Thuốc Cốt toái bổ: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCốt toái bổ
Số Đăng KýVD-27125-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCốt toái bổ-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,5 kg; túi 1 kg; túi 2 kg; túi 5 kg; túi 10 kg; túi 20 kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
th 116)

(Rhizoma Drynariae)
(Nguyên liệu làm thuốc)

run BO.
s-Net khomat, nhiét dd khong qua 30°C .
KHOI LUONG TINH: 0,5 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS _

BOYTE _
ang CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Sô lô SX:
— ĐÃ PHÊ DUYỆT
HSD:
Lân đâu: a8¿……á&……#6 |j
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRƯỜNG THỌ
DC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nha san xuat: CHI NHANH CONG TY CP DUGC PHAM TRUONG THO } ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCNHòa Xá -TP. Nam Dinh x Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098
TH

làn COT TOAI BO
(Rhizoma Drynariae)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THÀNH PHAN: COT TOAI BO.
BAO QUAN: Noi khé mat, nhiệt độ không qua 30° C .
KHOI LUONG TINH: |kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
CÔNG TY CỎ PHẢN DƯỢC PHÁM TRUONG THỌ ĐC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
ĐC: Lô MI -Đường N3-KCN Hòa Xá -TP. Nam Định Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098
Se

HSD: € €

boung 4

(Rhizoma Drynariae)
(Nguyên liệu làm thuốc)
` _ CÓTTOÁI BỎ Ầ

KHÓI ÈÊQNG TK: 2kg
TIEU CHUAN ÁP DỤNG: TCCS
” ví @ Số lô SX:
(€
NSX:
HSD:
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRƯỜNG THỌ DC: 93 Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHAM TRUONG THO ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định

v2
“ Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

73 x r z ý
SN CÓT TOÁI BỎ
(Rhizoma Drynariae)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THÀNH PHAN: COT TOAI BO.
BAO QUAN: Noi kho mat, nhiệt độ khong qua 30°C .
KHOI LUQNG TINH: 5kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS

SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD: € ẹ
CONG TY CO PHẢN DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ ĐC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
be — xế 4
7 Dién thoai: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

x 7 ^ xAT
_ COT TOAI BO 4
IN (Rhizoma Drynariae)
(Nguyên liệu làm thuốc)
lÔnát, nhiệt độ không quá 30° C.
ˆ BVH: 10 ke TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
so vị Ê# Số lô SX:
NSX:
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO ĐC: 93 Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ } ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Dinh

x Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

làn COT TOAI BO
(Rhizoma Drynariae)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: COT TOAI BO.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30° C.
KHOI LUONG TINH: 20 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD: ¢ @

CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TRUONG THO
1 Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

ĐC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ } ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Dinh s
es ` ^a ~.` Le

TU@.CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỞNG PHÒNG
Dé MinkHing

Ẩn