Thuốc Sáng mắt-F: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSáng mắt-F
Số Đăng KýVD-20535-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 243,3mg (tương đương Thục địa 400mg; Sơn thù 200mg; Trạch tả 150mg; Mẫu đơn bì 150mg; Câu kỷ tử 100mg; Hoài sơn 80mg; Phục linh 70mg; Cúc hoa 43,3mg); Bột mịn dược liệu gồm Hoài sơn 120mg; Phục linh 80mg; Cúc hoa 56,7mg-
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 40 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
14/03/2016Công ty TNHH DP FitoPharmaHộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 40 viên1213Viên
+243,3mg œokhôđược liệu tương đương:
a ~Thuc Gia(Radix Rehmannige glutinosae proeparata) 400mg

~Sơnthù(Fructus Corni officinaiis)_____..200mg
~Trach td(Rhizoma Alismatis) ___. 150mg
=Méudonbi(Cortex Paeoniae suffruticosae)…__.. 150mg
AY -Gubj (Frets ya)____r00mg
~Hoai son(Tuber Diescoreae persimilis) ——____-.80M,
=Phuclinh (Porig)——__ _7ững
=Gichoa (Flos Œhrysanthemiindii) 433mg
~Bộtmịnđược liệu:
~Hoai son(Tuber Diascoreae persimilis) —__….. 120mg
~~Phuclinh (Porig) Bg
~Gichoa (losŒhrysanthemi ínđic)…………………56,Tmg
+Táđược vừađủ01viên nang.
DANG BAOGHE: Vien nàng,

/CONGTHUC BAOGHEGHO 01VIEN NANG:
.TÁCDỤNG: Tưbốcanthản âm. j

ona
fito1$0.9001:2008

Te

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DA PHE DUYET

Lan dau. 240)… 3.0/ GRAM.

Oy

(ŒIỈĐỊNH:
+(ácdhứng bệnh vềmắtnhưmờmắt đaumắtđủ,đhảynước mắtsợánhsáng.
+Hoamat,chéng mat,nhức đầu.
+Ching maimắtđophảiđiềutiếtnhiều.
~Ngănngừa vàlàmchậm sựliohod mắtởngười œotuối
~Điều trịđiứng thận ảmsuyvớidcbiếuhiện như ùtai, sốt
nhẹ ẩm|, đau lưng, mỏigối,nóngtrong xương, đitỉnh.
«Dùng tốtdhongười tiếuđường vàloãng xương.
UEU DŨNG: Uống mỗilần1-2viên, ngày 3 lần.
(ŒIỐNG CHỈĐỊNH: Không có.
THAN TRONG: Khidang tiêuchảy, đáybụng, chán ăn.
TACDUNG PHY: Chua cébáodo.
BAO QUAN: Ởnhiệt độkhông quá3C,nơikhô ráo,tránh ánh
sáng.KHUYẾN CÁO:
+ĐỀxatắmtaytrẻem,
+Đọc kýhướng đảnsử đụngtrước khidùng.
++Nếu cánthêm thỏng tinxinhỏiýkiến thấy thuốc.
`TIỂU CHUAN APDUNG:TCCS }

FITO PHARMACEUTICAL 26Bis/1 KpTrung, Vinh Phusthue ĐT:0650.3743210JfFax-06

VN-01008-H-Vr8
Hl
lÌ|
|

FITO
PHARMA
CO.,LTD.
ISO
9001:2008

150mg ~_Mẫuđơnbì ((rtexPueonioesufffttios0e)———.. 150mg ~(ukÿtử(fuđuslydi)……………_.—._. 10mg ~Hodi san(Tuber Dioscoreae persimilis) 8Ũmg =PHUCIINN (P0riØ)………………~~~~~==—-—=== —TŨM ~Gichoa (fløs (hrysanthemi índid)……………. 43,Ämg +Bộtmịndược liệu: ~Hoai son(Tuber Dioscoreae persimilis) 120mg ~Phụclinh (Pœi3)………………….Ắ._—… _8Ữmg ~Gichoa (Flos Chrysanthemi inđ)…………………. 56,79 «_Táđược vừađủ01viên nang DẠNG BÀOCHẾ:Viên nang cứng. TÁCDỤNG: Tưbổcanthin âm. CHỈĐỊNH:~_(ácchứng bệnh vềmắt như mờmắt, đaumắtđỏ,chảy nước mắt, 5gánhsáng. 0ae ~_Hoamắt,đhóng mặt, nhức đầu. Ï 26Bis/1KpTrung, VinhPhú, Thuận NA Na ~_Chứng mỏimắtdophảiđiềutiếtnhiều. ISO9001:2008 ĐT:0650.3743210 Fac065043758552

NHÃN CHAI
: Không 5 ‘THAN TRỌNG: Khiđang tiêuchảy, đầybụng, chán TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbáocáo. BẢO QUÂN: nhiệt độ không quá 3Œnơikhôráo,tránh ánhsáng. KHUYẾN CÁO:
~Đọckỹhướng địnsửđụngtrước khiđùng. ~_Nếudnthêm tng tn xn hykiếnthấythuốc, TIỂU (HUẨM ẤPDỤNG:T(CS
VN-01008-N-Vr8
sats

sAẠNG MẮT .„
a:
sang thịlực vàbảo Vém,ft
Í
8″934711″030082′

BAO BÌ HỘP NGOÀI

NHÃN VỈ

[GMP ATC}
OY | : KẾ
Sian nang SANG MAT-F “=
Tăng thị lực và bảo vệ mắt
(ÔNG THỨC BÀ0 CHẾ CH0 01VIÊN NANG : » _.243,3mg cao khô được liệu tương đương:

~__. Thục địa (Rđix Rehmanniae gÏuti0sde praepdraf4)………………. . 400mg – Son thi (Fructus Comni officinalis). 200mg – Trach ta(Rhizoma Alismatis). 150mg – Mau don bi(Cortex Paeoniae suffruticosae) 150mg – Gu kyte(Fructus Lyci). 100mg ~_.Hoài son (Tuber Dioscoreae persimilis) 80mg – Phuclinh (Poria) 70mg – Cichoa (Flos Chrysanthemi indici). 43,3mg »_Bột mịn được liệu: – Hoai son(Tuber Dioscoreae persimilis). 120mg – Phuc inh (Poria). 80mg -_. (íchoa (Fos Œhysanthemi indidj) 56,7mg + Tadugc: – BétTalc (Talcum). 5mg -—Magnesi stearat (Magnesii stearas) 2,5mg Natri benzoat (Natrii benzoas) 2,5mg DANG BAO CHE: Vien nang cing. TÁC DỤNG: Tưbổcan than âm. CHỈ ĐỊNH:-_. (ác đứng bệnh vềmắt như mờ mắt, đau mắt đỏ,chảy nước mắt, sợánh sáng. ~_.Hoa mắt, chóng mặt, nhức đầu. -_.Chứng mỏi mắt dophải điều tiết nhiều. ~_.. Ngăn ngừa vàlàm chậm sự lãohoá mắt ởngười cao tuổi. ~_ Điều trịhứng thận âm suy vớicác biểu hiện như ùtai, sốt nhẹ âm |,đau lưng, mỏi gối, nóng trong xương, ditỉnh. – Dùng tốtđho người tiểu đường vàloãng xương. LIEU DÙNG: Uống mỗi lần 1-2viên, ngày 3lần. (HỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có. THẬN TRỌNG: Khi đang tiêu chảy, đáy bụng, chán ăn. TAC DUNG PHỤ: (hưa cóbáo cáo. QUA LIEU KHUYẾN CÁO: (án đến ngay cơ sở ytếđểtheo dõi vàxửtrí. TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa cóbáo cáo. BAO QUAN: Onhiét độkhông qué 30°C, nơi khô ráo, tránh ánh sáng. KHUYẾN CÁO: – Déxa tam tay trẻem. – _ Đọc kỹhướng dân sửdụng trước khidùng. -_.Nếu cần thêm thông tinxin hỏi ýkiến thầy thuốc. ~_.Thông báo cho bác sỹtácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. HẠN DÙNG: 36tháng kế từ ngày sản xuất. TRÌNH BÀY: -_..Hộp 10vỉx10viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sửdụng. ~._ Chai40 viên nang dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sửdụng. TIÊU CHUẨN APDUNG: TCS
AQ) sénaust tatCONG TY TNHH DUGC PHAM FITO PHARMMHO, CUG TRUONG fito 26Bis/1KpTrung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương -Việt Nam | (0650). 3743210 | BT:0650. 3743 210 ©Fax: 0650. 3758 552 ©Emall:info@fita) “ RL / ‘VPKinh doanh -Marketing: 41Hoàng DưKhương, P.12,Q.10-TP.HCM eBT:08,38665416 fax:đổ.3868 3094 eEmail: hcm@fito.vn Chỉnhánh HàNội: 64AnDương, Quận Tây Hồ-HàNội eĐT: 04.3716 9031/ 3717 0297 eFax:04.3829 0118 eEmail: hanol@fito.va
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

‘VN-01008-T-Vr8

Ẩn