Thuốc Tùng lộc Helix: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTùng lộc Helix
Số Đăng KýVD-28534-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao khô lá thường xuân- 0,7g
Dạng Bào ChếThuốc nước
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ 60 ml; hộp 1 lọ 100 ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Dược Tùng Lộc II Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Dược Tùng Lộc II Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
09/10/2017Công ty TNHH Dược Tùng Lộc IIHộp 1 lọ 100 ml62000Chai
12/10/2017Cong ty TNHH Dược Tùng Lộc IIHộp 1 lọ 60 ml45000Hộp
xế Pu +È
ND TÍ ID | CUC QUAN LY DUOC
Ib LO DA PHE DUYET
HELIX

Lan đàuz49….03.1„p42
KT: 50 x50 x120mm
Hộn@!ọ 100ml can lửng Hộn lo 100m! cao ling

(xtjay
exapay
xSugnyl
|QW
oe)

1WOOL
Npena
!NVHd
HNVHL
3213
du!2onu
eAjoiIq¿os
“nẹp
BuonH
“(uin6
ueyuex
2U)
PIOV
“236Q/05
IJEW)
20Np
ey
(xieu
eiapau eq19H)
8¿:ượnx
Buonun
g1Buonp
Buon
L
a
‘29.U
SONY
WOOL
o4>
WWESXSZL
LY

uenb
gudwarn
‘oywax
99deodey
ọuBuoïnp
tượiA

THANH PHAN: Cho 100ml thuốc nước; Cao khô lá Thường Xuân: 0,7g (Extractum hedera helix)

CACH DUNG -LIEU DUNG: Ngày uống 2-3lần. Trẻ em: Dưới 6tuổi mỗi lần 1thìa cà phê (5ml). Trẻ từ6-15tuổi mỗi lần 2 thìa càphê (10ml) Người lớn: Mỗi lần3thìa càphê (15ml)
BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, nhiệt độdưới 300C, tránh ánh sáng. TIÊU CHUẨN: TCCS

Tương đương Láthường xuân: 7g
(Herba hedera helix) Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Huong dau, Sorbitol va nước tinh khiết vừa đủ100ml.
Chỉ định: Các triệu chứng viêm đường hô hắp cấp cókèm ho hoặc không

U11
(0008/4170)

11907
ONNL DONG
HHNL
ALSNOD

ho, viêm phế quản mãn. Số ĐK: HTH S§š S5 8 j§ Sốlôsx(lot.No): ái Egy *¢ ze x? ees ’ $§zề Eậ5 #s8 Ngày SX(Mfg.Date): ĐỂ
XA TẨM TAY TRẺ EM We Soe ä TH: Nhà sảnxuất: Ữ ử ‘ § § a> 8 š Š3s? CONG TYTNHH DƯỢC TÙNG LỘCII HSD(Exp.Date): poh tem ĐỤ0 KYHUGNG DAN §UDUNG TRUOC KHIDUNG 2¢ Ễ 2 ® 3a ễ : ĐC:XãTrưng Trắc -H.VănLâm-T.Hưng Yên ĐC: XãTrưng Trắc -H.VănLâm -T.Hưng Yên anf 2 Sâm š ĐT:0213.980593 – Fax: 03213.997744 ĐT:03213.980893 -Fax:03213.997744 83 Ỹ 5 932 Website: tungloc.com.vn Website: tungloc.com.vn ae š 3š
về 5 3
f =
&

ail
Ce
ire

Lye

fứ.CP
42
Ø#x
~
&€1z
+’VAZ”IE
IÊ1⁄

TUNGILOG
HELIX
KT: 50 x50 x120mm

hl donb, Tri net j
TUNE Lit TiN Li |

| THANH PHAN: Cho 100ml thuốc nước: Cao khô lá Thường Xuân: 0,7q (Extractum hedera helix)
Tương đương Láthường xuân: 7g (Herba hedera helix) Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Huong dau, Sorbitol va nước tinh khiết vừa đủ100ml
Chỉ định: Các triệu chứng viêm đường hô

phê (5ml). Trẻ từ6- thìa càphê (10ml)

BẢO QUẢN: Để nơi khô mát, nhiệt độdưới tránh ánh sáng.

11.907
ONAL
DO}
iumrt
ALONOD

hấp cấp cokèm ho hoặc không TIEU CHUAN: TCCS i šge gg? ho, viêm phế quản mãn. Số DK: #358 Fey
Sốlôsx(lot.No): ie £52 pesk Fes – Ngay SX(MIg. Date): — bEXATAM TAY TRE EM i
: :as
Cova TYTBH DUCE TÙNG LOCI HSD(Exp.Date): CONG TYTNHH DUgC TUNG LO1 DOC KYHUONG DAN SUDUNG TRUGC KHIDUNG 8? g ĐC:XãTrưng Trắc -H.VănLâm- T.HưngYên ĐC:XãTrưng Trắc -H.VănLâm -T.Hưng Yên ag ĐT:03213.980593 -Fax: 03213.997744 ĐT:03213.980593 -Fax: 03213,997744 ge§ Website: tungloc.com.vn Website: tungloc.com.vn 2số
ca
99deodeyoyBupnp
wei
uenb
aydworn
‘oywey6
“4G
OS
S2L:NÿnH2
nạiL

WOOL
NPena
32144
YUR20nu
eA|OiIq1oS
‘nẹpBuonH
“(uunB
UÊU1UX
21112
ploy
‘ayequos
yey)
2Onp
eL

‘Burs
que(U61
‘2.0£
LONP
Opjaryu
JewOYY
OUag
:NynD
oys
(U61)
ØQd€2EU)EUẸ|!QW4:UỢItOÕN.
(xiieu
8iapeu
øq!2H)
8¿:ượnx
Buưọnu)
g1Buonp
Buon
L
an

(xJat
exapay
XĐuonuI
|Q3
oe2
U20nWJ
Jt00L
042.
:NÿHd
HNVHL

UIUIESXSZL
:LÄ

KT: 65 x100mm
TờHướng dẫn sửdụng – m
TUNG LOC
„.„
HELIX
Cao khô láThường Xuân: 0,7g (Extractum hedera helix)
Tương đương Lá thường xuân: 7g (Herba hedera helix)
Tá dược (Kali sorbate, Acid Citric, Xanthan gum), Hương dau, Sorbitol va
nước tỉnh khiết vừa đủ 100ml.
CHÍ ĐỊNH: c
Các triệu chứng viêm đường hô hấp cấp có kèm ho, viên phê
quản mãn.
CÁCH DÙNG -LIỀU DÙNG:
Ngày uống 2-3lân.
Trẻ em: Dưới 6tuổi mỗi lần 1thìa cà phê (5ml). Trẻ từ6-15 tuổi mỗi lần
2thìa cà phê (10ml)
Người Ion: Moi lan 3thìa cà phê (15ml).
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Mẫn cảm với một trong các thanh phan cua thug

BẢO QUẢN:
Để nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C, tranh anh sang.
TIÊU CHUẨN: TCCS

Nhà sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC TÙNG LỘC II
ĐC: Xã Trưng Trắc -H. Văn Lâm -T. Hưng Yên
ĐT: 03213.980593 -Fax: 03213.997744
Website: tungloc.com.vn
TU@.CỤC TRUONG
PTRUONG PHONG
We Min fy Hing

Ẩn