Thuốc KIM TIỀN THẢO Thuốc trị sỏi thận: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcKIM TIỀN THẢO Thuốc trị sỏi thận
Số Đăng KýVD-20777-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao kim tiền thảo – 120mg
Dạng Bào ChếViên bao đường
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 100 viên; hộp 1 chai 60 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtChi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm OPC. 1017 Hồng Bàng – quận 6 – TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
05/04/2016Công ty cổ phần dư­ợc phẩm OPCHộp 1 chai x 100 viên651Viên
* « L

S ane CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc Lập -Tự Do-HạnhPhúc ¢Hy AG”
U NHAN DANG KY THUOC
TIỀN THẢO Thuốc trị sỏi thận (Chai 60 viên bao đường)
Nhãn hộp KIM TIỀN THẢO Thuốc trị sỏi thận (Hộp 1chai 60 viên bao đường)

CÔNG THỨC: ao Kim Tiền Thảo ………………….. 120,00 mg
(Extractum siccum Desmodii styracifolii) (tương đương dược liệu Kim tiền thảo 2,4g) THUNN, ác cvc vừa đủ1viên (Lactos, tinh bột ngô, bột cellulose, tinh bét glycolat natri, povidon, magnesi stearat, bột talc, đường trắng, màu nâu HT, sáp ong vàng)
CHỈ ĐỊNH:
Sôi đường tiết niệu, sỏithận.

Chai 60viên bao đường

CÔNG TYCÔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
LIEU LUGNG VA CACH DUNG: Uống mỗi lần 5viên, ngày 3lần. Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.
CHONG CHÍ ĐỊNH, THAN TRONG
TAC DUNG KHONG MONG MUON: Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng.
SốlôSX(Lot No):
Ngay SX(Mfg. Date):
HD (Exp. Date):
Sảnxuấttại:CHINHÁNH CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHÂM

OPC TẠIBÌNH DUOØNG NHA MAY DUQC PHAM OPC 1017 HONG BANG. QUAN 6,TP.HCM. OT:08.37517111 ânHóa. X mm
BÔ Y TẾ
CUC QUẢN LÝ DƯỢC UJCQ

ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lân đầu:……..Í……….Í5…..sesses

HOP 60VIEN BAO DUONG 60SUGAR COATED TABLETS

FORMULA: af CONG THUC: Desmodium styracifolium dryextract….120 mg Cin Cao Kim Tiền Thảo….. (Extractum siccum Desmodii styracifolil) (Extractum siccum Desmodii styracifolii) (tương đương dược liệu Kim tiền thảo 2,4g) Tá dư vớ 1viên
No… s.q.f1tablet (Lactose, starch, powdered cellulose, sodium ae starch glycolate, povidone, magnesium stearate, talc, sucrose, HTbrown, yellow beeswax)
INDICATIONS:Urinary stones, kidney stones.

ministration 5tablets eachtime, 3times aday. Drinka lotofwater during treatment duration. CONTRAINDICATION, PRECAUTION, UNDESIRABLE EFFECTS: Seeleaflet insert. STORAGE:Store indrycool place, temperature below 30°C.
KEEP QUT OFTHE REACH OFCHILDREN —
_ READ CAREFULLY THE LEAFLET
,povidon, magnesi stearat, bot Thuốc trị Sỏi Thận “al, ding tng, mau nau HT, sép ong van)
(THACH LAM THONG)
avila acl120,00 mg
(Lactose, tỉnh bột ngô, bộtcellulose, tỉnh bột
CHỈ ĐỊNH: Sỏiđường tiếtniệu, sỏithận.
ence in5 viên, b ro eh tn pla
CHỐNG CHỈĐỊNH, = BINH, THAN

DUNG KHONG MONG his Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng.
ĐỂ
6TYCỔPHẦN DƯỢC P
— eB) |GMP-WHO
N34 4+7 1017HỒNG BÀNG, 0UẬN 8.TP.HCM là BA0 QUAN NƠI KHỦ MAT 63 OPC PHARMACEUTICAL JOINT-ST! h M CÁ. TIEU CHUAN: TCCS ânxuất tại:CHINHÁNH CÔNG TY( 0PC TẠIBÌNH DƯƠNG -NHÀ MÁY DƯỢC

NHIỆT ĐỘDƯỚI 30€ 1017HONG BANGST… DIST.6. HCMCITY. TEL:84
SốlôSX: Ngày SX: HD:
22019 81934567

PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

U NHAN DANG KY THUOC
: TIEN THẢO Thuốc trị sốsôi thận (Chai 100 viên bao đường)
Nhãn hộp KIM TIỀN THẢO Thuốc trị sói thận (Hộp 1chai 100 viên bao đường)

CÔNG THỨC: 01900 sảng LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: tao Kim Tiền Thảo………………. 120,00 mg Kio “/cềut Uống mỗi lần 5viên, ngày 3lần. (Extractum siccum Desmodii styracifolii) Uống nhiều nước trong thời gian điều trị.
(tương đương dược liệu Kim tién thảo 24g) CHỐNG CHÍ ĐỊNH, THẬN TRONG

TREN 2142 (0202 cac vừa đủ 1viên TAC DUNG KHONG MONG MUON: ớ_ An en Xin đọc trong tờhướng dẫn sửdụng.
talc, đường trắng, màu nâu HT, sáp ong vàng) $616 SX(Lot No):
CHỈ ĐỊNH: Ngay SX(Mfg. Date):
HD (Exp. Date): GMP-WHO
> R Sản xu HiNHANH CÔNGTYCOPHAN DUQC PHAM CONG TYCO PHAN DUOC PHAM OPC sg ` hờ v và) DUONG -NHA MAY DUQC PHAM OP! 1017 HONG BANG, QUAN 6.TP.HCM. DT:08.37517111 Ni : fe :
HOP 100 VIEN BAO DUONG 100 SUGAR COATED TABLETS

FORMULA: 5a CONG THUC: Shenation seeasiites detens… 1200 Kim //ôu£ Cao Kim Tiền Thảo……………. 120,00 mg (Extractum siccum Desmodil siyracffoli (Extractum siccum Desmodii styracifolii) —_.- co cào thLÍ ered a (hene dược liệu Kim tiền oe 240) đáo È TH y7 n TH ẼD- 1… ..–..
INDICATIONS: Thuốc trị Sồi Thận……. nh Nhà
perenne. CHỈ ĐỊNH: mm Sỏi đường tiết niệu, sỏithận.
TH Center a Uống nhiều nước trong thời gianđiều trị.
STORAGE: ý ĐWYSo. TAC DUNG KHONG MONG
Store indrycool place, temperature below 30°C. x 3 sa SN bE XATAMTAYTREEM. KEEP OUT OFTHEREACH OFCHILDREN oc ớc 090 KỸsarin aie 68pụng READ CAREFULLY THELEAFLET BEFOREUSE …… TRƯẾP KHI DĨ
TY0ÔPHẦN DƯỢC PHẨM pe SÐK Ww NGBÁNG. QUẬN 6.TP.HCM. ĐT:08.3 BAO QUAN NƠI KHỦ MAT @ OPC PHARMACEUTICAL JOINT-STOCK CO. aons sf NHCÔNGTYCÔPHÂN Ê 1017HONG BANG$T..DIST.6. HCMCITY. TEL:84 7817111 TIÊU 0HUẦN: TCCS PrlkccbiktLirtenoygiee Mộ Ai ni Hai NHIỆT ĐỘ DƯỚI 300
SốlôSX: Ngày SX: HD:
8!9545671022019
Ty

Độc lập —Tw do —Hanh phic

XU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC
Tờ hướng dẫn sử dụng

* KIM TIEN THAO
77 “
: Thuốc Trị Sỏi Thận
» ”
„ CÔNG THỨC: cho 1viên 7
w Cao Kim Tiền Thảo (Extractum siccum Desmodii styraciƒfGliì)………………..-.-‹– -‹- 120,00 mg „
2 (tương đương dược liệu Kim tiền thảo 2,4 g) ”
„ Tá dược (Lactose, tỉnh bột ngô, bột cellulose, tinh bét glycolat natri, povidon, magnesi :
„ Stearat, bột talc, đường trăng, màu nâu HT, sáp ong vàng)…………………….. — vừa đủ lviên ”
„ CHỈ ĐỊNH: ”
| Soi dudng tiét niệu, sỏi thận. a
: LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG: :
m Uống mỗi lần 5viên, ngày 3lần. Uống nhiều nước trong thời gian điều trị. se
” CHÓNG CHỈ ĐỊNH: :
. Không dùng dạng viên bao đường cho người tiểu đường, tiểu nhạt. ” Ly
: Người thiêu máu, háo khát, âm hư. ”
“. Bệnh nhân mẫn cảm với bắt kỳ thành phan nào của thuốc. ”
„ THẬN TRỌNG: Người bị đau dạ dày nên uống lúc no. ”
” SU DUNG CHO PHY NU CO THAI VA CHO CON BU: Duogc sit dung. ” %
” TAC DUNG DOI VOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: Khong. ” *
. TAC DUNG KHONG MONG MUON: Chua cé bao cáo. i”

„ Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
„ TƯƠNG TÁC THUÓC: Chưa có báo cáo.
„ DẠNG THUÓC VÀ TRÌNH BÀY:
“_ Viên bao đường. Hộp Ichai 100 viên; Hộp 1chai 60 viên
« HAN DUNG: 36 thang ké tir ngay sản xuất.
« BAO QUAN: Noi khé mat, nhiét d6 dudi 30°C.
” TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS.
Dé xa tam tay trẻ em

: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7 Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ýkiến bác sĩ. a
; CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC
: 1017 Hồng Bàng, Quận 6-TP. Hồ Chí Minh
a DT: 08. 37517111 -38754525 FAX: 08. 38752048
” Sản xuất tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHẢM OPC_ ñ
: TẠI BÌNH DUONG -NHA MAY DUQC PHAM OPC PHO CUC TRƯỞNG
„ Ấp Tân Hóa -Xã Tân Vĩnh Hiệp -Tân Uyên -Bình D x 2⁄2 SE
7 E-mail: info@opcpharma.com -Website: www.opcpha : ng

Ẩn