Thuốc Cúc hoa vàng: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCúc hoa vàng
Số Đăng KýVD-24926-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCúc hoa vàng-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 1kg, 2kg, 5kg, 10kg
Hạn sử dụng18 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng, thành phố Hải Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng, thành phố Hải Dương
265/154

RMA
CONG
TY
CO
PHAN
DUUC
VAT
TU
Y
TE
HAI
DUONG
:i
Địa
chi:
102
Chi
Lang,
P.Nguyén
Trãi,
TP.
Hải
Dương,
tỉnh
Hải
Dương
tỳif
DT:
0320.3
842398
-Fax:
0320.3
853848
——

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
9i A Lan đầu:….LJ.. AY

~
S7
VỤ
ÊN
LIỆU:
CÚC
HOA
VANG
(Flos
Chrysanthemi
indici)
DUNG
LAM
NGUYEN
LIEU
DAU
VAO
CHO
CAC
DANG
THUOC
THANG
VA
CAC
DẠNG
BÀO
CHẾ
KHÁC
CỦA
THUỐC
ĐÔNG
Y,THUỐC
TỪ
DƯỢC
LIỆU
Nguồn
gốc:
Việt
Nam
Khối
lượng:
Ikg
Các
dùng,
liễu
lượng:
Dùng
làm
nguyên
liệu
đầu
vào
cho
các
dạng
“`.
Vàcác
dạng
bào
chế
khác
của
thuốc
đông
y,thuốc
từđược
liệu.
Các
thông
tin
khác
:Xem
bên
trong
tờhướng
dẫn
sửdụng
Bảo
quản:
Để
nơi
khô
ráo,
nhiệt
độ
không
quá
30°C
Tiêu
chuẩn
chất
lượng:
TCCS

xa
tam
tay
trẻ
em.
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
xế:
Sản
xuất
tại:
CÔNG
TY
CỔ
PHẦN
DƯỢC
VẬT

YTẾ
HẢI
DƯƠNG
Địa
chỉ:
102
Chỉ
Lăng,
P.Nguyễn
Trãi,
TP.
Hải
Dương,
tỉnh
Hải
Dương
DT:
0320.3
842398
-Fax:
0320.3
853848
Số H:i……………..cannnaniraaasaasaes

%
‘.%aeNA

MA
CONG
TY
CO
PHAN
DUDC
VAT
TU
YTE
HAI
DUONG
/)
Bia
chi:
102
Chi
Lang,
P.Nguyén
Trai,
TP.
Hai
Duong,
tinh
Hai
Dương
ref
DT:
0320.3
842398
-Fax:
0320.3
853848

BN
là{GUYEN
LIEU:
CUC
HOA
VANG
(Flos
Chrysanthemi
indici)
DUNG
LAMNGUYEN
LIEU
DAU
VAO
CHO
CAC
DANG
THUOC
THANG
VA
CAC
DẠNG
BÀO
CHẾ
KHÁC
CỦA
THUỐC
ĐÔNG
Y,THUỐC
TỪ
DƯỢC
LIỆU
Nguồn
gốc:
Việt
Nam
Khối
lượng:
2kg
Các
dùng,
liều
lượng:
THÓI
Dùng
làm
nguyên
liệu
đầu
vào
cho
các
dạng
thuốc
thang
vàcác
dạng
bào
chế
khác
của
thuốc
đông
y,thuốc
từđược
liệu.
Các
thông
tin
khác
:Xem
bên
trong
tờhướng
dẫn
sửdụng
Bảo
quản:
Để
nơi
khô
ráo,
nhiệt
độ
không
quá
30°C
Tiêu
chuẩn
chất
lượng:
TCCS
Để
xa
tẦm
tay
trẻ
em.
[
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khi
dùng
Sản
xuất
tại:

CÔNG
TY
CỔ
PHẦN
DƯỢC
VẬT

YTẾ
HẢI
DƯƠNG
Địa
chỉ:
102
Chỉ
Lăng,
P.Nguyễn
Trãi,
TP.
Hải
Dương,
tỉnh
Hải
Dương
ĐT:
0320.3
842398
-Fax:
0320.3
853848

SốI

MAU
NHAN
SAN
PHAM

tyNN

CONG
TY
CỔ
PHAN
DƯỢC
VẬT

YTE
HAI
DUONG
Ỷ ị
Địa
chỉ:
102
Chỉ
Lăng,
P.Nguyễn
Trãi,
TP.
Hải
Dương,
tỉnh
Hải
Dương
.cof
DT:
0320.3
842398
-Fax:
0320.3
853848

‘< x z ĐIỆUCÚC HOA VANG (Flos Chrysanthemi indici) GUYÊN LIỆU ĐẦU VÀO CHO CÁC DẠNG THUỐC THANG VÀ CÁC DẠNG BÀO CHẾ KHÁC CỦA THUỐC ĐÔNG Y,THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU Nguôn gốc: Việt Nam Khối lượng: 5kg Các dùng, liêu lượng: Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các dạng thuốcthang vàcác dạng bào chế khác của thuốc đông y,thuốc từđược liệu. Các thông tin khác :Xem bên trong tờhướng dẫn sửdụng Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Dé xa tam tay trẻ em. Ỉ Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi dùng Sản xuất tại: : CÔNG TY CỔ PHAN DUGC VAT TU YTK HAI DUONG Dia chi: 102 Chi Lang, P.Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương ĐT: 0320.3 842398 -Fax: 0320.3 853848 CONG TY CO PHAN DUOC VAT TU YTE HẢI DƯƯNG Địa chỉ: 102 Chi Lang, P.Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương ĐT: 0320.3 842398 -Fax: 0320.3 853848 TEN NGUYEN LIEU: CUC HOA VANG (Flos Chrysanthemi indici) DUNG LAM NGUYEN LIEU DAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG VA CÁC DẠNG BÀO CHẾ KHÁC CỦA THUỐC ĐÔNG Y,THUỐC TỪ DƯỢC LIỆU Nguồn gốc:Việt Nam Khối lượng: 10kg Các dùng, liễu lượng: ; Dùng làm nguyên liệu đâuvào cho các dạng thuốc thang vàcác dạng bào chế khác của thuốc đông y,thuốc từđược liệu. Các thông tin khác :Xem bên trong tờhướng dẫn sửdụng Bảo quản: Để nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Để xa tầm tay trẻ em. ` Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khi đùng Sản xuất tại: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ YTẾ HẢI DƯƠNG Dia chi: 102 Chỉ Lăng, P.Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương ĐT: 0320.3 842398 -Fax: 0320.3 853848 Số lô sx:.............................ccccccccec HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NY TEN NGUYEN LIEU: CUC HOA VANG DUNG LAM NGUYEN LIEU DAU VAO CHO CAC DANG THUOC THANG VA CAC DANG BAO CHE KHAC CUA THUOC DONG Y, THUOC TU DUOC LIEU Thành phần cho đơn vị đóng gói nhỏ nhất (Túi 1kg): CUC HOA VANG (Flos Chrysanthemi indici) 1kg Nguồn gốc: Việt Nam Tính vị: VỊ cam, tính bình. Quy kinh: Tỳ, vị, phế, thận. Công năng: Kiện tỳ, dưỡng vị, ích phế, bổ thận, chỉ tả ly. Chủ trị: Kém ăn, tiêu chảy lâu ngày, ho suyễn, di tỉnh, đới hạ (khí hư ra quá nhiều, liên mien không dứt), tiêu khát (tiêu đường). Cách dùng, liều lượng: Dùng làm nguyên liệu đầu vào cho các dạng thuốc thang và các dạng bào chế khác của thuốc đông y, thuốc từ dược liệu. Kiêng ky: Không dùng cho người thực tà thấp nhiệt. Hạn dùng: 18 tháng kể từ ngày sản xuất. Bảo quản: Đề nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30°C. Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS Trình bày: Đóng trong 2 lần túi PE. Tui 1kg hoặc túi 2kg hoặc túi 5kg; 10 kg. T 2.03 , TUQ.CUC TRUONG Chú ý: -Dé xa tam tay trẻ em. P.TRƯỞNG PHÒNG -Đọc kỹ hướng dẫn sử2.cụng trước khi dùng. Qé Mink Hing O90 -Néu can thém th 8H xin. hei ý"kien Bác sỹ. ƯỢC: VTYT HẢI DƯƠNG Gy CONG TY CO PHA Wht Y gud 102 Chi lang, P. senda a Hãi iDuong, tỉnh Hải Dương ĐT: 03203 343408... ⁄

Ẩn