Thuốc Dạ dày nhất nhất: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcDạ dày nhất nhất
Số Đăng KýVD-24531-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao khô dược liệu (tương đương với: Bán hạ ; Cam thảo ; Chè dây ; Can khương ; Hương phụ ; Khương hoàng ; Mộc hương ; Trần bì ) – 370mg (270mg;630mg;945mg;360mg;720mg;720mg;45mg;90mg)
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 2 vỉ x 10 viên; Hộp 3 vỉ x 10 viên; Hộp 12 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 30 viên; Hộp 60 viên; Hộp 100 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Cụm CN Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
29/03/2019Sở Y tế Long An44004400
14/06/2017Công ty TNHH Dược phẩm Nhất NhấtHộp 2 vỉ, 3 vỉ, 12 vỉ x 10 viên; hộp 1 lọ 30 viên, 60 viên4000Viên
-CÔNG TY TNHH DƯỢC PHAM NHẤT NHẤT
UD~24524

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DA PHE DUYET
Lân đâu:.ŠŠ./…Ä….L..,(26
Me
a

Sore KO
Q ® sf và v ch «
s t9 rs f # sx 2
` ‘ A s® s$ (
q 2 & ‘ Ệ & NỂ = v sò
%A & «® > VN
« a Ña AS
vế sẽ
N ae s
về % Á A
ề 3 &

ve >
w° se _ we }
Số lô SX: HD
e

NHAN DU KIEN
DA DAY NHAT NHAT
HOP 2 Vi X 10 VIEN VA MAT SAU CUA VI
Thành phần (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương đương: Bán ha(Rhizoma Pinelliae) 270mg, Cam thảo (Radix Glyoyrrhizae) 630mg, Chè day (Folium Ampelopsis) 945mg, Can khương (8ñizoma Zingiberis) 360mg. Huong phu (Rhizoma Œyper¡) 720mg, Khương hoang (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, Mộc hương (Radix Saussureae lappae) 45mg, Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 90mg, Tá dược vừa đủ1viên. Bảo quản: Nơikhô, dưới 3070, đểxatầm taytrẻem ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SƯDỤNG TRƯỚC KHI DUNG Tổng đàigiải đáp thông tinmiễn phí 1800.6689 (trong giờhành chính)
THẢO DƯỢC
GMP-WHO

Tiêu chuẩn chất lượng: TS SDK : SốlôSX: NSX : HD
aa | nhatnhat.com

027 II360204

NHAT NHAT

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
tinhLong An.Điện thoại: (072) 3.817.117 -(072) 3.817.227. Fax:(072) 3.817.337 Sảnxuấttại:Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấpBình Tiền 2,x4Đức Hòa Hạ,huyện ĐứcHòa,
HỘP 2VỈX 10 VIÊN NÉN BAO PHIM

Tác dụng -Chỉ định: Tác dụng: Hành khí, hòa vị,tán hàn, chỉ thống Chỉ định: Điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp vàmãn tính, đau rát vùng thượng vị, ăn không tiêu, đầy hơi, ợchua, cảm giác khó chịu ởdạdày. -Điểu trị rối loạn tiêu hóa, sôi bụng, chướng
Long An,

DƯỢC PH
Men bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon. Liều dùng -Cách dùng: Nên uống vào lúc đói. Ngày uống 2lần, mỗi lần 2viên. Chống chỉ định -Tác dụng không mong muốn -§ử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờhướng dẫn sửdụng.
thang nam 2015 ngay

;
vin Ghai H ing

– CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT
NHÂN DỰ KIÊN .
DA DAY NHAT NHAT
HOP 3 VI X 10 VIEN VA MAT SAU CUA Vi

Thành phần (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương duong: Ban ha (Rhizoma Pinelliae) 270mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 630mg, Ché day (Folium Ampelopsis) 945mg, Can
Tiéu chudn chat lung: TCCS
SDK:
khuong (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Hudng phu (Rhizoma Cyperi) SO 16SX: 720mg, Khương hoang (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, Moc NSX huong (Radix Saussureae lappae) 45mg, Tran bì(Pericarpium Citri reticulatae perenne) 90mg, Tadược vừa di1viên. HD Bảo quản: Noi khd, dudi 30°C, déxatam tay trẻ em ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SU DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
Tổng đàigiải đáp thông tinmiễn phí 1800.6689 (trong giờhành chính)
GMP-WHO
` ay
Dạ
D
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
Sảnxuấttại:Dụm công nghiệp Liên Hưng, ấpBình Tiền 2,xãĐức Hòa Hạ,huyện ĐứcHòa, tinhLong An.Điện thoại: (072) 3.817.117 -(072) 3.817.227. Fax:(072) 3.817.337


Ì nhatnhat.com |936027 204

NHẤT NHẤT
HỘP 3VỈX10VIÊN NÉN BAO PHIM
Tác dụng -Chỉ định:
Tác dụng: Hành khí, hòa vị, tán hàn, chỉ thống.Chỉ định: Điều tri viêm loét dạ dày, hành
không ngon.
Liều dùng -Cach ding:
Nên uống vào lúc đói. Ngày uống 2lần, mỗi lần 2viên.

– ` + pak mu, TH.vil Huy & Ẳ ta trang cap va man tính, đau rat vung q vẽ & ” thượng vị, ăn không tiêu, đầy hơi, ¢chua, Chéng chi dinh -Tac dung không mong Zs sy” x ve KŠ cảm giác khó chịu ở dạ dày. muốn -Sử dụng cho phụ nữ có thai
LÁÁ si «® ~ RS -Điểu tri ri loạn tiêu hóa, sôi bụng, hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử
vế eS ‹ chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn dụng. Ñ we ( NY S f
k sẽ è ` ae s.
Na a 8 Ne vi S, MO” BQH
A ‹® >a RS KŠ
SO ght
s se «
“a AS s
. re sẽ S i& S w k Ÿ V SN rs Var SQ Pf s bờ vg A i
sà s6 vế
s se | va se Sô lô SX © HD: /

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT
NHÂN DỰ KIÊN
DA DAY NHAT NHAT
HOP 12 VI X 10 VIEN VA MAT SAU CUA VI
r
|Thanh phan (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương |duong: Ban ha (Rhizoma Pinelliae) 270mg, Cam thdo (Radix Tiêu chuẩn chất lượng: TCGS
SDK:

N ge |Glycyrrhizae) 630mg, Ché day (Folium Ampelopsis) 945mg, Can ấ J| khuong (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Huong phy (Rhizoma Cyperi) Số lôSX: |720mg, Khương hoàng (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, M6c NSX ¡_hương (Radix Saussureae lappae) 45mg, Trần bì(Pericarpium Citri HD . reticulatae perenne) 90mg. Tádược vừa đủ1viên. 2 | Bảo quản: Nơikhô, dưới 3050, đểxatầm taytrẻem ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
re ——— Tổng đàigiải đáp thông tinmiễn phí xôn „3À Ps ‘ ‘Ss 1800.6689 (trong giờhành chính) NHẬT NHẬT > ve aw f%A nhatnhatcom Slo3o027l360204
SS aS er Š i» qŠ | ys

, x S > |GMP-WHO
THẢO DƯỢC
a Ry ` Dạ Dày
‘Aq sw <4 Ÿ NI NHẤT NHẤT HỘP 12 VỈ X 10 VIÊN S & $ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT NÉN BAO PHIM >& ý @ ` w %A A >xv Sảnxuấttại:Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấpBình Tiền 2,xãĐức
Hòa Hạ,huyện ĐứcHòa, <> Yr LA tỉnhLong An.Điện thoại: (072) 3.817.117 -(072) 3.817.227. Fax:(072) 3.817.337 |
vs |
| ‹® sy” «® vế Tácdụng -Chỉ định: chướng bụng, ăn uông chậm tiêu, ăn
tA ss ‹«® ` RS Tác dụng: Hành khí, hòa vị, tán hàn, chỉ không ngon. và fi RS thống Liểu dùng -Cách dùng: vẻ > Ry Chi dinh: Điều trịviêm loét dạ dày, hành Nên uống
vào lúc đói. & ve RS tátràng cấp và mãn tính, đau rát vùng Ngày uống 2lần, mỗi lần 2viên. ề SS & | thượng vị, ăn không tiêu, đầy hơi, ợchua, Chéng chi dinh -Tac
dung kh6ng mong | @ HD / cảm giác khó chịu ởdạ dày. muốn -Sử dụng cho phụ nữ cóthai hoặc -Điểu trị rối loạn tiêu hóa, sôi bụng, cho con hú: Xem tờhướng dẫn sử dụng.
Long An,ngày tháng năm 2015
{

CONG TY TNHH DUGC PHAM NHAT NHAT
NHAN DU KIEN
DA DAY NHAT NHAT
HOP, NHAN 30 VIEN

THẢO DƯỢC
|Nhat Nhat

Tac dung -Chi dinh: Tác dụng: Hành khí, hòa vi, tan hàn, chỉ thống. Chỉ định: Điều trịviêm loét dạ dày, hành tátràng cấp và mãn tính, đau rát vùng thượng vị, ăn không tiêu, day hoi, ợchua, cảm giác khó chịu ở dạ dày. -Điểu trịrối loạn tiêu hóa, sôi bụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon. Liều dùng -bách dùng: Nên uống vào lúc đói. Ngày uống 2lần, mỗi lần 2viên. Chống chỉ định -Tác dụng không mong muốn -Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính) NHÂTNHÂT pọc£ÿnUÓ nhatnhat.com

wsTHẢO DƯỢC

|Nhat Nhat

Hộp 1lọ30viên nén bao phim GMP-WHO Sảnxuất bởi: CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHẬT Cnt

HòaHa,huyện ĐứcHòa

Tác dụng -Chỉđịnh: Tác dụng: Hành khí, hòa vị,tán hàn, chỉthống Chỉ định: Điều trịviêm loét dadày, hành tátràng cấp vàmãn tính, đau rátvùng thượng vị,ănkhông tiêu, đẩy hơi, øchua, cảm giác khó chịu ởdạdày -Điểu trịrốiloan tiêu hóa, sôibụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ănkhông ngon Liều dùng -Cách dùng: Nên uống vào lúcđói. Ngày uống 2lần, mỗi lần2viên Chống chỉđịnh -Tác dụng không mong muốn – Sửdụng cho phụ nữcóthai hoặc cho con bú: Xem tờhướng dẫn sửdụng.
Điện thoại 1800.6689 (trong giờhành chính)

Thanh phan (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương đương: Ban ha (Rhizoma Pinelliae) 270mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 630mg, Chè dây (Folium Ampelopsis) 945mg, Can khương (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Hudng phu (Rhizoma Cyperi) 720mg, Khương hoàng (Rhizoma Curcumae longae) 720mg. Mộc hương (Radix Saussureae lappae) 45mg, Tran bì (Pericarpium Citri reliculalae perenne) 90mg, Tá dược vừa đủ 1viên.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30°0
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
SDK
|36

|204

itt=
paWlWR ĐỀ NHẬT NHẤT bọcKYHƯỚNG nhatnhatcom.
SốlôSX:
NSXHD

TREEM

ela)THẢODƯỢC

¡Nhất Nhất
xd)
GMP-WHO
Sảnxuất bởi:CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHẤT umcôngnghiệp Liê
30viên nén bao phim lung.ấpBìnhTiến2 xãĐứcHoaHạ.huyện ĐứcHỏa. tình Long An
Thành phần (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương đương: Bán hạ(Rhizoma Pinelliae, 270mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 630mg, Ch dây (Folium Ampelopsis) 945mg, Can _khuong (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Huong phy (Rhizoma Cyperi) 720mg, Khuong hoang (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, Méc huong (Radix Saussureae lappae) 45mg, Trần bì(Pericarpium Citri reticulatae perenne) 90mg. Tádược vừa đủ1viên Điểu kiện bảoquản: Nơikhô, dưới 30C DEXATAM TAY TRE EM, BOC KYHUONG DAN su DỤNG TRƯỚC KHIDUNG
Tiêu chuẩn: TOCS SDK SốlôSX | NSXHD

—— — ⁄⁄A059392 Sy

TNHH DUOC PHẨM?

INGTRUOC KHIDUNG

Hộp 1lọ30viên nen bao phim
Cum cngnghiép LiénHung TO Tea

GMP-WHO

Sảnxuất bởi:CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHẤT 00/3/7000) cen aGeli tax072.3817337

A — ` Ps, °
CÔNGTY VÀva

Witte ©

sur

-CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHẤT
NHAN DỰ KIÊN.
DẠ DÀY NHẤT NHẤT
HỘP, NHÃN 60 VIÊN

THẢO DƯỢC

Tác dụng -Chỉ định: Tác dụng: Hành khí, hàn, chỉ thống. Chỉ định: Điều trịviêm loét dạ dày, hành tátràng cấp và mãn tính, đau rát vùng thượng vị, ăn không tiêu, đầy hơi, ợ chua, cảm giác khó chịu ở dạ dày. -Điều trịrối loạn tiêu hóa, sôi bụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon. Liều dùng -bách dùng: Nên uống vào lúc đói. Ngày uống 2lần, mỗi lần 2viên. Chống chỉ định -Tác dụng không mong muốn -Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
hòa vị, tán
¡Nhất Nhất

Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính) ie nhe nén bao phim GMP-WH0
Sảnxuất bởi: CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT (umtôngnghị

=y ” DEXATAM TAYTREEM NHATNHAT! p9¢KYHUGNG DANSUDUNG TRUOC KHIDUNG nhatnhat.com
ứcHo.dạ,binà,S00) 000000

Thành phần (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương đương: Bán ha (Rhizoma Pinelliae) 270mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 630mg, Chè dây (Folium Ampelopsis) 945mg, Can khương (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Hudng phy (Rhizoma Cyperi) 720mg, Khương hoàng (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, Mộc hương (Radix Saussureae lappae) 45mg, Trần bì (Pericarpium Citri reticulalae perenne) 90mg, Tá dược vừa đủ1viên.
Điều kiện bảo quản: Nơi khô. dưới 30°0 Tiêu chuẩn chất lượng: TS
SDK

d œ2
*oŒ2 9360271360204 AZZ
pnWwWN ĐỀXATẨM TẠY|TRẺ EM NHẤT NHẤT pọcKýHƯỚNG DÂNS nhatnhat.com
|
|
SỦDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG

|Hộp 1lọ60viên __ nén bao phim

Sảnxuất bởi:CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT ar lạ,huyền ĐứcHòa,

côngnghiệp LiênHưng, ấpB tinhLongAn.ĐI:18004
Tác dụng -Chỉđịnh: Tác dụng: Hành khí, hòa vị,tán hàn, chỉthống Chi dinh: Điều trịviêm loét dạdày, hành tátràng cấp vàmãn tính, đau rátvùng thượng vị,ănkhông tiêu, đẩy hơi, ợchua, cảm giác khó chịu ởdạdày. -Điểu trịrốiloạn tiêu hóa, sôibụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ănkhông ngon Liều dùng -Cach ding: Nên uống vào lúcđói. Ngày uống 2lần, mỗi lần2viên. Chống chỉđịnh -Tác dụng không mong muốn – Sửdụng cho phụ nữcóthai hoặc cho con bú: Xem tờhướng dẫn sửdụng.

DẠ DÀY
¡Nhất Nhất
JD
HDƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT iênHưng. ấpBìnhTiến2
Ueto emt CreUl
60vién nén
baophim GMP-WHO
Điện thoại 1800.6689 rr (trong giờhành chính)

Thành phần (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô lên đương: Bán hạ(fnizoma Pinelliae) 270mg. Cam thao (Radix Glycyrrhizee) 630mg, Che dây (Folium Ampelopsis) 945mg, Can khương (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Huong phy (Rhizoma Cyperi) 720mg, Khudng hoang (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, Méc huong (Radix Saussureae lappas) 45mg, Trần bì(Pericarpium Citri reticulatae perenne) 90mg, Tá dược vừađủ1viên. Điểu kiện bảoquản: Nơikhô, dưới 30°C ĐỂXATẨM TAY TRẺ EM, ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
Tiêu chun: TCCS SĐK:
SốlôSx: NSXHD

Bay 2SS

thẳng năm 2015

CONG TY TNHH DUOC PHAM NHAT NHAT

eleTHẢO DƯỢC

Nhat Nhat
NHAN DU KIEN |
DA DAY NHAT NHAT
HOP, NHAN 100VIEN

Tác dụng -Chỉ định: Tác dụng: Hành khí, hàn, chỉ thống. Chi dinh: Diéu trịviêm loét dạ dày, hành tátràng cấp và mãn tính, đau rát vùng thượng vị, ăn không tiêu, day hoi, ợchua, cảm giác khó chịu ở dạ dày. -Điểu trịrối loạn tiêu hóa, sôi bụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ăn không ngon. Liều dùng -Cách dùng: Nên uống vào lúc đói. Ngày uống 2lần, mỗi lần 2viên. Chống chỉ định -Tác dụng không mong muốn -Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờ hướng dẫn sử dụng.
hòa vị, tán
Điện thoại 1800.6689 (trong giờ hành chính)
: DEXATAMTAYTREEM NHÂT NHẤT pọc¿ÿHUỚNG DẪNSƯDỤNG TRUỚC KHIDÙNG nhatnhat.com

@>THẢO DƯỢC

¡Nhất Nhất

Hộp 1lọ100 viên nén bao phim
Sảnxuất bởi: CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Orcas TH7N)| huyện ĐứcHòa tinhLongAn.DI:1800.668
Táo dụng -Chỉđịnh: Tác dụng: Hành khí, hòa vị,tán hàn, chỉthống Chi dinh: Điều trịviêm loét dạdày, hành tátràng cấp vàmãn tính, đau rátvùng thượng vị,ănkhông tiêu, đầy hơi, ợchua, cảm giác khó chịu ởdạdày. -Điều trịrốiloạn tiêu hóa, sôibụng, chướng bụng, ăn uống chậm tiêu, ănkhông ngon. Liều dùng -Cách dùng: Nên uống vào lúcđối. Ngày uống 2lần, mỗi lan 2 viên. Chống chỉđịnh -Tác dụng không mong muốn – Sửdụng cho phụ nữcóthai hoặc cho con hú: Xem tờhướng dẫn sửdụng.
Điện thoại 1800.6689 (trong giờhành chính)
GMP-WHO

Thành phần (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương đương: Bán ha (Rhizoma Pinelliae) 270mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 630mg, Chè dây (Folium Ampelopsis) 945mg, Gan khương (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Huong phy (Rhizoma Cyperi) 720mg, Khương hoàng (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, Méc huong (Radix Saussureae lappae) 45mg, Tran bì (Pericarpium Citi reticulalae perenne) 90mg, Tá dược vừa đủ†viên.
Điều kiện bảo quản: Nơi khó, dưới 30°0 Tiêu chuẩn chất lượng: T0GS
SDK

SốlôSX:
ẤMTAY TRẺEM NHẤT NHẤT `pọckỹHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG nhatnhat.com

)

NY
¡Nhất Nhất
~2Ne
Sảnxuất bởi:CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẢM NHAT NE Địachí.Cụmcôngnghiệp LiênHưng. ấp Bình Tiến2 xãĐúcHoaHa.huyện ĐứcHỏa,tìnhLongAn
100 viên nén bao phim GMP- WHO

Thành phần (cho một viên nén bao phim) 370mg cao khô tương đương: Bán ha(Rhizoma Pinelliae) 270mg, Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 630mg, Ché dây (Folium Ampelopsis) 945mg, Can khương (Rhizoma Zingiberis) 360mg, Huong phy (Rhizoma Fyne) 720mg, Khuong hoang (Rhizoma Curcumae longae) 720mg, Méc huong (Radix Saussureae lappae) 45mg, Trần bì(Pericarpium Citri reticulatae perenne) 90mg, Tá dược vừađủ1viên Điểu kiện hảoquản: Nơikhô, dưới 30°C DEXATAM TAY TRE EM, ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
Tiêu chuẩn T(0S SDK: Sốlô§X: NSXHD

||_Hộp 1lọ100 viên | nénbao phim GMP-WHO
Sảnxuất bởi:CÔNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT camcảngnghiệp LiênHưng, ấpBìnhliền2,xàĐứcHòa Hạ, huyện ĐứcHòa, TOOL UUeects

HƯỚNG DẪN SU DỤNG THUỐC
DA DAY NHAT NHAT
De xa tam tay tre em -Đọc kÈ hướng dân sư dụng trước khi dùng.
Néu can biết thêm thong tin xin hoi ¥ kién cua thay thudc.
1. Dang bao ché: Vién nén bao phim

2. Thanh phan cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
|TT ‘Thanh phần cholviên Khối ¡lượng. SỐ
“Net ryén ligu: 370,0mg cacao khô tương đương Với:
1 Ban ha (Rhizoma Pinelliae) — 970mg (| lai tram bay mươi miligam) |
2, Cam thảo: (Radix. Glvevrrhiz zae) 630mg (Sáu trăm ba mươi miligam)
3. Chè dây (Foliun “Ampelopsis) Oo — 945mg (Chin tram bon lam miligam)
4 Can khương ((Rhizoma Zingiber is) 1 -360mg(l3a trăm sáu mươi miligam)
5. |Huong phu (Rhizoma Cyperi) 720mg. (IBay tram hai muoi mili gam)
| 6. Khuong hoang (Rhizoma Curcumae —- — 720mg (Bảy trăm hai mươi miligam)
| _longae)
a Moc huong (Radix Saussureae ¢lappae) i 45mg (Bon lam miligam) OO
_ Trần bì (Per icarpium Citri retic ulatue — 90mg (Chin mươi yi miligam) a
|perenne) vr | | ———————_————————__————————— ==—————_
– Fá dược: / f T
=1 Tỉnh bột săn: Manitol; Aerosil:Povidon Vd 1viên
/K30; Magie stearate; Iron Oxide
Brown;Titan dioxide; Acide benzoic;
| Hydroxypropylmethy! cellulose I5eps;
| Polyethylenglycol 6000; Talc
1. Tac dung — Chi dinh:
*- Tác dụng: Hành khí, hoà vị, tan han, chi thống.
* Chi dinh:
-Điều trị viêm loét dạ dày, hành tá tràng cấp va man tinh, dau rat vùng thượng vI. ăn
không tiêu, dây hơi, ợ chua. cam giác khó chịu ở đạ dày.

-Điều trị rồi loạn tiêu hóa, sôi bụng, chướng bung, an tông chậm tiểu, ăn không ngon.
4. Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuôi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do
sốt cao, loét dạ dày thê nhiệt và rồi loạn tiêu hóa thê nhiệt
Š. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thong bao cho bác xŸ tác dụng không
mong muon gặp phái khi sư dụng thuốc.

6. Liều dùng:
Nên uống vào lúc đói.
Ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên.
7. Kiéng cir An uống khi dùng thuốc:
Chưa có báo cáo
6. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Thận trọng khi sử dụng.
9, Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường khong gay anh
hưởng.
10. Tương tác với các thuốc khác và các đạng tương tác khác: Chưa có báo cáo
11. Qua liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thê gap mot SỐ tác dụng phụ. Sử dụng
đúng liều các tác dụng phụ sẽ hét.
12. Hạn dùng: 36 tháng kẻ từ ngày sản xuất,
13. Điều kiện bảo quản: Nơi khô, dưới 30C,
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS,
15. Trinh bay:
10 vién/vi
+ Hộp 2 vị x10 viên và 0T tờ hướng dẫn sử dụng.
+ Hộp 3 vi x10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
+ Hộp l2 vi x 10 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. (Mm
Hộp Llọ x 30 viên và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
Hộp Tlọ x 60 viên và 0L tờ hướng dân sử dụng.
Hop |lo x 100 vién và 0T tờ hướng dân sử dụng.
Sản xuat boi: CONG TY TNHH DUOC PHAM NHAT NHAT
Dia chi: Cum cong nghiép Lien Hung, ap Binh Tién 2, xa Dire Hoa Ha, huyện Đức Hod
tinh Long An, Viet Nam.
Dién thoai: 1800 6689 (Trong gid hanh chinh) Fax: (072) 3.817.337 5N~~ a ) `.

Long “1n, ngày thang năm 2015
Giam doc
TUG.CU CTR RƯỞNG
PTRL t PHÒNG wwi
Gf x f6 ‘Min hy Hang

Ẩn