Thuốc Vitamin D3: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin D3
Số Đăng KýVD-22769-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngVitamin D3 – 1000 IU
Dạng Bào ChếViên nang mềm
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 100 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần Dược Hậu Giang 288 Bis Nguyễn Văn Cừ , P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược Hậu Giang 288 Bis Nguyễn Văn Cừ , P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
vial SHS
CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG CONG HOA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tw do — Hanh phic
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ ĐUYỆT | NÃU NHÃN ĐĂNG KÝ
Lân đàu:..!.03.„1 0Á (Bồ sung lần: 2)

Tên thuốc : YY VITAMIN D3
Dạng thuốc : VIÊN NANG MÈM
Hàm lượng cho lviên:
Vitamin D3 1000 IU
Tên và dia chi co sé dang ky: CONG TY CO PHAN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cir —P. An Hòa -Q. Ninh Kiều —Tp. Can Tho.
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ -P. An Hòa -Q. Ninh Kiều —Tp. Cần Thơ.

*Nhãn trên vỉ 10 viên:

CONG TYC6PHẦN DƯỢC HẬU GIANG )

Vitamin[3
wam3 #
DHG PHARMA
hx

^v..
C§ốlô§X: HD: ) |

Kích
thước
thu
nhỏ
90%

KEEP
OUTOFTHEREACH
OFCHILDREN.
READ
THEDIRECTIONS
CAREFULLY
BEFORE
USE.
STORAGE
CONDITIONS:
STORE
INDRYPLACES,
NOTEXCEEDING
30’C,
PROTECT
FROM
LIGHT.
COMPOSITION:Vitamin
03……………………
..‹1,000
|U
Excipients
q.s………………..
1softcapsule
INDICATIONS:Treatment
ofrickets
caused
bynutrition
or
byhypophosphatemic
antivitamin
D.
Treatment
ofrenal
osteodystrophy,
osteoporosis,
including
that
caused
by
corticosteroid
use.
Hypoparathyroidism
and
pretense
of
hypoparathyroidism.CONTRAINDICATIONS

DOSAGE
ANDADMINISTRATION

OTHER
INFORMATION:
Please
seetheenclosed
leaflet.
|
8li95520ólI008858 §ÐK
(Reg.
No.):

NgaySX(Mfg.date):
$610SX(Batch
No.):
HD
(Exp.date):

Rx
_FOR
PRESCRIPTION
ONLY
Vitamin
TE:
HO.

PROVIDES
&SUPPLEMENTS VITAMIN
Box
of
10
blisters
x10
soft
capsules

Œ
f1I
OOOI
UIUIE1IA

GMP-WHO
D3 DHG
PHARMA
bEXATAMTAYTREEM.
BoCKYHUONG
DANsi!DUNG
TRUGC
KHIDUNG.
BAOQUAN:
NolKHO,
NHIET
80KHONG
QUA30°C,TRANH
ANHSANG.
THANH
PHAN:
Vitamin
D3………………..
Tadược
vừađủ…
CHỈĐỊNH:Điềutrị
còixương
dodinh
dưỡng
hoặc
do
kháng
vitamin
Dhạphosphat
máu.
Điều
trịloạn
dưỡng
xương
dothận,
loãng
xương
kểcảloãng
xương
docoi -……
1.000
1U
…TViên

Thiểu
năng
cậngiápvàgiả
thiểunăng
cận
giápCHONG
CHỈĐỊNH
-LIEU
DUNG
VACACH
DUNG
-CACTHONG
TINKHAC:
Xinđọctrong
tờhướng
dẫnsửdụng.

TưVấn
Khách
Hàng
(
0710.3899000

Sản
xuất
bởi:

CÔNG
TY
CỔ
PHẦN
DƯỢC
HẬU
GIANG
288Bis,Nguyễn
VănCừ,P.AnHòa,0.NinhKiểu,TP.bầnThơ
ĐT:(0710)
3891433
©Fax:
(0710)
3895209
www.dhgpharma.com.vn

Rx
THUỐC
BÁN
THEO
ĐƠN
@
D3
HO.

/
—*
Nhan
trén
hép
10
vi
x
10
vien
GMP
-WHO
CUNG
CAP
&
BO
SUNG

(bô
s
VITAMIN
D3
ộp 10
vỉ
x10
viên
nang
mềm
DHG
PHARMA
a
¬ m
ay

*Nhãn trên chai 100 viên (bố sung lần 2):

THANH PHAN: BAO QUAN: NOIKHO, Vitamin D3………………… cence 1.000 |Ư NHIET DOKHONG QUA 30°C, TRAN Tádượcvừa đủ…….. sai „..1viên CHỈĐỊNH:Điềutrịcòixương dodinhdưỡng hoặcdokháng vitamin Dhạphosphat máu. Điềutrịloạndưỡng xương dothận, loãng xương kểcảloãng xươngdocorticosteroid. Thiểu năng cậngiápvàgiảthiểu năng cậngiáp. CHONG CHỈĐỊNH -LIỂU DUNG VÀCÁCH DUNG -CACTHÔNG TINKHÁC: Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng.
Sản xuất bởi: . CONG TYCO PHAN DƯỢC HẬU GIANG 288Bis,Nguyễn Văn0,P.AnHòa,0.NinhKiểu,TP.CẩnThơ ĐT:(0710) 3891433 ©Fax:(0710) 3895209

SĐK (Reg. No.):
NagaySX(Mfg.date):
Số16SX(Batch No):
HD (Đpdae):

Chai 100viên nang mềm DHG PHARMA

ga

*Nhãn trên hộp 1chai x 100 viên (bỗ sung lần 2):
ECuitieny,

BEXATAM TAYTREEM. BOCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG. BAOQUAN: NOIKHO, NHIỆT ĐỘKHÔNG QUA30°C, TRANH ANHSANG.

Điểutrịloạndưỡng xương dothận, loãng xương kểcảloãng xương docorticosteroid.

CÁCTHÔNG TIN KHÁC: Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng
TưVấn Khách Hàng |() 0710.3899000 |
KEEP 0UT0FTHEREACH 0FCHILDREN. READ THEDIRECTIONS CAREFULLY BEFORE USE. STORAGE CONDITIONS: STORE INDRYPLACES, NOTEXCEEDING 30°C, PROTECT FROM LIGHT.
THÀNH PHẨN: va ore 1,000 1U Vitamin D3. „1.000 lU ee sei etl %2đà Excipients q.s……………. †sơftcapsule Tádược vừađủ…………… .1viên ũ CHỈĐỊNH: INDICATIONS: Treatment ofrickets caused by say as utrition orbyhypophosphatemic antivitamin D. Điềutrịcòixương dodinhdưỡng hoặc dokháng : ; vitamin Dhạphosphat máu Treatment ofrenal osteodystrophy, osteoporosis, including thatcaused bycorticosteroid use. Hypoparathyroidism and pretense of Thiểu năng cậngiápvagiảthiểu năng cậngiáp. na : CHỐNG CHỈĐỊNH -LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG – DOSAGE AND ADMINISTRATION – OTHER INFORMATION: Please seetheenclosed leaflet.

Illlllll cUNGCA a – Sản xuất bởi: ` 8!955206l0088 CONG TY CO PHAN SOK(Reg. No): e DƯỢC HẬU GIANG ° 288Bis,NguyễnVăn vúP.AnHòa,0.NinhKiểu,` a NgaySX(Migdat): DHG BT:(0710) 3891433 ©Fax: (0710) 3895209 Dœ SốbSf Balo} Ce PHARMA www.dhgpharma.com.vn Cue PHARMA “ụựm

_ [

i‘sid
Mo

*Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bỗ sung lần 2):

CONG THUC: ® e
PR co si lau… 10001U I{ amin
TAGUSC VU CIsSccsisscscesstsisssesaseossesecssccossccnssctasssavees 1vién (Dầu nành, butylen hydroxy toluen, gelatin, glycin, glycerin). DANG BAO CHE: Vién nang mém.] O O O |U
QUY GÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 10vỉx10viên. Hộp 1chai x100 viên.
quá trình biệt hóa tếbào biểu mô. Nếu thiếu vitamin D3cơthể sẽkhông hấp thu đủcalci vàphospho gây nên hậu quả còixương, chain 6 ởtrẻem; xốp xương, loãng xương ởngười lớn. DƯỢC ĐỘNG HỌC: Vitamin D3được hấp thu ởruột non vàđược hydroxyl hóa ởgan tạo 25-hydroxycolealciferol. Chất này tiếp tục được hydroxyl hóa ởthận tạo thành những chất chuyển hóa hoạt động là1,25 -dihydroxycolecalciferol. Vitamin D3được đào thải chủ yếu qua mật vàphân, chỉ một lượng nhỏ qua nước tiểu.
cHỈ ĐỊNH: Điều trị còixương dodinh dưỡng hoặc dokháng vitamin Dhạphosphat máu. Điểu trịloạn dưỡng xương dothận, loãng xương kể cảloãng xương docorticosteroid. Thiểu năng cận giáp vàgiảthiểu năng cận giáp. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Quá mẫn vớibất cứthành phần nàocủa thuốc. Tăng calci máu, hoặc ngộ độc vitamin D. THẬN TRỌNG: Sarcoidosis hoặc thiểu năng cận giáp (có thể gây tăng nhạy cảm vớivitamin D),suy chức năng thận, bệnh tim, sỏithận, xơvữa động mạch. PHY NUCOTHAI VACHO CON BU: Không nên sửdụng vitamin Dquá liều khuyến cao (RDA) cho phụnữcó thai vàphụ nữđang trong giai đoạn cho con bú. LÁI XEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC: Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng láixe và vận hành máy móc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Không nên dùng đồng thời vitamin D3vàcholestyramin hoặc dầu khoáng vìảnh hưởng đến hấp thu vitamin D3ở ruột. Dùng vitamin D3cùng vớithuốc lợitiểu thiazid cóthể dẫn đến tăng calci huyết. Phenobarbital, phenytoin vàcorticosteroid làm mất hoặc giảm tác dụng của vitamin D3. Không nên dùng đồng thời vitamin D3vớiglycosid trợtim vìcóthể dẫn đến loạn nhịp. TAC DUNG KHONG MONG MUON: Dùng vitamin Dkhông vượt quá nhu cầu sinh lýthường không độc. Tuy nhiên, cóthể xảy racường vitamin Dkhidùng liều cao hoặc kéo dài vớicác biểu hiện thường gặp như: mệt, đau đầu, chán ăn, khô miệng, buồn nôn, giảm trương lực cơ,đau cơ,đau xương, dễbịkích thích,…. hiếm gặp: tăng huyết áp, loạn nhịp tim. Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀCÁCH XỬTRÍ: Khi quá liều sẽxuất hiện các triệu chứng: tăng calci huyết, tăng calci niệu, biếng ăn, khát nước, tiểu nhiều, táo bón, tăng huyết áp. Xửtrí: ngừng thuốc, ngừng bổsung calci, duy trìkhẩu phần ănítcalci, uống nhiều nước hoặc truyển dịch. Cóthể dùng corticosteroid, các thuốc lợitiểu tăng thải calci (như: furosemid vàacid ethacrynic) hoặc lọc máu nhân tạo, thẩm tách màng bụng nếu cần. Nếu ngộ độc vitamin Dcấp thìgây nôn hoặc rửa dạdày, cũng cóthể dùng dầu khoáng đểthúc đẩythải trừqua phân khithuốc đãqua dạdày.
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Điểu trịcòixương dodinh dưỡng: Trẻ emtừ6tháng tuổi đến 12tuổi: uống 6.000 IU/ngày. Trẻ emtrên 12tuổi đến 18tuổi: uống 10.000 IU/ngày. 0òixương kháng vitamin Dhạphosphat máu: Người lớn: uống 10.000 IU-60.000 IU/ngày. Loạn dưỡng xương do thận: Người lớn: uống 20.000 IU/ngày. Thiểu năng cận giáp vàgiảthiểu năng cận giáp: Người lớn: uống 25.000 IU-200.000 IU/ngày. Loãng xương: Người lớn: uống 1.000 IU-10.000 IU/ngày.
Lưu ý: Vitamin D3được bào chế dưới dạng viên nang mềm, chỉ thích hợp cho những trẻ nuốt viên thuốc được. Với những trẻchưa đủ khả năng nuốt viên thuốc, cần tìm dạng bào chế thích hợp hơn. Hoặc theo chỉdẫn của Thầy thuốc.

Đọc kỹ hướng dẫn sửdụng trước khi dùng. Hạn dùng: 24tháng kểtừngày sản xuất. Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ýkiến bác sĩ. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, nhiệt độkhông quá 30°C, tránh ánh sáng.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ. Tiêu chuẩn: TCCS.
Sản xuất bởi: DHG PHARMA (Dorro.ss00000 ) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG (Ø)0710.3899000 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, P.AnHòa, Q.Ninh ĐT: (0710) 3891433 -3891434 ®Fax: (0 TP. Cần Thơ E-mail: dhgpharma@dhgpharma.com.vnwww.dhgpharma.com.vn

TUQ CUC TRUONG
P.TRUONG PHONG

Ẩn