Thuốc Dospasmin 120 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDospasmin 120 mg
Số Đăng KýVD-24486-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAlverin citrat – 120mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 1 vỉ x 10 viên; Hộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 6 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 20 viên; Hộp 100 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco 66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Domesco 66-Quốc lộ 30-P. Mỹ Phú-TP. Cao Lãnh-Tỉnh Đồng Tháp

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
25/10/2016Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế DomescoHộp 1 vỉ, 2 vỉ, 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 20 viên, 100 viên1300viên
1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
MAU NHAN
a). Nhan vi 10 vién nang cting

BỘ YTẾ +

CỤC QUẦN LÝ DƯỢC
DA PHE DUYET
Lân đầu:„2Ä…..3…….2@/€

è ®420 m9 Wrenn cist ercr BS q8
ls ọAgnus $ _ AM
a 1Éve Pasm yet
Ñ 420 mộ Ajvel oN art ones _ as U ®429 m9
s vase? pASMNNẺ @` 8`
A29 mo “ = osshitt N” 420 mS Avclf dt
cự “ED 200s Wo . 42
~aewÐN Â ` x0 “3nSMWN:
b). Nhãn chai 20 viên nang cứng
GMP-WHO RTHUỐCBÁNTHEo0ú_Chai 20viên nang cứng THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang cứng chứa BẢO QUAN: Nơikhô, nhiệt độ DOSPASMIN”120›.
CHỈĐỊNH, LIỀU LƯỢNG &CÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯỜNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUON VANHỮNG ĐIỀU CẨN LƯUÝ:Xinđọc trong tờhướng dẫnsửdụng
9i lð~ #421 ¥O-AG Jigs

‘0HXS0105-XSAY9M
Alverin citrat -Awerin citrat …120mg -Tádược vừa đủ dưới30°C, tránh ánh
TIÊU CHUẨN ÁPDỤNG: TCCS |_ĐK sáng. bEXATAM TAYTREEM ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDUNG tr0se

CÔNG TYCỔPHẨN XUẤT NHẬP KHẨU YTẾD0MESC0 66Quốc lộ30,P.MyPhú,TP.CaoLãnh, Đồng Tháp (Đạt chứng nhân ISO9001: 2008 &IS0/IEC 17025: 2005)
c). Nhãn chai 100 viên nang cứng

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang cứng chứa: R THUOC BANTHEO BON GMP-WHO Chai 100 viên nang cứng
CẦN LƯU ~AlVerin cÌtrat………………………–c—-.+ 120 mg #[4!QUỮD caungubsuananntiitotreitdaygiltsvae vừa đủ CHỈ ĐỊNH: Chống đau docothắt cơtrơn đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh đau túi thừa ruột kết, đau do cothắt đường mật, cơn đau quặn thận, thống kinh nguyên phát. LIỀU LƯỢNG &CÁCH DÙNG: Dùng uống. -Người lớn, người cao tuổi: Uống 1viên/lần, ngày 1 -3lần. -Trẻ emdưới 12tuổi không nên dùng.
I
Alverin citrat
CONG TYCOPHAN XUAT NHAP KHAU YTE 66Quốc lộ30, P.Mỹ (Đạt chứng nhân IS09001: 2008 &ISO/IEC 17(

DOSPASMIN”120:.

dụng.
DOMESCO Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp25:2005)
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DUNG KHONG MONG MUON VANHONG DIEU
BAO QUAN: Noi kh6, nhiét 6dudi 30°C, tránh anh sang.
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DUNG
Ý:Xin đọc trong tờhướng dẫn sử
DEXATAM TAY TRE EM
NGAY SX-S6LOSX-HD

TP. Cao Lanh, ngay

^0094 003L) N
tháng
9. TONG GIAM BOC NNi
nam
=eVI
cứu & Phát triển

Trần Thanh Phong

2. Nhãn trung gian:
a). Nhãn hộp Ivỉ x 10 viên nang cứng

‘etp’dX3-0N
101-8I#p
‘ÕỊ/|
:0H-XS
0!0S-X6
ẤN

R THUOC BAN THEO BON GMP -WHO PRESCRIPTION ONLY Hộp 1vix 10viên nang cứng D Box of1blister x10capsules E©WN=
DOSPASMIN* 120 ; mg Zeon
Alverin citrat =
< @ 5& IDOMESCO THÀNH PHẨN: Mỗiviên nang cứng chứa CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG &CÁCH DÙNG, CHỐNG -Alverin citrat CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG Tádược Z3G0SMUSe J KHONG MONG MUON VANHUNG ĐIỀU CẦN LƯU BẢO QUẢN: Nơikhô, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh Y:Xinđọctrong tờhướng dẫn sửdụng.. sáng Đ = i E© =e: as &ÑTr = Z : Be sẽ a" sẽ = ar 5 COMPOSITION: Each capsule contains: INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, -Alverine citrate ..120 mg CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE -Excipients elSET EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read the STORAGE: Store inadryplace, below 30°C, protect package insert. from light. TP. Cao Lanh, ngay thang nam 3-LONG GIAM DOC_ fu & Phat trién Tran Thanh Phong b). Nhãn hộp 2vỉ x 10 viên nang cứng. R THUOC BAN THEO BON GMP -WHO PRESCRIPTION ONLY Hộp 2vỉx10viên nang cứng Đ Box of2blisters x10capsules E©N a DOSPASMIN* 120 ; mg Z * . = Alverin citrat = 2 ^- @ S DOMESCO) THÀNH PHẨN: Mỗiviên nang cúng chứa: CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG &CACH DUNG, CHONG -Alverin citrat . sone 120mg CHI BINH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG vừađủ KHÔNG MONG MUỐN VÀNHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU BẢ0 QUẦN: Nơikhô, nhiệt độdưới 30C, tránh ánh —Ý:Xin đọctrong tờhướng dẫn sửdụng.. sáng ` ‘wep“dx3-0N 101-9Iep 'ÕJ/( :qH-XS 919S-XS ARN DOSPASMIN?® 120 ng COMPOSITION: Each capsule contains: INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, -Alverine citrate CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE -Excipients ............. gen S0: EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read the STORAGE: Store inadryplace, below 30°C, protect package insert. fromlight. TP. Cao Lanh, ngay thang nam 2 JQ.TỔNG GIÁM ĐỐC ˆ Trần Thanh Phong c). Nhãn hộp 3vỉ x 10 viên nang cứng. lồ THUOC BAN THEO BON GMP -WHO Hộp 3vỉx10viên nang cứng DOSPASMIN® 120 mn Alverin citrat DOMESCO THANH PHAN: Méiviên nang cứng chứa: -Alverin citrat . 3 BAO QUẢN: Nơikhô, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng CONG TYCOPHAN XUẤT NHẬP KHẨU YTẾDOMESCO 66Quốc lộ30,P.MỹPhú, TP.CaoLãnh, Đồng Tháp (Đạt chúng nhận ISO9001: 2008 &ISOAEC 17025: 2005) CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG &CACH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG KHONG MONG MUON VANHUNG DIEU CAN LUU Ý:Xinđọctrong tờhướng dẫn sửdụng.II SOKcusrseescssssams I TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS MI DEXATAM TAY TRE EM BOC KYHUONG DAN SUDUNG TRUGC KHIDUNG O-)SM AIOq 91381212 9uH9AIV 02L›NHNSVdSOdđ SeInsds2 0Lx S191SIIq gJ0xog OHA-dINĐ AN0 N0ILdIl19S3ud WY COMPOSITION: Each capsule contains: -Alverine citrate -ExcipientsSTORAGE: Store inadryplace, below 30°C, protect from light. DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP. 66National road30,MyPhuWard, CaoLanhCity,Dong ThapProvince (Achieved ISO9001: 2008 &ISOAEC 17025: 2005 certifications) INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read the package insert. MANUFACTURER'S SPECIFICATION KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE Tran Thanh Phong DOSPASMIN?® 120 ng d). Nhãn hộp 6vi x 10 viên nang cứng. R / GMP -WHO THUOC BAN THEO DON Hộp 6vỉx10viên nang cứng DOSPASMIN® 120 mn Alverin citrat DOMESCO THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang cứng chứa: -Alverin citrat ... " KHONG MONG MUON VANHUNG DIEU GẦN LƯU Ý:Xinđọc trong tờhướng dẫn sửdụng BAO QUAN: Nơikhô, nhiệt độdưới 30C, tránh ánh sáng SĐK................. _. BỂXA TẨM TAY TRẺ EM TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS ĐỤC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG CONG TYCOPHAN XUAT NHẬP KHẨU YTẾD0MESC0 66Quốc lộ30, P.Mỹ Phú, TP. 0ao Lãnh, Đồng Tháp (Đạt chứng nhận IS09001: 2008 &IS0/IEC 17025: 2005) 9pp'đX3-0N 101-9I9p 'ÔJÿ :0H-XS 0I0S-X§ X€ÔN OOSAWOd DOSPASMIN® 120 nn 9381112 9uI19A[V 02L ›NINSVdSOdđ Seinsde2 0|xS191SIIq 9¡0oxog A1N0 N0I1dI19S3dd AT OHM -dWS COMPOSITION: Each capsule contains: ~Alverine CitrAf@.................................- St nhHH HH HHHo re,120 mg *'ENGIDIEHS cecscnuennonobninboninikidiididinGiEcEiLDanNH SNGI22403310c809000561.0020606513E1080DE015000L50000804. 1208s.q.f. INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read thepackage insert. STORAGE: Store inadry place, below 30°C, protect from light. REGISTRATION NUMBER:. we KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN MANUFACTURER'S SPECIFICATION READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP. 66National road 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province (Achieved ISO 9001: 2008 &ISO/IEC 17025: 2005 certifications) TP. Cao Lanh, ngay thang nam ỐNG GIÁM ĐỐC = Trần Thanh Phong e). Nhãn hộp 10 vỉ x10 viên nang cứng. R GMP -WHO THUOC BAN THEO DON Hộp 10vỉx10viên nang cứng DOSPASMIN® 120 nc Alverin citrat DOMESCO DOSPASMIN?® 120 mn. THÀNH PHẨN: Mỗiviên nang cứng chứa: -Alverin citrat ... CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG &CÁCH DUNG, GHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁCTHUẾP, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀNHỮNG BIỀU GẦN LƯU Ý:Xinđọctrong tờhướng dẫn sử dụng.BẢO QUẢN: Nơikhô, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng ne chu Ae Dun Tecs Na a a MMT) : ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG CÔNG TYCỔPHAN XUẤT NHẬP KHẨU YTEDOMESCO 66Quốc lộ30,P.MỹPhú, TP. Cao Lanh, Đồng Tháp (Đạt chứng nhận ISO9001: 2008 &IS0/IEG 17025: 2005) OISAWOd { 3161215 SuMHSAJV 0ZL:NIWSVdSOđ Seinsd82 0|xS191SIIđ 0|$0Xog ANO N0I1dIH2S3Hd AT OHM: dS COMPOSITION: Each capsule contains: -Alverine citrate -Excipients - INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read thepackage insert. STORAGE: Store ina dry place, below 30°C, protect from light. REGISTRATION NUMBER............ MANUFACTURER'S SPECIFICATION KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP. 66National road 30,MyPhu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province (Achieved ISO9001: 2008 &ISO/IEC 17025: 2005 certifications) Tran Thanh Phong DOSPASMIN* 120. Alverin citrat R THUỐC BANTHEO BON GMP-WHO f). Nhan hép Ichai x20 vién nang cting. i DOSPASMIN* 1201. Alverin citrat @ THÀNH PHẨN: Mỗiviênnang cứng chứa: -Alverin citrat ...... .120 mg ~Tảdược ¬.. vừa đủ CHỈĐỊNH, LIỂU LƯỢNG &CACH DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH, TƯỜNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN VÀNHỮNG BIEU CAN LƯUÝ:Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng BAO QUAN: Nơikhô, nhiệt độdưới 30C, tránh ánhsáng, SOK: . TIEU CHUAN APDUNG: TCCS DEXATAM TAYTREEM ĐỌCKỸHƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHẨU YTEDOMESCO 66 Quốc lð30,P.MỹPhú,TP.CaoLãnh, Đồng Tháp (Đạtchứng nhânIS09001: 2008&IS0/IEC 17025: 2005) R PRESCRIPTION ONLY GMP-WHO DOSPASMIN* 120 x. Alverine citrate @ SốlôSX/Lot NgàySX/MfgHD/Exp. IM COMPOSITION: Each capsule contains. -Alverine citrate 120mg -Excipients = s.q{ INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read thepackage insert. STORAGE: Store inadryplace, below 30°C, protect from light. REGISTRATION NUMBER MANUFACTURER'S SPECIFICATION KEEP OUTOFREACH OFCHILDREN READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP. 66National road30,MyPhuWard,CaoLanhCity,DongThapProvince (Achieved ISO9001:2008&ISOMEC 17025: 2005certifications) nam Tran Thanh Phong gah_we. DOSPASMIN?® 120». Alverin citrat R THUOC BAN THEO BON GMP-WHO ø). Nhãn hộp Ichai x 100 viên nang cứng. DOSPASMIN”120., Alverin citrat @ DOMESCO} THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang cứng chứa: sAlverin tlttal sccccsicessccscassscessevessasi 120 mg =POGUNG isccsssvessccrsscsssecesziessnscmenas vừa đủ CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG & GÁCH DÙNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TAC DUNG KHONG MONG MUON VÀ NHUNG DIEU CAN LUUY: Xin doc trong ta hướng dẫnsửdụng. BẢ0 QUẢN: Nơi khô, nhiệt độdudi 30°C, tránh ánh sáng. SBK.......................TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS bEXATAM TAY TRE EM ĐỤC KỸHƯỚNG DẪN SUDỤNG TRUGC KHI DUNG CONG TYCOPHAN XUAT NHAP KHAU YTẾ DOMESCO66Quốc lộ30, P.Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp (Đạt chứng nhận ISO 9001: 2008 &ISO/IEC 17025: 2005) R PRESCRIPTION ONLY GMP-WHO DOSPASMIN® 120115 Alverine citrate @ DOMESCO) Box of1bottle x100 capsules SốlôSX/Lot: NgàySX/Míq.:HD/Exp.: Illlllll COMPOSITION: Each capsule contains: -Alverine citratE......................... 120 mg =ENIBÌET[SEeiantaidsooadgsneosa s.q.Í. INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: Read the package insert. STORAGE: Store inadry place, below 30°C, protect from light. REGISTRATION NUMBER:.................. MANUFACTURER'S SPECIFICATION KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN READ CAREFULLY THE PACKAGE INSERT BEFORE USE DOMESCO MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT-STOCK CORP. 66National road 30, My Phu Ward, Cao Lanh City, Dong Thap Province (Achieved ISO 9001: 2008 &ISO/IEC 17025: 2005 certifications) cl ⁄ Trần Thanh Phong z nw T2¿/x€_- IAM DOC TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC Rx Thuốc bán theo đơn DOPASMINP 120 mg THANH PHAN Mỗi viên nang cứng chứa: ~AÏV€TIT CIẨTA........................ ..c SQ HH 1T Tn 1H TH TH TH TH TH TT HH 120 mg -Tá dược: Tĩnh bột khoai tây, Povidon K30, acid Citric, Natri croscarmellose, Magnesi stearat, Colloidal silicon dioxid A200, nang cứng gelatin (số 2). DANG BAO CHE Viên nang cứng, dùng uống. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI -Hộp 1vi, 2vi, 3vi, 6vi hoac 10 vi x 10 viên. -Hộp 1chai 20 viên hoặc 100 viên. CHỈ ĐỊNH Chống đau do co thắt cơ trơn đường tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích, bệnh đau túi thừa ruột kết, đau do co thắt đường mật, cơn đau quặn thận, thống kinh nguyên phát. LIEU LƯỢN G VÀ CÁCH DÙNG Dùng uống: Người lớn, người cao tuổi: Uống 1viên/lần, ngày 1-3lần. Trẻ em dưới 12 tuổi không nên dùng. CHÓNG CHỈ ĐỊNH -Quá mẫn với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Vi -Tắc ruột hoặc liệt ruột. Ụ /⁄ -Tắc ruột do phân. -Mất trương lực đại tràng. THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG Phải đi khám lại nếu xuất hiện các triệu chứng mới hoặc các triệu chứng còn dai dăng, xấu hơn, không cải thiện sau 2 tuần điều trị. PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ *Thời kỳ mang thai: Mặc dù không gây quái thai nhưng không nên dùng thuốc trong thời kỳ mang thai vì bằng chứng về độ an toàn trong các nghiên cứu tiền lâm sàng còn giới hạn. *Thời kỳ cho con bú: Không nên dùng thuốc trong thời kỳ cho con bú vì bằng chứng về độ an toàn còn giới hạn. ANH HUONG LEN KHA NANG LAI XE VA VAN HANH MAY MOC Néu cam thay chóng mặt khi uống thuốc, nên tránh lái xe và vận hành máy móc. TƯƠNG TÁC VỚI CÁC THUÓC KHÁC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC Thuốc cho kết quả dương tính phản ứng kiểm tra doping. TAC DUNG KHONG MONG MUON Buồn nôn, dau dau, chóng mặt, ngứa, phát ban, phan ứng dị ứng (kể cả phản vệ). Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muôn gặp phải khi sử dụng thuốc. QUÁ LIÊU VÀ CÁCH XỬ TRÍ -Triệu chứng: Hạ huyết áp và triệu chứng nhiễm độc giống atropin. -Xử trí: Như khi ngộ độc atropin và biện pháp hỗ trợ điều trị ha huyết áp. DƯỢC LỰC HỌC Alverin citrat có tác dụng trực tiếp đặc hiệu chống co thắt cơ trơn ở đường tiêu hóa và tử cung, nhưng không ảnh hưởng đến tim, mạch máu và cơ khí quản ở liều điều trị. DƯỢC ĐỌNG HỌC Sau khi được hấp thu từ đường tiêu hóa, alverin citrat chuyển hóa nhanh chóng thành chất chuyển hóa có hoạt tính, nông độ cao nhất trong huyết tương đạt được sau khi uống I-1,5 giờ. Sau đó thuốc được chuyển hóa tiếp thành các chất không còn hoạt tính và được thải trừ ra nước tiểu bằng bài tiết tích cực ởthận. BẢO QUAN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30 °C, tranh anh sang. HAN DUNG: 36 thang kể từ ngày sản xuất. -THUÓC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ |- -ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG } ⁄ -NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN BAC Si -DE XA TAM TAY TRE EM CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO Dia chi: 66 -Quoc 16 30 —Phuong M¥ Phu —TP Cao Lanh —Dong Tháp POMESCO Điện thoại: (067) -3851950 NHA SAN XUAT VA PHAN PHOI TP. Cao Lanh, ngay Ỷ tháng OL nam A aaaol ran Thanh Phong TUQ.CUC TRUONG P.TRUONG PHONG YGé Minh Hime —

Ẩn