Thuốc Combiwave B 250: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCombiwave B 250
Số Đăng KýVN-20282-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượng Beclometason dipropionat anhydrous – 250 mcg
Dạng Bào ChếThuốc hít dạng phun sương
Quy cách đóng góiHộp 1 bình xịt 200 liều
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtGlenmark Pharmaceuticals Ltd. (Unit III) Village Kishanpura, Baddi-Nalagarh Road, Tehsil Baddi, Dist. Solan, (H.P.)-173 205
Công ty Đăng kýGlenmark Pharmaceuticals Ltd. B/2, Mahalaxmi Chambers, 22 Bhulabhai Desai Road, Mumbai-400 026

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
06/08/2018Cty CP Dược Mỹ phẩm Toàn ThắngHộp 1 bình xịt 200 liều320000Bình
ï3đO2VWHVHAd | ; HQa432Vd§

Øš50Q F 18V a
uopenpy/riosz13M4 9349
0S¿8
~8ADAAJQUUIO
JqU0I1BIEUUI
Ajuo vonduoseig XY
Rx Prescription only
Beclometasone
Pressurised
Inhalation BP
CombiwovểP
B250
CFC FREE

Combiwave— B250 CFC FREE Compasition:Each actuation detivers : Baclometasone Diproplonale Anhydrous EP 250po Exclplents : Ethanol BP 14.0% wie (20%vA)Ola Acid USPNF Propallant 1,1,1,2 Tetrafluora Ethane (HFA 1348) Directione foruse:Refer totheencioaed leaflet before use.Donotexceed therecommended dose. Indications, Administration andContraindicationa:Saethepackage Insert. ra 30°C. Donơifreeze. KEEP ALLMEDICINES OUT OFREACH OFCHILDREN. READ THE LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE TexThadc bdstheedonCOMBIWAVE B250 ‘Thành phần: Mỗiliênhítdạngphưmtương chứa Beclemetsone Dipropionatr Anhydrous EP

SAME SIZE ARTWORK
RxPrescription only
Beclometasone
Pressurised
Intfalation BP
Combiwrve
*3° B250
°CFC FREEoe
CARTON SIZE :48 mm x35 mm x93 mm

Combiwavé— B250 CFC FREE Mfg.Lic,No,MNE/10/832 VisaNo.: foTTT Ts
a ame. Mig.Date;| Exp. Dam ;
Ễ AREA FOR BATCH DETAILS &70COOE
WARNINGS : Themetal canister lapreseurized. Donaiuseofstore nearhaat oropen flame. Expoaure totsmperaturea above 120°F maycause bursting. Naver throw

TH : ee container IntofireofIncinerator aven whan 250g/Actuation sơ _Hop|binh«200liễuhhdạngphun q nh apparantly empty. Avoid spraying Inøyee.
Bidequdm: Haoquinconti30°C. Tránh đônglạnh. DorEjhung dledựng tmớckhdùng ¬ oe . Bexathmlạ ng a
200 Met dD Sh15SX.NSX.HDxem”Batch No”, “Mf% 200aterc dD 3 ` Dare”,“Eap, Date” trênbaohÍ, : Chidif giFeatđịnh cáchdùng, Hitingvi oO Manutactured by: các khác: xémtrong lớhướngdẫncử 6 = > ge 6 LENMARK PHARMACEUTICALS LTD, nmark glenmark tape ees gtenmark genre Road, Tcbait Badd, Dist.Solm, (H.P)- 173205, (Und ith)Vilaga Kishanpura, Ande. Siadd-Nalagarh Rosd, Teholl Backs, ONNK:… Disfl. Solan, (H.P.)- 174 205, beta.
mole a! 48mm “™ 35mm 1
eee © e@QỌQ e = © © e ee ©
e e ee
© e9 kQ e
© ee e6 ee
i *® lạ

G
qg
A1
NYñỒ
52 `7ỲỲ
da”1
`“ v
G
at
Ã. Z ry ALA
OG
5
w
#4
4)/1/1MÌ:

2
30

SE
SOS

96/99

SAME SI7E ARTWORK LABEL SIZE :68mm x35mm

: PxPrescription only CHILDREN. AnweoaEr 0g D@C|OHTIASONĐ ~—sBerone use MAY Phone BE Pressurised Mig. Lic.No,M10 Toratuore Ehano (PA 13A) InhalaionBP Went
in: Cai —qo SS :
aVbsMi Tresaulcsmaz’ B250 mow 2 eases CFCFREE above 120°F maycause by: ss caer = A] lenmark sf empty. Avoid spraying in 200Metered Doses §
00 ve
DAI DIEN 200% ENLARGED ARTWORK
TAIT.P LABEL SIZE :68 mm x35 mm
HO CHi MINH
position: ˆ KEEP ALL MEDICINES OUT OF Sy Each actuation delivers : RxPrescription onty REACH OF CHILDREN.
Beclometasone Dipropionate READ THE LEAFLET CAREFULLY Anhydrous EP 250 pg Beclometasone BEFORE USE Excipients : :
P Ethanol BP — 14.0%w/w (20%vA)} Pressurised Mig. Lic. No. MNB/10/832 Oleic Acid USPNF Propellant 1,1,1,2 . Tetrafiuoro Ethane (HFA 134a) Inhalation BP aoa
Directions for use ° ——. a UNVARNISHED AREA Refer tothe enciosed leaflet before use. Combiwave Mfg. Daf 17mm x9.2 mm Do not exceed the recommended dose. B2 =
WARNINGS :The metal canister is 50 Exp. Date : pressurized. Do not use orstore near heat oropen flame. oe to CFC FREE temperatures above 120°F may cause : Manufactured b bursting. Never throw container into fire le k orincinerator even when apparently Gos nhmarR empty. Avoid spraying ineyes. 200 Metered Doses Grenman LD.
Indications, Administration and Contraindications:See the package insert.
io below 30°C. Do not freeze.
lL,I< G Glenmark —>
68 mm
(Unit Il!) Vilage Kishanpura, : Baddi-Nalagarh Road, Tehsil Baddi, Distt. Solan, (H.P) -173 205, India. PE00000 VE

PHARMACODE

35
mm

»
No

J .CEUTIO SS Z2 CaS „ – : 7 , : :
⁄ ve ` HUONG DAN SU DUNG DANH CHO CAN BO Y TE Q AN x a ^ = _ an mi COMBIWAVE B250 = AIT.
HO CHI MINH /S 7 Beclometason dipropionat
“HANH PHAN
Hoạt chất: Mỗi liều xịt chứa Beclometason dipropionat khan EP 250 microgam.
Ta duge: Axit oleic USPNF, chat day 1,1,1,2-Tetrafluoroetan (HFA 134a) TH, Ethanol BP.
DANG BAO CHE
Dung dich thuéc hit dang phun suong.
Dung dich trong suốt nạp trong bình xỊ nhôm có van bạc bị sắt gắn với thiết bị truyền động
thích hợp cho việc hít qua đường miệng. Mỗi lần ấn sẽ cung cấp một liều xịt.
CÁC ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC, DƯỢC ĐỘNG HỌC
Các đặc tính dược lực học
Nhóm điều trị được ly: Glucocorticoid
Ma ATC: R03BA0I
Beclometason dipropionat là một tiền chất có ái lực liên kết yếu với thụ thể glucocorticoid. No bị
thủy phan manh qua cac enzym esterase thanh dang chuyén hoa cé hoat tinh beclometason-17-
monopropionat (B-17-MP) là dạng có tác động chống viêm tại chỗ mạnh.
Các đặc tính được động học
Hấp thu khi dùng thuốc hít dang phân liều
Dạng không biến đổi beclometason dipropionat (BDP) hấp thu vào hệ tuần hoàn qua phôi. Hập
thu đường miệng là không đáng kể khi nuốt thuốc. Trước khi hấp thu, có sự chuyển hóa mạnh
của BDP thành dạng chuyên hóa có hoạt tính B-17-MP. Hap thu toan thangua B-17-MP nhờ
lăng đọng trong phôi (36%) và hâp thu qua miệng của liêu nuôt vao (26%). Sink kha dung tuyệt
đối qua đường hít là xấp xi 2% và 62% liều định danh đối với lần lượt BDP đạ không biến đồi
và B-17-MP. BPD được hấp thu nhanh chóng với nồng độ huyết tương đạt đïnh quan sát được
sau thời gian là 0,3 giờ (t„a;). B-17-MP hấp thu chậm hơn với tma„ là lgiờ. Sự tăng nồng độ
thuốc trong máu gần như tuyến tính với sự tăng liều hít vào. Khi dùng thuốc qua đường miệng,
sinh khả dụng của BDP là không đáng kê nhưng sự chuyên hóa trước tuần hoàn thành dạng B-
17-MP dẫn đến 41% liều hấp thu dưới dạng B-17-MP.
Phân bố

Ở trạng thái ồn định, BDP được phân bố tại mô ởmức trung bình (20 L) nhưng đạng B-17-MP
phân bố mạnh hơn (424 L). Liên kết protein huyết tương tương đối mạnh (87%).
Chuyên hóa sinh học
BDP được thải trừ nhanh khỏi hệ tuần hoàn, nhờ quá trình chuyển hóa trung gian thông qua
enzym esterase duge tim thấy trong hầu hết các mô. Sản phẩm chuyển hóa chủ yếu 1a chất
chuyển hóa có hoạt tính (B-17-MP). Một lượng nhỏ các chất chuyên hóa không hoạt tính bao
gồm beclometason-21-monopropionat (B-21-MP) va beclometason (BOH) cũng được hình thành
nhưng đóng góp rất ítvào nồng độ thuốc trong máu.
Thải trừ
Sự thải trừ của BDP và B-17-MP được đặc trưng bởi độ thanh thải huyết tương cao (150L/giờ và
120L/giờ) với
thời gian bán thải cuỗi tương ứng là 0,5 giờ và 2,7 giờ. Sau khi uống BDP đã được
đánh dâu bằng triti, x4p xi 60% liều được thải trừ qua phân trong vòng 96 giờ chủ yếu dưới dạng
tự do và dạng chất chuyển hóa phân cực liên hợp. Xấp xi 12% liều đã được đào thải đưới đạng tự
do và chất chuyển hóa phân cực liên hợp qua nước tiêu. Thanh thải qua thận của BDP và các
chất chuyên hóa của nó là không đáng kể.
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI
Hộp Ibình chứa 200 liều xịt.
CHỈ ĐỊNH, LIỄU DÙNG, CÁCH DÙNG, CHÓNG CHỈ ĐỊNH
Chỉ định
Beclometason đipropionat dạng binh xịt định liều được chỉ định trong điều trị dự phòng hen thé
nhẹ, trung bình hoặc nặng ởngười lớn hoặc trẻ em.
Hen mite độ nhẹ: Bệnh nhân cần dùng thuốc hen có tác dụng giãn phế quản để điều trị triệu
chứng gián đoạn một cách thường xuyên.

Hen mite độ vừa: Bệnh nhân bị hen không ổn định hoặc hen đang trong tinh Vrạng tram trong
thêm mặc đủ đã dùng các liệu pháp điều trị dự phòng hoặc dùng đơn độc thụ
đen mức độ nặng: Bệnh nhân bị hen nặng mạn tính và những bệnh nhân phụ thuộc vào
corticosteroid đường toàn thân để kiêm soát đầy đu triệu chứng.
Liều dùng & Cách dùng
Combiwave B250 chỉ dùng hít qua đường miệng. Có thể dùng buồng đệm đối với những bệnh
nhân gặp khó khăn trong việc phối hợp động tác nhắn nút xịt và hít vào.

Liều khởi đầu của beclometason dipropionat đạng hít cần được điều chính theo mức độ nặng của
bệnh. Tiếp đó, có thẻ điều chỉnh liều tới khi kiểm soát được triệu chứng và sau đó giảm tới liễu
thấp nhất có thê kiểm soát triệu chứng hen.
Người lớn (bao gồm ca người già): Liều thông thường là 1000mecg mỗi ngày, Có thể tăng lên đến
2000mcg mỗi ngày, sau đó có thể giảm liều xuống khi tỉnh trạng hen của bệnh nhân đã én định.
Tông liều hàng ngày có thê gồm hai đến bên liều xịt.
Luôn dùng buồng đệm khi dùng beclometason dipropionat cho người lớn và thanh thiếu niên từ
16 tuổi trở lên đùng liều từ 1000mcg trở lên.
Trẻ em: Không khuyên cáo dùng beclometason dipropionat dạng bình xịt định liều 250mcg cho
trẻ em.
Bệnh nhân suy gan hoặc suy thận: Không cần hiệu chỉnh liều ở bệnh nhân suy gan hoặc suy thận.
Cách dùng:
Hít dung địch phun sương qua miệng vào phôi. Việc biết đùng đúng cách là rất quan trọng để
điều trị thành công. Bệnh nhân cần được hướng dẫn dùng đúng cách beclometason dipropionat
và được khuyên đọc kĩ và làm theo hướng dân ghi trong tờ Hướng dẫn sử dụng thuốc đành cho
bệnh nhân.
Hướng dẫn sử dụng
Nếu bạn dùng bình xịt mới hoặc không dùng bình xịt trong thời gian từ 3ngày trở lên, cần xịt
thử một lần vào không khí. Không cần phải lắc bình xịt trước khi đùng vì đây là thuốc dang dung
địch phun sương,
Cần hướng dẫn bệnh nhân tháo nắp đậy khỏi vị tri ngậm miệng và kiểm tra vị trí ngậm miệng
xem có sạch hay có vật thể lạ hay không. Sau đỏ, cần bướng dẫn bệnh nhân cách thở ra trước khi
đặt đầu ngậm của bình xịt vào miệng. Tiếp đó, bệnh nhân cần ngậm môi lại nhưng không cắn
đầu ngậm và hít vào chậm và sâu. Sau khi hít vào qua miệng, bất đầu bắm bình xịt. Trong khi
bệnh nhân vẫn đang hít vào, cần lây bình xịt ra khỏi miệng và tiếp tục giữ hơi thở trong vòng 5
đến 10 giây, hoặc càng lâu càng tốt, sau đó thở ra từ từ. Bệnh nhân không được thở ra vào bình
xịt. Nếu cần dùng liều thứ hai, cần đợi 30 giây trước khi lặp lại quy trình trên. Cuỗi cùng, bệnh
nhân cân thở ra từ từ và đậy nắp tại vị trí ngậm miệng. N
Cần yêu cầu bệnh nhân tuân thủ quy trình mô tả trên đây. Việc bệnh nhân hít vào chath nhất có
thê trước khi bâm liều xịt là rất quan trọng. Cần thông báo cho bệnh nhân rõ rằng nế Sương”
xuấthiện trong quá trình hít thì cần lặp lại quy trình trên. `
Việc khuyên trẻ em và những bệnh nhân có tay yếu cằm bình xịt bằng cả hai tay có thể sẽ hữu
ich, bằng cách đặt hai ngón tay trô
lên phía trên của bình xịt và hai ngón cái về phía đáy bình.

Đối với những bệnh nhân gặp khó khăn trong việc phối hợp các động tác nhắn bình xịt và hít
vào, nên dùng buồng đệm đề đảm bảo việc dùng thuốc đúng cách.
Trẻ nhỏ có thể gặp khó khăn trong việc dùng bình xịt đúng cách và sẽ cần hỗ trợ, Việc sử dụng
bình xịt kèm buồng đệm có gắn mặt nạ có thể giúp ích đôi với trẻ nhỏ dưới 5tuổi.
Cần khuyến cáo bệnh nhân súc miệng với nước hoặc đánh răng ngay sau khi dùng thuốc.
Bệnh nhân cần được thông báo về tầm quan trọng của việc vệ sinh bình xịt ít nhất hàng tuần
nhằm phòng tránh bat cir vat can va dé tuân thủ cân thận cách hưởng dẫn vệ sinh bình xịt được in
trên tờ Hướng dan sử dụng thuốc dành cho bệnh nhân. Không được rửa hay ngâm bình xịt vào
trong nước.
Bệnh nhân cũng cần được thông báo đọc Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân đi kèm với
buồng đệm nhằm đâm bảo hướng dẫn dùng thuốc và vệ sinh đúng cách.
Chống chỉ định
Mẫn cảm với hoạt chất hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc.
THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG
Thận trọng
Bệnh nhân cần được hướng dẫn cách sử dụng bình xịt một cách thích hợp dé đảm bảo thuốc đến
được đích tác dụng tại phôi. Đồng thời. bệnh nhân cũng cần được thông báo rằng cần dùng 4
beclometason đipropionat đều đặn, ngay cả khi không cỏ triệu chứng.

Beclometason đipropionat không làm giảm các triệu chứng của cơn hen cấp tính, trong trường
hợp đó cân dùng thuốc giãn phế quản đạng hít tác dụng ngắn. Cần khuyến cáo bệnh nhân luôn có
sẵn thuốc cắt cơn. |
Bệnh nhân hen nặng đòi hỏi cần đánh giá ytế thường xuyên. bao gdm kiểm tra chức năng phối.
đo có nguy cơ cơn kịch phát nghiêm trọng và thậm chí có thể tử vong. Bệnh nhân cũng cần được >
hướng dẫn đi khám nếu điều trị bằng thuốc giãn phế quan tác dụng ngắn trở nên kém hiệu qua,
hoặc bệnh nhân cần dùng liều xịt cao hon do những dấu hiệu trên cho thấy sự giảm kiểm soát đối
với tình trạng hen. Trong trường hợp đỏ, bệnh nhân cần được đánh giả lại và cần cân nhắc tăng
thuốc chỗng viêm (ví dụ, tăng liều corticostcroid đạng hít hoặc dùng corticosteroid đường, uống).
Khi tỉnh trạng hen bị xấu đi nghiêm trọng, cần điều trị theo cách thông thường. ví dyvang liều
beclometason dipropionat dang hit, ding steroid dudng toàn thân nếu cần thiết, và NĐặc dùng
kháng sinh phù hợp nếu có nhiễm khuẩn, kết hợp với thuốc chủ vận bêta.
Không được đừng đột ngột liệu pháp điều trị bằng beclormetason dipropionat.

Các tác dụng toàn thân của corticosteroid dùng đường hít có thê xây ra, đặc biệt khi đùng ởliều
cao kéo dài. Những tác dụng này ítxảy ra hơn so với khi dùng corticosteroid đường uống. Các
tác dụng toàn thân có thê xảy ra bao gồm suy thượng thận, chậm phát triển ởtrẻ nhỏ và trẻ vị
thành niên, giảm mật độ xương, đục thủy tỉnhthê và tăng nhân áp và hiểm gặp hơn là một loạt
tác động tâm lý hoặc hành vi bao gồm tăng động tâm thần-vận động, rối loạn giắc ngủ. lo lẳng,
trầm cảm hoặc hung hãng (đặc biệt ởtrẻ em), Việc giảm liều corticosteroid dang hít tới mức liều
thấp nhất có tác dụng duy trì kiểm soát
tình trạng hen là rat quan trong.
Khuyến cáo kiểm soát thường xuyên chiều cao của trẻ nhỏ ding corticosteroid dạng hít kéo đài,
ệc điều trị cần được xem xét lại với mục địch giảm liều
uthấp
nhất cóhiệu quả duy trì kiểm soát tình trạng hẹn.

Nếu sự phát triển của trẻ bị chậm lại
corticosteroid dang hit, nếu có thể, tớ
Ngoài ra. cần cân nhắc việc chuyển các đối tượng trên tới gặp chuyên gia hỗ hấp nhi khoa.
Điều trị kéo đài với liều cao corticosteroid dạng hít có thể dẫn đến suy thượng thận có ýnghĩa
lâm sàng.
Cần cân nhắc việc bổ sung corticosteroid toan than trong giai đoạn căng thẳng hoặc phẫu thuật
chọn lựa.
Cần đặc biệt thận trọng khi bệnh nhân đang được điều trị bằng steroid đường toàn thân kéo đài
hoặc ởliều cao được chuyển sang dùng beclometason dipropionat, do việc hồi phục sau khi suy
vỏ thượng thận có thể mắt nhiều thời
tuần sau khi dùng beclometason dipropionat. Lượng thuốc giảm đi tương ứng với liều duy trì của

jan. Có thế giảm liều steroid toàn thân bắt đầu từgần một
steroid đùng đường toàn thân. Đối với những bệnh nhân duy trì ởmức liều 10mg prednisolon
mỗi ngày hoặc íthơn (hoặc tương đương), giảm liều ởmức không quá !mg là phù hợp. Đối với
liêu duy tri cao hơn, mức liều giảm đi cũng sẽ nhiều hơn. Mỗi bước giảm kéo dài ítnhất là một
tuần.
Cân kiểm soát chức năng vỏ thượng thận thường xuyên theo từng bước giảm liều steroid đường
toàn thân.
Một số bệnh nhân cảm thấy không khỏe trong quá trình ngừng dùng steroid đường toàn thân mặc
dù có sự duy trì, thậm chí là cải thiện chức năng hô hấp. Cần khich lệ bệnh nhân kiên trì dùng
beclometason dipropionat dạng hít và tiếp tục ngừng steroid đường toàn thân, trừ khi có những
dau hiệu khách quan của tình trạng suy thượng thận.
Những bệnh nhân đang trong quá trình giảm dần steroid đường uống có chức năng VÀ (hượng
thận suy giảm cần mang theo thẻ cảnh báo steroid, trong đó ghi rõ họ có thể cần bỏ sunB steroid
toản thân trong những giai đoạn căng thẳng, ví dụ. cơn hen trở nên trầm trọng hơn, nhiễm trùng
vùng ngực, các bệnh gian phát nghiêm trọng, phẫu thuật, chấn thương, v.v.
Việc thay thé steroid đường toàn thân bằng đường hít đôi khi làm bộc lộ các tình trạng dị ứng
như là viêm mũi dị ứng hoặc eczema, mà trước đó đã được kiểm soát bằng thuốc đùng đường

toàn thân. Cần điều trị triệu chứng đối với các bệnh dị ứng này bằng antihistamin và/hoặc các
dạng thuốc bôi tại chỗ, bao gồm cả các steroid dùng tại chỗ.
Tương tự như các thuốc corticosteroid dang hit, cần đặc biệt thận trong đối với những bệnh nhân
lao phổi thể hoạt động hay thé an.
Ở liều thông thường. lượng cthanol đưa vào hầu như không đáng ké và không gây ra bất cứ nguy
cơ gì đối với bệnh nhân (xin xem mục Tương tác thuốc và các dạng tương tác khác).
Phụ nữ có thai va cho con bi
Chưa
có dữ liệu về việc dùng thuốc này trên phụ nữ có thai và cho con bú. Không nên dủng
thuốc trên các đối tượng này, trừ khi lợi ích có thể mang lại cho người mẹ vượt trội các nguy cơ
rủi ro tiềm Ấn đối với thai nhỉ hay trẻ sơ sinh.
Chưa có đủ bằng chứng về độ an toàn của beclometason dipropionat trên phụ nữ có thai, Việc sử
dung corticosteroid trén déng vat mang thai cỏ thể gây bất thường trên sự phát triển của thai, bao
gồm hở bảm ếch và chậm phát triển trong tử cung. Do đó, những nguy cơ trên cũng có thé xay ra
trên cơ thê người. Tuy nhiên, cần lưu ýrằng, những thay đôi của bảo thai trên động vật xảy ra
sau khi dùng liễu cao đường toàn thân. Beclometason dipropionat được đưa trực tiếp vào phôi
qua đường hít và do đó tránh tỉnh trạng nồng độ cortieosteroid ởmức cao xảy ra khi đùng đường
toàn thân.
Chưa có nghiên cửu cụ thé nào kiểm tra sự bài tiết của beclometason dipropionat qua sữa mẹ ở
động vật. Có thẻ giả định rang beelometason đipropionat được bài tiết qua sữa mẹ, tuy nhiên khi
hít trực tiếp thuốc, nguy cơ tích lũy thuốc trong sữa mẹ ởmức độ đáng kể là rất thấp.
Chưa có thí nghiệm hay bằng chứng nào về độ an toàn của chất đầy HFA-134a trên phụ nữ có
thai hay cho con bú. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tác dụng của HFA-134a trên chức năng sinh
sản và sự phát triển của phôi thai động vật đã cho thấy không có tác dụng không mong muốn nào
đáng kê về lâm sàng.
Tác động lên khả năng lái xe và vận hành máy móc
Chưa có báo cáo.
TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CÁC DẠNG TƯƠNG TÁC KHÁC
Combiwave B250 có chứa một lượng nhỏ ethanol. Do đó, về mặt lý thuyết có nguy cơ tương tác
trên những bệnh nhân đặc biệt mẫn cảm đang dùng disulfiram hoặc mctronidazol.
TAC DUNG KHONG MONG MUON
Các biến cố bắt lợi được liệt kê dưới bang sau, phân loại theo tô chức cơ thể và tần suất
được xác định bao gồm: Rất phổ biến (>1/10); phổ biến (>1/100 đến <1/10); không Bồ biến (21/1000 đến <1/100), hiếm gặp (>1/10.000 đến <1/1000), rất hiếm gặp (<1⁄10.000) và chưa rô (không thê ước lượng tử các đữ liệu sẵn có). Bảng 1. Các tác dụng không mong muốn phân loại theo tổ chức cơ thể và tần suất Tô chức cơ thể Tân suất Tác dụng không mong muốn oe Khuan va nbiém ki sinh | gp phổ biến Nhiễm nắm Candida đường miệng và họng rùng 5 ứng quá mẫn với những biểu biện sau: Không phổ biến | Fhàn ứng quá mi = ke aie Phát ban, nỗi mẻ đay, ngửa, ban đỏ Rôi loạn hệ miễn dich — `. = ares y vIÃ Phản ứng qué man với những biêu hiện sau: Rat hiém ee Mawar aie Phủ mất, mặt, môi và cỗ họng ke & hewik Suy thượng thận*, cham phat trién* (6 tré nhỏ và Rôi loạn nội tiết Ranhiem trẻ vị thành niên), giảm một độ xương” —_ a Beene Tang động thân kinh-vận động. rồi loạn giấc ngu. và loạn =. than) (inbremlnuc Chưa rõ lolắng. trâm cảm, hung hăng, rồi loạn hành vi hận trọng) (đặc biệt ởtrẻ nho) Rồi loạn hệ thân kinh Chưa rõ Đau đầu Rỗi loạn về mắt Rat hiém Duc thuy tinh thé*, tăng nhãn áp* Rối loạn hỗ hp. ngực va trung Phê biển Khan tiếng, rát cô họng. nwaa . ngụ = Ta TT Se Ee RANT thất Rất hiểm " thất phê quản nghịch lý, thờ khò khè, khó thở, Rôi loạn đạ đày ruột Chưa rõ Buôn nôn *Cac phan ứng toàn thân làđáp ứng có thê xảy ra đôi với corticosteroid đường hít, đặc biệt khi dùng liên cao trong thoi gian dai (xin xem mạc Thận trọng). Tương tự các thuộc dùng đường hít khác, co thắt phế quản nghịch lý có thể xảy ra kèm theo tăng đột ngột tình trạng thở kho khè, thở ngắn và ho sau khi dùng thuốc. Những triệu chứng này cần được điều trị ngay lập tức bằng thuốc gian phế quản đường hít tác dụng nhanh. Cần ngừng sử dụng beclometason đipropionat ngay lập tức, đánh giá lại bệnh nhân, và nếu cần, đùng liệu pháp thay thể thích hợp. Ở một số bệnh nhân có thê gặp tình trạng nhiễm nắm Candida đường miệng và họng, tần suất gặp tăng lên khi dùng thuốc ởliều cao hơn 400mcg beclometason đipropionat mỗi ngày. Bệnh nhân có mức precipitin Cznđiđa trong máu cao cho thấy đã từng nhiễm nắm trước đây sẽ cỏ nguy cơ cao mắc biến chứng này. Khi đó, việc súc miệng kĩ với nước sau khi hít có thể sẽ hữu ich cho bệnh nhân. Có thể điều trị nam Czwđiđa đường miệng và họng bằng các thuốc chống nắm dùng tại chỗ, đồng thời vẫn tiếp tục dùng beclometason diproplonat. Tinh trang khan giong hoặc kích ứng họng có thể xảy ra ởmột số bệnh nhân. Những bệnh nhân này cân được khuyên cáo súc miệng với nước ngay sau khi hít. Nên cân nhắc việc đàng buồng đệm. Bảo cáo các tác dung không mong muốn nghỉ ngờ Báo cáo các tác dụng không mong muốn sau khi thuốc được cấp phép là rất quan rong ĐÀ, này cho phép tiếp tục kiểm soát cân bằng giữa lợi ich/nguy cơ của thuốc. Các nhân viên ytế cần báo cáo bất cử tác dụng không mong muốn nghỉ ngờ nào thông qua hệ thống báo cáo quốc gia. QUA LIEU VA XU LY Cap tinh Dấu hiệu và triệu chứng Hít thuốc với liều cao quá mức so với liều khuyến cáo có thê dẫn tới tình trạng suy chức năng thượng thận tạm thời. Xử lý iêu đủ để Không cần điều trị cấp cứu. Đối với những bệnh nhân này, cần tiếp tục điều trị với kiểm soát tình trạng hen; chức năng thượng thận sẽ phục hỏi trong một vài ngày và có thể xác định bằng cách đo nồng độ cortisol huyết tương. Mạn tính Dấu hiệu và triệu chứng Việc đùng beclometason dipropionat hàng ngày với liều vượt quá 1500mcg trong thời gian dài có thê dẫn đến suy thượng thận. Xử lý Có thể cần chỉ định kiểm soát dự trữ thượng thận. Cần tiếp tục việc điều trị ởmức liều đủ để kiêm soát tình trạng hen. BAO QUAN, HAN DUNG Bao quan Báo quản dưới 30°C. Không đông lạnh. Hạn dùng 24 thang kẻ từ ngày sản xuất. TEN VA ĐỊA CHỈ NHÀ SÁN XUẤT GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. (Unit HH), Village Kishanpura, Baddi —Nalagarh Road, Tehsil =— Solan, (H.P.} -173 205, Án Độ. NGÀY CẬP NHẬT NỘI ĐUNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUG: %"4 HUONG DAN SU DUNG THUÓC CHO BỆNH NHÂN COMBIWAVE B250 Beclometason dipropionat Để xa tầm tay trẻ em Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc được sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc Thuốc bán theo đơn THÀNH PHẢN & HÀM LƯỢNG Hoạt chất: Mỗi liều xịt chứa Beclometason dipropionat khan EP 250 microgam. Tá được: Axit oleic USPNF, chat day 1,1,1,2-Tetrafluoroetan (HFA 134a) IH, Ethanol BP. MO TA Dung địch thuốc hít đạng phun Sương. Dung dịch trong suốt nạp trong bình xịt nhôm có van bạc bịt sắt gắn với thiết bị truyền động thích hợp cho việc hít qua đường miệng. Mỗi lần ấn sẽ cung cấp một liều xịt. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI Hộp 1bình chứa 200 liều xịt. THUOC NAY DUNG DE LAM Gi Combiwave B250 dung dich thuéc hit dang phun suong duoc dùng để hỗ trợ phòng ngừa các triệu chứng của hen phế quản mức độ nhẹ, trung bình hoặc nặng. Thành phẩnhhoạt chất là beclometason dipropionat thuộc nhóm thuốc corticosteroid hay thường được gọi sđgs giản là các steroid. Cac steroid cé tác động chống viêm. làm giảm triệu chứng sung va kichtmg tai thành của các ông dẫn khí nhỏ trong phôi, nhờ đó giúp cải thiện tình trạng thở. NEN DUNG THUOC NAY NHU THE NAO VA LIEU LƯỢNG Luôn sử dụng bình xịt theo đúng hướng dẫn của bác sỹ. Bạn nên hỏi bác sỹ hoặc dược sỹ của bạn nếu bạn không chắc chán. Hướng dẫn sử dụng bình xỊt được ghi sau phần liều dùng. Thuốc sẽ mắt vài ngày đề thể hiện tác dụng. Việc dùng thuốc thường xuyên là rất quan trọng. Không được ngừng điều trị ngay cả khi bạn cảm thấy tốt hơn trừ khi có yêu cầu của bác sĩ. Không được ngừng dùng thuốc xịt đột ngột. Khi bạn đang dùng Combiwave B250. bác sĩ có thế sẽ muốn kiêm tra tình trạng hen của bạn thường xuyên bằng các bài kiểm tra thở đơn giản và có thể cân tiễn hành các xét nghiệm máu một vài lần. Liều dùng: Liều khởi đầu sẽ phụ thuộc vào mức độ nặng của bệnh hen của bạn và sẽ do bác sĩ quyết định. Liều có thể cao hơn mức liều quy định dưới đây. Bác sĩ sẽ kê cho bạn liễu thấp nhất của Combiwave B250 có khả năng kiểm soát các triệu chứng của bạn. Một thiết bị gọi là Buồng đệm sẽ luôn luôn được đùng trong trường hợp: ©_ người lớn, người giả và trẻ vị thành niên từ 16 tuôi trở lên sử dụng tổng liều Combiwave B250 là 1000mcg mỗi ngày hoặc liều cao hơn, Mức liều khởi đầu thông thường là: ©_Người lớn và người già: 500mcg (2 lần xịt) hai lần mỗi ngày. e_ Thông thường tổng liều trong một ngảy sẽ là: 2000 mcg (8 lần xịt). ©_Tổng liều trong ngày có thê được chia thành 2, 3hoặc 4lần mỗi ngày «_ Sân phẩm này không phù hợp sử dụng cho trẻ em © Thuốc sẽ mất vài ngày đẻ thể hiện tác dụng. Việc dùng thuốc thường xuyên là rất quan trọng. s Không được ngừng điều trị ngay cả khi bạn cảm thấy tốt hơn trừ khi có yêu cầu của bác sĩ. Không được ngừng dùng thuốc xịt đột ngột. Hướng dẫn sử dụng: Việc bạn biết đùng bình xịt đúng cách là rất quan trọng. Bác sĩ, ytá hoặc được sĩ của bạn sẽ chỉ cho bạn sử dụng bình xịt đùng cách và sẽ kiểm tra thường xuyên xem bạn có dùng đúng hay không. Bạn cần tuân thủ hướng dẫn một cách cần thận, qua đó, bạn sẽ nắm đượo cách thức, thời điểm và bao nhiêu lần xịt và bạn cần dùng bình xịt thường xuyên như thế nào Nướng dẫn sử dụng sẽ được in trên nhãn thuốc và trong tờ hướng dẫn sử dụng này. Nếu bại gbiết chắc chắn cần phải làm gì hoặc nếu bạn gặp vấn đề trong khi xịt thuốc, hãy hỏi ýkiến bác sĩ, ytá hoặc được sĩ của bạn. 1. Tháo nắp đậy khôi vị trí ngậm miệng, giữ ởvị trí giữa ngón cái và ngón trỏ, bóp nhẹ và kéo ra như hình vẽ. Kiêm tra phía bên trong vả bên ngoài đê dam bao vi trí ngậm miệng sạch và không có vật lạ. Kiếm tra bình xịt: Nêu bạn dùng bình xịt mới hoặc không dùng bình xịt trong thời gian từ 3 ngày trở lên, cần xịt thử một lần vào không khí để đám bảo bình xịt vẫn hoạt động. 28 G2 Giữ bình xịt thăng đứng như hình vẽ, đặt ngón cái dưới đáy bình, phía dưới vị trí ngậm miệng. Thở ra hết cỡ. Đặt đầu ngậm của bình xịt vào miệng giữa 2hàm răng. Ngậm môi lại nhưng không căn bình. Bắt đầu hít vào qua miệng. Hít vào sâu và chậm. đồng thời bám bình xịt đề giải phóng một liêu xỊt. .Trong khi giữ hơi thở, lấy bình xịt ra khôi miệng và ø1ử ngón tay trên phía đỉnh bình. Tiếp tục giữ hơi thở trong vài giây hoặc trong thời gian càng lâu càng tốt. Thở ra chậm. .Nếu bạn cần dùng liêu thứ hai, giữ bình xịt thăng đứng và chờ nửa phút trước khi lặp lại từ bước thứ 2 đến bước thứ 5. .Sau khi dùng, luôn luôn đóng nắp đậy bình để tránh bụi bân. Lắp lại nắp một cách chắc chắn và găn vào vị trí ban đâu. Quan trọng: Phải tuân thủ đầy đủ các bước 2, 3, 4và 5. Việc bắt đầu hít vào chậm nhất có thê trước khi bắm bình xịt là rất quan trọng. Hãy tập thử trước gương trong những lần đầu tiên sử dụng. Nếu thấy có “sương” đi ra từ đầu bình xịt hoặc ở vị trí gần miệng, Combiwave B250 sẽ không đi vào phổi của bạn. Khi đó hãy tiến hành lại một lần xịt khác, tuân thủ chặt chẽ những hướng dẫn trên từ bước thứ 2. ort Yoon Cz / (Ga Việc cầm bình xịt bằng cả hai tay có thê sẽ để dàng hon đối với những người có tay yếu hoặc với trẻ em. Đặt hai ngón trỏ ởđầu trên bình xịt và hai ngón cái ởphía đáy, phía dưới vị trí ngậm miệng. Nếu bạn thấy việc phối hợp thao tác nhắn bình xịt và hít vào là khó thực hiện, bạn có thê cần tới thiếtbịđi kèm gọi là buồng đệm. Hãy hỏi bác sĩ, được sĩ hoặc y tá của bạn về thiết bị này. Tuy nhiên, chỉ nên dùng buồng đệm trong trường hợp sau: e Néu bạn là người lớn. người già hoặc trẻ vị thành niên từl6 tuổi trở lên và đang đùng thuốc Combiwave B250 ởmức liều 1000mcg hoặc mức liều cao hon, Thông báo cho bác sĩ, ytá hoặc được sĩ của bạn biết nếu ban gap bat cứ vấn đề gì khi dùng thuốc. Vệ sinh: 'Việc vệ sinh bình xịt mỗi tuần một lần là rất quan trọng, đề tránh tình trạng bình xịt bị tắc. © Thao bình kim loại ra khỏi vỏ nhựa của bình xịt và tháo nắp đậy khỏi vị trí ngậm Tniệng. e Rửa vỏ nhựa và nắp đậy bằng nước âm. Nếu bạn sử dụng chất tay rửa nhẹ, hãy rửa lại kỹ bằng nước sạch trước khi làm khô. Không được ngâm bình kim loại trong nước. ©- Để khô hoàn toàn tại vị trí ấm áp. Tránh tiếp xúc quá mức với nhiệt. © Lap bình xịt vànắp đậy trở lại vị trí ban đầu. Việc bạn đọc kĩ tờ Hướng dẫn sử dụng là rất quan trọng đề biết được thông tin về buồng đệm và biết cách tuân thủ các hướng dẫn về cách sử dụng cũng như cách vệ sinh buồng đệm một cách cân thận. KHI NÀO KHÔNG NÊN DÙNG THUỐC NÀY © Néu ban đị ứng với bất cử thành phần nào của thuốc hoặc với bất cứ loại thuốc nảo khác cũng dùng đề điều trị hen. © Dé cắt cơn khó thở. Combiwave B250 sẽ không có tác dụng trong trườghợp đó. Hãy sử dụng các thuốc cắt cơn đạng xịt tác dụng nhanh và hiôn mang theo bên người. TAC DUNG KHONG MONG MUON Tương tự các thuốc khác, Combiwave B250 có thê gây ra các tác dụng không mong muốn. mặc dù không phải tất cả mọi người đều gap phải. Nếu ngay sau khi dùng thuốc, bạn thấy có sự gia tăng ngay lập tức các đấu hiệu như thứ khò khè, khó thở và ho, hãy ngừng dùng thuốc Combiwave B250 và thay thế ngay bằng một thuốc cắt cơn dang xịt tác dụng nhanh. Đồng thời, liên lạc ngay với bác sĩ của bạn. Bác sĩ sẽ kiêm tra lại tình trạng hen của bạn và có thê sẽ thay đổi liệu pháp điều trị, có thẻ sẽ kê cho bạn thuốc xịt khác đề điêu trị hen. Các tác dụng không mong muốn sau đây đã được bảo cáo. Hãy thông báo cho bác sĩ của bạn cảng sớm càng tốt nếu bạn gặp phải bắt cứ tác dụng không mong muốn nào được liệt kêđưới đây, nhưng không ngừng điều trị trừ khi được chỉ định ngừng thuốc. Bác sĩ sẽ cố gắng tránh những tác dụng không mong muốn này cho bạn bằng cách kê Combiwave B250 ởmức liều tôi thiểu có tác dụng kiểm soát tỉnh trạng hen. © Các phản ứng dị ứng bao gồm phát ban da, nổi mề đay, ngứa hoặc đỏ, hoặc sưng mặt, mắt, môi và cô họng. e_ Nhiễm nấm Candida trong miéng va cổ họng. Tinh trang nay có nhiều khả năng xảy ra nếu liều hàng ngày lớn hon 400meg. Nhiém nam Candida cd thể được điều trị bằng thuốc chống nắm trong khi bạn vẫn tiếp tục sử dụng Combiwave B250. Đánh răng, hoặc súc miệng kĩ bằng nước ngay sau mỗi liều xịt có thẻ giúp ngăn ngừa bệnh nắm miệng. « Khan giong hoặc đau họng hoặc lưỡi. Sừ dụng một thiết bị buồng đệm hoặc súc miệng bằng nước ngay sau khi sử đụng Ống hít có thể giúp ngăn chặn điều này. e Những thay đổi để trở về mức sản sinh bình thường các steroid trong cơ thể, đặc biệt là sau khi điều trị với Combiwave B250 ởliều cao trong một thởi gian dải. © Nếu bạn thấy khỏ chịu hoặc gia tăng các triệu chứng như chán ăn, đau bụng, sụt cân. mệt mỏi, buồn nôn (cảm giác ôm), nôn (ốm), cam thấy yếu ớt, để mồ hôi và có thể co giật (theo cơn), bạn nên tham khảo ýkiến bác sĩ của bạn. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn bị căng thăng quá mức như khi phẫu thuật, nhiễm trùng, có cơn hen, hoặc các bệnh nghiêm trọng khác. © Bac si cua ban sẽ có thể tiễn hảnh xét nghiệm máu một vài lần để kiểm soái mức steroid trong co thé bạn. «_ Trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên có thể phát triển chậm và có thể được bác sĩ kiểm tra mức tăng chiều cao thường xuyên. Điều nảy xảy ra đặc biệt sau khi điều trị bằng Combiwave B250 ởliều cao trong thời gian dài. ©_Sự giảm mật độ xương (xương mảnh và yếu đi) và các van đề về mắt bao gồm sự hình thành đục thủy tỉnh thê và tăng nhãn áp (gia tang áp lực trong mắt). © Các vấn đề liên quan đến giấc ngủ, trầm cám hoặc cảm thấy lo lắn chỗn, căng thăng, vui quá mức hoặc đễ kích động. Những tác động này dễ xảy ra ởtrẻ ein hon. © Dau dau. «-Buỗn nôn (cảm giác ốm). Nếu bất cứ dấu hiệu nào trên đây trở nên trầm trọng, hoặc nếu bạn ghi nhận bất cứ tác dụng không mong muôn nào chưa được liệt kê trong tờ hướng dan sir dung này, hãy thông báo cho bác sĩ hoặc được sĩ của bạn. Báo cáo các tác dụng không mong muốn nghi ngờ Nếu bạn gặp bất kì tác dụng không mong muốn nảo, hãy báo cho bác sĩ, dược sĩ hoặc ytá. Tác dụng không mong muốn bao gồm cả tác dụng không mong muốn không có trong tờ hướng dân sử dụng này. Bằng việc báo cáo tác dụng không mong muốn, bạn có thé giúp cung cấp thêm thông tin về độ an toàn của thuốc này. NÊN TRÁNH DÙNG NHỮNG THUỐC HOẶC THỰC PHÁM GÌ KHI ĐANG SỬ DỤNG THUỐC NÀY Combiwave B250 chứa một lượng nhỏ ethanol. Về mặt lý thuyết, có thể tiềm ẩn nguy cơ tương tác thuốc, đặc biệt đối với những bệnh nhân mẫn cảm đang dùng disulñram hoặc metronidazol. BẠN CĂN LÀM GÌ KHI MỘT LÀN QUÊN KHÔNG DÙNG THUỐC Nếu bạn quên dùng Combiwave B250, hãy bỏ qua liều thuốc quên này và dung liều thuốc sau như bình thường. Không được dùng thêm liều xịt so với liễu được kê. CAN BAO QUẦN THUỐC NÀY NHƯ THẺ NÀO ©_ Bảo quản thuốc ngoài tầm tay trẻ em. «Không được dùng thuốc quả hạn sử dụng in trên hộp thuốc hoặc nhãn thuốc dán trên bình. ©- Bảo quản dưới 30°C. Không để đông lạnh. ©- Nếu bình xịt trở nên lạnh. hãy lấy bình kim loại ra khỏi vỏ nhựa và làm ấm bằng tay trong vài phút trước khi dùng, Không bao giờ dùng bất cứ cách nào khác đề làm ấm bình. «_ Không nên vứt thuốc vào nước thai hay rác thải sinh hoạt. Hãy hỏi dược sĩ của bạn cách xử lý thuốc mà bạn không cần dủng nữa. Những biện pháp này sẽ giúp bảo vệ môi trường. Cảnh báo: Bình xịt chứa chất lỏng nén. Bảo quản tránh nguồn nhiệt hoặc tránh ide trực tiếp với ánh sáng mặt trời, không được tiếp xúc với nguồn nhiệt cao (trên 50°C) và ESN duc thing hay đốt (thiêu hủy), ngay cả khi bình rỗng. NHUNG DAU HIEU VA TRIEU CHUNG KHI DUNG THUOC QUA LIEU Cap tink Hít thuốc với liều cao quả mức so với liều khuyến cáo có thể dẫn tới tình trạng suy chức năng thượng thận tạm thời. Man tinh Việc dùng beclometason dipropionat hàng ngày với liều vượt quá 1500mcg trong thời gian dài có thể đẫn đến suy thượng thận. CAN PHAI LAM GI KHI DUNG THUOC QUA LIEU KHUYEN CAO 7ay “ze me Thông báo cho bác sĩ càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ cần kiểm tra nồng độ cortisol trong mau va do đó, sẽ cần lây mẫu máu (cortisol là một hormon steroid được sản sinh một cách tự nhiên trong co thể). Việc bạn tuân thủ liều ghi trên nhãn thuốc hoặc liều do bác sĩ kê là rất quan trọng. Bạn không nên tự ýtăng hoặc giảm liều mà không xin ýkiến ykhoa. NHUNG DIEU CAN THẬN TRONG KHI DUNG THUOC NAY Nếu bạn đã được điều trị dài ngảy với liều cao steroid dang hit ban co thể cần một liệu trình dùng steroid dang viên nén hoặc có thê dùng steroid đường tiêm trong giai đoạn căng thẳng. Ví dụ. khi nhập viện sau một tai nạn nghiêm trọng. trước khi phẫu thuật, trong một cơn hen cấp tính hoặc nếu bạn bị nhiễm trùng vùng ngực hoặc các bệnh nghiêm trọng khác. Bác sĩ của bạn sẽ quyết định liệu bạn có cần bỗ sung steroid và cũng sẽ tư vấn cho bạn khoảng thời gian bạn cần dùng steroid dang viên cũng như cách giảm liều thuốc trên khi bạn đã cảm thầy tốt hơn. Nếu bạn dang dùng Combiwave B250 thay vì, hoặc đang dùng steroid dạng viên, hoặc nếu bác sĩ đang thử giảm liều steroid dạng viên cho bạn, bạn cần mang theo thẻ cảnh báo steroid cho đến khi bác sĩ thông báo ngừng. KHI NÀO CÀN THAM VĂN BÁC SĨ, DƯỢC SĨ « Néu ban đang, hoặc đã từng được diéu tri lao (TB). ¢ Ban can tránh rượu từ mọi lý do. e_ Tỉnh trạng hen của bạn trở nên trâm trọng hơn. Cỏ lẽ bạn đang thở khò khẻ hơn và khỏ thở hơn mọi khi. thuốc cắt cơn dạng xịt của bạn có vẻ giảm hiệu quá. bạn đòi hỏi phải tăng liều thuốc cất cơn so với mọi khi, hoặc bạn không cam thấy khỏe hơn. Bác sĩ của bạn có thê cần tăng liều steroid dạng xịt hoặc kê cho bạn steroid dạng viên nén, hoặc thay đôi hoàn toàn cách điều trị. Nếu bạn bị nhiễm trùng vùng ngực, bác sĩ có thể sẽ kê thuốc kháng sinh. « Khi chuyển sang steroid dạng hít từ dạng viên, bạn sẽ thấy ngay cả khí ngực gn trở nên tốt hơn, bạn vẫn cảm thấy không khỏe, bạn có những triệu chứng phát trên Thy ban đa, eczema hoặc chảy nước mũi và hát hơi (viêm mũi). Không được ngừng thuốc xịt trừ khi bác sĩ chỉ định ngừng. Dùng các thuốc khác: Trước khi bắt đầu điều trị, hãy nói với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn việc bạn có đang hoặc đã dùng các loại thuốc nào, bao gồm cả các thuốc không kê đơn. Hãy nhớ mang các thuốc này và cả bình xịt theo khi bạn cần tới bệnh viện. Phụ nữ có thai và cho con bú: Nếu bạn đang mang thai hoặc cho con bú, hoặc có thể sẽ mang thai, hãy thông báo cho bác sĩ của bạn trước khi đùng thuốc. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi ý kiến bác sĩ hoặc được sĩ của bạn “SOn -. À# HAN DUNG CUA THUOC 24 tháng kế từ ngày sản xuất. NHÀ SẢN XUẤT GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD. (Unit III), Village Kishanpura, Baddi —Nalagarh Road, Tehsil BAaddi, Distt. Solan, (H.P.) — 173 205, Án Độ. NGÀY CẬP NHẬT NOI DUNG TO HUONG DAN SÑ RNG TUQ. CUC TRUONG P.TRUONG PHONG Nouyin Hay Heng

Ẩn