Thuốc Cyclonamine: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCyclonamine
Số Đăng KýVN-20913-18
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngEtamsylate – 250mg
Dạng Bào ChếViên nén
Quy cách đóng góiHộp 1 vỉ x 30 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtPharmaceutical Manufacturing Cooperative Galena 62 Krucza Str., 50-984 Wroclaw
Công ty Đăng kýAvrentim Sp. Z O.o. 194/362 Grójecka str., Mazowieckie 02-390 Warszawa

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
20/12/2018Công ty cổ phần Tập đoàn DP và Thương mại SohacoHộp 1 vỉ x 30 viên6900Viên
AŠ 4q
Farmaceutyczna Spdtdzieinia Pracy a Gaien S È
St 0P cuza BỘ Y TẾ 5 Nf. / 1 Sid fel. sekr 71 78 30 mi Ác % CUC QUAN LY DUOC NIP 896000 :

29 ic 000402968 DA PHE DUYET
FSP GALENA weWiro Lan dauz.. 2b ssl ROU- 1SỂsocheseo
Joanpf: hopes Ấn `}

UE] 8g “ABIOOJAA 86-09 “1G EZonix ‘z9 ụ = VN3TV© 9AIieladoo2 Buunoejnuey jesnaoeuweud | :181n128inUEW /:yạnX ues BUN
CYCLONAMINE —
Etamsylate
Tablet 250 mg
Each tablet contains 250 mg ofetamsylate. Store attemperature below 30°C. Indication, dosage and method ofadministration, contraindication: see enclosed leaflet. Specification: in-house CAREFULLY READ THE ENCLOSED LEAFLET BEFORE USE. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. Ì G |
<3 30 tablets Rx — ¬- A DNNK:Reg no.:/SDK: 1 5"903735"100159%>

Batch
No./
LôSX:
Mfg.
Date/
NSX:
Exp.
Date/
HD:

el!
ml
AMINE

v
M4 aqbọn 1—xài UBIA OF XIA LdOH ¢>
_ W3 4L AVI NÿyLVX 3G ONNG IHN DONYL ONAG MS NYC ONONH AW 904G ‘oay) Wey BuNnp ns uep Bu.ony wax :2eu u Buou) 2g2 eA Bunp nại| ‘quip ¡d2 Buou2 “quịp 042 ”2.0£ LOP Óp 1ôUU *eul OYY LOU ouJ ¡qoeq BuO.) :ueNb oeg ‘†E|ÁSulØt3 bw ogz Bnyd usu UaIA OW :ưeud queuL

Bu OGz usu UaIA 1E|ÁSUIE13
SNIAWNO 2A2

Viên
nén
250
mg
cyBtamsyi

PRACOWNIA > GRAFICZNA Odbiorca: FSP Galena wykanala: Karolina 7alewska |wersja: Ìp OPIS KOLOAYSTYCZNY PROJEKTU
kwa drans produkt Cyelanamine tabletki 250mq-rejestracja WIETNAM| data: 27.01.2016 id P ¬ roce ‘wymiary: 123,5 x58,5 x15.5 mm L-awtraea 41/8-53-112 *odaw al+48071 73-77-11 — WYKROJNIK fy~48.071 FRVTI-12 telkom.+49602278-205 “ni gtSteet cm data czytelny podpis

Farmaceutyczna Spdldzielnia Pracy Galena 50-984 Wroclaw, ul. Krucza 62 tel. centr. 71 361 06 51 do 54 tel. sekr. 71 78 39 201. fax 71 361 66 67 NIP 896 000 29 53. boy ¬L 000402968 (16)
Dreze‹¿C5 (df¿ad
FSP GALENA we Wrociawiu
Noite

Joanna Pichwer- Antaniuk
255,0 mm |
60mm +— 3,0mm po 120.0 mmeS ee
=. ee AS” Owe” Leet Ft :Ơ OS Om” Cee š ^ `. — a E ` ef Car „ S > ait = +ye ‘t
ie eo 6 oe el ee Cg oe SI
soo eae Swe ng O’s | | Or TÊN” SƯ” co |.
: aor a oe wg we Go 2 ae ae” “<8 sẽ ee a N2 | iy we ~ ate 5 oo eee 8 `»oe .c wa và si a pe Sx ee SO ” , |e Crete ae Oe, |- of see os & |3S oe fiw re oe weeny ae S- Sci : yoke” ee „` € se v ye - iC A eee Qs oP age" oor" ae Kee “ .. we Ỹ =< ae" có” Sẽ Sun 2ig Ni l§ oO te, oF GP ,IẠUÔÐ co - CÓ “GP ., lệ : v6 re s5“ s)€ a ẹ ow & ì aes BSSt : WY ge. ow ‘a .? oa ee add - NCS ow cae SS ”—Q3 : œ — 2 pe aw ss Per ẵ ae 5 : aie ae c it : đ go, CC II Se! lo Oe coi AM CÓ lý ey, ý oo = wee § “ay, = ow 268 ols a ye & os “ae =su oe oe ont 5 ams a & et we oe ae ae oat os - Ẹ ẸE SN Ee py & we oo ca cai : ome ees ee & swe os AS § 4 Ta `. x6 a4 ONE eee gt x see Log cH “ So aay & oe Cee 8 ` € ~ 6 Hước aS" a3 aie ye So crane 6 a er sap sấu “Tar = g ° E we al ` „`! 2 SA = st srg ee a ee 8 ee ee: pepe C3 ee is aN ‹ mi SN ee Ge ee NS! | | 0M 2M wee vo CÓ vs CO An See i |e aot ge @i jy et ae oe : ots? vat ne a a Cea" oo of: gee Se en SO || a See ae OO cee! |. ew 0 „a6 ee gy & Cs swe os <0 2 see Sx ww® «a wwe N 4 Cr Ot ENS © as # we AS or ae» ai |, c3 Ga gate xo — ` 5 é aS oe owe’ vn § i ge oe CỈ œS” `. š| w# ae eee ss = oe ve we +... Lm ae Oe cc??” |e — ee age ot c: Ca ee wr a “ Vi = số R ot “ow epee & WW 6 oo a oS ws œ8 rie sa cv sót €: CC vỐ —— cuc _ Àc = as oo" _ eee" a swe &: « ¬ , A “

Ẩn