Thuốc Vitamin B1-B6-B12: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcVitamin B1-B6-B12
Số Đăng KýVD-18154-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngVitamin B1, B6, B12- 12,5 mg; 12,5 mg; 12,5 µg
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ, 20 vỉ x100 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty TNHH sản xuất thương mại dược phẩm NIC (NIC Pharma) Lô 11D đường C, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh
BI ey

: MAU NHAN THUỐC ĐĂNG KÝ
~ > 2 tA ‘
1 -NHAN VI VITAMIN B1, B6, B12 (J vi x 10 vién bao phim)
7 OTTW MYHd DPA WL-XS HHNL AL8NOD Gy ỰẶẶỮẪẶẪẴẮ% mì i+Bugzp +Bug’ếy Baui g’£y +Bui@’ẽÿ+Bưug’ẽ} Bau g’£¿ +Bưug’ẽ)+BưuG’Z} Bow g’£ÿ + Bu i
¡+ 98 +8 ¿t8+98+L8g cba+98+1¢E cba +e :
lIUIEIA UJUIE3IA UJU1E)JA uw 2:
| NIc-PHARMA GMP-WHO –
Vitamin Vitamin Vitamin Viti -ị
#B6 +B12 B1+B6 +B12 B1 +B6 +B12 B1+Bð; ¡+12.5 mg+12.5 meg 12.5 mg+12.5 mg+12.5 mcg 12.5 mg+12.5 mg+12.5 meg 12.5 mg+12. mal
© „SX-TR DƯỢC PHẨN W..C SO SOR Snake en,

BỘ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ Tp.HCM, ngày Zítháng 5 năm 2011
ee KT.Tổng Giám Đốc
le DA PHE DUYET
Lan dau: 22.).d 2/2242 eebveccece/ secvecoeteese

DS. NGUYEN TRUNG KIEN

MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ
2- MẪU HOP VITAMIN B1, B6, B12 (10 vi x 10 viên bao phim)

HOP 10 Vix10 VIEN BAO PHIM
VITAMIN B1-36-B12
sẽ

VITAMIN
B1-B6-B12

NIC -PHARMA
CONGTHUC : SSeS: : | Vitamin B1 (Thiamin mononitrat)………… 125 mg Ngày sẽ | Vitamin B6 (Pyridoxin HOI)………………… 125 mg Hạn dùng : Vitamin B12 (Cyanocobalamin)…………… 125 meg Taduge sàn Ho cốc 1viên bao phim CONG TYTHHH Sx-Tm Oude PHAM WLC
® : LẺ110Đường €-KCMTânTạo -QBiah Tan-TPHCM

_HỘP 10VỈ x10 VIÊN BAO PHIM

Ñ VIT&MIN B1-B6-B12
_ ®
uu DÙNG -CÁCH DUNG, CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHÍ ĐỊNH, THẬN TRỌNG VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC:
U9ÈA
EỊN
|`

_—

Xin đọctrong t6hướng dẫnsửdụng. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SÙDỤNG TRƯỚC KHDŨNG oS ĐỀ XATÂM TAYCỦA TRẺEM SAN XUAT THEO ToCs BẢO QUẦN NƠIKHÔ MAT (MHIET DO <30%), SDK: TRANH ANH SANG, Tp.HCM, ngay% thangornadm 2011 | SANKUAT-THUO Ne DƯỢC PHẨM D§. NGUYÊN TRUNG KIÊN =“.-"NI. MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 3- MẪU HỘP VITAMIN BI, Bó, B12 (20 vỉ x 10 viên bao phim) Tp.HCM, ngày tháng + năm 2012 KT.Tổng Giám Đốc 0$. NGUYEN TRUNG KIÊN ntl, im ‘ame.’ MẪU NHÃN THUỐC ĐĂNG KÝ 4- MẪU HOP VITAMIN B1, B6, B12 (100 vi x 10 viên bao phim) CONG THUG: Vitamin 81 (Thiamin mononitrat).............. 12,5 mg SAN XUAT THEO TCCS Vitamin 6 (Pyridoxin HCI)........................ 12,5 mg SDK: Vitamin B12 (Cyanocobalamin )................12,5 meg ` TổQƯỢP ..-.. Xã-........... 1viên báo phim LIỀU DÙNG -CÁCH DÙNG, CHỈ ĐỊNH, CHONG CHÍ ĐỊNH, SốiôSX : THAN TRONG VACAC THONG TIN KHÁC: Ngay SX : Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng. Hạn dùng : fo ee HOP 100 Vi x10 VIEN BAO PHIM VITAMIN B1-B6-B12 cam |e : ae a THUỐC DŨNG CHO BỆNH VIỆN mam(3 ^ z°G A = Be = = Bi Ba b5ins5ÿ2Sp toSi SECS/00%50t3P

Ẩn