Thuốc Tiêu dao: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcTiêu dao
Số Đăng KýVD-21497-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao khô dược liệu 267mg tương đương: Sài hồ; Bạch truật; Gừng tươi; Bạch linh; Đương quy; Bạch thược; Cam thảo; Bạc hà; Bột mịn dược liệu gồm: Bạch linh; Đương quy; Bạch thược; Cam thảo- 257 mg; 257 mg; 257 mg; 190,3 mg; 190,3 mg; 190,3 mg; 173,1 mg; 52 mg; 66,7 mg; 66,7 mg; 66,7 mg; 32,9 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiChai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
25/02/2016Công ty TNHH DP FitoPharmaHộp 40 viên; Hộp 100 viên2940.97Viên
` d..

Công SNE Duge Pham CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM. _ O PHARMA Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 26 Bis/1 Kp Trung, Vĩnh Phú oer WB Thuan An, Binh Duong na) %6
MAU NHAN THUOC
1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
– Nhãn chai thuốc
— Nhãn vỉ thuồc
2. Nhãn trung gian:
Bao bì hộp ngoài.
3. Toa hướng dẫn dùng thuốc:
Toa TIỂU DAO
_Binh Duong, ngay 4?tháng 602 năm 2014
iám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc
1-6

CONG THUC: Baochếcho 01viên nang ` i +267mg Cao khô được liệu tương đương: Sàihổ(8øđw.&upier)…………………….. -..257mg Bach truat Rhizoma Atractylodis mocrocephaloe) 257mg GỪNG tƯƠi(thươnoZingiberg reeng,………….. 257100 Bạch linh#on)…………. ĐƯƠnG QUY(adic Angticce sinenss) Bach thƯỢC (Rađ Poeone loctifiome)………. Cam thdoRadix Ghyeyrtizce) … …173,1mg

Bạchà(erbø Menthay)…………………. meee 52MQ +Bột mịn được liệu: Bạch linh@oø)………………………… „66,7 DUONG qUy aditAngelioe sinenz)…………. 66,7 Bach thƯỢC (ñađFoeoniaeloctiforag)……….. 66,10 (Cam thả0(ñadt 6yymhữe)…………… — 32/0 «Táđược vừa đủ01viên nang. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. CONG NĂNG: 5ơcan, kiện tỳ,dưỡng huyết, điều kinh.

BAO BÌ HỘP NGOÀI
`~Nếu cần thêm thông tinxin hỏi ýkiến
rr)

4k¿
BỘ Y TẾ
CỤC ‘QUAN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lan dus. AG). Xess. 20d

OY—
GMP-WHO HERBAL GAPSULES No40.

CHỈ ĐỊNH: Tinh thần mệt mởi, ngực sườn đau trướng, đau đầu, hoa mắt, kém ăn,kinh nguyệt không đều docan khíbấtthông và tỳkhísuy. LIỂU DÙNG: Uống mỗi lần2-3 viên, ngày Í- 2-3 lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụnữcóthai. Trẻem dưới 30tháng tuổi, trẻemcótiển sửđộng kinh hoặc cogiật dosốtcao. THẬN TRỌNG: Không có. TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbáo cáo. BAO QUAN: Gnhiét độkhông quá 3ŒC, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. KHUYẾN CÁO: ~Đểxatầm taytrẻem. ~Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng.

thầy thuốc. TIEU CHUAN APDUNG: TCCS fi “a2 CIYTNHH DUR 368/1 KPTrung, Vinkran or:0650370710 Pag

VN-01053-H-Vr2

Bộtmịn được liệu:Ba Aenean ren 66,7mg; Bạc thược (fiađix Nho lactiflorae) 667mg, (am thảo (Radix Glycyrrhizae) 32,9mg. +Téduge vila dil01viên nang. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. CONG NẴNG: Sơcan, kiện tỳ,dưỡng huyết, điều kinh. CHỈĐỊNH: Tỉnh thần mệt mỏi, ngực sườn đau trướng, đau đầu, hoa mắt, kém ăn,kinh nguyệt không đều docankhí bấtthông vàtỳkhísuy.
FITO
PHARMA
CO.,LTD.
ISO
9001:2008

~Dyck hung inst dung tucking. ` =Néucin thêm thông tinxinhỏi ýkiến thầy thuốc.
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

SOK:
SốlôSX:
NSX:
010534ll HD:
LIEU DUNG: Udng mai lần2-3viên, ngày 2-3 lần.
NHÃN CHAI

CPHẨM FITO PHARMR An, Bink ne-

or avy ÿ ¡HỮU NẠN

-\mmx|!
(SuEIWHO | HÚP 10VỈx10Ÿ E0X10BLISTEWSX 10
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA bsca CONG TY TNHH DUOC PHAM FITO PHARMA
26Bisst Khu PRO Trung, RVinh-Phu, 1X.Thuan Ah, Sink Buong= Vier; 1 Đề 26 Bi9/1 Khu P† i L1) 1) : hD Š
aE 03743210 FAX: 00503799992

BAO BÌ HỘP NGOÀI

NHÃN VỈ

Viên nang TIỂU DAO
Sơ can, kiện tỳ, dưỡng huyết, điều kinh.
CÔNG THỨC: Bào chế cho 01 viên nang »_267mg Cao khô dược liệu tương đương: -_Sài hồ (Radix Bupleuri) 257mg
– Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) …. … 29/Tg
– Gling tuoi (Rhizoma Zingiberis recens) 257mg
– Bach linh (Poria) 190,3mg

– Duong quy (Radix Angelicae sinensis) …… .190,3mg
– Bach thugc (Radix Paeoniae lactiflorae) .. … 190,3mg
– Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 173,1mg
– Bac ha (Herba Menthae) 52mg
» Bét min dugc liéu: – Bach linh (Poria) 66,7mg
– Duong quy (Radix Angelicae sinensis) …… 66,7mg
– Bach thugc (Radix Paeoniae lactiflorae) … 66,7mg
– Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 32,9mg
‹ Tá dược:
– BdtTalc (Talcum) 5mg
– Magnesi stearat (Magnesii stearas) 2,5mg
Natri benzoat (Natrii benzoas) 2,5mg DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. CONG NĂNG: Sơ can, kiện tỳ, dưỡng huyết, điều kinh. CHỈ ĐỊNH: Tinh thần mệt mỏi, ngực sườn đau trướng, đau đầu, hoa mắt, kém ăn, kinh nguyệt không đều do can khí bất thông và tỳkhí suy.
LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3viên, ngày 2-3 lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữ có thai. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao. THẬN TRỌNG: Không có. °
TAC DUNG PHU: Chưa có báo cáo. QUA LIEU KHUYEN CAO: Can đến ngay cơ sởytế để theo dõi và xử trí.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo. BAO QUẢN: Ởnhiệt độ không quá 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYEN CAO: -_ Để xa tầm tay trẻ em. -. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. -_Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến thầy thuốc. – Thông báo cho bác sỹtác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng Kế, /
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. :
TRÌNH BÀY: – Chai 40 viên nang, dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
– Hộp 10 vỉx 10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng. TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS
Sản xuất tại:CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA fễng tívfn Mách hông: 26Bis/ 1KpTrung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương -Việt Nam & (0650).3743210 ĐT: 0650. 3743 210 sFax: 0650. 3758 552 sEmail: Info@fito.vn Website: wwwftovn
VPKinh doanh -Marketing: 41Hoàng DưKhương, P.12,Q.10 -TRHCM eOT: 08,3866 5416 ©Fax: 08.3868 3094 eEmail: hcmefito.vn Chỉ nhánh HàNội: 64AnDương, Quận Tây Hồ-HàNội eĐT:04.3716 9031/ 3717 0297 eFax 04.38290118 eEmail: hanolefito.vn

TOA THUỐC

Ẩn