Thuốc Cồn xoa bóp nhất nhất: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCồn xoa bóp nhất nhất
Số Đăng KýVD-28517-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMã tiền ; Huyết giác; Ô đầu; Long não ; Đại hồi ; Một dược ; Địa liền ; Nhũ hương ; Đinh hương ; Quế ; Gừng – 0,1g; 0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,5g;0,5g
Dạng Bào ChếCồn xoa bóp
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 50 ml, 70 ml, 150 ml; hộp 1 chai xịt 50 ml, 70 ml, 150 ml
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
¬
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT

+
Ti
BỘ
Y
CUC
QUAN
LY
DUOCHa
^
E
DUYE
DA
PH
1
^^ 4-°
Vie
dau:
ful
deal,
. NHÂN DỰ KIÊN
SON XOA BOP NHAT NHAT CHAI 50ML
N VA NHAN DAN CHAI
C6 =

NHẤT NHẤT
chai 50ml
acaenaixAconiti).. Long nao (Camphora)

Xoa_ngoai daving triligu, dùng,

lượng vừaphảidầu xoa trên da,kết vật lýtrịliệu, xoabóp, châm cứu hoặc. (Gummi Resina đổdầutựthấm vàoda, mỗi lầndùng Định hương……………….‹………. 0,50 xoa 4-5 ket, ngày dùng 2-3 lầnhoặc

(Flos Syzygii arometici) ` Qué (Ramulus Cinnamomi)……. 0,50 Giing (Rhizoma Zingiberis)…….. 0,

nhiéu hon tuy theo tính chất, triệu Chai 50ml -__chứng vàmụcđích sửdụng. Một đợttrị __Tádược (Ethanol 90%)vừa đủ50ml. ` ịaoe ee i6 75) | apes Ten,cóthểdùng liéntus k6oda, ˆˆ |e a ce TAC DUNG KHONG MONG MUON: D6

|*GONG NANG: Cai thiện vituẩn ˆ : : :
|hoần đạigỗ, hạt hết phá ứ sg «Nhức mi R66 6n huyết, tán hàn làm ấm kinh mạch, _. NHÀ : tông kinh lạc, khuphong trừ thấp, _
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG
CŨNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHẬT

CÔNG TYTNHH DƯỢG PHẨM NHẬT NHẬT
Lawes
jar A SA Wa/ CONGTY ` {in | a * ÍÍs |TNHHDUỢC PHẨN Ì: w | mm. NHẬT NHẬT

\*Wo

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT
NHÂN DỰ KIÊN
CON XOA BOP NHAT NHAT CHAI 70ML
VA NHAN DAN CHAI JÈ
= ae
Bee 050, k

(Gummi Resina re Binh hudng…. etic O55 (Flos Syzygii aromatic)

đểdầu tựthấm vàoda,mỗi lầndùng xoa4-5 lưf, ngàydùng 2-3 lầnhoặc

. iểu hơn tuỳ theo tính chất, triệu Quế (Ramulus Cinnamomi)……. 0,59 Chai 70ml nhỉ : Giing (Rhizoma Zingiberis)…….. 0,59 | chứng Vàmục đíchsửdụng. Mộtđợtrị – Tádược (Ethanol 90%)vừa đủ50ml.. |liệunên dùng liên tụctì7-10 ngày a
CONG NANG -CHO TRI: |lên, cóthểdùng liên tụckéodài.
*CONG NẴNG: Cai thiện vì i

KHÔNG ĐƯỢC UÔNG
CŨNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHẬT 4 CONG TYTNHH DUOC PHAM NHAT NHẬT

ZA 8292

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT
NHÂN DỰ KIÊN
CON XOA BOP NHAT NHAT CHAI 150ML
VA NHAN DAN CHAI he Z⁄

CŨNG TYTNHH DUOC PHAM NHAT NHAT

Long nao (Camphora)…. Đạihéi(Fructus ilicli veri)…

~ CONXOA BOP :z:=” fi Địaliển…. Xoa ngoài davùng trịliệu, cing ữ „. (Rhizoma Kaempferiae galangae) – lượng vừaphảidầuxoa trên da,kếthự Nhũ hương…………………………- >50,59 vậtlýtrịliệu, xoabóp, châm gíA hoặc : NHẤT NHẬT BMWs ee a đổdầutựthấm vàoda, mỗi lầndùng ng, aon 059 xơa 4-5 luck, ngày dùng 2-3lần hoặc los Syzygii aromatic) . : z Chai 150ml Quế (Ramulus Cinnamomi)….. 0,50 Chai 150ml nhi hơn tưỳ theo tính chất, trệu Ging (Rhizoma Zingiberis)……. 0,59 .__chứng vamục đích sĩdụng. Một đợttrị Táđược (Ethanol 90%)vửa đủ50ml. TÕ. ị”xxx
“ĐỒNG NĂNG CHỦ TRỊ: a Ba 4ing tntodo i DUNG KHONG MONG MUON: D& *CONG NANG: Cai thién vituần …
vwớp sNhức mz; xà a hoạt huyết, phá ứ – P….- at…

CÔNG TYTNHH DƯỢC PHAM NHẬT NHẬT

ch:
(rn JOC PH¿]

“CONG TY TNHH DUGC PHAM NHAT NHAT
NHAN DU KIEN
CON XOA BOP NHAT NHAT CHAI XIT 50ML
VA NHAN DAN CHAI Jz ⁄

j _ ng one aoe
1)0,59, ane
afens CONXOA BOP
te voce PLEURAL
ni)
chai xịt 50ml
HHDUOC PHAM NHAT NHAT
Daihéi(Fructus ici z Một duge (Myrrha, – | Địa liền……….. Ệ __Xœ ngoài davùng trịliệu, d
IỤ……… “ r FỄ và vịt tị lại vớ bóp, châm díu (Gummi Resina olibanum) : đổdầu tựthấm vào da,mỗi lầndùng Định hương………… cư: Tung: 0,50xoa 4-5 kợ[, ngày -ding 2-3lần hoặc (Flos Syzygi aromatic) _ : Qué (Ramulus Cinnamomi)……. 0,59 Chai xit 50ml nhiéu hơi tuỳ theo tính chất, triệu Giing (Rhizoma Zingiberis)….. 0,59) ‘ ._đhíng vàmụ chsỉdụng. Một đợtị __Tádược (Ethanol 90%)vừa đủ50ml. |ligunêndùng liên tụctừ7-10 ngày
__GÔNG NẴNG -CHỦ TRỊ: _lên, cóthể dùng liên tụckéodài.

ị : |TAC DUNG KHONG MONG MUON: _* (ÔNG NANG: Cải thiện vi : | a : abdul. ihoàn tại chổ, hoạt huyết, phá ị øp sNhức mm», 7 _huyết, tán hàn làm | et hs tự :

CONG TYTNHH DUOC PHAM NHAT NHAT 7ể 5Aen+ CONG TYTNHH DUOC PHAM NHAT NHAT kí 4

CÔNGTY
(ng
VHÁT NHAT

“CONG TY TNHH DUGC PHAM NHAT NHAT
NHÂN DỰ KIÊN
CON XOA BOP NHAT NHAT CHAI XIT 70ML
VA NHAN DAN CHAI

NGTYTNHH DUC PHẨM NHẬT NHẬT
BỘ ca 0.59 A vat iu, x08, cham oy hae (Gummi Resina olibanum) ˆ đểdầu tựthấm vào da, mỗi inding Định hương…………. sects 0,5912. (0s Svapi gael xoa4-5 lượt, ngày đùng 2-3 lầnhoặc ; : iyi idu hơn tuỳ theo tính chất, trệu Qué (Ramulus Cinnamomi)…… 0,50 Chai xịt 70ml a : Giing (Rhizoma Zingiberis)…… 0,59 .__hứng vàmục đích sửdựng. Một đợttrị Tádược (Ethanol 90%)vửa đủ50ml.. __Êutên đìng lên tụctừ7-10 ngày tổ
_.ĐÔNG NẴNG -CHỦTRỊ: Ễ __!Bn, œthểdùng lên tụckóodài. -_TÁC DỤNG KHONG MONG MUON: ịee etvs ty

he CONG NANG: Cai thién vi :
ag bn oNdcing,
KHÔNG ĐƯỢC UÔNG
CŨNG TYTNHH DƯỢC PHẨM NHẬT NHÀT =ẽ ` GŨNG TYTNHH DƯỢ PHẨM NHAT NHẬT H
ZZ⁄80 28 SS ZZ2^A962Ề Se Crmm
iffs “nay VÀ }iVessự a `ey Hex
š TNHH DUỘC PHATT
s NHAT NHẤT
Oey
ene eú thuốc
agin My eg ep eng Ð ea ị trừthấp, /
trong các
CONG TYTNHH DUOC PHAM NHẬT NHẬT

HUONG DAN SU DUNG THUOC
CON XOA BOP NHAT NHAT
PHAN I: HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO NGUOI BENH
1. Tên thuốc: CÔN XOA BÓP NHẤT NHẤT
2. Để xa tâm tay trẻ em -Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng.
Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặp
phải khi sử dụng thuốc.
3. Thành phần, hàm lượng của thuốc: cho 50ml wy

Stt | Thanh phan cho 1 chai Hàm lượng
Hoạt chất:

1 |Mã tiền (Semen Strychni) 0,1ø (Không phây một gam)
dể Huyết giác (Lignum Dracaenae cambodianae) 0,5g (Không phay năm gam)
3 | O dau (Radix Aconiti) 0,5ø (Không phay năm gam)
~ Long nao (Camphora) 0,5ø (Không phây năm gam)
5 Đại hôi (Fzuetus Illicii veri) 0,5ø (Không phay năm gam)
6 | Mét duoe (Myrrha) 0,5g (Khéng phay năm gam)
7 Dia lién (Rhizoma Kaempferiae galangae) 0,5g (Khéng phây năm gam)
8 Nht huong (Gummi Resina olibanum) 0,5g (Khong phay năm gam) |
9 Dinh huong (Flos Syzygii aromatici) 0,5g (Khong phay năm gam)
10 | Qué (Ramulus Cinnamomi) 0,5g (Không phay năm gam)
11 Gung (Rhizoma Zingiberis) 0,5g (Khong phay năm gam)
Tá dược:
l Ethanol 90% (Ethanolum 90%) Vừa đủ 50ml

4. Dạng bào chế: Côn thuốc
5Š. Quy cách đóng gói:
+ Hộp Ichai 50 ml; 70ml; 150ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
+ Hộp Ichai xịt 50 ml; 70ml; 150ml và 0T tờ hướng dẫn sử dụng.
6. Công năng — Chủ trị:
e Công năng: Cải thiện vị tuần hoàn tại chỗ, hoạt huyết, phá ứ huyết, tán hàn
làm 4m kinh mach, thông kinh lạc, khu phong trừ thấp, điều hoà kinh lạc, làm
giãn mao mạch, giúp máu lưu thông.
e Chi tri: Ding xoa bóp trong các trường hợp đau mỏi cơ -xương -khớp,
chấn thương cơ -khớp, dãn dây chẳng, sưng phù nề, tụ máu, bằm tím, cứng
1/3

khớp, hạn chế vận động khớp, xoa bóp phục hồi chức năng, chăm sóc sức
khoẻ chống mệt mỏi,…
7. Cách dùng — Liều lượng:
Xoa ngoài da vùng trị liệu, dùng một lượng vừa phải dầu xoa trên đa, kết hợp
vật ly trị liệu, xoa bóp, châm cứu hoặc đề dầu tự thấm vào da, mỗi lần dùng
xoa 4-5 lượt, ngày dùng 2-3 lần hoặc nhiều hơn tuỳ theo tính chất, triệu
chứng và mục đích sử dụng. Một đợt trị liệu nên dùng liên tục từ 7-10 ngày
trở lên, có thể dùng liên tục kéo dài.
§. Chống chỉ định:
-_ Không dùng xoa lên chỗ bị trầy da hay lở loét.
-_ Không dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi.
– Phụ nữ có thai cắm dùng.
– Không xoa với diện tích rộng. ws
9. Tác dụng không mong muốn:
Dễ gặp mân ngứa đối với người hay bị dị ứng với thuốc dùng ngoài.
10. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa
có báo cáo.
11. Trường hợp quên dùng thuốc: Nếu quên không dùng thuốc 1lần, thì tiếp tục
dùng thuốc lần tiếp theo đúng liều lượng chỉ dẫn.
12. Điều kiện bảo quản: Nơi khô mát, dưới 30°C.
13. Quá liều và xử trí: Không nên dùng quá liều trừ khi có chỉ định của thầy
thuốc.
14. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc:
* Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không được dùng cho phụ
nữ có thai hoặc cho con bú.
15. Khi nào cần tham vấn bác sỹ, dược sỹ: Cần tham vấn bác sỹ khi đang dùng
đồng
thời với các loại thuốc khác. Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ
hoặc dược sỹ.
16. Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.
17. Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHÁT
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện
Đức Hòa, tỉnh Long An.
Điện thoại: 1800.6689 (Trong giờ hành chính) Fax: (072) 3.817.337
18. Ngày cập nhật nội dung hướng dẫn sử dụng: 11/4/2017
PHAN II: HUONG DAN SU DUNG THUOC CHO CAN BO Y TE

1. Công năng — Chủ trị, cách dùng – liều lượng, chống chỉ định:
* Công năng: Cải thiện vi tuần hoàn tại chỗ, hoạt huyết, phá ứ huyết, tán hàn làm
ấm kinh mạch, thông kinh lạc, khu phong trừ thấp, điều hoà kinhlạc, làm giãn
mao mạch, giúp máu lưu thông.
* Chủ trị: Dùng xoa bóp trong các trường hợp đau mỏi cơ -xương -khớp, chấn
thương cơ -khớp, dãn dây chăng, sưng phù nẻ, tụ máu, bằm tím, cứng khớp, hạn
chế vận động khớp, xoa bóp phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ chống mệt
mỏi,…
* Cách dùng — Liều lượng:
Xoa ngoài da vùng trị liệu, dùng một lượng vừa phải dầu xoa trên da, kết hợp
vật lý trị liệu, xoa bóp, châm cứu hoặc đề dầu tự thâm vào da, mỗi lần dùng
xoa 4-5 lượt, ngày dùng 2-3 lần hoặc nhiều hơn tuỳ theo tính chất, triệu
chứng và mục đích sử dụng. Một đợt trị liệu nên dùng liên tục từ 7-10 ngay
trở lên, có thể dùng liên tục kéo dài.
* Chống chỉ định:
-_ Không dùng xoa lên chỗ bị trầy da hay lở loét.
-_ Không dùng cho trẻ em dưới 4 tuổi.
– Phụ nữ có thai cấm dùng. be
– Không xoa với diện tích rộng.
2. Trường hợp thận trọng khi dùng thuốc:
* Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không được dùng cho phụ
nữ có thai hoặc cho con bú.
3. Tương tác của thuốc với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có
báo cáo. ?
4. Tac dung khong mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho bác sỹ tác
dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
5. Quá liều và xử trí: Không nên dùng quá liều trừ khi có chỉ định của thầy
thuốc.
6. Dấu hiệu cần lưu ý và khuyến cáo: Chỉ dùng ngoài da, không được uống.
Dừng sử dụng nêu bị mân ngứa ngay sau khi dùng.
aa Tử ~
`
Long An, ngày 03 tháng ©5năm 2017
Giám đốc đaZ⁄⁄⁄10839992._⁄ ante € ES OES
fis/ conaty Nw
ÍÍ-Z ÍTNHH DƯỢC nll
Š$ NHẬT NHẤT
TU@.CỤC TRƯỞNG YEN đ
XL ằ PTRUONG PHONG xite SA ⁄ ft/s

F. CH pan A $f r ry ,() eJSMAGUL TAF TY
3/3

Ẩn