Thuốc KIDNEYCAP Bát vị – Bổ thận dương: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcKIDNEYCAP Bát vị – Bổ thận dương
Số Đăng KýVD-20227-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThục địa ; Hoài sơn ; Sơn thù; mẫu đơn bì ; trạch tả ; phục linh ; phụ tử chế ; quế nhục – 262,5 mg; 189,82 mg; 220 mg; 80,08 mg; 162,9 mg; 55mg; 125 mg; 170,1 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 5 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtChi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm OPC. 1017 Hồng Bàng – quận 6 – TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
05/04/2016Công ty cổ phần dược phẩm OPCHộp 5 vỉ x 10 viên1134Viên
CONG TY.€@:PHAN DƯỢC PHẨM OPC
Gt
| 21g CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc
MAU NHAN DANG KY THUOC
Nhan hép KIDNEYcap Bat Vi -B6 Than Duong
(Hộp 5 vỉ x 10 viên nang cứng)
CONG THUG: »=Phụ tửchế……………………………….ð5.00mg Gao đặc quívềkhan……………………… 100,00mg (Radix Aconiti lateralis praeparata) Tương úng *Phục lình (Poria)………………………125,00mg wTP ỨR………..——.—. kEusieaxEeeitrianlless-ss 170, 1N ( 2 (Radix Rehmanniae giutinosae praeparata) Tương ứng với: 7 Ko 45 *Hoài S0,………………………………….188,82mg *“Hơi sơn……….. l4S6 Dcbodsod- CPU ts , {Tuber Dioscoreae persimilis) (Tuber Dioscoreae MO NOI ce inb3 Tiểu .220,00mg linh (Pori)……………….. …..) (Fructus Corni“ GO bì……………………………….B2,42m *Mẫu đơn bi………………………..ÊŨ,DBng j ⁄ (Cortex Paeoniae suffruticosae) Bột mịn Quế nhục (Cortex Cinnamomi),..55,00mq *Trạch tả(Rhizoma Alismatis)……..162,50mg Tadune (Tinh bat ngd, Magnes carbonat nhe, Bot tale, Magnes! stearat, Vonang cứg)…….V6 1viên

KIDNEY cap
KIDNEYcap

4

|
934
CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM OPC 1017 HONG BANG, QUẬN 6,TP.HCM. ĐT: 688.7517111
mya aren CHONG CHi
vắng đầu, ùtai, đau lưng môi gối, nửa đêm, mổhôi trộm. ĐỊNH: Không dùng cho phụ nữ có thai, ngưới bịcảm sốt mới phat, tán bón, trẻ emduới 15tuổi, Không dùng cho bệnh nhân tiểu nhạt, thể nhiệt, háo khát, huyết hư. ncầm với bất kỳthành phần nâo của thuốc. THAN TRONG: Khong ding quáliếu chỉđịnh. Nguời tiểu đường cấn dùng thuốc then chỉđịnh cia bácsĩ,Thận trạng khi dùng cho nguồi suytìm. BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độduối 30C. TIÊU CHUAN: TCCS. SBK:
ĐỂ XÃTẨM TAYTRẺ EIM. 006 KY HUGNG DAN SU DUNG TRƯỚC KHI DUNG.
8ãsaBz a =
Bunng tug “0Á trẹ| uậÁnH ‘dột{ YUL,URLEX“POH URLdy 240 WYHd Jd AV YHN -ONONO HNIG lÝL 340 WYHa 30 MÿH4 02ALONQO HNYHN IH3 121x UES

qvOA ING dv INGIM

Than”Thân Dương
khan….100,00mg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc
› MẪU NHÃN ĐĂNG KÝ THUỐC
ADNEYcap Bat Vj -B6 Than Dương (vỉ 10 viên nang cứng)
Số lô SX, Hạn dùng in nổi trên vỉ
ase) sx Coda OTe
mm. 170,10mg Bội kép…………………..
Bat Vi -BO Than Dudng
Bat V

eae rel80: cI) sxomc Lod mS AAN li…
EYcap © KIDNEY cap ® KIDNE Bat Vi_- Bo T
Cao ddc qui vé khan….100,00mg Cao dac qui vé kk 170,10mg Bột kép……………. ra

in SiO meee nen ự fey a b
EYcap… KIDNEY car RIDNE x Thận Infong Bat Vi -Bồ T LỒN: 4
khan….100,00mg Cao dac qui vé khan….100,00mg Cao dac qui vé kh en vn sv.170,10mg Bột kép………………… 170, 1mg Bội kép…………… Y
URN

1U PHÁM OPC SL.Goas©) OTS,TONGA TCOAE UUỤC PHẨM OPC GMẾ sHÓ

Doc lap —Tw do —Hạnh phúc

AU NHAN DANG KY THUOC
Tờ hướng dẫn sử dụng

Hu (a i in
: KIDNEYCAP :
: Bát Vị -Bố Thận Dương :
” “8
” CONG THUC: cho 1vién ”
®.- Cao đặc qui về Khâh gsssssissssaissspsaissihdikdiidiiEkodiZtaiiaiic higadiNthiiiguôth hit hiNHöi|GhiNggiqaiggiiNggaidg 100,00 mg i
: Tương ứng với:a
2
-Thuc dia (Radix Rehmanniae gÌutinosae prdep4fFđđ) …………………. o-cccccc+cccxteccesreresrsrvseesee 26250mg „
5 W0 8.0/72 222,72… nen e<............ 189/82mg „ : -Son thi (Fructus Corni QÍiCHGÌIS)tqöqcieosaq@its§qatuRaiatqaitiidqitgqsSgisaosiaxasdqt 220,00mg J : -Mẫu Đơn bì (Cortex Paeonide SHƒƒYHÍÍCOSđÊ) á..... ch nh TH KH HH HT ke 80,08mg " : -Trach ta (Rhizoma AUiSIN AUIS) ooecescccccccsscesscsseesscenseuscenscesaesececensssasenauesscesaeseasessaeecsessaessneesnsess 162,50 mg : " -Phụ tử chê (Radix Aconifi lateralis pF4€DFÍ() .....................- sách THHH HH nghe 55,00mg " =Phuc linh (Poria)......................ceeecrreeerroeeeerroeeerrrerrrtervrttersettrreertrrrsrrrtrsrsrrtrrserrroesre 125,00mg " ¬":.. ssssscsccsssssccscessssseseessseceuvessessevensesevcenseceenssseesssssensansessuuanessesuaneesssusasesssenaneseseunessee 170,10 mg = š Tương ứng với: i i -Hoai son (Tuber Dioscoreae D€FSITHHÏIS),........... cành HH HH HH 50,18 mg a 210, ..7

Ẩn