Thuốc Cẩu Tích chế: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCẩu Tích chế
Số Đăng KýVD-27122-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCẩu tích-
Dạng Bào Chế
Quy cách đóng góiTúi 0,5 kg; túi 1 kg; túi 2 kg; túi 5 kg; túi 10 kg; túi 20 kg
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ Lô M1, đường N3, KCN Hòa Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần dược phẩm Trường Thọ 93 Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội

` a Lá x
; CAU TICH CHE
(Rhizoma Cibotii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THÀNH PHÀN: CÂU TÍCH.
BAO QUAN: Noi khé mat, nhiét d6 khong qua 30°C .
KHOI LUONG TINH: 0,5 kg
TIEU CHUẢN ÁP DỤNG: TCCS——…._.. ._…..
BỘ Y TẾ |
SDK: CUC QUAN LY DUOC |
—. DA Pil DUYET
HSD: Lan dau:de./.08../,…80AF
=e
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO ĐC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ
: ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
Se Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098.

rf : X =~ wT ~
; CAU TICH CHE.
(Rhizoma Cibotii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THÀNH PHÀN: CÂU TÍCH.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ khong qua 30°C .
KHÓI LƯỢNG TỊNH: |kg
TIEU CHUAN ÁP DỤNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO DC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHÁM TRƯƠNG THỌ
} ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
. Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

tung? J
¬_^

D ` ^ Ld x
CAU TICH CHE
(Rhizoma Cibotii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: CAU TICH.
BAO QUAN: Noi khé mat, nhiệt độ không quá 30° C.
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 5kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX: 4
NSX:
HSD:
ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO ĐC: 93 Linh Lang -Ba Đình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914
Nha san xuat: CHI NHANH CONG TY CP DUGC PHAM TRƯỜNG THỌ
Dién thoai: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

làm CAU TÍCH CHE
(Rhizoma Cibotii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: CAU TÍCH.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ khong qua 30°C .
KHOI LUONG TINH: 2kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRƯỜNG THO ĐC: 93 Linh Lang -BaĐình -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nha sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC PHẢM TRƯỜNG THỌ ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCNHòa Xá -TP. Nam Định
x Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

fsụ ne 4

“lạ R , – “a
CAU TICH CHE
(Rhizoma Cibotii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THANH PHAN: CAU TICH.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30° C.
KHÓI LƯỢNG TINH: 10 kg
TIEU CHUAN AP DUNG: TCCS
SDK:
S6 16 SX: V4
NSX:
HSD:

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUONG THO
ĐC: 93 Linh Lang -Ba Dinh -Hà Nội *Điện thoại: 043.7666912 -Fax: 043.7666914 Nha san xuat: CHI NHANH CONG TY CP DUGC PHAM TRƯỜNG THỌ
ĐC:
Lô MI -Đường N3 -KCN Hòa Xá -TP. Nam Định x
om . Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098 one

: a r z= ies
CAU TICH CHE
(Rhizoma Cibotii)
(Nguyên liệu làm thuốc)
THÀNH PHẢN: CẤU TÍCH.
BẢO QUẢN: Nơi khô mát, nhiệt độ không quá 30° C.
KHÓI LƯỢNG TỊNH: 20 kg
TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: TCCS
SDK:
Số lô SX:
NSX:
HSD:

TU@®.CỤC TRƯỞNG CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRƯỜNG T DC: 93 Linh Lang -BaĐình -Hà Nội *Điện thoại: IBY N&. 1Ò G914 Nhà sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY CP DƯỢC ĐñẠ ĐC: Lô MI -Đường N3 -KCN Hoa Xá -TP. Nam Dinh * a
Se về Điện thoại: 0350.3670733 -Fax: 0350.3671098

beun 44

Ẩn