Thuốc Tục đoạn phiến: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTục đoạn phiến
Số Đăng KýVD-27133-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngTục đoạn phiến-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,5 kg; túi 1 kg; túi 2 kg; túi 5 kg; túi 10 kg; túi 20 kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
TN 3.2323 (4)

(Radix Dipsaci)
(Nguyên liệu làm thuốc)

TO Pa: i05k

TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS _
SDK BO Y1 TẾ
: CỤC QUẢN LÝ
Số lô SX: Đ×—— 0C
NSX: A PHE DUYET
HSD: Lan dau 224/08. udhAg
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO DC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nha san xuat: CHI NHANH CONG TY CP DUGC PHAM TRUONG THO ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
x
on
Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

Ff = TUCDOANPHIEN
(Radix Dipsaci)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: TUC DOAN PHIEN.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30° C.
KHÓI LƯỢNG TINH: |kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO ĐC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ ĐC: LôMI -Đường N3-KCN Hòa Xá-TP. Nam Định
xế 4
Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

Haug 4

(Radix. Dipsaci)
(Nguyên liệu làm thuốc)

KHÓI LƯỢNG TỊNH: 2kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX: Vy
HSD:
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO DC: 93 Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nha san xuat: CHI NHANH CONG TY CP DUGC PHAM TRUONG THO ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
=
on
7 Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

Ff = TUCDOANPHIEN 7%
(Radix Dipsaci) .e=r
(Nguyên liệu làm thuốc) ao
THANH PHAN: TUC DOAN PHIEN.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30° C.
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 5kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO DC: 93 Linh Lang -BaDinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914
Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ ĐC: Lô MI-Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Dinh
be — xế om
Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

Esuws 4

(Radix Dipsaci)
(Nguyên liệu làm thuốc)

KHÓI LƯỢNG TỊNH: 10 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX: Vị
HSD: :
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO DC: 93Linh Lang -BaDinh -Ha Nội *Diện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHAM TRUONG THO
ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định

«*

Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

f TỤCĐOANPHIẾN 7
(Radix Dipsaci)
(Nguyên liệu làm thuốc)

THÀNH PHẢN: TỤC ĐOẠN PHIÉN.
BAO QUAN: Noi kh6 mat, nhiệt độ không quá 30° C.
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 20 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:

CÔNG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO
7 Dién thoai: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

DC: 93 Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 0BD 0606914 ` Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHAM TRƯỜNG THỌ Seer `®` } ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định ge & ais `

TUQ.CỤC ma
P.TRƯỞNG PHÒNG
Dé Minh Hang

Ẩn