Thuốc Cồn xoa bóp đa dụng An Triệu: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCồn xoa bóp đa dụng An Triệu
Số Đăng KýV351-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMỗi chai 100 ml chiết từ: Đinh hương 7,5g; Quế 6g; Đại hồi 4,5g; Nhũ hương 3,9g; Một dược 3,6g; Huyết giác ; Bạc hà – 3 g; 1,5 g
Dạng Bào ChếCồn thuốc
Quy cách đóng góiHộp 1 chai 60 ml, 100 ml, 150 ml
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Đông dược An Triệu 90 khu phố 2, Đình Phong phú, P. Tân Nhơn Phú B, Q9, TP. HCM
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Đông dược An Triệu 90 Đình Phong Phú KP2 – P. Tăng Nhơn Phú B- Q. 9-TP. Hồ Chí Minh
FPD/P 143

SỞ Y TE TP. HỒ CHi MINH CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN TRIỆU Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ ĐƯỢC ~ : . | „
ĐÃ PHÊ DUYÊT | MẪU NHÂN – HOP XIN DANG KY
_ CON XOA BOP DA DUNG AN TRIEU
Lain dis gf (and) Chai 60ml -Nắp thường

I. Nhãn chai : ie

Ngày tháng 2 năm 2013
__ Tổng Giám đốc

VŨ TRỌNG VĨNH

Il. HOP :

/x// CONG TY

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN TRIỆU Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MẪU NHÃN -HỘP XIN ĐĂNG KÝ
CON XOA BOP DA DUNG AN TRIEU
Chai 60ml -Van xit
I. Nhan chai :

Ngày tháng năm 2013
Tổng Giám đốc

Il. HOP :
aFese tse ao =
eit ge as 5
fi |
SPERSIGI
ERT?si gi
a3 Hi H Š
+ sid] 3
li: 5 š
:i9 =
ÿ§ 6b hè 3$ G¿S&€
*Sản xuất theo TCCS *Bão quản nơi khô ráo, thoáng mát.
Nhiệt độ:309C+ 29C Độ ẩm: 75% + 5%

Vs

yf
CHỈ ĐỊNH :
*PHONG THAP -TEBAL. DAU LƯNG NHỨC MỖI GẦN XƯƠNG*TE NGA, SUNG, BONG GAN *DAU BUNG, LANH BỤNG, ĐẨY HƠI KHÓ TIÊU. *TAY CHAN TE, LANH *NHUC DAU, NGHET MUI.
wn
Tes
Những trường hợp địứng đậc biệt
với hất kỳthành phẩn nào của thuốc
THAN TRONG : Không được đểthuốc dính vào mắt, Không sửdụng thuốc quá hạn,
4547 AA Ave lTN /⁄4xùÈ —— “^^
rd 1 ‘ 27 ORE | ayuns) G anes x

1WQ9
!euD
ñn
31381
ñ4RI
thuốc có hiện tượng biến chất (có nấm mốc)

XN Nie
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
Suma
wa
dỌg
vOX
NỌQO
DŨNG NGOÀI DA – KHÔNG ĐƯỢC UỐNG ĐỀ XA TẤM TAY TRẺ EM. |
ĐỤC KỸHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG. |
Ngày

CON XOA BÓP
ĐA DỤNG
AW TRIEW
Chai 60ml

OON ViDANG KY VA NHA SAN XUẤT
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC
AW TRIEU
90DUONG BINH PHONG PHU, P.TĂNG NHƠN PHÚ B,0.9, TP.HCM, VN. (08) 37360100.
SOK.
Ngay sx:
Số lôsx :
HD

thing /nam 2013
Téng Gidm déc

VU TRONG VINH

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN TRIỆU Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MAU NHAN -HOP XIN DANG KY
CON XOA BOP DA DUNG AN TRIEU
Chai 100ml -Van xit
I. Nhan chai :

Ngày thang A-nam 2013
Tổng Giám đốc

[25 {HỆ HÒA he10#/m)
je) cows sede
S. AN tRIEU/ oes

Il. HOP :

CỒN XOA BOP
DA DUNG
iy TRIEW
Chai 100 ml |
CHỈ ĐỊNH:
+PHONG THẤP -TÊ BẠI. BAU LUNG NHUC MOI GAN
XƯƠNG
+TẾ NGÃ ,SƯNG, BONG
GẦN
+ĐAU BỤNG, LẠNH BỤNG, ĐẦY HƠI KHÓ TIÊU.
xTAY CHÂN TÊ, LẠNH |
+NHỨC ĐẦU, NGHẸT MŨI.
CHỖNG CHỈ ĐINH: Không được uống. Những trường hợp dịứng đậc biệt với hất kỳthành phần nào của thuốc
THAN TRONG : Không được đểthuốc dinh vào mắt. Không sửdụng thuốc quá hạn, thuốc cóhiện tượng biến chất (có nấm mốc) |

Lương yVŨ TRỌNG TUỆ
CÔNG THỨC:
Định hương -hoa 7,50g (Flos Syzygii aromatici) «Quế -vỏthân cành 6,00g (Cortex Cinnamomi) «Đại hồi -quả 4,50g |(Fructus Iicii veri) ¡_eNhũ hương -gdm nhya 3,909 |(Gummi resina Olibanum) eMột dược -gôm nhựa 3,60g (Myrrha)«Huyết giác -lõigỗ 3,00g (Lignum Dracaenae cambodijanae) «Bạc hà-thân lá 1,50g (Herba Menthae arvensis) «Ethanol(Pha từEthanolum 96% )vớ.100ml
BỮN VỊBĂNG KÝVÀNHÀ SẢN XUẤT
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC
mn TRIE
90DUGNG BÌNH PHONG PHU,
P.TĂNG NHƠN PHÚ B,0.9,
HCM, VN.
08. 37 36 01 00
CON XOA BOP
DA DUNG
AW TRIEW
Chai 100 ml
XIN BOC TRONG TO
HUGNG DAN SU DUNG
DÙNG NGOÀI DA –
KHÔNG ĐƯỢC UỐNG DE XA TAM TAY TRE EM.
BOC KY HUGNG DAN
SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

lê aoné gaat eee
SỈ pBeMG ĐUỐC

*Sản xuất theo TCCS
*Bão quản nơi khô ráo,
thoáng mát. SDK
See Nhiệt độ :30 9C+ 29C O10 SX ÿset cssiaeeseresrese=e Độ mm : 75 % + 5%
|0 -……..
Ngày — tháng [năm 2013
Tổng Giám đốc

VŨ TRỌNG VĨNH

=~
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN TRIỆU
L. Nhãn chai :
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MAU NHAN -HOP XIN DANG KY
CON XOA BOP DA DUNG AN TRIEU
Chai 150ml -Van xit
Ngay :
Tổng Giám đốc

tháng|4⁄ năm 2013
‘VŨ TRỌNG VĨNH
h.ò.
h

%09
IOUBU3e
gịUgUI
-gu9Ège
96
19)-2915
19ANHe
Bhyu
we
-sonp
10We
ehyu
wo6
-Bupny
DUNe
(%96
(unjouBYyIz
2)Bic)
(8ISU@A+g
00Juôj
8Q!6H)
(Ð8#LuIBỊDOQU/82
@8Uô6081(
UInUĐ/1)
Rp
BNA
zL4
u0SLBsz
nb
-19y
je@ae
YURS
UBLA
OA-
NOS
Boy
-Buonu
yula>
(suuAn)
(uinueqicC
8u661
pu0uunÐ)
(H@A
IJ2IIII
Sni2n4-4)
(putoueuui2
xeUo02)
(loneuiose
BAZAg
soi)
sSs9 6 th
Boy 8ezB00Bcz
*Sản xuất theo TCCS *Bão quản nơi khô ráo, thoáng mát.
Nhiệt độ :309C+ 22C Độ ẩm: 75% +5%

f
Woe
CHỈ ĐỊNH :
+PHONG THẤP -TÊ BẠI. ĐAU LƯNG NHỨC MỎI GAN XƯƠNG*TE NGA, SUNG, BONG GAN
*BAU BUNG, LANH BUNG, ĐẦY HƠI KHÓ TIÊU.
*TAY CHAN TÊ, LẠNH
x+NHỨC ĐẦU, NGHẸT MŨI

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không được uống. Những trường hợp dịứng đặc biệt với bất kỳthành phần nàn của thuốc
THÂN TRỌNG : Không được đểthuốc dính vào mắt. Không sửdụng thuốc quá hạn, thuốc cóhiện tượng biến chất (cú nấm mốc)

XIN ĐỌC TRONG TỜ
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.
JUl0S[L
IEuĐ
ñ)h313ã38
RIM
SnNma
wa@
dod
vox
NOD
DUNG NGOÀI DA – KHÔNG BUGC UỐNG DE XA TAM TAY TRE EM. |
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.
Ngày

EBS

CON XOA BOP
DA DUNG
AW TRIEW
Chai 150ml

N ÝVÀ NH x
CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC
AW TRIEU
90DUONG DINH PHONG PHU, P.TANG NHON PHU B,Q.9, TP.HCM, VN. | (08) 37 36 0100.
SDK
Ngay sx:
4 S6 16sx:

tháng 4 năm 2013
Tổng Giám đốc

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC :

ĐƠN VỊĐĂNG KÝVÀNHÀ SẲN XUẤT 5 | GÕNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC AN TRIỆ 90BUUNG BINH PHONG PHU, P.TANG NHON PHU 8,0.9,9%,RG
CON XOA BOP

DA DUNG
AN-TRIEU
CONG THUS : COMPOSITION : chai 60ml. 100ml_.. 150ml
«Đinh hương -hoa (Flos Syzygli aromatict) 4,50g 7,509 11,259
eQué -vdthan canh (Cortex Cinnamomi) 3,609 6,009 9,00g +Đại hối-quả (Fructus IIIielí veri) 2,709 4,509 6,759 +Nhũ hương -gỗm nhựa (Gummt resina Olibanum) 2,34g 3,90g 5,859 +Mộtdược -gồm nhựa (Myrrba) 2,159 3,609 5,409 s»Huyết giác -lõigỗ (Lignum Dracaenae cambodianae) 1,809 3,009 4,500
Bạc hà-thăn lá (Horba Menthae arvensis) 0,90g 1,509 2,259 «Ethanol 60% (Pha từEthanolum 96%) viia đù 60ml 100ml 150ml
CHỈ ĐỊNH :+PHONG THẤP, TẾBẠI. ĐAU LƯNG, NHỨC MỖI GẦN XƯƠNG, +_TẾNGÃ ,SƯNG, BONG GẦN, _ĐAU BỤNG, LẠNH BỤNG, BẦY HƠI KHÓ TIÊU. TAY CHAN TÊ, LẠNH, NHỨC ĐẦU, NGHẸT MŨI.
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DŨNG :-Xoa thuốc nhẹ lênchỗ sưng, đau. têmỏi. Mỗi ngày lừ 5 -7lần.
-Căm, nhức đầu, nghẹt mũi :xoa thuốc sau gáy (ót), đọc hai bên sống lưng, thái dương
(màng tang), cánh mũi, xoa thuốc vào lòng bàn tay vàđưa lên mũi hítmạnh.
-Đau bụng :xơa thuốc vào bụng vàlưng
LWW ¥ Lắc đều chai thuốc trước khi dùng
Không được uống. Những trường hợp dịứng đặcbiệt với bất kỹ thành phần nào của thuốc THẬN TRONG: Không được đểthuốc dính vào mắt. Không sửdụng thuốc quá hạn, thuốc cóhiện tượng biến chất (có nấm mốc)
TƯƠNG TÁC CỦA THUỐC :_Chưa cóbáo cáo. TAG. DUNG KHONG MONG MUON:Chưa cóbáo cáo. Thông báo cho thầy thuốc biết những tác dụng không mong
muốn gặp phải khi sửdụng thuốc. DŨNG NGOÀI DA-KHÔNG ĐƯỢC UỐNG -DEXATAM TAY TRE EM. ĐỌP KỸHƯỚNG DẪN SỬĐỤNG TRƯỚC KHÍDŨNG. NẾU CAN THEM THONG TIN XINHOI¥KIEN THAY THUẾC
TRINH BAY : Hép 1chal 60ml -100m!- 150m! Cồn xoa bóp.
*Sản xuất theo TCCS *Bảo quản :nơi thoâng mát khô ráo. Rhiệt độ:309C +22C -Độẩm 75% †S%
+_HD ;/24_tháng kểtửngày. sẵn xuất. Chỉ sửdụng trong 15ngày kểtừkhimở nắp chai
– # :(08) 37360100 -0908 227271 ——

tháng ]Ä_ năm 2013
Tổng Giám đốc
PHÓ CỤC TRƯỜNG VŨ TRỌNG VĨNH
Nouyén Yin thant

Ẩn