Thuốc Vitamin C 500: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin C 500
Số Đăng KýVD-23756-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcid ascorbic – 500mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 15 viên, chai 100 viên, 200 viên, 300 viên, 500 viên,1000 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
18/01/2019Sở Y tế Long AnHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 15 viên, chai 100 viên, 200 viên, 300 viên, 500 viên, 1000 viên nang cứng650650
15/5/2017Sở Y tế Long An478viên
14/06/2018Sở Y tế Long An600viên
30/12/2015Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 20 viên320Viên
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
an đàu:7,„⁄42.I.44/2
Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc bán theo đơn 10 vỉx10 viên nang cứt g
%
Buioos
2¡q1o2se
ploy

THANH PHAN LIEU DUNG VACACH DUNG: aking duong wang

Acid aseorbie……………………..-.- 500mg Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8 Tádược v.đ ……………. 1viên nang cứng giờ/ần CHỈ ĐỊNH Người lớn Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4 lần. đàothải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin -huyết vỏ căn: 300 – Methemoglobin huyết vôcăn. 600mg/ngày. Acid hoá nước tiểu. Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng -l vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối). MOI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC CHONG CHI BINH TRONG TOHUGNG DAN SUOUNG Dung vitamin Cliều cao cho ngudi bithiéu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máuhuyết tan).
GMP
Preseription ị drug 10 blisters x10 capsules

Acid
ascorbic
500mg
Đểxatâm taycủa trẻem Tuan theo suchi dan cua Thay thudc Đọc kỳhướng dan sudụng truoc khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoang mát tránh anh sang, nhiệt đôkhông qua 30©

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK$616SX Ngay SX HD

Hộp 20 vỉ x 10 viên nang cứng
Thuốc bán theo đơn
THANH PHAN Acid ascorbic….. ..500mg Tadugev.d …. …†viên nang cứng CHI ĐỊNH Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm đào thải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcăn. Acid hod nước tiểu.

MO} THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC TRONG TOHUONG DAN SU DUNG
THUOC DUNG CHO BENH VIEN

itamin C soo
Acid ascorbic 500mg
20 vix10 vién nang cung

LIEU DUNG VACACH DUNG: dung duong uéng Tré em: Toan héa nudc tiéu: 500mg cach 6-8 giờ/lần.Người lớn Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4 lần. Methemoglobin -huyết vỏ căn: 300 – 600mg/ngày.Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối). CHONG CH! BINH Dung vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán).
GMP

Prescriptiondrug
Đểxa tâm tay cúa trẻem Tuân theo suchỉ dẫn của Thay thudc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mat tránh anh sáng, nhiệt đỗkhông quá 30’C

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SOKSốlôSX Ngày SX HD

tamin C 500
Acid ascorbic 500mg
20 blisters x10 capsules

Acid
ascorbic
500mg

Noa
Ma
(2
ff».

Hộp 50 vỉ x 10 viên nang cứng
Thuốc bán theo đơn

THÀNH PHAN Acid ascorbic… Tá dược v.đ …. CHÍ ĐỊNH Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm làothải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcăn. Acid hoá nước tiểu.
500mg 1viên nang cứng
MOI THONG TIN CHi TIET XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUỐC DŨNG CHO BÊNH VIÊN
50 vỉx10viên nang cúng
tamin C soo
Acid ascorbic 500mg
LIEU DUNG VACACH DUNG: dung duong udng Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8 giờ/ần.Người lún Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần. Methemoglobin -huyết vỏ căn: 300 – 600mg/ngày.Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối) CHONG CHÍ ĐỊNH Dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán).
GMP

Prescriptiondrug
Đểxatâm taycủa trẻem Tuan theo suchỉ dẫn của Thay thudc Đọc kỹhướng dân sửdụng truoc khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát
tranh anh sáng. nhiệt đồkhông qua 30C
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SBKSốlôSX Ngày SX HD
50 blisters x10 capsules

4wx-T.v

aNLS
9>

NN
tamin
C
soo
Acid
ascorbic
500mg

a

Hộp 100 vỉ x 10 viên nang cứng

Thuốc bán theo đơn
THÀNH PHẦN Acid ascorbic .. 500mg Tadugev.¢ …. ….1viên nang cứng CHI ĐỊNH Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm đào thải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcăn. Acid hoá nước tiểu.
MOI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC TRONG TOHUGNG DAN SU DUNG
THUỐC DÙNG CHO BENH VIỆN

itamin C 500
Acid ascorbic 500mg

100 vix 10 viên nang cúng

LIEU DUNG VACACH DUNG: dung duang uong Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8 giờ/ần.Người lớn Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần. Methemoglobin -huyết vó căn: 300 – 600mg/ngày.Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối). CHONG CHI BINH Dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán).
GMP

Prescriptiondrug

Đểxatâm tay của trẻem Tuan theo suchỉ dẫn của Thây thuộc Đọc kỹhướng dan siidung truoc knidung Bảo quản nơi khô rao, thoáng mát
tránh anh sáng. nhiệt đồkhông qua 30G
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SOK$616 SX Ngay SX HD

100 blisters x10capsules

`

Acid
ascorbic
500mg


VơÀi,
M
a

Hộp 5vỉ x 15 viên nang cứng
Thuốc bán Ũ , 3 theo đơn 5vỉx 15 viên nang cửng
tamin C 500
Acid ascorbic 500mg

Bwoog
2q1o2se
pị2g

THANH PHAN LIEU DUNG V4CACH DUNG: durig duang udng
Acid ascorbic .. se. ĐÔNG Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-B Tádược v.đ…. .1viên nang cứng giờ/ần. CHI BINH Người lún Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần đàothải sắt trong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin -huyết vô căn: 300 – Methemoglobin huyết vôcăn. 600mg/ngày. Acid hod nước tiểu. Docótác dụng kích thích nhẹ, không nén dung vitamin €vào cuối ngày (buổi tối). MQI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC CHONG CHI BINH TRONG TỜHUONG DAN SUDUNG Dùng vitamin Cliều eao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán).
GMP
Prescription : drug 5blisters x15 capsules

Để xatâm tay của trẻem Tuan theo suchi dan cla Thay thuôc Đọc kỹhướng dẫn sủdụng trước khidùng Bao quan nol khé rao, thoang mat tranh anh sáng, nhiệt đôkhông qua 30€

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SBK Ệ SốlôSX Ngày SX HD

Acid
ascorbic
500mg

oo
Le,

Df
Ata

Hộp 10 vỉ x 15 viên nang cứng

Thuốc bán theo đơn

Buloos
2IQ1092SE
pịov
THÀNH PHẦN Acid ascorbic…. Tádược v.đ CHÍ ĐỊNH Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm đào thải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcăn. Acid hoé nước tiểu.
500mg …1viên nang cứng

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỬDỤNG
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

tamin © soo
Acid ascorbic 500mg
10 vix 15 viên nang cúng

LIEU DUNG VACACH DUNG: dung đường uỏng Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8 giờ/ần.Người lớn Toan hóa nước tiểu: 4-120/ngày chia 3-4lần. Methemoglobin -huyết vớ căn: 300 – 600mg/ngay.Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối). CHÔNG CHỈ ĐỊNH Dùng vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán).
GMP

Prescriptiondrug

Đểxatầm tay của trẻem Tuân theo sưchỉ dẫn của Thây thuôc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. tránh ánh sáng, nhiệt đôkhông quá 30”

Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD

10 blisters x15 capsules

Acid
ascorbic
500mg

Bwo0s
2Iq102se
piov

Hộp 20 vỉ x 15 viên nang cứng
Thuốc bán theo đơn

THÀNH PHẦN Acid ascorbic … Tádược v.đ CHÍ ĐỊNH Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm đàothải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcăn. Acid hoá nước tiểu.
500mg ….1Viên nang cứng
MOI THONG TIN CHI TIET XIN BOC TRONG TỜHƯỚNG DẪN SỨ DỤNG
THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIEN

tamin © soo
Acid ascorbic 500mg
20 vix15 viên nang cứng
LIEU DUNG VACACH DUNG: dung đương uông Trễ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8 giờ/ần.Người lớn Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia3-4lần. Methemoglobin -huyết vô căn: 300 – 600mg/ngày.Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối). CHONG CHI BINH Dung vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán).

Prescriptiondrug
Đểxatâm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thây thuộc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng truỏc khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mái, tránh ảnh sáng, nhiệt đôkhông qua 30”€
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDKSốlôSX Ngày SX HD

GMP
20 blisters x15 capsules

`

Acid
ascorbic
500mg

Hộp 25 vỉ x 15 viên nang cứng

Thuốc bán ‘ RK theo don 25 vỉx15 viên nang cứng
tamin @© 500
Acid ascorbic 500mg

Buloos
2Iqsoose
ploy

THANH PHAN LIEU DUNG VACACH DUNG: diing dưỡng uồng Acid ascorbic sao… ĐỂ, Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8 Tádược v.đ ,…1Viên nang cứng giờ/ần CHI ĐỊNH Người lớn Phối hợp với desferrioxamin đểlàm tăng thêm _Toanhóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần. đàothải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. Methemoglobin -huyết vô căn: 300 – Methemoglobin huyết vôcăn. 600mg/ngày. Acid hoá nước tiểu. Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối). = MOI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC CHÔNG CHI ĐỊNH k TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SƯ DỤNG Dung vitamin Cliều cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) T (nguy cơ thiếu máu huyết tán) ⁄
3 – : GMP THUOC DUNG CHO BENH VIEN |wHO |
Prescription : ~

*
Acid
ascorbic
500mg
Để xatâm tay của trẻem Tuần theo suchỉ dẫn của Thây thuốc Đọc kỹhướng dẫn sửdựng truóe khidùng Bảo quản nơi khô ráo, troang mất tranh ảnh sang, nhiệt đồkhông qua 30€
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK$616SX Ngay SX HD

Hộp 50 vỉ x 15 viên nang cứng
Thuốc bán theo đơn

THÀNH PHẦN Acid ascorbic…. 500mg Tádược v.đ ….†Viên nang cứng CHỈ ĐỊNH Phối hợp với desierrioxamin đểlàm tăng thêm đào thải sắttrong điều tribénh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcăn. Acid hoa nước tiểu.
MỌI THÔNG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC TRONG TOHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THUOC DUNG CHO BENH VIÊN
50 vix15 viên nang cứng

LIEU DUNG VACACH DUNG: ding duong uéng Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8 giờ/lần.Người lớn Toạn hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần. Methemoglobin -huyết vỏ căn: 300 – 600mg/ngày.Docótác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin Cvào cuối ngày (buổi tối). CHONG CHÍ ĐỊNH Dùng vitamin €liểu cao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán).
GMP

Prescriptiondrug

Để xatâm tay của trẻem Tuân theo sựchỉ dẫn của Thay thudc Đọc kỹhướng dẫn sửdụng truóc khidùng Bảo quản nơi khô ráo, thoang mái, tránh ánh sáng, nhiệt đôkhông qua 30C
Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SBK : SốlôSX Ngày SX HD

Acid
ascorbic
500mg

.~
h
~
/
AW¬v

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhát
Nhãn vỉ 10 viên
DƯ si
HD: HN số

GHI ác
/“s
lôSX:
Nhãn vỉ 45 viên
GMP -WHO vita m in Công tyCốPhần Dược Ỉ As VACOPHARM
Cong tyC5Phin due «= Wittamin Aart, WHO i VACOPHARM ÂN ham
vitamin C500 Vitamin tema Acid ascorbic 500mg Acid ascorH
vitami
vitamin C500 rome vitamin Acid ascorbic 500mg Acid ascory
vor
vitaminAcid ascory

ls(co PHAN DUOC |
‘tung
[taming
HD: een số

er
/
95
lôSX:
THANH PHÁN t (iam layGua tréem Acid ascorbic………………… coi 500mg Rive ban Tuan thed styie dan claThay tude
Tádược v.đ ……………. 1viên nang cứng theo đơn Đoe kỹhuong dân sidụng trước khidùng GHỈ ĐỊNH: Phối hợp vớidosferrioxamin đểlàm tăng Báo quảrt nơikhổ táo, thoáng mái thém daothai sattrong điềutrịbệnh thalassemia tranh ảnh sang aniét dékhong qua 80°C Methemoglobin huyết vô căn. Ầ° e Acid hoánước tiểu. itamin 500 Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS LIEU DUNG VACACH DUNG: ding duéng uéng Trẻem: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8giờ/lần, Người lồn Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần Methemoglobin -huyết vôcăn: 300 -600mg/ngày. Docótácdụng kích thích nhẹ, không nêndùng vitamin Cvàocuối ngày (buổi tối). CHONG CHÍ ĐỊNH: Dùng vitamin Cliềucao cho người bịthiếu hyt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiểu máuhuyết tán).
ÂÀszcmiam GMP -WHO vitami nm Công tyCốPhần Dược ị Sa VACOPHARM
Công tyCốPhần Dược vitamin Ậ GMP -WHO
i VACOPHARM lWacgpharni

vitaminAcid ascorbic ch
vitamin C500 Vitamin vitamin Acid ascorbic 500mg
vitamin C-560– vitamin Acid =s/6300h trb2 47, Acid ascorb

SBK
> —— = ; c a
Acid ascorbic 500mg

Lae

2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất
Nhãn chai 200 viên nang cứng
THANH PHAN Acid ascorbic oe 500mg Tảdược v.đ…………….. 1viên nang cứng
GHI ĐỊNH: Phối hợp vớidesfetrioxamin đểlàm tăng thôm dao Ihdisattrong diéu tribénh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcăn. Aoid hoánước tiểu. LIEU DŨNG VÀCÁCH DỤNG: dùng đường uống Trêem: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8giờ/lần. Người lớn Toan hóanước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần. Methemoglobin -huyết vôcán: 300 -600mg/ngay. Docótác dụng kích thịch nhẹ, không nêndùng vitamin Cvàocuối ngày (buổi tối). CHONG CHI ĐỊNH: Dùng vitamin Cliềucaocho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphal dehydrogenase (G,PD) [nguy cơthiểu máu huyéttan). : = GMP THUGC DUNG CHO BENH VIEN
Nhãn chai 300 viên nang c
THANH PHAN Acldascorbic……………………….. 500mg Tádược v.d……………. 1viền nang cứng CHI ĐỊNH: Phối hợp vớidesferrioxamin đểlàm tăng thém đàothải sắttrong điều trịbệnh thalassemia. |Methemoglobin huyết vôcăn. |Acid hoánước tiểu, !LIỀU DÙNG VÀCÁCH DUNG: dùng đường uống
Trẻ em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 8- 8 giờ/lần. ¡Người lồn ¡Toan hóa nước tiểu:4-12g/ngày chía 3-4lần Methemoglobin -huyết vôcăn: 300 -600mg/ngày. Docótác dụng kích thích nhẹ, không nêndùng vitamin €vào cuối ngày (buổi tối) CHỐNG CHỈ ĐỊNH Dũng vitamin Cliêucaocho người bịthiếu hyt glucose-6-phosphal dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máuhuyết tản). THUÔC DUNG CHO BỆNH VIỆN GMP
Nhãn chai 500 viên nang c
THANH PHAN Acid ascorbic… 500mg Tadugev.d . . †viên nang cứng

CHI ĐỊNH Phối hợp vớidesferrioxamin đểlàm tăng thém daothai sAttrong diéu tribénh thalassemia. Methemoglobin huyết vỏcăn. Acid hoá nước tiểu. LIEU DUNG VÀCÁCH DỤNG: dùng đường uống Trảem: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách 6-8giở/lần, Người lên Toan hóanước tiểu:4 -12g/ngày chía 3-4lần. Methemoglobin -huyết vôcăn: 300 -600mg/ngày. ¡Do cótácdụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin €vàocuối ngày (buổi tối). CHONG CHI ĐỊNH: Dũng vitamin Cliềucao cho người bịthiếu hut glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán). THUOC DUNG CHO BENH VIÊN GMP
Nhãn chai 1000 viên nang CỨNG, copIiARM
THANH PHANAcid ascorbic 500mg Tadugev.d . 1vién nang cuing CHỈ ĐỊNH- Phối hợp vớidesferrioxamin đểlàm tăng thém dao thaisattrong diéu trjbénh thalassemia. Methemoglobin huyết vôcần. Acid hoánước tiểu. LIẾU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: dùng đường uống
Trả em: Toan hóa nước tiểu: 500mg cách6-8giờ/lần. Người lớn Toan hóanước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần. Methemoglobin -huyết vôcăn: 300 -600mg/ngày. Docótácdụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin €vàocuối ngày (buổi tối). CHÔNG CHI ĐỊNH: Dùng vitamin Cliềucao cho người bịthiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase (G,PD) (nguy cơthiếu máu huyết tán). THUOC DUNG CHO BENH VIEN

GMP

theo don
itamin C soo
Acid ascorbic 500mg
Acid ascorbic 500mg

Acid ascorbic 500mg
(2 /c@ PHAN DƯỢC

itamin C soo
Acid ascorbic 500mg

toảng mãi tránh ánh sang, nhiệt độkhông quá 307C Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SĐK

ihekhidụng. tao, thoang mat shidit dékhong qua 30°C

©
CÔNGTY NaÀ HD => ”

ncủa Thấy thuốc đưng trước khidụng rao, Iiaang mãi

hiệt độkhông quá 3€ Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SBKSốlòSX

há OMGv Thành PhốTânAn,Tỉnh,| 5 .. (7z:
ược VACOPHARM_ |_.
AWA

Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Rx Thuốc bắn theo đơn VITAMIN C 500
Thanh phan
Acid ascorbic 500mg
Tá dược v.đ 1viên nang cứng
(Magnesi stearat, Microcrystallin cellulose 101, Polyvinyl pyrrolidon K30, Natri edetat)
Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.

STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói| |STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói
1 | Ep vị, vỉ 10 viên, hộp 10 vi 8 _| Epvi, vi 15 viên, hộp 25 vi
2_ | Ep vi, vỉ 10 viên, hộp 20 vi 9 Ep vi, vi 15 vién, hép 50 vi
3_ | Ep vị, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ 10 | Đóng chai 100 viên
4_| Ep vi, vi 10 viên, hộp 100 vi 11 | Đóng chai 200 viên
5__| Ep vi, vi 15 viên, hộp 05 vi 12 | Đóng chai 300 viên
6 Ep vỉ, vỉ 15 viên, hộp 10 vi 13 | Đóng chai 500 viên
7| Epvi vỉ l5 viên, hộp 20 vỉ 14 | Đóng chai 1000 viên

Dược lực học
Acid aseorbic và các muối calci ascorbat, natri ascorbat là các dạng chủ yếu của vitamin C. Co
thé ngudi không tạo ra được vitamin C cho bản thân, mà phải lấy từ nguồn thức ăn. Nhu cầu hàng
ngày qua chế độ ăn cần khoảng 30 -100mg vitamin C đổi với người lớn. Tuy nhiên, nhu cầu này
thay đổi tùy theo từng người.
Thiếu hụt vitamin C xảy ra khi thức ăn cung cấp không đầy đủ lượng vitamin C cần thiết, dẫn
đến bệnh scorbut. Thiếu hụt biểu hiện ởtriệu chứng dễ chảy máu (mạch máu nhỏ, chân răng, lợi),
thành mao mạch dễ vỡ, thiếu máu, tổn thương sụn và xương, chậm liền vết thương.
Acid ascorbic có khả năng khử trong nhiều phản ứng sinh học oxy hoá – khử. Có một số chức
năng
sinh học của acid ascorbic đã được xác định rõ ràng, gồm có sinh tổng hợp colagen, carnitin,
catecholamin, tyrosin, corticosteroid va aldosteron. Acid ascorbic cũng đã tham gia như một chất
khử trong hệ thống enzym chuyển hoá thuốc cùng với cytochrom Pa¿o. Hoạt tính của hệ thống
enzym chuyển hoá thuốc này sẽ bị giảm nếu thiếu acid ascorbic. Acid ascorbic còn điều hòa hấp
thu, vận chuyển và dự trữ sắt.
Dược động học wy
Acid ascorbic duge hap thu dé dàng sau khi uống, tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và
có thể bị hạn chế sau những liều rất lớn.
Acid ascorbic phan bố rộng rãi trong các mô cơ thể. Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương
kết hợp với protein.
Acid ascorbic oxy – hóa thuận nghịch thành acid dehydroascorbic. Một ítvitamin C chuyển hóa
thành những hợp chất không có hoạt tính gồm ascorbic acid-2-sulfat và acid oxalic duge bai tiết
trong nước tiêu. Khi cơ thể bão hoà acid ascorbic và nồng độ máu vượt quá ngưỡng, acid ascorbic
không biến đổi được và đào thải vào nước tiểu
Khi bão hòa ở mô và nong d6 acid ascorbic & máu thấp, acid ascorbic đào thải ít hoặc không
đào thải vào nước tiểu. Acid ascorbic có thể loại bỏ được bằng thâm phân máu.
Chỉ định
Phối hợp với desferrioxamin để làm tăng thêm đào thải sắt trong điều trị bệnh thalassemia.
Methemoglobin huyết vô căn.
Acid hoá nước tiểu.
Liều dùng và cách dùng: dùng đường uống
Trẻ em: Toan hóa nước tiêu: 500mg cách 6-8giờ/lần.
Người lớn
Toan hóa nước tiểu: 4-12g/ngày chia 3-4lần.
Methemoglobin – huyết vô căn: 300 – 600mg/ngày.
Do có tác dụng kích thích nhẹ, không nên dùng vitamin C vào cuối ngày (budi tdi).

Chống chỉ định: dùng vitamin Cc liều cao cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat
dehydrogenase (G¿PD) (nguy cơ thiếu máu huyết tán).
Thận trọng
Dùng vitamin C liều cao kéo dài có thể dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc. Uống liều lớn
Vitamin C trong thời gian mang thai có thê dẫn đến bệnh scorbut ởtrẻ sơ sinh.
Tăng oxalat niệu có thê xảy ra sau khi dùng liều cao vitamin C, Vitamin C có thé gay acid
hóa nước tiêu, đôi khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sói oxalat, hoặc thuốc trong đường
tiết niệu.
Người bệnh thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase dung liều cao vitamin C tiêm tĩnh
mạch hoặc uống có thể bị chứng tan máu. Huyết khối tĩnh mạch sâu cũng đã xảy ra sau khi dùng
liều cao vitamin C.
Sử dụng quá mức và kéo dài các chế phẩm chứa vitamin C uống có thể gây nên sự ăn mòn
men răng.
Có thê gây tan máu ởtrẻ sơ sinh thiếu hụt glucose- 6-phosphat dehydrogenase.
Cần cân nhắc cho bệnh nhân đang phải ăn hạn chế muối khi sử dụng vitamin C ởdạng muối
natri ascorbat. Mỗi gam natri ascorbat chứa khoảng 5mEq natri.
Dùng thận trọng với người có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và rồi loạn chuyên hóa oxalat
(tăng nguy cơ sỏi thận), bị bệnh thalassemia (tăng nguy cơ hấp thu sắt).
Phụ nữ có thai và cho con bú: Acid ascorbic đi qua được nhau thai, nồng độ máu trong dây rỗn
gấp 2— 4 lần nồng độ trong mau me. Néu ding vitamin C theo nhu cau binh thuong hang ngay
thi chua thay xay ra van dé gi trén ngudi. Tuy nhién, udng những lượng lớn vitamin C trong khi
mang thai có thê làm tăng nhu cầu về vitamin C và dẫnđến bệnh scorbut ởtrẻ sơ sinh.
Acid ascorbic phan bé trong sita me. Sữa của người mẹ có chế độ ăn bình thường chứa 40 —
70 microgam vitamin C/ml, chưa thấy có vấn đề gì xảy ra đốivới trẻ sơ sinh.
Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng thận trọng vì thuốc có thể gây buồn ngủ. WwW
Tác dụng không mong muốn
Tăng oxalat – niệu, buồn nôn, nôn, ợnóng, CO CỨng cơ bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, nhức đầu, mất
ngủ và tình trạng buồn ngủ đã xảy ra. Sau khi uống liều 1g hàng ngày hoặc lớn hơn, có thê xảy ra
tiêu chảy.
Thường gặp: Tăng oxalat niệu.
Ít gặp: Thiếu máu tan máu, bừng đỏ, suy tim, xỉu, chóng mặt, nhức đầu, mệt mỏi, buồn nôn,
nôn, ợnóng, đau bụng, co thắt cơ bụng, đầy bụng, tiêu chảy, đau cạnh sườn.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Tương tác thuốc
Khi phối hợp Vitamin C với sắt, tăng hấp thu sắt.
Dùng đồng thời với Aspirin làm tăng bài tiết Vitamin C và giảm bài tiết Aspirin trong nước
tiểu.
Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin dẫnđến giảm nồng độ fluphenazin huyết tương.
Sự acid – hóa nước tiểu sau khi dùng vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của các thuốc
khác.
Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin Bị; cần khuyên người bệnh tránh uống vitamin C
liều cao trong vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin By.
Vitamin C có thể làm giảm hấp thụ selen (uống cách nhau ítnhất 4giờ).
Vitamin C có thể làm tăng tác dụng của nhôm hydroxyd và làm giảm tác dụng của
amphetamin.
Vì vitamin C là một chất khử mạnh, nên ảnh hưởng đến nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng
oxy hóa – khử. Sự có mặt vitamin C trong nước tiểu lam tang gid
tao lugng glucose néu dinh
lượng bằng thuốc thử đồng (II) sulfat và giảm giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương
pháp glucose oxydase. ;
Có một vài báo cáo vitamin C làm giảm tác dụng chông đông máu của warfarin, nhưng
không chắc chăn.

Quá liều và xử trí
Triệu chứng: sỏi thận, buồn nôn, viêm dạ dày và tiêu chảy.
Gây lợi tiểu bằng truyền dịch có thể có tác dụng sau khi uống liều lớn.
Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuâi.
Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C.
Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS
Để xa tầm tay trẻ em.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ WW
Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An
Điện thoại: (072) 3826111 – 3829311
Nhà sản xuất: Công ty Cô phần Dược VACOPHARM
km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Long An,ngày 08 tháng 07 năm 2015
KT. Tổng Giám đốc Công ty

; tu Su VU,

Ẩn