Thuốc Sara: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSara
Số Đăng KýVD-18157-12
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngParacetamol- 120mg/5ml
Dạng Bào ChếHỗn dịch uống
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 30ml; hộp 1 chai 60ml
Hạn sử dụng60 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Thai Nakorn Patana, Việt Nam Km số 3 Quốc lộ 1, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Thai Nakorn Patana, Việt Nam Km số 3 Quốc lộ 1, Phường 9, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
14/08/2015Sở Y tế Phú YênHộp 1 chai 30ml12500Chai
14/08/2015Sở Y tế Phú YênHộp 1 chai 60ml18000Chai
26/10/2017Sở Y tế Phú YênHộp 1 chai 30ml14000Chai
26/10/2017Sở Y tế Phú YênHộp 1 chai 60ml20700Chai
NHAN
CHAI
60
ML
Paracetan Tiêu
chuẩn
áp
dụng:
TCCS
Bảo
quản:
Không
qua
30°C
DE
XATAM
TAY
TRE
EM
;
DOC
KYHUGNG
DAN
TRUGC
KHI
DUNG

Thuốc
hạ
sốt

giảm
đau
cho
trẻ
em

trẻ

sinh
PARACETAMOL Hồn
dịch
cho
trẻ
em
120
mg/5
ml

Lắc
kỹtrước
khidùng
Trẻem4tháng
-1tuổi:
12thìa
càphê
(2,5
ml)/lần
SDK/Reg,
No,
Trẻem1-2 tuổi
:1thìa
càphê
(5ml)/ñlần
.
l
Hương
Trẻem2-6tuổi
:1-2thìa
càphê
(5-10
ml)/lần
dâu
tây
SốlôSX
:

Uống
mỗi
4-6giờ
khicần
thiết,
không
quá
5lần/ngày.
Sảnxuất
bởi
Ngày
SX
:
yi4CtyTNHH
THAI
NAKORN
PATANA
(Việt
Nam)
Chống
chỉđịnh,
thận
trọng,
tácdụng
phụ:
sRZ
Xem
tờhướng
dẫn
sửdụng
đểbiết
thông
tinchỉtiết.

TuyHoà-PhúYên-ViệtNam
Theo
sựnhượng
quyền
của
CtyTNHH
THAI
NAKORN
PATANA
Thái
Lan
HD
Nonthaburi
-Thái
Lan
Size
:37
X
110
MM.
ˆ
+
¬
a.
er

xLân đầu:,

Án ae
HE DUYET
CUC
DA P
BỘ Y TẾ
QUAN LY DUGC A A
KW

7⁄7
“cổ
CS

NHAN HOP 60 ML

NaXIIHD YOs UW

NOISN3dSfS 1OWV13ĐYYd
eye Hey a oe Y ở ifQ CONG 1 [O° “NA
STRAWBERRY BML _ SIRAWBERRY :
Rồi độn: do hề gì x7 i `”. tẻ tiêm ais PARACETAMOL SUSPENSION Thuốc hạsốtvàgiảm đau cho trẻem a a FOR CHILDREN a a vatrésosinh =
m thìa càpat (5ml) sirô cho Each — (5ml) contains: aracetamol……………….. Pr BONN onscarinesoee iter 120 perresrerresrttmmmms| PARACETAMOL SUSPENSION |. crocelome = PARACETAMOL : CONTAINS NO ASPIRIN A i & ii Ũ nàn, ĐƯỜNG FOR CHILDREN poppet irdecend Hon dich cho tré em
Liều dùng 120 mg/5 ml Pees 120 mg/5 ml i Trẻem 4tháng -1tuổi : Ố A . Xing phê 5milan RELIEF OF FEVER AND PAIN Children 4months -1year THUOC HA SOT VA GIAM DAU Ä
a ININFANTS AND CHILDREN Y%teaspoonful (2.5 ml) CHO TRE EM VA TRE SO SINH ò
1thìa càphê (5ml)/lần Children 1-2 years $ n An1 teaspoonful (5ml) ù Trẻem2-6tuổix 1~ 2thìa càphê (5-10 ml)/lần Children 2-6yeors § 1-2 teaspoo | ù Uống mỗi4-6 giờ khicần thiết, nts oe 3 không quá 5lần/ngày. every 4-6 hours asneeded, 3 not foexceed 5times per day. ` Chống chỉđịnh, thận trọng, tácdụng phụ: Xem tờhướng dẫnsửdụng đểbiếtthông tinchỉtiết. Contra-indication, Precaution, Side-Fffect: Tiêuchuẩn dp dung: TCCS Please readtheendlosed leaflet. Bảoquản: Không qua30°C Store below 30°C a SốlôSX,Ngày SX,Handùng: Xinxemdưới đáyhộp. Specification :Manufacturer’s – ¡øAspIU” k rae D1490 ĐỀXATẮMTAYTRẺEM lot.No,Mid.andExp.Date: Please see
the bottom mí FT)LiêniePi) ĐỌC KỸHƯỚNG DẪNTRƯỚC KHI DÙNG «Er ue KEEPOUTOFREACH OFCHIDREN. aw READCAREFULLY THE IEARET BEFORE USE . xse, THAI NAKDEN PATNA VN co., ETD SDK/Reg. No. witty, CtyTNHH THAIbec TƯANA (ViệtNam) š Tuy nee Phụ Yen-Viet Nam RZ TuyHoa –PhúYên-ViệtNam cence of leosự nhượng quyền của 56014142020 mara ee amp Z“…. t

SốlôSX:
Ngày SX:

HD

NHÂN
CHAI
30
ML
Chỉ
định:
Thuốc
hạ
sốt

giảm
đau
cho
trẻ
em

trẻ

sinh

Trẻ
em
4tháng
-1tuổi
:1⁄2thìa
càphê
(2,5
ml)/lần
Trẻ
em
1-2tuổi
:1thìa
càphê
(5ml)/lần
Trẻ
em2
-6tuổi
:1-2thìa
càphê
(5-10
ml)/lần

Uống
mỗi
4-6giờ
khi
cần
thiết,
không
quá
5lần/ngày.
Chống
chỉ
định,
thận
trọng,
tác
dụng
phụ:
Xem
tờhướng
dẫn
sửdụng
để
biết
thông
tin
chỉ
tiết.
CETAMOL
n
dịch
cho
trẻ
120
mg/5
ml

Hương dâu
tây

0M,
Sản
xuất
bởi
2›-CtyTNHH
THAI
NAKORN
PATANA
(Việt
Nam)
BS:
Tuy
Hoà
-Phú
Yên
-Việt
Nam
Theo
sựnhượng
quyền
của
‘CtyTNHH
THA!
NAKORN
PATANA
Thái
Lan
Nonthaburi
-Thai
Lan

u
chuẩn
áp
dung:
TCC:
Bảo
quản:
Không
qua
30°C
DE
XA
TAM
TAY
TRE
EM
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
TRƯỚC
KHI
DÙNG
Lắc
kỹ
trước
khi
dùng

SDK
/Reg.
No.
SốlôSX
Ngày
SX
:
HD

qi2
-Ð,
CONG
TY
NHH

Size
86×37
mm.

Al PATAN
Nw en
+@

ij7 %

N3šGŒ1IHĐ O4
NOISN3dSñS 1OWV132vvad
60J6S

R
Size
30 ml
:37.0
x 36.5 x
89mm

STRAWBERRY
30 ml
SaRa
PARACETAMOL SUSPENSION
FOR CHILDREN
120 mg/5 ml
RELIEF OF FEVER AND PAIN
ININFANTS AND CHILDREN

i Manufactured by $4, THAI NAKORN PATANA VNCO.,LTD. š TuyneaPhuYen-Mist Nam derlicence THAI NAKORN PATANA CO., LTD. Nonthaburi, Thailand
NHAN HOP 30 ML

STRAWBERRY
SaRa
PARACETAMOL SUSPENSION FOR CHILDREN Each teaspoonful (5ml) contains: Pdracetamol……………………. 120 mg
CONTAINS NO ASPIRIN, ALCOHOL AND SUGAR
Children 4months -1year Yteaspoonful (2.5 ml)
Children 1-2years 1teaspoonful (5ml)
Children 2-6years 1-2 teaspoonfuls (5-10 ml)
every 4-6 hours asneeded, not toexceed 5times per day.
Contra-indication, Precaution, Side-Effect: Please readtheenclosed leaflet. Store below 30°C Specification :Manufacturer’s lot.No,Mid.andExp. Date: Please seethebottom

KEEP OUTOFREACH OFCHILDREN. READ CAREFULLY THELEAFLET BEFORE USE.
SDK/Reg.No.

STKAWB Sebo

PARACETAMOL
Hon dịch cho trẻ em
120 mg/5 ml
THUOC HA SOT VA GIAM DAU CHO TRE EM VA TRE SO SINH

Huongdau tay

Aspif FT Áo côn Không co đường Khôn9€
Sảnxuấtbởi spe CtyTNHH THAI NAKORN PATANA (ViệtNam) TuyHoà-PhúYên-ViệtNam Theo sựnhượng quyền của CtyTNHH THAI NAKORN PATANA TháiLan Nonthaburi -TháiLan

SốlôSX,Ngày SX,Hạndùng: Xinxemdưới đáyhộp.
STRAWBERRY

SaRaHỗn dịch cho trẻem Chỉ định: Thuốc hạsốtvàgiảm đau cho trẻ vàtrẻsơsinh Mỗi thìa càphê (5ml) sirô ng Paracetamol………………..

KHÔNG CHUA ASPIRIN, CON VADUONG
Liễu dùng
Trẻem4tháng -1tuổi 1thìa càphê (2,5 ml)/lần

Trẻem 1-2tuổi 1thìa càphê (5ml)/lần

Trẻem2-6tuổi 1-2thìa càphê (5-10 ml)/lần
Uống mỗi 4-6giờkhicần thiết, không quá 5lần/ngày.
Chống chỉđịnh, thận trọng, tácdụng phụ: Xemtờhướng dẫnsửdụng đểbiếtthông tinchỉtiết. Tiêuchuẩn ápdụng:TCCS Bảoquản: Không qua30°C
ĐỂXATẮMTAYTRÊEM ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNTRƯỚC KHiDÙNG
95601414202

SốlôSX :
Ngày SX :
HD

~ DOC KY HUONG DAN SU |DUNG TRƯỚC KHI DUNG
HOI BAC SY DE BIET THEM THONG TIN
(Hương dâu tay)
Thành phần :
Hoạt chất: 5mÌ hỗn dịch Sara chứa 120 mg Paracetamol
Tá duoc: Dung dich Sorbitol, Xanthan Gum, Natri Saccharin, Natri dihydro phosphate, Mau do Carmoisin,
Huong dau tay, Glycerin, Magnesi nhém silicat, Simethicon emulsion 30% w/w, Natri methylparaben,
Natri propylparaben, Acid phosphoric, Nuséc tinh khiết.
Chỉ định :
Thuốc hạ sốt và giảm đau cho trẻ em và trẻ sơ sinh.
Liều lượng và cách dùng:
Uống mỗi 4-6 giờ khi cần thiết nhưng không quá 5lan/ngay.
Trẻ em 4tháng—ltuổi : 1⁄2 thìa cà phê (2,5ml)/ lần
Trẻ em 1—2tuổi :— 1thìa cà phê (5ml }/ lần
Trẻ em 2—6tuổi : 1-2 thìa cà phê (5 -10 mI)/ lần.
Chống chỉ định:
-_ Mẫn cảm với Paracetamol hay bất cứ thành phần nào của thuốc
-_ Bệnh nhân nhiều lần thiếu máu hay có bệnh tim, phổi, thận hoặc gan.
-_ Bệnh nhân thiếu hut glucose-6 phosphat dehydrogenase-G6PD.
Tác dung phụ
Sử dụng theo chỉ dẫn hiếm khi gây ngộ độc trầm trọng hay phản ứng phụ.
Phản ứng quá mẫn: phát ban, nỗi mày đay, sốt.
Các bệnh về máu: thiếu máu, giảm bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu.
Các phản ứng phụ khác: giảm glucose huyết, vàng da.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mùng muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Cảnh báo và Thận trọng
Seat) tương đối Không. độc với liêu điều tri. Ty abies an nén dung quê -ney
tức.
Nếu có phản ứng mẫn cảm xảy ra phải ngừng thuốc.
Tương tác thuốc
Uống dài ngày liều cao paracetamol làm tăng nhẹ tác dụng chống đông của coumarin và dẫn chất “

indandion. 7a
Dùng các thuốc chống co giật (phenytoin,barbiturat,carbamazepin), isoniazid hoặc uống nhiều rượu làm SN
tăng độc tính đôi với gan. ầ
Quá liều : a
Quá liều xảy ra khi dùng một liều độc duy nhất hoặc uống lặp lại liều lớn paracetamol (7,5 -10 gmỗi Pyf
ngày, trong 1-2 ngày) hoặc do uông thudc dai ngay. SA
Biéu hién: Buồn nôn, nôn, đau bụng, xanh tím da, niêm mạc, móng tay. Hoại tử gan phụ thuộc liều là tác
dụng độc tính câp nghiêm trọng nhât do quá liêu. Tôn thương gan trở nên rõ rệt trong vòng 2-4 ngày sau
khi uông liêu độc.
Xứ trí :Rửa dạ dày ,uống hoặc tiêm tĩnh mạch N- acetylc;stein để giải độc paracetamol. Nếu không có
N -acetylcystein có thể dùng methionin ,than hoạt và/hoặc thuốc tây muối.
Quy cách: Chai 30 ml và 60 ml.
Bảo quản: Bảo quản ởnhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng.

_Hạn dùng: 60 tháng kể từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn chất lượng: Tiêu chuẩn cơ sở
Nhà sản xuất ÔN CTy TNHH THAI NAKORN PATANA Việt Nam
c6 Km3 -Quốc lộ 1- Phường 9- TP. Tuy Hòa- Phú Yên -Việt Nam
Nhà nhượng quyền — w0w¿ CTy TNHH THAI NAKORN PATANA Thai Lan
& 94/7 Yimprakorb -Ngamwongwan -Nonthaburi -Thailand
EHO CUC TRUONG
Nouyen Vin Shanks

Ẩn