Thuốc Cynaphytol: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCynaphytol
Số Đăng KýV335-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao actiso- 300 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 100 viên; Hộp 2 vỉ x 20 viên; Hộp 5 vỉ x 20 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar. 6A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Công ty Đăng kýCông ty Cổ phần Dược Lâm Đồng – Ladophar. 6A Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
17/11/2016Công ty cổ phần Dược Lâm ĐồngHộp 1 chai 100 viên, Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 10 viên2500Viên
MẪU NHẪN THUÓC
1. Nhãn vỉ 10 viên nang cứng:

RỘ Y TẾ
CỤC QUẦN LÝ DƯỢC
ĐÃ PH DUYỆÊT
Lần Z7 bơ,
(Tương đương 375g cao đặc scf@so) D kI „Giải Độc Gan „Thông Mật Lợi Tiểu „Nhuận Tràng
CYNAPHYTOL “êm xaiivàpháo plthốt Gao Acted sc12200222202 CTCP DƯỢC LÀM ĐÓNG (Extactum Cynaree scohsra) Lannea (Tương đương 375g caođặcacEs0

— «Giải ĐộcGan „Thông Mặt „LợiTiêu “Nhuận Tràng,
CYNAPHYTOLCao Actisé …….. 300mg “Sản muất váphânphổ: bi (Extractum Cynane sooym) ` CTCP DƯỢC LÂM ĐÓNG (Tương đương 375mg caođẹcacksö) LADUPHAN „,Gủi Độc Gan „Thống Một „Lợi Tiều -Nhuận Tràng
CYNAPHYTOL 200mg ‘Simsand wbpinesptbaat Cao Actisa : CTCP DƯỢC LAM DONG. (Extractum Cynarae sool/mi) LADDPBSARP (Tương đương 375mg caoacectiad) „Giải ĐộcGan «Thông Mật „Lợi Tiêu =Nhuận Tràng
CYNAPHYTOLCao Actis6 …400mg Sảncuấtvềphiền phốibởi: (Extrectum Cynaree sooym) ` CTCP DƯỢC LÀM ĐÓNG Llanos”

~Gil) ĐộcGan «Thông Mái LợiTiêu «Nhưện Trang
CYNAPHYTOL Sảnrandvipin phbdbot: CRoActisô……. ces CTCP DƯỢC LẦM ĐÔNG (Estractum Cynarao scolymi) LADOPHARP (Tương đương 375mg cao đặcectisó) „Giải Độc Gan «Thong Met «Lợi Tiêu „Nhuận Trang
CYNAPHYT OL _— ..300mg eae Cua mm) ` CTCP DƯỢC LẦM ĐỒNG (Tương tương 175nợ caođặcncfad) _Anomnanˆ „Gki Độc Gan «Thông Mặt «LợiTiểu Nhuận Tràng _
—=mm
—=—

—=—=
— — —
—=— — — — — —
mm mm
——

——mm
I I
11
IlIIIIllIll
|
| | !|

1
Ill1l
! —~— ——=— — — —— — — —= —~= —=—= —= —= —= —=—

2. Mẫu nhãn hộp 5vỉ x10 viên nang cứng:

Yo
Kết
pha
#

THÀNH
PHÁN:
-CaoAcllaô
(Extractum
CynTarB®
šC0VTT|…….
ae
300ng
(Tương
đương
375mg
cao
đặcactlaóJ
~TếđƯỢC
VIỐ,….cicerieieinaesasnsser.
7MIỄNIV
CỬ
CÔNG
NÀNG:
Giảiđộcgan,
thông
mặt,
lợi0u,
nhuận
trắng.
timtuậtváphânphải
bột:
CHÍĐỊNH:
CONG
TYCO
PHAN
LAM
BONG
=Cynaphytd
dug
ding
trang
céctnréng
hepvam
gan,
thén
clpvaman
|tinh,
Người
bịsởimặt,liêuhóakèm.
Địachỉ:SANg9
Quyển,
P.ATP,ĐàLụttìnhLicmĐẳng
|-kutịcácthrang
dịứngdogầnnhự;
mụnnhọi,
nộimãđay,mẫn
ngờa.
ĐT.0433832020-
3424407.
“Fas0831822380
|ACH
pùNG
-LiệU
DŨNG:
rat
fadophercar@igmed.cem
‘Wiebe:
ledagharcerp.com
Uống
tước
bữaán,đừng
lêntục
1020ngey/
ihéng.
Ch
ai
OE
Phụ:

`
©,Thanh
Hun
|-Ngôn:
Uệng
2-3Vên/
lậnx3lânngày
BRO
S800abe”
Fẹc0240Lai
-Trôøm:
-Uống
2-4vi&u
ngày,
hoặctheochỉđịnhcủaBácgi.ịi!
nhánh
Tp.HẢChílênh:
đẻ18472
LêVăn3ÿ,P10.Q,PhúNhuận
DY&Fax:D8S8814885.
|

GMP
-WHO
CYNAPHY
TOL
„Giải
Độc
Gan
.ThéngMét
-LợiTiểu
Nhuận
Tràng

bsLADOPHAR’
Hập
8vỉx10viên
nang
dừng
GIMP -WHO

CYNAPHYTOL

:
hgawa
fier
ttmet.tyvịhưhàn,liêuchây
hayđiứngvới
bắtkỹthành
phân
“háo
đũalíhar)
niên
|6MONG
MUỐN:
Thuốc
e0thểgâynhuận
trắng
nhạ.
hTỷ
K©Bác
sĩnhững
táodụng
không
mong
muôn
gặnphải
khisửdụng
thuốc.
CAST
HGMG
TINKHAC:
Xert
trang
tonuéng
dlnatdung
thude,
Đê.XẾ
TÌM
YAY
TRE
EM.
SOCKYHUONG
DAN
arDUNG
TRUOT
KWDUNG,

NÊU CÁN
THÊM
THÔNG
TÌN,
HÃYHỚI
ŸKIÊN
BÁC
SÍHAY
DƯỢC
sf,
TMU
CHUAN
OX:TCCS
(Spsciications:
Manufectyrar’s)
80BANG
KY(Rep.
ho
8616SK(LotNo):
Noay
SX(Mfg.
Date):
Han
SO(Exp.
Date) GMP
-WHO
CYNAPHY
TOL
„Giải
Đệc
Gãn
.ThéngM@t
.Lợi
Tiểu
Nhuận
Trảng AeLapoPHaR”

“TOLAHdVNAĐ |
Hộp5vỉx10viên
nang
cừng

THANH
PHAN
-Cao
Actisé
(Exiractum
Cynaree
scolymi)
RRR
300mg
(Tương
đương
378mg
cao
đặc
actisô)
-Tádược
v.ổ..
ae
he
ae
CONG
NANG,
CHÍ
ĐỊNH,
CHONG
CHI
BINH,
CACH
DUNG,
LIEU
DUNG,
TAC
DUNG
PHY,
THAN
TRONG
KHI
SỬ
DỤNG,
TƯỜNG
TAC
THUOC,
CAC
THONG
TIN
KHAC:
Xem
trong
tờhướng
dẫn
sửdụng
thuốc.
Đềxatầm
tray
trẻem
……
†viên
nang
cứng

GMP
-WHO
CYNAPHY
TOL
„Giải
Độo Gan
sThêng
Mật
Lợi
Tiều
„Nhuận
Trảng
eeLADOFHAR’

Hép
2vix
10vidn
nang
eng
3. Mẫu nhãn hộp 2vỉ x10 viên nang cứng:

Bênxuấtvaphan
phốibởi:
CÔNG
TYGÔ
PHÀN
DƯỢC
LẮM
ĐÔNG
LADOPHAR
Địachị:6ANgôQuyền,
P8,TP.DãLạt,tỉnhLamHang
iy
‘0T.083381
2020
-382418?
“Fax:
0833822380
Tiêu
chuẩn
8X:TCGS
(Speclfcallora:
fo
all
Email:
Iađopheroorp@igmaileom
“Wzabsite:
Indopharcorp.com
642K(Reg.
No):

Chinhánh
HàNội:
BÀ188GiPhóng,
P.Phương
Lit,Q.Thanh
Nain
Sốlộ8X(LaiNol:
DY04$3068204
Fex:0435605806
Ngày
8Xflit,
Dote)
Chinha
Tp,46CitMin:
Bộ14/2
LêVănSỹ.P.10, Q.
PhúNhuận
BP4Fax:083997
4584
Han
80(2×7,
Dare)

„Giải
Độc
Gan
Thông
Mật
Lợi
Tiểu
Nhuận
Trảng
À

Hộp
2vỉx10viên
nang
oửng

CYNAPHYTOL

t
fi
i,
xii“

GMP-WHO Ống 375mg cao đặc aciiso)
NĂNG: Giải độc gan, thông mát, lợitiêu, nhuận tràng. CHÍ ĐỊNH:
CYNAPHY TOL
„Giải ĐộcGan Thông Mật lợi Tiêu Nhuận Tràng
Người bị sỏi mật, liêuhòa km. -Điều trịcáctình trạng ởứng do gan như: mụn nhọt, nối mẻđạy, mắn ngứa. CÁCH DÙNG -LIÊU DÙNG: Uống trước bữa ăn, dùng liên tục 10-20 ngày/ tháng. -Người lờn: uống 2-3viên/ lân x2- 3lẳn/ ngày. ~Trõam: Uống 2-4viên ngày, hoặc theo chỉđịnh của Bác sĩ, CÁC THÔNG TIN KHÁC: Xem trongtờ hướng dẫn sửdụng thuốc. BẢO QUẢN: Nơi khó, dưới 30°C, tránh ảnh sáng. Thöng báo cho Bác sĩnhững tác dựng không mong muốn gặp phải ldhisửdụng thuốc.
Sám xuất vũphiên pias bedt: ê CONG TY COPHAN DUC LAM BONG LADOPHART Dia chỉ:BANgô Quyền, P.E,TP.ĐảLạt, tỉnhLâm Đông “Tai:ñ&33832020 -382 41Ä7 “Fax 063 3822368 — 1 OO rons aims
-Cmaphyol được dùng trong các trường hợp viêm gan, thận cắp vàmãn tính.
SX(Mfg.
Date):
IK(Reg.
No):
SốĐI
se
#6§X(Lot
No):
Tiêu
chuẩn
SX:
TCCS
(Specifications:
Manufacture’s)
Han
SD(Exp.
Date):
q

5. Mẫu hộp 1chai x 100 viên nangcứng:

CYNAPHYTOL
100555
wm
THANH
PHAN:
¥
-Cao
Actis6
(Extractum
Cynarae
scolymi)

ay:
(Tương
đương
375mg
cao
đặc
actisð)
-Tádược
vừa
đủ…………………………….
1viên
nang
cứng
CÔNG
NĂNG:
-Giải
độc
gan,
thông
mật,
lợitiểu,
nhuận
trang.
CHỈ
ĐỊNH:
-Cynaphytol
duoc
dung
trang
các
trưởng
hợp
viêm
gan,
thận
cắp
vảmãn
tinh.
Người
bịsỏimật,
tiêu
hóa
kém.
-Điều
trịcác
tinh
trạng
dìứng
dogan
như:
mụn
nhọợt,
nổi
mỗđay,
mẫn
ngứa.
OEXATAM
TAYTRE
EM,
DOC
K?HUONG
DAN
$0’DUNG
TRUCC
KHIDUNG
NEU
CAN
THONG
TIN,HAY
HO!YKIEN
BAC
SIHAY
DUG
ST
Sản
suất
váphân
phải
bởi:
GONG
TY
GÔPHÁN
DƯỢC
LẮM
ĐÔNG
LADOPHAR®
6ANgõQuyền,
P
9,TP.ĐãLợt,tỉnhLêmĐông
Tại:063
2020.
4167
*Pax:
0953822300

uạ/L
uậnúN”

!ýNBuỢuL°”
-08D090G
1Д
LAHclYNAÀĐ
neu,

NAPHYTOL
100
mnwe
CACH
DUNG
-LIEU
DUNG:
Uống
trước
bữa
ăn,dùngliên
tục10-20ngày/
tháng.
-Người
lớn:uỗng
2-3viên/
lânx2-3lền/ngày.
~Trẻem:Uống
2-4viên/
ngày,
hoặc
theo
chỉđịnh
củaBácsĩ.
CHÔNG
CHỈĐỊNH:
~TÁc
ống
dẫn
một,
viêm
tắtmật,
tỳvị,hưhàn,
tiêuchảy
haydị
ứng
vớibắtkỷthành
phân
nàocủa
thuốc.
TÁC
DỤNG
KHÔNG
MONG
MUÔN:
Thuốc
cóthểgâynhuận
tràng
nhọ.
Thông
báo
choBác
sĩnhững
tácdụng
hhông
mong
muốn
gặp
phải
khisửdụng
thuốc.
CAC
THONG
TIN
KHÁC:
Xem
trong
tờhướng
dẫn
sửdụng
thuốc.BẢO
QUÁN:
Nơikhô,
dưới
30°C,
tránh
ánhsáng.
TIÊU
CHUĂN
SÂN
XUẤT:
Tiêu
chuẪn
cơsở,
S$ÔĐĂNG
KÝý:……………………..
9ólô8X(Lot
No):
Noy
8X(Mig.
Date):
Hen
8D(Ex,
Date):

Tờ hướng dẫn sử đụng thuốc CYNAPHYTOL:
l2 ie ƯƠNG DÀN SỬDỤNG

CYNAPHY TOL
„Giải Độc Gan Thông Một ,LợiTiểu „Nhuận Trang THANH PHAN: -Cao Actisô (Extractum Cynarae scolymi)………………….. 300mg (Tương đương 375mg cao đặc actisÓ) -Tádược vừađù………………………………………. 1viên nang CỨng (Tádược: Calci phosphat tribasic, tĩnh bộtbắp, magnesi stearat, aerosil 200 CÔNG NĂNG: -Giải độc gan, thông mật, lợitiểu, nhuận trang. CHỈ ĐỊNH: ~Cynaphytol được dùng trong các trường hợp viêm gan, thận cáp vàmãn tính. Người
bịsỏimật, tiêu hóa kém. -Điều trịcáctình trạng địứng dogan nhự: mụn nhọt, nỗimèđay, mẫn ngửa. CÁCHDÙNG -LIÊU DUNG: Uống trước bữa ăn, dùng liên tục 10-20ngày/ tháng. ~Người lớn: uống 2-3viên/ lần x2-3Lằn/ ngày. -Trẻem: Uống 2-4viên/ ngày, hoặc theo chỉđịnh của Bác sĩ. CHÓNG CHỈ ĐỊNH: ~Tắcống dẫn mật, viêm tắt mặt, tỳvịhưhàn, liêu chảy hay dịứng với bắt kỹthành
phan nao của thuốc. TÁC DỰNG KHONG MONG MUON: Thudc cóthể gãy nhuận tràng nhọ. Thông báo cho Bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. TƯƠNG TÁC THUỐC: Không có. DUNG CHO PHÙ NỮ CÓTHAI VÀCHO CON BÚ: Sử dụng được cho phụ nữcóthai
vàcho con bú. TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC KHI LÁI XEVÀVẬN HÀNH MÁY MÓC: Chưa cóbáo cáo. QUÁ LIÊU VÀ XỬ TRÍ: Không được dùng quá liêu chỉ định BẢO QUẢN: Nơi khó, dưới 30°C, tránh ánh sáng. QUI CÁCHĐÓNG GÓI: -Hộp 2 vĩ hoặc 5vỉx20viên nang cứng. -Hộp 1chai x100viên nang cứng. HẠN DÙNG: 36tháng kềtừngày sản xuất, Không dùng thuốc quáhạn dùng TIÊU CHUÂN SẲẢN XUẤT: Tiêu chuẩn cơsở. DEXA TAM TAY TRE EM. NÊU CAN THONG TW, HAY HOLY KIÊN BÁC SĨHAY DƯỢC SĨ

Sảnmuất vàphốn pelt bit:CÔNG TY CÔ PHÀNDƯỢC LÂM ĐÔNG
Đạochỉ: SANgô Quyên, Phường 6,TP.DaLat, tinhLam Bang |

Tel: 0633832020 -382 4167 “Fax: 0633822369 Website: ladopharcorp.com “Email: tadopharcorpp@ynail. cam

ING `”
PHO CUC TRƯC Ds, Nguyen Minh Thang
duyên Yan Thanh

Ẩn