Thuốc Vitamin B6 250: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin B6 250
Số Đăng KýVD-24373-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngPyridoxin hydroclorid – 250mg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 20 vỉ x 10 viên; Hộp 50 vỉ x 10 viên; Hộp 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ x 25 viên; Hộp 10 vỉ x 25 viên; Hộp 20 vỉ x 25 viên; Hộp 40 vỉ x 25 viên; chai 100 viên; chai 200 viên; Chai 500 viên ; Chai 1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược Vacopharm Km 1954, quốc lộ 1A, P. Tân Khánh, TP. Tân An, Long An
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược Vacopharm 59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
18/01/2019Sở Y tế Long AnHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên; chai 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén bao phim900900
14/06/2018Sở Y tế Long AnHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên800Viên
04/04/2016Công ty cổ phần Dược VacopharmHộp 10 vỉ, 20 vỉ, 50 vỉ, 100 vỉ x 10 viên; hộp 4 vỉ, 10 vỉ, 20 vỉ, 40 vỉ x 25 viên400Viên
NG]
ydosessI
wie[

7
VD~ 94345 = 46] 5
Hộp 10 vỉx 10 viên nén bao phim
BuI0ez
PI10I201pÁU
uIXOpI1Ád
09¿Z
2q
NIHItV4I1
K Thuốc bán theo don

10viX10vién nén bao phim
ew BOYTE –
CUC QUAN LY DUGC
DA PEE DUYET
Lan dui Bul Bove! LM

VITAMIN Be 250
Pyridoxin hydroclorid 250mg
aN

THANH PHANPyridoxin hydroclorid ..250mg Tádược v.đ……….. 1viên nén bao phim CHI ĐỊNH Điều trịcác trạng thái thiếu vitamin B,,thường hốihợp vớicác vitamin nhóm Bkhác.
ề phòng cogiật vàđiều trịquá liều Cycloserin. Các trường hợp thiếu máu nguyên bào sắt liên quan đến thiếu vitamin B, CHỐNG CHÍ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin.
MỌI THỒNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC _cuạp TRONG TỜ HƯỚNG DAN SƯ DỤNG TEEN
K Thuốc bán theo đơn

ÂÄwvacopharm’
LIEU DUNG VA CACH DUNG Để điều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3 tuần, sau đó dự phòng 25-100mg/ngày Đề phòng co giật ởngưởi bệnh dùng cycL_oserin, uống liều 1viên/ngày. Để điều trị quá liều cycloserin, uống 1 viên/ngày.Để điều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắt di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này.
10vỉX10viên nén bao phim
VITAMIN Be 250
De xatam tay cua treem Tuan theo su chi dan cua Thay thuoc Đọc kỹhương dân sưdụng trươc khi dùng Bao quan noi kho rao, thoang mat tranh anh sang, nhiet dokhong qua 30 C
Tiéu chuan apdung: TCCS
SDK :
Số lôSX
Ngày SX
HD
Pyridoxin hydroclorid 250mg
^ –
Awacophiarm)
Công tyCô Phân Dược VACOPHARM ði huong 1Thann Phd TanAn.Tinh LongAr Nha san xuat: Công ty Cô Pha =/CO PHAN out Dược VACOPHARM * Km 1954. quoc lò1A,phương LanKhanh, Lành hé fanAn Tinh Long At www.vacopharm.com
Mes

Pyridoxin
hydroclorid
250mg
B
N
©
ey
2
=
`
>

¢

Hộp 20 vỉ x 10 viên nén bao phim
R Thuốc bản theo đơn 20 vỉX10viên nén bao phim
VITAMIN Be 250
Pyridoxin hydroclorid 250mg
TY
03EA’
vv<== aSEs57<=a2 32S=;QanNa ©3a ` ` ` : ` ¡eđù2£S7?s. pr 5 Avaconharm' THANH PHAN LIEU DUNG VACACH DUNG Pyridoxin hydroclorid................ 250mg Để điều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3tuần, Tádược v.đ........... 1viên nén bao phim sau đódựphòng 25-100mg/ngày CHI ĐỊNH Để phỏng co giật ởngười bệnh dùng Điều trịcác trạng thái thiếu vitamin B.,thường _cycLoserin, uống liều1viên/ngày. phối hợpvới các vitamin nhóm Bkhác. Để điều trị quá liều cycloserin, uống 1 Đềphòng cogiật vàđiều trịquá liều Cycloserin. viên/ngày. Các trường hợp thiếu máu nguyên bào sắt liên Dé điều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắt di quan đến thiếu vitamin B, truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều S CHÔNG CHI ĐỊNH trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều Quá mẫn vớipyridoxin. trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng I con 30-50mg/ngay. Co thé phai diéu tribang vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. MQI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC mm TRONG TO HUONG DAN SUDUNG MGT R Thuốc bán theo đơn 20 vỉX10viên nén bao phim VITAMIN Bo 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg Pyridoxin hydroclorid 250mg jAXvacopharm) S l =a = ` >

Oe xatam toy cba teem Công tyCo Phan Duge VACOPHARM |Z Tuan theo suchi dan cua Thay thuoc R Xe Se ee: Đọc kỹhương dân sưdụng truớc khi dụng BỊ 2n. ` Bảo quản nơi kho rao. thoang mat tranh ảnh sang. nhiệt đokhong quá 30© Nha sản xuất: Công ty Cô PhâY
Dược VACOPHARM 2 Tiêu chuẩn ápdung: TCCS Km 1954 quoc 161A,phudng TanKhanh Thanh oi NA TanAn. Tinh Long Ar www.vacopharm.com 3 SDK § Số lôSX
NgàySX : THUOC DUNG CHO BENH VIEN HD
pharm
vaca,

xMs£
Ah.
⁄77
¿1x

aed Bul0sz
pI10I201pÁu
uixopukg
neylun

Hộp 50 vỉ x 10 viên nén bao phim
K Thuốc bản theo don 50 vỉX10viên nén bao phim
VITAMIN Be 250
Pyridoxin hydroclorid 250mg
THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid……………. 250mg Tádược v.đ……….. 1viên nén bao phim CHI ĐỊNH Điều trịcác trạng thái thiếu vitamin B.,thường phối hợp vớicác vitamin nhóm Bkhác. Đềphòng cogiật vàđiều trịquá liều Cycloserin. Các trường hợp thiếu máu nguyên bào sắt liên
//ssracopharm)
LIEU DUNG VACACH DUNG Để điều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3 tuần, sau đódựphòng 25-100mg/ngày Đề phỏng co giật ởngười bệnh dùng cycL oserin, uống liều 1viên/ngày. Để điều trị quá liều cycloserin, uống †1 viên/ngày.Để điều trịchứng thiếu máu nguyên bảo sắt di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu có đáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này.
quan đến thiếu vitamin B, CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin.

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC _Guạp TRONG TO HUONG DAN SU DUNG TEEN
Bi, tute bán neo den
VITAMIN Bo 250
Pyridoxin hydroclorid 250mg
50 vỉX10viên nén bao phim
Pyridoxin
hydroclorid
250mg
,Avacnpharm VITAMIN
B6
250
<<< ` De xatam tay cua treem Tuan theo suchỉ dân của Thay thuoc Đọc kỹhướng dân sửdụng trước khi dùng Bao quan noi kho rao. thoảng mat tranh ánh sang. nhiệt đọ khong qua 30 © 59Nguyên Huê Phuong 1Thann PhoTanAn.Tint Nha san xuat: Cong ty Cô Phẩta Tư Dược VACOPHARM = CO PHAN DUOC Tasha ipcong: TES Tas ae Tn ng ae OE ia VACOPHARM S6 ldSX NY Ngay SX THUOC DUNG CHO BENH VIEN HD iP0pharm)=. vac ENN] đầa£x7 v<= a°=a7=a 8S=anyuio3e ` `— 2 tba bì S (te Hộp 100 vỉ x 10 viên nén bao phim K Thuốc bán theo đơn 100 vỉX10viên nén bao phim VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid................ 250mg Tádược v.đ........... 1viên nén bao phim CHÍ ĐỊNHiéu trịcác trạng thái thiếu vitamin B;,thường hối hợp vớicác vitamin nhóm Bkhác. ề phòng cogiật vàđiều trịquá liều Cycloserin. Các trường hợp thiếu máu nguyên bào sắt liên AAvacopRarm. LIEU DUNG VACACH DUNG Để điều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3tuần, sau đó dự phòng 25-100mg/ngày Để phòng co giật ởngười bệnh dùng cycL oserin, uống liều 1viên/ngày. Để điều trị quá liều cycloserin, uống 1 viên/ngày.Để điều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắt di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. quan đến thiếu vitamin B, CHONG CHI DINH Quá mẫn vớipyridoxin. « ig MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC q„ạp VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg 100 viX10vién nén bao phim pharm) ÂWäcnphar ^¢ Pyridoxin hydroclorid 250mg >
®
nN

tội
=Ry
=
x
>
ẬN ¬
/Axsvacopharm)
De xatam tay cua treem Tuan theo suchi dan cua Thay thuoc Đọc kỹhương dân sưdụng truớc khi dụng Bao quan nơi kho rao. thoang mat tranh anh sang, nhiet dokhong qua 30C

Công tyCó Phân Được VACOPHARM
Nha san xuất: Công ty Cé Phan
Dược VACOPHARM wn 2. 2 . Km 1954. quốc lỗ1A,phương LanKhanh. Thanh ĐẾ Tiêu chuẩn apdung: TCCS TanAn.TvnLong An www.vacopharm.com ` SDK i Số lôSX
Ngày SX THUOC DUNG CHO BENH VIEN HD

AN
03t
caie{1
Hộp 4 vỉ x25 viên nén bao phim
RK Thuốc bản theo don 4viX25 vién nén bao phim
VITAMIN Be 250
Pyridoxin hydroclorid 250mg

ÕuI0Sz
pI10I201pÁU
uJXOpIIÁd
OSé¢
9F
NINVLIA

a, Avacapharm)
THANH PHẦN LIEU DUNG VACACH DUNG Pyridoxin hydroclorid……………. 250mg Để điều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3tuần, ; Tádược v.đ….. …1viên nén bao phim sau đódựphòng 25-100mg/ngày 3 CHI ĐỊNH Để phòng co giật ởngười bệnh dùng Điều trịcác trạng thái thiếu vitamin B,,thường _cycL oserin, uống liều 1viên/ngày. phối hợp vớicác vitamin nhóm Bkhác. Để điều trị quá liều cycloserin, uống †1 Đềphòng cogiật vàđiều trịquá liều Cycloserin. viên/ngày. Các trường hợp thiếu máu nguyên bào sắt liên _Để điều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắt di quan đến thiếu vitamin B, truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều CHỐNG CHI ĐỊNH trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều Quá mẫn vớipyridoxin. trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này.
*
= MOI THONG TIN CHITIETXINDOC Gp
R Thuốc bản theo don 4vỉX 25 viên nén bao phim
iE}/sg
a
Pyridoxin
hydroclorid
250mg

rm)

onaaca~

ds

Hộp 40 vỉ x25 viên nén bao phim
40 vỉX25 viên nén bao phim FX tute ban neo aon
VITAMIN Be 250
Pyridoxin hydroclorid 250mg
en„y
nega:
v0<== aQs.57<=a=92.s= arna ©3a ` `= = : Š THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid................ 250mg Tá dược v.đ........... 1viên nén bao phim HIĐỊNH Đềphòng cogiật vàđiều trịquá liều Cycloserin. áctrường hợp thiếu máu nguyên bào sắt liên quan đến thiếu vitamin B, CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin. MỌI THONG TIN CHI TIẾT XIN ĐỌC Gặp TRONG TỜ HƯỚNG DÂN SƯ DỤNG MOT RK Thuốc ban theo đơn Âvãcogharm LIEU DUNG VA CACH DUNG Để điều trịthiếu hut: 1viên/ ngày, trong 3tuần, sau đódựphòng 25-100mg/ngày Đề phỏng co giật ởngười bệnh dùng cycL oserin, uống liều 1viên/ngày. Để điều trị quá liều cycloserin, uống 1 viên/ngày.Để điều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắt di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trịkhác. Nếu cóđáp ứng, cóthể giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trịbằng vitamin này suốt đời đểngăn ngừa thiếu máu ở những người bệnh này. 40 vỉX25 viên nén bao phim VITAMIN Bo 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg De xatâm tay của trẻem Tuân theo suchi dan cua Thay thuoc Doc kyhuong dan sudung truoc khi dùng Bảo quản nơi kho ráo. thoảng mat tranh anh sang, nhiệt đokhong qua 30€ Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK : Số lôSX Ngày SX HD Axsacopharm Công tyCó Phan Dược VACOPHARMa ° x(07215 f 72)4Bey 44 Nha sản xuất: Công ty Cô Phần Dược VACOPHARM Km (8 quoc lò1Á,phướng HỌC, Ì al Khanh, |hành th TanAn. nhLong An www.vacopharm.com THUOC DUNG CHO BENH VIEN = B N © tà 2~~ = ề a C arm) oph [waco Pyridoxin hydroclorid 250mg 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất Nhãn vỉ 10 viên eye,Ne ®KY f HD: S616SX: HD: SốlôSX: c& „ „BF ` W⁄ Nhãn chai 100 viên nén bao phim L : ° THANH PHAN "¬ 5 Pyridoxin hydroclorid................. 250mg Rothuse ban theo don 100 viên nén bao phim Đề xatâm tay của trẻ em = Tádược v.đ........... 1viên nén bao phim - ) . Tuan theo suchi dan của Thầy thuốc 4 CHÍ ĐỊNH: Điều trịcáctrạng tháithiếu vitamin B,,thường phối hợp vớicác vitamin nhóm Bkhác. Đọc kỳnương dân sưdụng trước khi dùng Đềphòng cogiật vàđiều trịquáliều Cycloserin. 6 Bao quan noi kho rao, thoảng mát, Các trường hợpthiếu máu nguyên bảosắtliên quan đếnthiếu vitamin B. tranh anh sang, nhiệt độ không quá 30°C 1 LIỀU DÙNG VÀCACH DÙNG: Đểđiều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3 _ tuần, sauđódựphòng 26-100mg/ngày Pyridoxin hydroclorid 250mg Đềphòng cogiật ởngười bệnh dùng cycl- oserin, uống liều1viên/ngày. Cong ty Cô Phân Dược VACOPHARM Đểđiều trịquá liềucycloserin, uống 1viên/ngày. ° l Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắtditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu 59Nguyen Hue, Phuong 1,Thanh Pho Tan An, Tinh Long An sau 1-2tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều trị khác. Nếu cóđáp ứng, cóthểgiảm liềudùng còn 30-50mg/ngày. Cóthể phải điều trịbằng vitamin này suốt đờiđể ngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. CHONG CHi BINH Quá mẫn vớipyridoxin. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK § SốlôSX Ngày SX HD f#T:(072) 3.829.311 ° Fax:(072) 3.822.244 Nha san xuất: Công ty Cố Phần Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lõ1A, phường Tân Khánh, Thành Phố Tân An. Tính Long An www.vacopharm.com GMP THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid................. 250mg Tádược v.đ........... 1viên nén baophim creme trạng tháithiếu vitamin B,,thưởng phổi hợp vớicác Đọc kỹhướng dân sưdụng trước Khi dùng Đềphòng cogiật vàđiều trịquá liềuCycloserin. Bao quan nơi kho rao, thoang mat, Các trường hợp thiếu máu nguyên bảosắt liênquan đến thiểu vitamin B, tranh ảnh sang, nhiệt đô không quá 30°C LIEU DUNG VACACH DUNG: Dédiéu trithiéu hut: 1vién/ ngay, trong 3 i tuần, sau đó dự phòng25-100mg/ngày Pyridoxin hydroclorid 250mg ae Đềphòng cogiật ởngười bệnh dùng cycl oserin, uống liều1viên/ngày Công ty Cố Phân Dược VACOPHARM Đểđiều trịquá liềucycloserin, uống 1viên/ngày. ‘ 7 . Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắtditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu 59Nguyen Hue. Phương 1.Thanh Pho Tan An. Tỉnh Long An sau 1-2tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều trị OT.(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 khác. Nếu cóđáp ứng, cóthểgiảm liéudung con 30-S0mg/ngay. Cothé : oe = : phải điều trịbằng vitamin này suốt đờiđểngăn ngừa thiếu máu ởnhững ¬ Nha sản xuât: Công ty Cố Phân người bệnh này. CHONG CHỈ ĐỊNH Dược VACOPHARM Quá mẫn vớipyridoxin. Š - x Km 1954, quoc lo1A, phương Tân Khanh. Thành Phô Đê xatâm tay cua trẻ em Tuân theo sưchỉ dân của Thây thuôc ae chuẩn ápdụng: TCCS Tan An. Tỉnh Long An wwW.vacopharm.com Sốlô§X : AAvacopharm Ngày SX ‘ Tả a : 3 GMP HD : THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN TT 2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất THÀNH PHẦN Pyridoxin hydroclorid................. 250mg Tádược v.đ........... 1viên nén baophim CHỈ ĐỊNH: Điềutrịcáctrạng tháithiếu vitamin B,,thường phối hợp vớicác vitamin nhóm Bkhác. Đềphòng cogiật vàđiều trịquáliềuCycloserin. Các trường hợpthiếu máu nguyên bảosắt liênquan đến thiểu vitamin B, LIÊU DÙNG VÀCACH DÙNG: Đểđiều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3 tuần, sauđó dự phòng 25-100mg/ngày Đềphòng cogiật ởngười bệnh dùng cycL_oserin, uống liều1viên/ngảy. Đểđiều trịquá liềucycloserin, uống 1viên/ngày. Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắtditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu sau 1-2tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều trị khác. Nếu cóđáp ứng, cóthểgiảm liềudùng còn 30-50mg/ngày. Cóthể phải điều trịbằng vitamin này suốt đờiđể ngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. CHỐNG CHÍ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK $ SốlôSX Ngày SX HD THANH PHAN Pyridoxin hydroclorid Tá dược v.đ ...†viên nénbaophim CHỈ ĐỊNH: Điều trịcáctrạng tháithiếu vitamin B,,thường phối hợp vớicác vitamin nhóm Bkhác. Đềphòng cogiật vàđiềutrị quá liềuCycloserin. Cáctrường hợpthiếu máu nguyên bào sắtliênquan đến thiếu vitamin B, LIEU DUNG VÀCÁCH DUNG: Déđiều trịthiếu hụt: 1viên/ ngày, trong 3 tuần, sauđódựphòng 25-100mg/ngày Đềphòng cogiậtởngười bệnh dùng cycL oserin, uống liều1viên/ngảy. Đểđiều trịquáliềucycloserin, uống 1vién/ngay. Đểđiều trịchứng thiếu máu nguyên bào sắtditruyền: 1-2viên/ngày. Nếu sau 1-2tháng điều trị,bệnh không chuyển, phải xem xétcách điều trị khác. Nếu cóđáp ứng, cóthểgiảm liềudùng còn 30-50mg/ngày. Cóthể phải điểu trịbằng vitamin này suốt đờiđểngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. CHỐNG CHỈ ĐỊNH Quá mẫn vớipyridoxin. Tiêu chuẩn ápdụng: TCCS SDK § SốlôSX Ngày SX HD ..250mg Nhãn chai 500 viên nén bao phim De xatam tay cua tre em Tuan theo suchi dan cua Thay thudc Đoc kỹhương dân sưdụng trước khi dung Bảo quản nơi kho rao, thoảng mát, tranh anh sang, nhiệt độ không qua 30°C Rothuse ban theo don 500 viên nén bao phim VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg Công ty Cô Phan Dược VACOPHARM Thanh Phố Tân An. Tỉnh Long An O1.(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244 Nha sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM Km 1954. quốc lô1A, phương Tân Khánh. Thành Phố Long Ar www.vacopharm.com OYINGUY Hue. Phuong 1 imA int Awacopharm , a 7 GMP THUOC DUNG CHOBENH VIEN TEEN Ủ* De xatam tay cua tre em Tuan theo suchi dan cua Thầy thuốc Doc kynuong dan sudung trudc khi dung Bao quan noi kho rao, thoang mat, tranh anh sang, nhiệt đỏ khong qua 30°C VITAMIN Be 250 Pyridoxin hydroclorid 250mg Công ty Cô Phân Dược VACOPHARM 59Nguyen Hué. Phuong 1.Thanh Pho Tan An. Tinh Long An Fax:(072) 3.822.244 Nhà: sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược VACOPHARM 2)3.829.311 © Km 1954. quoc lô1A, phương Tân Khánh, Thành Phố Tan An, Tinh Long An www.vacopharm.com `^ ,Âvacnnharm a 4 5 GMP THUOC DUNG CHO BENH VIEN BEEN x Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc Rx Thuốc bán theo đơn VITAMIN Bg 250 Thanh phan Pyridoxin hydroclorid 250mg Tá dược v.d 1viên nén bao phim (Polyvinyl pyrrolidon K30, Magnesi stearat, Natri starch glycolat, Microcrystallin cellulose 101, Croscarmellose natri, Talc, Hydroxypropyl methylcellulose 615, Titan dioxyd, PEG 6000) Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc STT| Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói STT | Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói 1| Epvi, vỉ I0 viên, hộp 10 vi 7 Ép vỉ, vi 25 viên, hộp 20 vi 2| Ep vi, vi 10 vién, hop 20 vi 8 | Ep vi, vi 25 viên, hộp 40 vỉ 3] Epvi, vỉ 10 viên, hộp 50 vỉ 9| Đóng chai 100 viên 4_ | Ép vi, vỉ 10 viên, hộp 100 vi 10 | Đóng chai 200 viên 5 | Ep vi, vi 25 vién, hop 04 vi 11 | Dong chai 500 viên 6| Ep vi, vi 25 vién, hop 10 vi 12 | Dong chai 1000 vién Dược lực học Vitamin B, tồn tại dưới 3dạng: pyridoxal, pyridoxin va pyridoxamin, khi vao co thé bién déi thanh pyridoxal phosphat va mét phan thanh pyridoxamin phosphat. Hai chat nay hoat dong như những coenzym trong chuyển hóa protein, glucid va lipid. Pyridoxin tham gia tổng hợp acid gamma —amiobutyric (GABA) trong hé thần kinh trung ương và tham gia tổng hợp hemoglobulin. il |^⁄ Dược động học es Pyridoxin duge hap thu nhanh chóng qua đường tiêu hóa, trừ trường hợp mắc các hội chứ de kém hấp thu. Sau khi uông phần lớn thuốc được dự trữ ởgan và một phần ởcơ và não. Pyridoxi cô p thải trừ chủ yếu qua thận dưới dạng chuyên hóa. Lượng đưa vào, nêu vượt quá nhu câu hàNg:' VAC ngày, phân lớn đào thải dưới dạng không biến đổi. h NY Chi dinh PSS Điều trị các trạng thái thiểu vitamin B¿, thường phối hợp với các vitamin nhóm B khác. Đề phòng co giật và điều trị quá liều Cycloserin. Các trường hợp thiếu máu nguyên bào sắt liên quan đến thiếu vitamin Be, : Liều dùng và cách dùng Đề điều trị thiếu hụt: 1vién/ ngày, trong 3tuần, sau đó dự phòng 25-100mg/ngày Đề phòng co giật ởngười bệnh dùng eycloserin, uống liều 1viên/ngày. Để điều trị quá liều cycloserin, uông |viên/ngày. J Để điều trị chứng thiếu máu nguyên bào sắt di truyền: 1-2 viên/ngày. Nếu sau 1-2 tháng điều trị, bệnh không chuyển, phải xem xét cách điều trị khác. Nếu có đáp ứng, có thê giảm liều dùng còn 30-50mg/ngày. Có thể phải điều trị bằng vitamin này suốt đời để ngăn ngừa thiếu máu ởnhững người bệnh này. Chống chỉ định Quá mân với pyridoxIn. Thận trọng Sau thời gian dai dung vitamin Be với liều 200mg/ngay, có thé thấy biểu hiện độc tính thần kinh (như bệnh thần kinh ngoại vi nặng và thần kinh cảm giác nặng) Dùng liều 200 mg/ngày, kéo dài trên 30 ngày có thê gây hội chứng lệ thuộc pyridoxin. Phụ nữ có thai và cho con bú: liều theo nhu cầu hàng ngày không ảnh hưởng, nhưng với liều cao có thê gây hội chứng lệ thuộc thuôc ởtrẻ sơ sinh. Người lái xe và vận hành máy móc: sử dụng được. Tác dụng không mong muốn Dùng liều 200mg/ ngày và dài ngày (trên 2tháng) có thể gây bệnh thần kinh ngoại vi nặng, tiến triển từ dáng đi không vững và tÊ cóng bàn chân đến tê cóng và vụng về bàn tay. Tình trạng này có thê hồi phục khi ngừng thuốc, mặc dù vẫn còn để lại ítnhiều di chứng. Buồn nôn và nôn nhưng hiếm gặp. Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Tương tác thuốc Pyridoxin làm giảm tác dụng của levodopa trong điều trị bệnh Parkinson. Liều dùng 200mg/ngày có thể gây giảm 40-50% nồng độ phenytoin và phenobarbiton trong máu ởmột sô người bệnh. Thuốc tránh thai dùng đường uống có thể làm tăng nhu cầu về Pyridoxin. Quá liều và xử trí: Biểu hiện quá liều: dùng Pyridoxin hydroclorid liều cao 1-6g mỗi ngày từ 12-40 tháng có thể gây rối loạn giác quan, mất kiểm soát vận động, da bị tổn thương, tiêu hóa biểu hiện buồn nôn, ợnóng. Xử trí: cho đến nay chưa có báo cáo cụ thể, tuy nhiên các tài liệu cho thấy sau khi ngừng sử dụng thuốc, các biểu hiện quá liều sẽ tự mất đi. !⁄ Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng jh - Han dung: 36 thang ké tir ngay san xuat. - Bao quan: noi khé rao, thoang mat, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30°C. -_ Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cân thêm thông tin xin hỏi ýkiến Bác sĩ Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ. Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM 59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An Điện thoại: (072) 3826111 -3829311 Nhà sản xuất: Công ty Cô phần Dược VACOPHARM km 1954, Quốc lộ 1A, Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An Fagot Long An, ngay 12 thang 8nam 2015 J KT. Tong Giám đốc Công ty hó.Tổng Giám đốc 3 TU@.CUC TRUONG PTRUONG PHONG Gé Mink K ung

Ẩn