Thuốc Sài đất: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcSài đất
Số Đăng KýVD-25313-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngSài đất-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,5 kg; Túi 1 kg; Túi 2 kg; Túi 5 kg; Túi 10 kg; Túi 20 kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
*|
DƯỢC
PHẨM
|y
ca
TRƯỜNG
THỌ
sỹ
SẦn-T6
*
`
x
SAI
DAT
(Nguyên
liệu
làm
thuốc)
CONG
THUC:
Sai dat
(Herba
Wedeliae).
BAO
QUAN:
Noi
khô
mát,
nhiét

khéng
qua
30°C
.
KHOI
LUONG
TINH:
0,5
kg
TIEU
CHUAN
AP
DUNG:
TCCS
SDK: Số

SX:
NSX: HSD:
2
Nhà
sản
xuất:
CÔNG
TYCP
DƯỢC
PHAM
TRUONG
THO
‘Tru
se
93
Linh
Lang
-Ba
Dinh
-Ha
Nat
*Dien
thou
O43
7606912
~Fax:
O43
76669
[4
Nha
may
san
saat
1.6
ME
đường
N
-KCN
Hàn


P
Nam
Định

Điện
thoại:
0350
1670733
-Eux:
0350
36710

BO Y T
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
pA PHE DU

Eoce = t>> BK ‡S “_=

s

F
a
A
x
A
(Nguyên
liệu
làm
thuốc)
CONG
THUC:
Sai
dat
(Herba
Wedeliae).
BẢO
QUẢN:
Nơi
khô
mát,
nhiệt
độ
không
quá
3ŒC
.
KHỎI
LƯỢNG
TỊNH:
lkp
TIEU
CHUAN
AP
DUNG:
TCCS
SDK: Số

SX:
NSX: HSD:
A
Nho
š
# a
Ne
5
Nha
san
suit
CONG
TY
CP
DUQC
PHAM
TRUONG
THO
Trụ
sở:
93
Linh
Lang
-Ba
Binh
-Ha
Not
*Dien
thaar
043,
7660912
-Fax:
043.
7666914
Nha
may
san
suit

MỊ
-đường
N3
-KCN
Hòn

-TP
Nam
Định
Điện
thơ;
038M1
3670733
-Eax:
0350
36710908

fe
decks
ak
RRA
.ak

SAI
DAT
(Nguyên
liệu
làm
thuốc)

CONG
THUC:
Sai
dat
(Herba
Wedeliae).
BAO
QUAN:
Noi
khé
mat,
nhiét
d6
khéng
qua
30°C
.
KHOI
LUONG
TINH:
2kg
TIEU
CHUAN
AP
DUNG:
TCCS
SDK: Số

SX:
NSX: HSD:

A.
8z
ÿ
#
`
=
Nha
san
suas
CONG
TY
CP
DUOC
PHAM
TRUONG
THO
‘Trusso:
93
Linh
Lang
-Ba
Dinh
-Ha
Nat
*Dien
thoar
O43.
7666912
-Fax:
043.
7666914
Nha
may
sản
xuất:

MỊ
-đường
N3
-KCN
Hòa

-P
Nam
Định
a
Điện
thoại:
0350
1670733
-Fax:
03150
367
1098

SAI
DAT
(Nguyên
liệu
làm
thuốc)
CONG
THUC:
Sai
dat
(Herba
Wedeliae).
BAO
QUAN:
Noi
khô
mát,
nhiệt
độ
khong
qua
30°C
.
KHOI
LUONG
TINH:
Skg
TIEU
CHUAN
AP
DUNG:
TCCS
SDK: Số

SX:
NSX: HSD:

Nha
san
suit
CONG
TY
CP
DUOC
PHAM
TRUONG
THO
‘Tru
se 93
Linh
Lang
-Ba
Dinh
-Wa
Not
*Dien
thoar
O43,
7606912
-Fax:
043
7OO69
14
Nha
may
san
saat
ba
ME
-đường
N3

KCN
Hòa


FP
Nam
Định
Điện
thoại:
03§0U
3670733
-Fax:
0350
3671090

2
ẨM
S
*|_
DƯỢC
PHẨM
x
©TRUGNG
THO
AS
SAI
DAT
(Nguyên
liệu
làm
thuốc)
CÔNG
THỨC:
Sài
đất
(Herba
Wedeliae).
BAO
QUAN:
Noi
khô
mát,
nhiệt
độ
không
qua
3ỨC.
KHÓI
LƯỢNG
TỊNH:
10kg
TIỂU
CHUAN
AP
DUNG:
TCCS
SDK: Số

SX:
NSX: HSD:

“a
Sa
=
ahs,

Nha
san
suit:
CONG
TY
CP
DUQC
PHAM
TRUONG
THO
‘Tru
se
93
Linh
Lang
-Ba
Dinh
-Ha
Nor
*Dien
thoar
043,
2666912
-Pax:
O43
7666914
Nha
may
san
suat
La
ME
-duéme
N3~
KON
Hoa
Na
-TP
Nam
Dinh
Điện
thoại;
035U
3670733
-Eax:
U350.
3671098

*rresvieprgrir3rinwilanteseser
re
SAI
DAT
(Nguyên
liệu
làm
thuốc)

CONG
THUC:
Sai
dat
(Herba
Wedeliae).
BAO
QUAN:
Noi
khô
mát,
nhiệt
độ
khong
qua
30°C
.
KHOI
LUONG
TINH:
20kg
TIEU
CHUAN
AP
DUNG:
TCCS

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
A
3#
=
aig
:

Nhà
sản
xuất:
CONG
TY
CP
DU
OC
PHAM
TRUONGTHO
‘Truso
93
Linh
Lang
-Ba
Dinh
-Ha
Not
*Dign
thoar
043,
7666912
-Fax:
043.
76669
14
Nha
may
san
suit
£6
ME
-~duding
N3~
KON
Eloa
Na
PP
Nam
Dinh
Điện
thea
0350
3670733
-Fax:
(350
3671098

về

Ẩn