Thuốc Cerecaps: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCerecaps
Số Đăng KýV142-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngHồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác,Ngưu tất, cao Bạch quả- 45mg; 110mg; 60mg; 45mg; 60mg; 60mg; 110mg; 45mg; 60mg; 15mg
Dạng Bào Chếviên nang
Quy cách đóng góihộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược trung ương Mediplantex. ĐC. giao dịch: 358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội; ĐCSX: Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược trung ương Mediplantex. ĐC. giao dịch: 358 đường Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội; ĐCSX: Thôn Trung Hậu, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
30/12/1899Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang2000Viên
20/09/2013Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang3100Viên
20/09/2013Công ty cổ phần dược trung ương Mediplantex.hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang3100Viên
Nhãn hộp 10 vi
Box of 10 blisters of 10 capsules

Cerecaps
| Prepared from natural herbs
DECREASED MEMORY, INSOMNIA, VERTIGO
UNDER STRESS FROM WORK,
LOSING CONC€NTfñfTION

_ CerecapsComposition:

Ngày
5X:
Số
lôSX

|
Úlb MEDIPLANTEX |
Contra-indication, administration dosage and others information: See theleaflet enclosed.
Flos Carthami tinctorii dried extract 45mg Specification: Manufacturer’s standard
Radix paeoniae rubrae dried extract 80mg Storage: Stored inadry place, protect from light, below 30°C. Radix Angelicae sinensis dried extract 110mg SIEERE? ye “s# giải Ỷ
Rhizoma Ligustici wallichii dried extract 110mg Rhizoma Rehmanniae dried extract 60mg Keep outofreach ofchildren.
|Fructus Aurantii dried extract 45mg Read carefully theleaflet before use. Radix Bupleuri dried extract 45mg | Radix Achyranthis bidentatae dried extract 60mg | Radix Glycyrrhizae dried extract 60mg | Ginkgo biloba dried extract 15mg (Mj MEDI PLA NTEX Excipients q.s.f1capsule
Poe mle roTo) PPO merANAL
LHW ONOHD ‘NON LW ‘OHN JelWYID ANS
foo ONMMe irene AfiS ‘OỤN NHOH NHĩL NỤI© 0S
‘HN$Ø tIìHD ĐA©NQHd 3đIONL t1 IÒW Ok2 IUU©NQU ©NÑ f1S

deoal
|
S
90
ogu
Suonp
JoAny
WOH
0ÿ] 2Ỏnp Ny UR} UROY 2142 ONG
sd6ool©5
oeu 3uonp 12£nu 10H

LỒNÿH-WUV] 3JA-8uotg tộtL -nÈH Suny -95đŒẤP VỤN “fẺIXS !ÔN9H-ựnX ttuet[ -8uotd T91 tIộ[A |NPENA oOnp BL

XQINVIdIGaW ML9ONGd) ALDNOD 5051 (Jon.uxa palip pqoyg o8yuin) enb yoeq oe— SOL :ugnd n1], 8uIoo (op.yxa palip 207041602 11D.) OBAI WED QU C&D
‘2,0€ lonp ớp19rgu *8ups yup Yur) ‘ouy 1ou2đ 8ui0o (epiop.axe palip injapig SnpuDssyoy XIPEY) VAnn8N OYY OD
:ugnb ogq Sulcy (J00AjX2 P2IAP Ln2|dng xIpP3) 949SQ13 0E)
up 12011sunp msuppsuony fy00G 8ulcp (12041X2 PðHP LJHDAHV SHI2HL of)SEXTHD QUY OF)
8uloo Qon.yxa palip apiuupuijay pwoziyy) PipYuIg OY 082) uso94)endAe)LUỆ] BX9G . BwO [|Gopuxa paLip injoqjjoM lousnBrT pwozyYy) 8unuy ueÁnXx ou o#2

2onuh 8uủp nnsưẹp Bugny QIWeX 8uI0[ (op.uXa palip SIsuauls aDI1]aBUY XIPDY )Anb Suong oyy ord
20044 Uy)SUNY] 9B BASunp yous ‘quịp ta8uoq2) 009 (on.uxa palip apiqns apwoand XIppy) 2011 91X Q13 O8, 8ulcy (L2D.1X9 PHI TỊAOG12NN HAD11102) S012) 9O SuoH o3 082 tọIA ¢-7Buon UB]IOW ‘ULeNg NesUL]ýẤÈ3N :8unp nạt’] :ugud qu§d J,

Box of 3blisters of 10 capsules

Cerecap
Prepared from natural herbs

DECREASED MEMORY, INSOMNIA, VERTIGO
UNDER STRESS FROM WORK,
LOSING CONCENTRATION
SDK/Reg.Noay
SX:loSX
N S HD:

(Mj MEDIPLANTEX
Fructus Aurantii dried extract 45mg Contra-indication, dosage, administration reca Radix Bupleuri dried extract 45mg and other information: Radix Achyranthis bidentatae dried extract 60mg _See theleaflet enclosed.
= ay Radix Glycyrrhizae dried extract 60mg oe
Compositions . Ginkgo biloba dired extract 15mg Keep outofreach ofchildren. Flos Carthami tinctorii dried extract 45m9 Excipients q.sf1 capsule Read carefully theleaflet before use. Radix paeoniae rubrae dried extract 60mg Radix Angelicae sinensis dried extract 110mg Specification: Manufacturer’s standard Rhizoma Ligustici wallichii dried extract 110mg Storage: Stored inadryplace, (Mj MEDIPL ANTEX Rhizoma Rehmanniae dried extract 60mg protect from light, below 30°C.
XSLNV1dIG31N 4)

“ONNUL dUL LYW ‘ONYHL OND DOTulBSW od LWW ONOHD ‘NON LYW ‘OHN IdWYID ANS
OUN ONNHD IG’HNIH NUHL DONHN ANS ‘OUN NỤOH NHñIL WgI© AfS
‘HN$Ø 9ƒH2 ĐA©NQHd 2đlỌñL tí IÔW OHĐ IUU©NQU ©Nñd ƒS
oBY} DON Ny g0} uot 22 084
de2l©2
og#u đuonp 13£n 10H
:
opuđuonp
}3ẨẢnH
JÈ0H
|
| |
| || Ƒ
) ||
| ||||

uta |DPPRA SOAP PL Bug JIDAINA PAUPDi odyutsy) enb yor 5 ONGH-4UPT OWBuoy Unt-nEH 801 =ÿ95ATẤP!ĐỤNP 3ugg sents oii _ike pg tue Suton |
RET=U ULL Sel Sugg (vigmxa pauip imapiq supiunskyoy XIPoY) WIN, OUOF AWML90d ddALONG 3uucp (ov.uxa paup Linaydng xIpoy) OURS OUORD | i. S201 :ugf49 n1, 3ucy (Jo042x8 paLip INUDANY SNIINL J)WXWEYOYOK], “2,0€ YonpOpHrU ‘Buys yupYUEN “ouytouaq:uBNb OVE 3uog (ova pauip apmupuyay DUOZNLY) PIPQUỊGQ4082) Sunp 1yy990.1 Bunp nsuụp8uond ẩ90g Fwy||Gonsxa paup ryoupos ronsndy] muoznya) Tunyy UYANX QUOLD wa94)BNDAB}WIE)BX9 3tH0[{— 02942 paMp sisuawis ap2rJ28uV xịpnạj )Ấnb8uonG 0$092) 2øntt 3unp nsugp3upny QIwoX 3w99 (onuva apaup vagns apiuoard XIpPY) WN YX OYOB)
:2eguy uyBuQu deBABugp q22 *8unp nạn‘yuip ryBuoy.) uy (2PAIXð PBHP THOIOỊ HAPHĐQ) S0|-]) EOU3uoH 03o#2. :upđ tuệ],
Nhãn vỉ 10 viên Hà Nội, ngày2?† tháng 05 năm 2012
+
PHO TONG GIAM DOC
Ds. Me Luin Son

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
Viên nang CERECAPS
Quy cách: Vỉ 10 viên nang. Hộp 10 vỉ. Hộp 3vi.
Thành phần:
Cao khé Héng hoa (Flos Carthami tinctori1 dried extract) 45mg
Cao khé Duong quy (Radix Angelicae sinensis dried extract) 110mg
Cao khé Sinh dia (Rhizoma Rehmanniae dried extract) 60mg
Cao kh6 Sai hé (Radix Bupleuri dried extract) 45mg
Cao kho Cam thao (Radix Glycyrrhizae dried extract) 60mg
Cao khô Xich thuoe (Radix Paeoniae rubrae dried extract) 60mg
Cao kho Xuyén khung (RAizoma Ligustici wallichii dried extract) 110mg
Cao khé Chixdc (Fructus Aurantii dried extract) 45mg
Cao khé Nguu tat (Radix Achyranthis bidentatae dried extract) 60mg
Cao khé Bach qua (Ginkgo biloba dried extract) 15 mg
Tá dược (Nipazin, nipazol, Talc, Magnesi stearat) vừa đủ 1viên
Tác dụng: CERECAPS được kết hợp từ nhiều vị dược liệu, trong đó Đương quy, Hồng
hoa, có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, hóa ứlà chủ dược, Xuyên khung, Xích thược hoạt
huyết, hòa âm. Ngưu tất hoạt huyết thông mạch, Sài hồ có tác dụng hạ nhiệt, an thần,
giảm đau. Bạch quả cải thiện tuần hoàn máu, điều hòa trương lực máu, Chỉ xác có tác
dụng hành khí trong trường hợp khí huyết ngưng tụ.
Chỉ định:
– Suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, hay cáu gắt ởngười có tuổi, mất ngủ,
ngủ hay mê, hay ngủ gà, ngủ gật (do thiểu năng tuần hoàn não).
-Thiếu máu, sạm da, đứng lên ngồi xuống hay bị chóng mặt
– Lam việc trí óc nhiều bị căng thẳng, mệt mỏi, mất tập
trung, chứng tê bì, nhức mỏi
chân tay (do thiểu năng tuần hoàn ngoại vì).
Chống chỉ định:
-Người mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc.
-Phụ nữ có thai, người có bệnh chảy máu không đông hoặc dễ chảy máu, sốt xuất huyết.
-Người nhồi máu não, nhồi máu cấp, trẻ em trí tuệ kém, giảm trí nhớ do thiểu năng.
-Trẻ em dưới 12 tuổi.
Liều dùng và cách dùng:
Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: Ngày uống 2lần, mỗi lần 2-3 viên. Uống sau bữa ăn.
Tác dụng không mong muốn: không.
Thông báo cho bác sĩtác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc
Người có thai và cho con bú: Người có thai không nên dùng.
Người lái xevà vận hành máy móc: dùng được.
Tương tác thuốc: Không dùng với thuốc chống đông máu: aspirin, heparin,…
Sử dụng quá liều và xử trí: chưa có báo cáo.
Thận trọng: chưa có thông tin. À*
Để xa tâm tay của trẻ em L /
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng Ì
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến thay thuốc
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30C.
Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc quá
hạn
Thuốc sản xuất theo TCCS
CÔNG TY CP DƯỢC TW MEDIPLANTEX
358- Đường Giải phóng- Thanh Xuân- Hà Nội
ĐT: (084 )-04- 38643368
Sản xuất tại: Nhà máy DP số 2
Trung Hậu- Tiên Phong -Mê Linh -Hà Nội

Ẩn