Thuốc Cồn xoa bóp: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCồn xoa bóp
Số Đăng KýV345-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMỗi 60 ml cồn thuốc chứa Riềng ấm; Thiên niên kiện; Địa liền; Đại hồi; Huyết giác; Ô đầu; quế; Tinh dầu long não- 3g; 3g; 3g; 1,8g; 1,8g; 1,2g; 1,2g; 1,2 ml
Dạng Bào ChếCồn thuốc
Quy cách đóng góiHộp 1 bình xịt 60 ml, Hộp 1 bình xịt 100ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCơ sở sản xuất thuốc YHCT Thế Cường 146 Hải Thượng Lãn Ông, P10, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh
_ 320/03
SO Y TE THANH PHO HO CHi MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ THẺ CƯỜNG Độc lập -Tự do —Hạnh phúc

soy! MAU NHAN XIN DANG KY
CUC QUAN LY DUGC _ Th uốc dùng ngoài
DA PHE DOYET CON XOA BOP 60ml
I. HỘP:
Lan due. fl pO S

Cầng thức điểu chế ch Sia beta phẩm: Riäng âm ay Alpinicae 3g

Chỉ định Mu ng *Cena năng Giảm đau, thông huyết. liê

2abop ngoài da 1gđau dovàđập 3xương, gân bắp th sắm *Liểu đùng vàcách ding: x|!thud lênchỗ đau nhức dùng tayxoa bóp xa ngoài damỗi rgày từ3-5

19tedencuối ERuyối thốibịtrầy đa,lồloét ngmat, Khon

Ada sach taysau Tác dụng phụ: S4n xudt theo: Man ding: 36thang kétungay san xuất

+8 M:£M+–: WMT eH Ree ia 5]ttT? —

(>A

Mi ấ CũSỞSẢN XUẤT THUỐC YHỌC CÔTRUYỆN @œ@mni nITẾ ttn: THE CUGNG 146-HAITHƯỢNG LẦN ÔNG F10-Q5-TPHCM-VN ĐT-38537221 39507058 -FAX |39507059
Mf2f®S155 118 -WÑAj!46#
Rết :28537221 -39507059 -RÑ :
tri xen ` : ae : TPHCM, ngày 4 nam 2013 SAN XUAT THUOC YHCT thang
146 Hải Thượng Lên Ông P.10, Q.5 Hl CƠ SỞ
ĐK :TẠI CHI CỤC THUẾ QUAN 5

146 Hai Thugng
PK :-TAI CHIC

SO Y TE THANH PHO HO CHi MINH
CO SO THE CUONG
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc lập —Tự do -Hạnh phúc
MAU NHAN XIN DANG KY
Thuốc dùng ngoài
CON XOA BOP 60ml
Ill. NHAN HOP:
Công thứt điều thế tho
60ml thánh phẩm:
Rieng am‘Rhizoma Aloinicae officinarum:) 3g
Thién Nién Kien (Rhizoma Homalomenae; ag
Dia Lien (Rhizoma Kaempferiae caiangae! 3g
Dai Hoi ‘Fructus titer ver} 169
Huyet Giac jLignum Diacaenae cambodianae} 18g
©Dav (Radix Aconit) 1.20
Quê nhục /Ôorler (innamomi) 1.29
Tinh Dau Long Nao /Oleum Cinnamem: camphorae) 1.2ml
Ethano’ 45* ‘alco! 45%: vd60ml
Chỉ định -liều dung:
*Công năng: Giảm đau, thông huyết, tiêu ú
huyết.
*Chỉ đính: Dùng xoa bóp ngoài dacác Irưởng
hợp: Sưng đau dovađập. Nhức đau các khớp
xuong, gan, bap thit, mau bam
*Liểu dùng và cách dùng:Xị! thuốc lên chỗ
đau nhức,dùng tay xoa bỏp đều. xoa ngoài da
mỗi ngày tử3-5 lần
Chống chỉ định -thận trọng:
-Không dùng cho người mẫn cám với một trong
những thanh phân của thuốc
-Không dung cho trẻem dưới 6tuổi
-Không hồi lên chó bịtrầy da, lỗ loẻt
-Không bồi vào vùng mái, không bói lên vùng
vútrước khi cho con bú
-Thuốc chỉ dùng ngoài, không được uống
-Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc.
Tác dụng phụ: chua cỏbảo cảa.
Sản xuất theo: TCCS
Han ding: 36thang kểtửngày sản xuất
Bao quan noi kho dudi 30°C -Dé xatam tay trẻem
Doc kyhudng dan sudung trudc khi dunoe
iks SS WHE C Ge YS
SẢN XUẤT THUỐC YHCT
146 Hải Thượng Lên Ông P.10, mon
DK :TAI CHI CUC THUE QUAM 5}

COSOSAN XUAT THUGC YHOC COTRUYEN
THE CƯỜNG
146HAITHUONG LANONG Ftd- )1TRRCW VN
OT:30537221 -3930/084 ~FAK: 39507089

TPHCM,

583 :60ml
§8 125 KH 1.8%
=R 3m mA 1.8%
Rš 3ã FER 3h
i 1.25 XE 128
Ethanol 45%@ 8% 60ml
a RRE BAR AB
A SAGER AS. BE,
MARS .
L MESRAD AFR
B
§X=#ñÄZ
te BAD, ARUEDES
BA. FRERMONER .ORS
AEH AY FL Se OL HAA)
AK nn 3B al FA
tS BENG A cia
BMGERR BR,
Ail 2Be
AMR. + AGA
ngày tháng năm 2013
TRƯỞNG CƠSỞƠ .
“CƯỜNG

Ø SÖ T1 :
“THÔ V ee
SẢN XUẤT T 20, Q.N
446 Hai Thughg CTHUẾ QUAN S| |OK TAN CHI
HE V8 4

SỞ Y TẾ THÀNH PHO HO CHi MINH
CƠ SO THÉ CƯỜNG
TT
EES
ED
Bi ‘+ ñ ap oe
SH >TRB HAR +
MAS.
BỊ z2 :”R TL Z BE
4 :H#?t %8.
BREZAR.Nên Tan NN Od. aT
BIA LRP
| FA + “8 # 7Äoa BY
| 1Š JZL +HR RE foAE Đữ
62 #L 5E#£ “ñi ấL EH
ĐÀ
FeRH TE A tH 52 dR MAR BOATS ZELMA RSH + ia~J& 5JftRTẾ=-†z*~ TEIƑI

#1 # & | tac =et
CO’SO SAN XUẤT THUOC YHOC COTRUYEN
8$82£?3135173Nâš tô § ấ#t@®@mmfl THÊ CƯỜNG |nn N56 Ềaoon are arte 146-HẢITHƯỢNG LÀN ÔNGF.10 -0.5-TP.HCM -VN : Soi <= BT:38537221. 39507058 -FAX:39507059 : == | L có số we TIN cầu 2 Số TH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Doc lap —Tu do —Hanh phic MAU NHAN XIN DANG KY Thuốc dùng ngoài CỎN XOA BÓP 100ml Công thức điểu chế cho 100ml thành phẩm: hưznma. Alpiucae E aicnl 45: Chỉđịnh-liều dùng *Công năng: Giảm đau, thông huyết trêu huyết *Chỉ định: D ũxoa bóp ngoài dacác tru qđau dovàđập. Nhức dau ñpxương gân hấp thịt máu bar *Liéu dùng vàcách dừng:Xịt thuốc lên chỗ đaunhức,dùng tayxoabóp đếu, xon xàidamỗingày tử21-5lần chỉđịnh-thận trạng: LiốtAva seach taysaukhiđùng thuốc Tácdụng phụ: chua cêháncác Sn xuất theo: TCCS Hạc dùng: 36thăng kểtủngày sẵnxuất 40°C duno tds khidụng Ta SẲN XUẤT THUỐC YHCT 446 Hải Thương Lên Ong P.10, 2.5} đt a SỐ ĐK :TẠI CHÍ CC THUÊ QUA S. ỞN HT. | tháng năm 2013 TPHCM, ngày CƠ SỐ TT KHỔ W SAN XUA 146 Hai Thuon ĐK ;TẠI SỞ Y TẾ THÀNH PHÓ HỖ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠ SỞ THẺ CƯỜNG Độc lập —Tự do — Hanh phic MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ Thuốc dùng ngoài CON XOA BOP 100ml Ill. NHAN HOP: tông thức điều chế cho 100ml thành phẩm: Riéng am (Rhizoma Alpinicae officinarum) 5g Thiên Niên Kién (Rhizoma Homaiomenae} 5g Địa Lién (Rhizoma Kaempferiae galangae) 5g : Đai Hồi /Fruelus IHioii veri) 3g § 5 88 -100ml Huyết Giác /Lignum Dracaenae cambodianae) 3g = RoR 2 + 3 ÖĐầu (Radix Aconiii) 2q 5 R 25 ci we Qué nhuc (Cortex Cinnamomii 2q =R5R mA 3% Tinh Dau Long Não /Øfleum Cinnamomi camphørae) — 2ml 5 Ethanol 45% (alcoi 453%) vd100m! R * Sm + i bs 3 Chỉ định -liều dùng: BK 2R RH 2% *Công năng: Giảm đau, thông huyết, tiêu ứhuyết. Ethanol 45%#8# 100ml aa *Chỉ định: Dùng xoa bóp ngoài dacác trường hợp: , 2 = | Sung dau do va dap. Nhuc dau các khớp xương. +: ER RE ,HES wi ,F3Bñ = gan,bap thit, mau bam. 3 2» 8 1(6 He He AIL *Liéu dung va cách dùng:Xịt thuốc lên chỗ đau ls : 5 ễ nhức,dùng tay xoa bỏp đều, xoa ngoài damỗi ngây Aes . từ3-5 lần am a Chống chỉ định -thận trọng: FUE : tã TE BA BB ,RỊ# = if -Không dùng cho người man cảm với một trong BREE. x những thành phần của thuộc. ; saree = aa -Không dùng cho trẻ em dưới 6tuổi $B: BAD, ABATDRAFB —Knigrig bolien che bitray. tay IGlogts “xài q :RE HH eB BR2h -Khong béi vao vung mắt, không bỗi lên vùng vú trước khi cho con bú. tạm SLSR EO SL RAS. -Thuốc chỉ dùng ngoài. khöng được uống z -Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc ARI BRIER Tác dụng phụ: chua cóbáo cáo €0SỞSÂNXUẤT THUỐC YHỌC CÓTRUYỆN + ›} = BABAK Sản xuất theo: TOCS ws a Hạn dù 36 tháng kểtử ngàsản xuất. 5 THE CUONG BREESE om . TT eka a are oe 146HAITHIQING LÂN ÔNGE10- 05- TPHCM -VN . Bảo quản nơi khô dưới 30°C- Để xa tẩm tay trẻ em Nye ors0sa7ant 39507058 -FAX:39507050 ‹()) Balk Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng tà ifse ry Atte = +h eA SDK: SOLSX: MIO SO TH Tuy Se sae My, aL SAN XUAT THUGC YHC 146 Hai Thuong Lan Ông Ps10, ĐK :TẠi CHI CC THUẾ canes 5 TPHCM ngày thang năm 2013 TRƯỞNG CƠ SỞ CO SỞ T Ế CƯỜNG | HS YEAR | HUONG DAN SU DUNG CON XOA BOP 1. Dạng bao ché: Cén thuéc. 2. Thanh phan cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Bình xịt i. binh xit 100 ml STT | Thanh phan (INN) Khối lượng Nguyên liệu: Bình xịt Bình xịt a, 60 ml 100 ml 1__| Ri€ng am (Rhizoma Alpinicae offi icinarum) 3,0 gam 5,0 gam 2 | Thién nién kién (Rhizoma Homalomenae) 3,0 gam 5,0 gam 3_| Dia lién (Rhizoma Kaempferiae galangae) 3,0 gam 5,0 gam 4 | Dai hoi (Fructus Ilicii veri) 1,8 gam 3,0 gam 5 Huyet giac (Lignum Dracaenae cambodianae) | 1,8 gam 3,0 gam 6 |O dau (Radix Aconiti) 1,2 gam 2,0 gam 7 | Qué (Cortex Cinnamomi) 1,2 gam 2,0 gam 8 | Tinh dâu long nao (Oleum Cinnamomi 1,2 ml 2,0 ml camphorae) Tá được: | 1 |Ethanol 45% (Alcol 45%) |Vừa đủ 60 ml |Vira di 100 ml 3. Công năng — Chỉ định: * Công năng: Giảm đau, thông huyết, tiêu ứ huyết. *Chỉ định: Dùng xoa bóp ngoài da các trường hợp: Sưng đau do va đập, nhức đau các khớp xương, gân, bắp thit, mau bam. 4. Chống chỉ định -Thận trọng: -Không dùng cho người mẫn cảm với một trong những thành phần của thuốc. -Không dùng cho trẻ em dưới 6tuổi. -Không bôi lên chỗ bị trầy da, lở loét. -Không bôi vào vùng mắt, không bôi lên vùng vú trước khi cho con bú. -Thuốc chỉ dùng ngoài, không được uống. -Rửa sạch tay sau khi dùng thuốc. 5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. 6. Liều dùng — Cách dùng: Xịt thuốc lên chỗ đau nhức, dùng tay xoa bóp đều. Xoa ngoài da mỗi ngày từ 3— 5 lần. 7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc: 8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Được sử dụng. 9, Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Không gây ảnh hưởng. 10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có. 11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết. 12. Hạn dùng: 36 tháng kế từ ngày sản xuẤt. 13. Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo. 14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS. 15. Trình bày: -Hộp 01 bình xịt 60 ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. -Hộp 01 bình xịt 100 ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Chú ý: Thông báo cho bác sỹ khi gặp tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Để xa tâm tay trẻ em -Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thây thuốc. CO SO SAN XUAT THUOC Y HOC CO TRUYEN THẺ CƯỜNG 146 Hải Thượng Lãn Ông — P 10 — Quan 5— TP Hồ Chí Minh Dién thoai: 083 8537 221. Fax: 083 9507 059. tháng 10 năm 2013 CƠ sở THẾ HO VE CIN SAN XUAT THUỐC FH PHO CUC TRUONG Nouyen Vin hank

Ẩn