Thuốc Long nhãn: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcLong nhãn
Số Đăng KýVD-27194-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngLong nhãn- 1kg; 3kg; 5kg
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi PE 1 kg; 3 kg; 5 kg
Hạn sử dụng18 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược trung ương Mediplantex 356 Đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược TW Mediplantex 358 Giải phóng, P. Phương Liệt, Thanh xuân, Hà Nội
(Sa /4SV_- VŨ— + 2+49“/ —x4+

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY DUOC
DA PHE DUYET
Lan dau:.22./.0b./ 20d

CONG TY CP DUOC TRUNG UONG MEDIPLANTEX
358 DUONG GIAI PHONG -PHUONG LIET -THANH XUAN -HA NOI ‘elt lường Giải Phóng, Phu Liệt,Thanh Xuân, Hà N
oe|
Wud DT: 04 8-Fax: 04.38641584 IST AR
TÊN VỊ THUÓC: LONG NHÃN (Arillus Longan)
NGUYÊN LIỆU LÀM THUÓC: NGUYÊN LIỆU ĐÀU VÀO CHO CÁC DẠNG THUÓC THANG
VÀ CÁC DẠNG BÀO CHÉ KHÁC CỦA THUÓC ĐÔNG Y,THUÓC TỪ DƯỢC LIỆU
Nguồn gốc: Việt Nam
Trọng lượng: 5,0 kg
Số đăng ký………………………..
Ngay san xuat:
Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

Ds. Me Bein Sn

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX
358 ĐƯỜNG GIẢI PHÓNG – PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN – HÀ NỘI
tường Giải Phóng, Phư Liệt, Thanh Xuân, Hà Fax: 04.38641584 *Wet te Vww.mediplantex
TEN VI THUOC: LONG NHAN (Arillus Longan)
NGUYEN LIEU LAM THUOC: NGUYEN LIEU BAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG
VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y,THUOC TU DUOC LIEU
Nguồn gốc: Việt Nam
Trọng lượng: 3,0 kg
Số lô sản xuất:
Ngày sản xuất: . -._
Hạn dùng: 18 tăng kết từ ales san xuat
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

PHÓ TÔNG GIÁM ĐÔC
0s, 2 hain Son

CÔNG TY CP DƯỢC TRUNG ƯƠNG MEDIPLANTEX =
358 DUONG GIAl PHONG – PHƯƠNG LIỆT -THANH XUÂN – HÀ NỘI oo a
tường Giải Phóng, Phu ệt, Thanh Xuân, Hàï
8-Fax: 04.38641584 * Website: www.mediplantex.com
TÊN VỊ THUÓC: LONG NHAN (Arillus Longan)
NGUYEN LIEU LAM THUOC: NGUYEN LIEU BAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG
VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y,THUOC TU’ DUOC LIEU
Nguồn gốc: Việt Nam
Trọng lượng: 1,0 kg
Số đăng ký: .
Số lô sản xuất: …..
Ngày san xuat:
Hạn dùng: 18 thang ké tir ngay san xuat
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C

BHO TONG GIAM DOC
DS. He Auin Sen

TUQ.CUC TRUONG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Zé Minh Hung

Ẩn