Thuốc Hà sâm hoàn: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcHà sâm hoàn
Số Đăng KýVD-18322-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngHà thủ ô trắng ; Nhân sâm ; Mật ong- 379,5 mg; 23 mg; 115 mg
Dạng Bào ChếThuốc hoàn cứng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 240 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtChi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm OPC 1017 Hồng Bàng – quận 6 – TP. Hồ Chí Minh
/6lbÿ

HO SO DANG KÝ THUỐC
(Mẫu Nhãn Thuốc)
Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký:
CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM OPC
1017 -Hồng Bàng -Q.6 -Tp.Hồ Chí Minh
Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất:
NHÀ MÁY DƯỢC PHẢM OPC
Ấp Tân Hóa -Xã Tân Vĩnh Hiệp -Tân Uyên -Bình Dương
Tên thuốc: HÀ SÂM HOÀN
Nồng độ, hàm lượng: Mỗi hoàn chứa
Ha tha 6tring (Radix Štreptocaulj) …………—-«cccccnccctechenh 379,50 mg
Nhân sâm (Ñadix Ginseng)…..——–c–eceeetenethhhhnhtttrtrterttrn 23,00 mg
115,00 mg Mật ong (A4) ……….—–‹–‹—-7sscrnhenhtttttertertrrtrtrrtettrtrrtrrrre
Dạng bào chế thuốc: Thuốc hoàn cứng
Loại thuốc đăng ký: Thuốc từ dược liệu
Loại hình đăng ký: Đăng ký lại
Năm: 2012

ƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
` Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

U NHẪN ĐĂNG KÝ THUỐC
hộp ae sâm hoàn (hộp 1cua240 hoàn cứng)

___ tŨNG THỨC: | UA @A ˆ_LIẾUUIỆNG VÀCÁCH Dũng: | ¡_.._ Hàthủötrắng (fadix Streplocauf)…379,5mg ` Uống mỗi lần3-6hoàn, ngày 1tầnvào buổi tối { | __Nhan sAm (Radix Ginseng)… 23,0mg 5 al240 hoàn ơ trước khi đĩngủ. | L…. Mậtong (Me), „„115,0mq i (_…. Tádược (Bột talc, oxyd sắtnau, natri CHONG CHi ĐỊNH, THẬN TRONG, | Í_….. benznat, tìnhbột ngô, parafin rắn)… vả1hoàn TÁC DỤNG KHÔNG MŨNG MUỐN, | cOne pune TƯƠNG TÁC THUỐC: |
i pees Xin đọct tướng dẫnsửdụng. Í_ˆ__ Bồibổegthổ, bổdưỡng khíhuyết. dpe wong 2ANH CÓ allan 1__ Trịcác chững sưy nhược, ănngủ kém. $610 Sx: i |… Dùng lâungày đen rầutóc. Ngày SX: i
HD: ị

BẢO QUẢN: Nơikhô mắt, nhiệt độdưới 3.
: HN CONG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM OPC SAN XUẤT TẠINHẢ MÁY DƯỢC PHẨM OPC TICU CHUẬN? T005: S6)14.0,1)0)1151/1/0)02.9.11)1.10)1LẢ1)) ẤfTÂNHÓA. XÃTÂNVÍXHHIỆP, TÂNUYÊN. BÌNH DƯƠNG

3Q)
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC —=.
ĐÃ PHÊ DDUY Ệ T
Lân siufh sl regal

W

|Ỉ |
}

HASAMHOAN NA. | | “W1. “ng tJ KF
;CONG THEC; iia i Ỉ mà |thinatn enone et II VIẢ H DƯ NK [AB AME °
omg | N-..-…… 4 số 1] Hộp 1chai 240 hoàn cứng : : Cone ahh pans ian || l lá 1# 8 >
= aa | ftAC H+ SEHR»
|Bồi bổcơthể, bổdưng Khíhuyết || esas 4G. Vif 78 ABATE © eo ee ae md M……….
LIỀU LÚjNo VÀ CÁEH DÙNG: i + Vi] Uống mỗi lần3-6hoàn, ngày 1lầnvànbuổitối Ô Ì |} BG EATAM TOYTNE trườc khiới ngủ. | i
CHỐNG CHỈ GỊIMI, THẬN TRỌNG, “| TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, Ỹ TƯỞNG TÁCTHUỐC: | Xin đọctrong tờhướng dỗsửdụng. t
|
j |
34
cốc can n an

ụ HÀ SÂM HOÀN :
u iy k i
1) CONG THUC: cho |hoan ”
u¡_ Hà thủ ôtrắng (Radix Sireptocauli)……………………..eeccccecccccccccceeesrreerteeesrrrrrtrrrrree 379,5mg „
0. Nhân sâm (Radix Ginseng)……….- «+ 2+ 0tên 0/0 00Ú 23,0 mg „
mộ Mitong.(MJ Sen 6n co 115,0 mg ”
„— Tá dược (Bột talc, oxyd sắt nâu, natri benzoat, tỉnh bột ngô, parafin rắn) stone vừa đủ Ihoàn a
¡ CHỈ ĐỊNH: ”
u Bồi bỗ cơ thể, bỗ dưỡng khí huyết. i
‘ Trị các chứng suy nhược, ăn ngủ kém. ”
„_ Dùng lâu ngày đen râu tóc. i
ụ LIEU LUQNG VA CACH DUNG: R
„ Uéng mii lan 3—6 hoàn, ngày Ilần vào buổi tối trước khi đi ngủ. h
„ CHÓNG CHỈ ĐỊNH: :
»… Không dùng cho phy nữ có thai. ,
“‘. Không dùng cho bệnh nhân mẫn cảm với bắt kỳ thành phần nào của thuốc. ”
¡ THẬN TRỌNG: Chưa có báo cáo. ụ
¡SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ: Không được dùng. i

TAC DUNG DOI VOI KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC: Khong. ”
“TÁC DỰNG KHÔNG MONG MUÓN: Chưa có báo cáo. ”
u Théng bdo cho Bac sinhitng tac dung khéng mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. .
ụ TƯƠNG TÁC THUÓC: Chưa tìm thấy thông tin về tương tác thuốc. 0
|DANG THUOC VA TRINH BAY: Thuéc hoàn cứng. Hộp 1chai 240 viên. ‘
| HAN DUNG: 36 thdng ké từ ngày sản xuất. Ne N
” BAO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C.
” TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS.

i Dé xa tam tay tré em
a Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
‘ Néu can thém thông tỉn, xin hỏi ýkiến bác sĩ.
u Sri
, CONG TY CO PHAN DUQC PHAM OPC
1 1017 Hồng Bàng, Quận 6-TP. Hồ Chí Minh
ñ DT: 08. 37517111 -38756619 FAX: 08. 38752048
5 San xuất tại NHÀ MÁY DƯỢC PHẢM OPC w + Fy Ấp Hóa Nhựt -X4 Tan Vinh Hiép —Huyén Tan Uyén -Binh Duon T5 i p ep ye y R Wy m Gy f f
” E-mail: info@opcpharma.com -Website: www.opcpharma.com Me

Ẩn