
ĐỂXA
TẨM TAY
TRẺ
EM

ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
ĐẪN
SỬ
DỤNG
TRUỐC
KHI
DŨNG
ia

Ey j=“cv
w
=

>

Bubs
UUD
UƯỢI|
“2/0E
IOP
OP
1614U
‘OLN
(0u
@q
‘NYNS
Ova
‘IOPIU
OND
jap]
96}
upud
09OA
NpOr
Bupm
(OUP
190
OPOS
1A
GON
-tội
BUL
AAC
AQUD
BNUD
ApYS
Bulg!‘Ou
Wig]
aAnD
sộp
Buys
Bupud
Bucy
‘OD
tại
hu
doy
ep
:ĐNñQ
ĐNO2
NV-
liiilllitiiiliÍf
(©U1I|
DĐOS)
()
YdO$
lỌA

NNO
IHX
SONAL
ONG
NENYO
ONONH
ANDe
“%OZYoYQYU
odmp
BugYyy
uại
Bugi
Buôn
ñìdu
Sp
9pAxoupAy
ieU
eA
Wed
FUL
AVLIVYL
VX9
tal ‡XS
0I08as
SSLttpntb
nại], ipÁxoIp
uoqIes
joyeo
doy
ugH
°Pes)
VO$
lỌA
‘dH
*XSN

800£
7006
OS!

uEổ
0001
#pOS
!ỌA
UEUIN

:Nyf®
Oys
‘l1@lui
02Ji
ôi
Liộudl
ộqGỌA
fIPpíh
BUÔP|
00101
ỌADDO3
JON
tọa
aie
aii (9uII|
DDOS)
Y0$
lỌA

PHO CUC TRUONG na.
Tal
a

‘XS
019s‘MGs
S2
ruynqð
nại,
‘%0u©t
Sáng
Roon)
uUoqie2
lập
pave
oophoma
toeoma
ages
P08)
WOOS
IOA

wre8
OOS
Bpos
IQA
UEYN

Ẩn