Thuốc Detracyl 250: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDetracyl 250
Số Đăng KýVD-20186-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMephenesin – 250 mg
Dạng Bào ChếViên nén bao đường
Quy cách đóng góiChai 100 viên; Hộp 5 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên; Hộp 10 vỉ x 20 viên; Hộp 10 vỉ x 25 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Cửu Long Số 150 đường 14 tháng 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
31/03/2014Công ty cổ phần dược phẩm Cửu LongChai 100 viên. Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 20 viên. Hộp 10 vỉ x 25 viên350Viên
14/01/2014Công ty cổ phần dược phẩm Cửu LongChai 100 viên. Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 20 viên. Hộp 10 vỉ x 25 viên350Viên
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lần dầu:é#<.!..4$...22A°. SS [08 CONG TY 2 - 5 DBC: Viên bao đường “ CỔ PHÂN DƯỢC PHẨM Mẫu nhãn chai Mã số: 10. QII -2013 CỬU LONG DETRACYL” 250 Số: BSGY. 15-05-13 e———c0fjar—-———- VPC CHAI 100 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG Pharimexco ts4ctxtrespex Detrac VÍ200 : “GMPAWHO- THẰNH| PHẨN: Mã viên nền baođường chứa: ..250 mg „1 VIÊn CHỈ ĐỊNH: Mephenesin được sửdụng điều trị BAO QUAN: Đểthuốc ndkhổ nhiệt độdưới 30°C, tránh ảnh s hỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong các bệnh mae Mephenesin S/ mg óađốt sống vàcác rốiloạn tưthế cột Đểthuốc xatẩm taytrẻem. = ri veo cổ,đau lưng, đau thắt lưng. _ Đọc kỹhướng dẫn sửdụng taes | CÁCH DUNG VALIEU DUNG: CHỐNG CHỈ DỊNH, TÁC DỤNG KHÔNG | GWYPTTNEVWNN Nuười lnvàtrẻemtrên 15tuổi dùng theo THAN TRONG. LÚC Ti TUNG TAGTH || đường uống tử1,5 đến 3gmỗi ngày, Xindoetrong từhướng đẫnsửđụng bốc Bee | Pharimexco Chỉa lầm 3lấn (500 mg/ẩn x3Kin/ngay). CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG_ ©23 | Hoặc theo sựhướng dẫn của thẩy thuốc. 160đ/ỏng 14.9-Phường 5-TpVinhLong-Tinh VinhLong RSS | a eetian Coenen Z2 ERpgs Co "sdkin dng ky Wey Creve TE ‘sien Đốc Th.S. Nguyễn Hữu Trung „_ @ØN@W — CO PHAN DUGC PHAM CUU LONG ———¬cWia——~ VPCPharimexco Mẫu nhãn hộp DETRACYL” 250 HỘP 5VỈ x10 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG DBC: Viên bao đường Mã số: 10. QII -2013 Số: BSGY. 15-05-13 Nhãn trung gian Bềo6c8mmšobơi CHỈDỊNH:Mephenesin được sửdụng điểu trịhỗtrợcáccơnđaucocửng cơtrong cácbệnh thoái hóađốtsốngvàcácrốiloạn tư thếcộtsống. vẹocổ,đaulung, đauthắtlưng. CACH DUNG VALIEU DUNG: ~Người lớnvàtrẻemtrên 15tuổiNHI theo đường uống tỪ1,5đến3 gmỗingày, chia làm3lần(500 mg/ấn x3lắn/ngáy). Hoặc theo sựhướng đẫncủathấy thuốc. BAO QUAN: ĐỀthuốc nơkhômắt, any độđười30°C, tranh anhsang. thụ calấntaytrẻeem. Đọckỹhướng dẫn sử dụng trườc khidùng Bềtac 8ároơi THÀNH PHẨN: Mỗiviên nênbao—. chia: Mephenesin... +«-.<290 f Táđược vừađủ... „1viền CHONG CHIĐỊNH, TÁCDỰNG KHÔNG MONG MUON, THAN TRONG LUCDÙNG, TƯƠNG TÁCTH *Xinđọctrong tàhướng đẫnsửdụng thuốc. ˆ CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG 199đường 14/9-Phưêng 5-TpVừhLong-TinhVirhLong Dene: Ữ 270 Mephenesin oY mg GMP-WHO Hộp 5ý[% 10viễn nén 4Ø đường. | Ñ.:E” 3% BE Detrac yÏ 2D0 irs. Mephenesin ey mg min, axe ie a | jrimexco [Eee] ||— GMP-WHO. TT I000107 1117110711210) QO bão đường om Hộp 5vỉx10 vấn. Mephenesin 2: SOK:Tiêuchuẩn ápdụng: TCCS Sốl0SX: Naty SK; Han ding | CONG TY CO PHAN DƯỢC PHẨM CUU LONG 6g —__- VecPharimexco OS) x| =1=i|=)Re iS f=} ÕuI 09Z UuJS2uauda/ 00z,JÁ2en2(] DBC: Viên bao đường Mã số: 10. QII -2013 Số: BSGY. 15-05-13 Mẫu nhãn hộp DETRACYL?® 250 HOP 10 Vix 10 VIEN NEN BAO DUONG a OHAA-dW9 Nhãn trung gian TRnuốc Bánthe0G GMP-WHO Detracy[2 50 Mephenesin Sy mg wgÌ Phartmexco CHỈĐỊNH:Mephenesin được sửđựng đếutrịhỗtrợcác cơn đaucocứng cơ trong các bệnh thoái hóađốtsốngvàcácrốiloạntưthếcộtsống, veocổ,đautưng,đauthấttưng. CACH DUNG VALIEUDUNG: =Nguoi lớnvàtrểemtrên15tuổiđứngtheođường uốngtử1,5đến3gmỗingày, AE chialâm3tấn(500mgđẩn x3línhgây). ` Hoậc theasựhướng đẳncủathấythuốc. ề BAOQUAN, Dftruốc ngkhômát, fs Hộp 109íx10viễn nén ba0 đường. nh độdiĐỨC, trinh Ảnhsing foxathmtaytrẻ Đặctýhông dịuvìđngtuc iding Rirude ednưoo2 GMP- Ae ot ° vÏ 250 b~ lệ 8 Hộp 10VíX10viên nén Pharimexco a0 đường THÀNH PHẨN: Mỗiviênnênbaoangchủa Mephenesin.. 250 Tảđượcvừa 'CHỐNG CHỈ0Ø,TẮCDỤNG HONG MONG Kuti, THẬN TRỌNG LÚCDÚNG, TƯƠNG TÁCTHƯỚC. XIađạttrong lềbưêng đẴatửđựngthuốc. ĐC HN KV: đthen Soaung Tees CI CôNG TYCỔPHĂN DƯỢC PHẨM CỬULONG NgàySX. | 150detrg149‹Phzáng $-TpVina Leng©TíhVEALeng ‘Handang: ‡ RIDERS TT6 va ¬"-.n.. CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG a 9 Vec Pharimexco Mẫu nhãn vỉ DBC: Viên bao đường DETRACYL® 250 Mã số: 10. QII -2013 VỈ 10 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG SO. BSGY 15-05-13 Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất PgRESTS USS Re ee đệ ¬^ ouAN Detracyl’ 250 Detracyl'250 Dersgll2s ao aefate #] ‘ Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Mephenesi q LY 2H Rmusneoe= GMAAHO -Bmvcmatsoem GAAMEO -Rmscuansoeo Reso Detracyl'250 are Ss Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Rwveusneaee GMPANHO -Rmscmansoe GA0VHO -Rmecwamsoee GuPwmo Reve} Detracyl'250 Detracyl'250 Ji 250 D Mephenesin Cy ee Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Es) .cơ 3sở Xin) 1đăng ký c1 fênàt Giám Đốc Th.S. Nguyên Hữu Trung hae CÔNG TY : DBC: Viên bao đường CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Mau nhan hop Mã số: 10. QUI -2013 CỬU LONG DETRACYL”° 250 Số: BSGY. 15-05-13 —ctSa——— VPC HỘP 10 VỈ x20 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG Phartmexco Nhãn trung gian T ck TRnuốc gáytrrocex GMP-WHO | GMP-WHO Detracy!'250 ,Dzasfap ...bẻ Hộp 10vỉx20viên nén ey InhJ0/111)101)14/21)0/)1:10111:10) baođường Pharimexco bao dưỡng |cHlOINH:Mephenesin được sửdụng điểutrịhỗtrợcác cơn đau cocứng cơtrong cácbệnh +thoái hôađốtsống vàcácrốiloantưthếcộtsống, veocổ,đaulưng, đauthấtlưng, CACH DUNG VALIEU DUNG: ~Người lớnvàtrẻemtrên15tuổidùng theođường uống từ1,5đến 3 g mỗi ngây, chialâm 3 lấn(500 mg/ẩn x3lần/ngây). Hoặc theo sựhưởng dẫncủathấy thuốc. rsient ‘SOK:Tiêuchuẩn ápđụng: TCCS BAOQUAN: Đểthuốc nơkhômát, nhiệt độđười3ŒC, tránh ánhsắng. Để thuốc xatắmtaytrảem. CÔNG TYCổP Đọckỹhưởng dẫnsửđựng trước khi dùng '§0đườn 149-Ph TRmuác báutreopox Gugnp org | ugu ugiA 02xJA0140H | veer A) Detracy! | Mephenesin 250 mg ( owÁenar 0 Zo = q air 4 THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN Hộp 10'21x 20viên nén hað đường Pharimexco OH/dw9 Detracy I’260 Mephenesin yimg THANH PHAN: MBiviênnénbaođường chửa Mephenesin...................... .....250 mg. Tá được vừa đủ..........................1 ViÊn jTRẤN, CHÍĐỊNH, TACDUNG KHONG MONG MUSH, S60SK: |THAN TRONG LUC 6, UƠNGTÁCTHỤC, Ngày SX: | |____Xmđụctrong tờhưởng đẫnsửđụng thuấc. Handing: | | | ThS. Ni Hữu Trung ee CONGR Nai nh CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OL :: CỬU LONG DETRACYL 250 -¬cf2xr-— -- VPC VỈ 20 VIÊN NÉN BAO DUONG Pharimexco Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg DaracvÏ250 eo Detracyt DBC: Viên bao đường Mã số: 10. QU -2013 Số: BSGY. 15-05-13 Bềmácbvneoom GMPAVHO Pnu6cwxnaoeo GMPAWHO lĩnu6cwxneoeem ge 250 Da 250 at i [ Mephenesin 250mg ,_ Mếephenesin 250mg Mephenesin 250mg Ñmcuxneoen GMPAVHO -Rmo6ctwnsoem GMPAWHO Bmwcasneope „6 sữXI dang ky /KONE ng Giám Đốc o AA D PTéngiGiam Đốc reece HAIN |a ⁄ TU} OR cpio —Remeect3 NI 250 Di 250 Detracyl 250 Be Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Mephenesin 250mg Mepl Th.S. Nguyễn Hữu Trung CÔNG TY DBC: Viên bao đường CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Mẫu nhãn hộp Mã số: 10. QII -2013 CỬU LONG DETRACYL® 250 Số: BSGY. 15-05-13 *———^c0fMav———~ VPC HOP 10 Vi x25 VIEN NEN BAO DUONG Pharimexco Nhãn trung gian LT............` RÑmucusmeoom c@ØWWWWWNWNmm Girwmo bung J2? Detracyl’2 50 HỘP10VỈx25VIÊN NÊNBADUONG Mephenesin Si mg THUỐC DŨNG'CHO BỆNH VIỆN CHỈĐỊNH:Mephsnesin được sửdụng điểutrịhỗtrợcác con đauco cửng cơtrong cácbệnh. thoái hôađốtsống vàcắcrốiloantưthế cộtsống, veocổ,đaulưng, đauthấtlưng, CÁCH DÙNG VÀLIỂU DÙNG: ~Người lộnvàtrẻemtrên15tuổiđủng theođường uống từ1,5đến3 gmỗinạ}y„~—~ chiaLim3lấn(500 mọ/đn x3lầnmngây), Hoặc thea sự hướng đẫncủathấy thuốc Nae °` a a ari aN ‘SOK:Tiêuthuẩn ápdang: TCCS BẢ0QUẦN. _Dểthuốc nơthômát nhiệt độcud30°C, anh anhsang ĐỂthuốc xatắmthytrễern con TrC6PHAN Đọckỹhưởng dẫnsửđưng trư3: khicùng 1Sdg144Praag EA ......... DetracyÍ' 250 Mephenesin Cy mg ‘Dec f260 Mephenesin ey mg THÀNH PHẨN: MÀviênnênbaođường chú: Mephienesin 250mg Tađược vừađủ 1viên Giống‘cHBI1TÁC CHONG ONGMU) S60 SK: Tsaa eae ave Vi ade Noly SX: Xindoetrong làhướng dẫnsửđụng thuốc. Hạnđừng Z682020) Ss 2:Cơ sở: xin: ‘dang ky Th.Š. Nguyễn Hữu Trung CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Mẫu nhãn vỉ DBC: Viên bao đường CUU LONG DETRACYL® 250 Mã số: 10. QII -2013 acc A “ ố: -05-1. Vec VỈ 25 VIÊN NÉN BAO ĐƯỜNG pene ORO Pharimexco Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất Dgnoj 250 Detracy [250 ant Mephenesin 250mg Mephenesin Ve Mephenesin 250nig Bente einmcooe GMP-WHO —Renwtcainnicooon GMP.WHO Bmucsneooe ‘GMP-WHO =ẽ Deracyl 250 ở [250 Baby | 250 ñ Mephenesin 250mg Mephenesin Wee Mephenesin 250mg I10IIJ )|LRL'LUTt 23; Nhu DƯỢC PHẨM CỬU LONG 150điờng 148-Phưng5-TpVøhLong-TahVehLog Phafim@X€0 CTY CP DƯỢC rm Sài ` Birwtcoiw e000 GMP-WHO —Berwéceavtaeovon GMP-WHO —Rerwéceadnrieooan GMP-WHO Jnuc|8Z Detracyl 250 Detracyl’250 Detracyl’ 250 Det ; Mephenesin 250mg Mephenesin Ve Mephenesin 250mg cứ 3 A LEER, xin dang ky CONG. ack ›Giám Đốc =|7 oo Tong |giá im Đốc a DUGG PHAM ‘yet LON SÓNG - “2. Th Š:Nguyễn Hữu Trung mm 7 š CÔNG UNA as Miu toa thud DBC: Viên bao đường CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM Si vi Mã số: 10. QII -2013 CUU LONG DETRACYL 250 Số: BSGY. 15-05-13 ~ ~ct0]Uo~ ~ Vec Reg TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC GMP-WHO Pharimexco lề DETRACYL” 250 Viên nén bao đường THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao đường chứa: Mephenssin........ wm 200 1G Tádược vừa dủ...... 1viên (Tá dược gồm: Đường trắng, talc, titan dioxyd, gelatin, nipazin, cellulose vitinh thé, sodium starch glycolat, povidon, magnssi stearat, sáp parafin, sáp carnaubar, màu đỏerythrosin, mau sunset yellow). DANG BAO CHẾ: Viên nén bao đường. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Chai 100 viên. Hộp 5vi,10vỉx10viên. Hộp 10vỉx20viên. Hộp 10vỉx25viên. CHỈ ĐỊNH: | Mephenesin được sửdụng điều trịhỗtrợ các cơn đau cocứng cơ trong các bệnh thoái hóa đốt sống vàcác rối loạn tưthế cột sống, vẹo cổ, đau lưng, đau thắt lưng. CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: : : : -Người lớn vàtrẻ em trên 15tuổi dùng theo đường uống từ1,5 đến 3gmỗi ngày, chia làm 3lần (500 mg/lần x3lần/ngày). Be 2 Hoặc theo sựhướng dẫn của thầy thuốc. CHONG CHÍ ĐỊNH: : Mephenesin dược coi làsửdụng không antoàn cho a bịbệnh rồiloạn chuyển hóa porphyrin. Những người dịứng với mephenssin vàcác thành phần của thuốc. THAN TRONG KHIDUNGTHUOC: _ ` Những người cótiền sửdịứng, hen phế quản, phản ứng dịứng với thuốc, đặc biệt dịứng với aspirin. Người cóbeh ởđường hồhẩp, yếu cơ, cótiền sửnghiện thuôc, suy chức náng gan than. Ũ Sử dụng đồng thời với rượu vàcác thuốc ứcchê thần kinh trung ương cóthể làm các tác dụng không mong muôn có liên quan đến thuốc tăng thêm. i Người mang thai: Chưa códữliệu đáng tin cậy dễđánh giá vềkhả năng gây dịtật cho thai nhỉ khi dùng mephenesin trong thời kỳmang thai, vìvậy không nên dùng thuốc này cho phụ nữdang mang thai. Người nuôi con bú: Không dùng mephenesin trong thời kỳcho con bú.. : Tắc động của thuốc khi lái xe vàvận hành máy móc: Dothuôc cóthê tà buồn ngủ vàlàm giảm khả năng phối hợp các động tác cho nên người sửdụng mephenesin không được láixevàđiều khiển máy móc. TƯƠNG TÁC THUỐC: : ; oe Cac tác dụng trên hệthần kinh trung ương của mephenesin cóthể tăng cường nêu trong thời gian dùng thuốc cóuông rugu hoặc dùng các chất ứcchê hệ thần kinh khác. __ : ` TAC DUNG KHONG MONG MUÔN: Mephenesin cóthể cónhững tác dụng không mong muôn như cogiật, run ray, co cứng bụng, buồn nôn, toát mồ hôi. Triệu chứng này thường xảy raởnhững người bệnh phải dùng thuốc kéo dài. ~Thường gặp: Mệt mỏi, buồn ngủ, uểoải, khó thở, yếu cơ, mất điều hòa vận động. % -[tgap: Dau khớp, đau người, buổn nôn, bực tức, Íachảy, táo bón, nổi mần. Một vài trường hợp đặc biệt khác bịmất cảm giác ngon miệng, nôn mửa, ảo giác kích động vàcóthể có sốc phản vệ. ~Hiểm gặp: Phản ứng dịứng. Sốc phản vệ rất hãn hữu xảy ra.Ngủ gà, phát ban.. Gách xử trí: Tác dụng không mong muốn của mephenesin thường xảy ranhanh vàíttrầm trọng, do dó biện pháp xửlÍ chủ yếu làgiảm liều thuốc hoặc ngừng thuốc, điểu trịtriệu chứng vàhỗtrợ tăng cường để phục hồi sức khỏe. Tuy rất hiếm xây ra, phải luôn luôn sẵn sàng cấp cứu sốc phản vệ. Thông báo cho hác sỹnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sửdụng thuốc. 5 DUGG LUC HOC: Thuốc thư giãn cơcótác dụng trung ương. _ 5 Gay thư giãn cơvàchấn tĩnh nhẹ theo cơ chế phong bể thần kinh cơ có tác dụng toàn thân vàcũng cótác dụng tại nơi tiếp xúc. Lợi ích của thuốc bịhạn chế dothời gian tác dụng ngắn. DƯỢC ĐỘNG HỌC: _ ï ỗ : Mephenesin được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa vàphân bốở hầu hết ởcác mô trong cơthể, dạt nồng độcao trong máu chưa dến 1giờ. ` Mephenesin được chuyển hóa chủ yếuởgan. Mephenesin cónửa đời thải trừ khoảng 45phút. : : we Mephenesin được bài tiết ranước tiểu chủ yếu ởdạng đãchuyển hóa vàmột phần ở dạng thuốc chưa biển dồi. QUA LIEU VA XUTRI: j : eas Triệu chứng quá liều; Sử dụng thuốc quá liều cócác dấu hiệu lâm sàng: Giảm trương lực cơ, hạ huyết áp, rối loạn thị giác, ngủ gà, mất phối hợp động tác, ảogiác, liệt hôhấp vàhôn mê. Quá liều gâycogiật ởtrẻ em và có thể gây xúc động mạnh vàlúlẫn ởngười già. _. i CÁCH XỬ TRÍ: Trong tấtcảcác trường hợp quá liều, người bệnh cần được theo dõi cẩn thận vềhôhấp, mạch vàhuyết nh Nếu người bệnh còn tỉnh táo cần Thi ngay Bang cách gâynôn, rửa dạ dày và điều trịcác triệu chứng hoặc chuyển người bệnh đến cơsởđiều trị cóđủdiều kiện vềhồi sức cấp cứu. Se Tiến hành rửa dạdày ngay cùng với những chỉ định điều trịhỗtrợchung, đảm bảo thông khí, truyền dịch. Cũng cóthể diều trịứcchế hệthần kinh trung ương bằng cách lựa chọn các thuốc điềutrị thích hợp. Trường ee người bệnh đãmất ýthức, làm hôhấp nhân tạo vàchuyển người bệnh đến cơsdchuygerrt BẢO QUẢN: Để thuốc nơi khô mát, nhiệt độdưới 30C, tránh ánh sáng. bod ._. Đểthuốc xatầm tay trề em. HẠN DÙNG: 36tháng kểtừngày sản xuất. =TIỂU GHUẨN ÁPDỤNG: Tiêu chuẩn cơsở BOC KY HUONG DAN SU DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG THUOC.NAY CHIDUNGTHEODONCUABAGSY, NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI YKIEN CUA BAC SY THONG BAO CHO BAC SY NHUNG TAC DUNG KHONG MONG MUON GAP PHẢI KHI SỬ DỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHAM CUU LONGS phartmexee 150 dudng 14/9 -Phudng 5-Tp Vĩnh Long -Tỉnh Vĩnh Long ThS. Nguyễn Hữu Trung Bee Œ se ARKO) CUS TIRUICINS Nouyin Vin Chank
Ẩn