Thuốc Montelukast 5mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcMontelukast 5mg
Số Đăng KýVD-20869-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMontelukast – 5mg
Dạng Bào ChếViên nén nhai
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ nhôm/ nhôm x 10 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm 27 Điện Biên Phủ, F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm TV. Pharm 27 Điện Biên Phủ, F. 9, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
3/2,
OY Aye

CONG TY CP DUGC PHAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
TV PHARM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MAU NHAN THUOC
VIEN NHAI MONTELUKAST 5mg
BỘ Y TẾ
Rx ~ 2A V J I. MAU NHAN VI: CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET
[ An dau: (seal sane QA, ° ©” ” Lân đâu:..A2../….9.
> RŠ y= về ss » &
&
s s s s
& TV.PHARM & TV.PHARM
Fà vs s s*
ys vs s ys s vế vị | lân es
& = wr Woo $e Ễ- TVPHARM TV.PHARM = Hr êNG TY ,PHARM ề
s* š fa on ;pHẨN, Cio 8 Sử
Ñ bHAM `
& & DUgC e& “A & VÀ TV PHARM + `
Wy =. we = TV.PHARM
¬ S: ind SS sẽ © sŠ”g $ sẽ” s
eS F< s =e s = â : TV.PHARM & 5 TV.PHARM TV.PHARM $ $ TV.PHARM « 5 + & & & “` s s s w $616SX: HD: Số lôSX: HD: ‘Bunp WIEN 381A -YUIA BALYULL -YUIA È1LđỊ-Tục Uạlg UậI 22 nsugp 6upnu 01 Guo wax :funp nạI| | WHVHd'M WVHd 20/00 NVHd 02 AL 9N02 "$991 :Guhp de upnys ngiy ~ñup 19g2 “(Up J2 ñu0u2 “qujp J2 | “we an eno ÁP we} ex9G "ñunp Uu@IA LDA SOUPeTOPIOCCrerrrrrer irrieity9ỏnp BI | 1 90n1 ñunp nsugp ñupnu Ay 30g Bws ¬ 1SEYII|91UOỊN| “Hues yue yuey :J)ƒH1 9N02 :9Eq 'dx3/ôup uèH | :9I#q 'BJN/XS ẤN | :0N'91E8/XS 0|0S “9,0£ enb Gugyy ‘guy iou :uenb ogg Bus Isvwn1aIiNonxn EJ le be? 7 | Buie LSVXf131NON ao | I#U u@JA 0L XJ^ e dộn IA €dOH NVHN (IYN ‘Tl 055819 935076 8 TƯ MÃ 5NG DẪN SỨ 2c - iV. MAU TOA HUONG DAN SU DUNG Mat 1 Mat 2 Thuốc bán theo don -Toàn thân: đau, đaubụng, suynhược, mệt mỏi, sốt. N T E L K AST 5 m -Tiêu hóa: ănkhông tiêu, rốiloạn dạdày-ruột, dễbịviêm nhiễm. g -Thần kinh:đau đầu, chóng mặt. Montelukast 5mg -Hôhấp: cúm, sổmũi, nghẹt mũi. -Da:phát ban CÔNG THỨC: -Cáctácdụng khác: ALT tăng, AST tăng, tiểu ramũ. ~Môntilulost..................... c0 sai a0 esEmeeeedd so BNNg Thông báo chobácsĩcác tácdụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc. -Tádược (Manitol, Lactose, PVP, Mau déPonceau, Mau vang sunset yellow, Natri saccarin, Magnesi TƯƠNG TÁC THUỐC: stearat, Aerosil, Bộtmùiđầu)............................ 2211.021100 ererererrere vớ†viên -Không cẩn điểu chỉnh liểu dùng khiuống montelukast cùng các thuốc: phenytoin, phenobarbital, TRÌNH BÀY: Vỉ10viên nhai -Hộp 3vỉ rifampicin. - DƯỢC LỰC HỌC: THẬN TRỌNG KHIDÙNG: ~Montelukast đốikháng chọn lọctạireceptor leukotrien đểgiảm sảnxuất leukotrien. Leukotrien làchất Chưa xácđịnh được hiệu lựckhiuéng montelukast trong điều trịcáccơn hen cấp tính, vìvậy không gâycothắt phếquản. nên dùng montelukast đểđiểu trịcơnhen cấp DƯỢC ĐỘNG HỌC: -Không nên dùng Montelukast đểthay thếđột ngột cáccorticoid đường uống hayđường hít.Tuynhiên, -Sau khiuống, montelukast hấp thunhanh vàhầu như hoàn toàn. Sinh khả dụng saukhiuống khoảng liềudùng đường hítcóthểđược giảm từtừcókiểm soát.. ` 58-66%, nổng độ đỉnh trong huyết tương đạtđược sau 3-4 giờ. Hơn 99% montelukast lién kétvéi ~Mặc dùchưa thiết lậpđược mốiquan hệngẫu nhiên vớicácđốikháng thụ thểleukotrien, cầnphải chú protein huyết tướng. ýthân trọng kiểm trakhigiảm liềucorticoid toàn thân ởnhững bệnh nhân dùng montelukast. tông nên dùng Montelukast đơnlẻđểđiều trịhensuyễn dovậnđộng gắng sức. Những bệnh nhân bị qnặng lênsaukhigắng sứcnên tiếp tụcdùng chếđộđiều trịthông thường làcácchất chủvận ANQUIt đểphòng ngừa vànên chuẩn bịsẵnthuốc đểphòng khidùng đến. ÑMVồng thời montelukast vớiaspirin hoặccác thuốc NSAID khác. Không dùng aspirin hoặc -Montelukast chuyén hóachủyếu ở dạ dày ruột và hoặc gan. Một sốcon đường chuyển hóa đã nhận biết, gồm: sựacyl hóaglucuronid, sựoxyhóa bởimột số isoenzym cytochrom Pyso. S: í liểuđiều trị,nồng độchất chuyển hóatrong huyết tương ởtrạng thái cân bằng thấp hơn Ronan biết. Q/ CON -Montelukast thải trừchủ yếu qua mật dưới dạng không đổivàchất chuyển hóa. S;ty nhóa ịÔŸPHẨ chậm vàthời gian bánthải kéodàihơnởngười suygantừvừađến nặng vàởngười cao CHỈĐỊNH:-Phòng ngừa vàđiểu trịhen phếquản mạn tính ởngười lớnvàtrẻem6tháng tuổitrởI -Phòng ngừa cơncothắt phếquản ởbệnh nhân hendovận động gắng sức. -6iảm cáctriệu chứng trong viêm mũidịứng: +Viêm mũidịứngtheo mùa ởngười lớnvàtrẻemtừ2tuổitrởlên. +Viêm mũidịứng quanh năm ởngười lớnvàtrẻemtừ6tháng tuổitrởlên. luquảtrong trường hợpnày. ụnữcóthai, phụ nữcho con bú: lýChưa códữliệuđẩyđủ về tácdụng củathuốc lênthai nhi. Tuynhiên không nên dùng onbú:Chưa có.dữliệuvềsựbàitiếtcủaMontelukast trong sữamẹ Không nên dùng 25 ụnữchocon bú. cho người láixe,vậnhành máy móc: CHỐNG CHỈĐỊNH: = ZSửdụng được chongười láixe,vận hành máy móc. -Mẫn cảm vớibấtkỳthành phần nàocủathuốc. QUA LIỀU VÀXỬTRÍ: LIEU DUNG VACACH DUNG: -Chưa cóthông tinvềsựquá liểu. Nếu quáliềuđiều trịtriệu chứng vànâng đỡ. *Liều dùng: HẠN DÙNG: 24tháng kểtừngày sảnxuất -Người lớnvàtrẻemtrên 15tuổi: 10mg mỗingày. BOC KYHUONG DAN SUDUNG TRUGC KHIDUNG. NEU CẨN THÊM THONG TIN,XINHỎIÝKIẾN BÁC $Ÿ -Trẻemtừ6tuổiđến 14tuổi: 5mg mỗingày. BAO QUAN: NOIKHO, KHONG QUA 30°C, TRÁNH ÁNH SÁNG -a:từ6tháng tuổiđến 5tuổi: 4mg mỗingày. THUỐC BÁN THEO ĐƠN *Cáchdùng: a < -Phòng ngừa vàđiều trịbệnh hen phế quản mạn tính: dùng ngày 1liểuvàobuổi tối. DEXA TAM TAY CUA TREEM -Phòng ngừa cơncothắt phế quản ởbệnh nhân hen dovận động gắng sức: dùng 1liềuítnhất 2giờ TIEU CHUAN APDỤNG: TCC$ trước khivậnđộng gắng sức. -6iảm cáctriệu chứng trong viêm mũidịứng: ngày 1liều, thời điểm dùng thuốc tùythuộc vàonhucầu a CONG TY cổ PHAN DƯỢC PHAM TV.PHARM củatừng bệnh nhân. Ce `. oe ae : pane ce, k TÁC DỤNG NGOẠI Ý: Wo 27-Điện Biện Phủ -P.9 -Tp. Tra Vinh -Tinh Tra Vinh -Viét Nam a -0óthểgặp:tăng esinophil vàviêm mạch tương tựhộichứng Churg Strauss. TV.PHARM ĐT: (074) 3753121, Fax: (074) 3740239 Oe PHO CUC TRUONG Nguyen Net King DS. HA VAN BONG

Ẩn