Thuốc Bổ trung ích khí-F: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBổ trung ích khí-F
Số Đăng KýVD-20533-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 190mg (tương đương Hoàng kỳ 733mg; Cam thảo 327mg; Bạch truật 250mg; Trần bì 250mg; Thăng ma 250mg; Sài hồ 250mg; Đương quy 195mg; Nhân sâm 195mg; Đại táo 167mg; Gừng tươi 83mg; Bột mịn dược liệu gồm Hoàng kỳ 100mg; Cam thảo 90mg; Đương quy 55mg; Nhân sâm 55mg-
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 40 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 ấp Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
25/03/2016Công ty TNHH DP FitoPharmaHộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 40 viên1653Viên
ISO9001:2008 ES

a: 190mg caokhô được liêu tương đương:
_fl~Hoang ky(Radix Astragali membranacei)… 733mg
‘I ~(am thảo (Røđử Gl/Qrrhiznt)……………. 327mg
~Bach truat (Rhizoma Atroctylodés macexephalae) 250mq
~Trắn bi(Pericarpium Gtrreticulatae perenne) 250mg
A ~Thăng mà(Rhờoma ŒGmivifugat)…………. ~250mg
~Sàihồ(Røđừ Bupleuri) …250mg

~Duong quy(Radix Angelicae sinensis, 195mg
~Nhân sâm (Radix Ginseng)….. ~=195mg
~Dai tdo (Fructus Ziziphi jujubse)…. ~-167mg
~Gừng tươi(Rhizomd Zingiberis re(ens)……. -83mg
+Bộtmịn dược liệu:
~
Hoang ky(Radix Astragali membranacei)… 100mg
~(am thảo (Rđừ GlyQyrrhizat)………………. 90mg
~Duong quy(Radix Angelicae sinensis)…….. 55M
~Nhân sâm (f@đix 6inseng)………………….. 55mg
«Táđượcvừa đủ01 viên nang

(«me BAO CHECHO 01VIEN NANG : 7
A

(VNFITO PHARMA

BAO Bl HOP NGOÀI

CUC QUAN LY DUGC
DA PHE DUYET

Lan dau:.86../..3.000/ 20M.
BỘ Y TẾ

ISO9001:2008 E]
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng. CÔNG NĂNG: Bốtrung íchkhí,bồibổtrung tiêu, tăng khílực,thắng đương, cửhãm. CHỈĐỊNH: Tvị suynhược, trung khíhạhãm, thản thếmệtmỗi, yếusức,kém ăn,bụng trướng tiêuchảy lầungày, satrực tràng, sa dacon. LIẾU DÙNG: Uống mỗilần2viên, ngày3lần. CHỐNG CHỈĐỊNH: Phụnữcóthai; Người khínghịch lên,nhiệt lymớiphát, ramồhôitrộm, suyễn cấp, đau đầu mấtngủ do huyết ápcao, nônramáu, thổra máu. Trẻemdưới 30tháng tuổi, trẻemcótiền sử
động kinh hoặc cogiậtdosốtca0. THAN TRONG: Không có. TÁCDỤNG PHỤ: Chưa cóbáocáo. BẢO QUẢN: Ởnhiệt độkhông qué30°C, nơikhôráo, tránh ánhsáng. KHUYẾN CÁO: ~Đếxatắmtaytrẻem. ~Đọckỹhướng đảnsửdụng trước khidùng. ~Nếudầnthêm thông tinxinhỏiýkiến thầy thuốc. 9ÿ <2” CTYTNHH DƯỢCP| : fite 26Bis/1 KpTrung, Vinh Phẩi ThuậnAn,Bình Dương TiEU CHUAN APDỤNG:T(CS DT:0650.3743210 Fax:0650.3758552 ee VN-01045-H-Vr6 HERBAL CAPSULES Ns40. 0fite 268is/1 KpTrung, Vinh Phugfhuan An,Binh Duong ĐI:0650.3743210 Fax:0650,3758552 FITO PHARMA CO.,LTD.2008 ISO 9001 mg; (Fructus Ziziph jujubae) 167mg; Gitng tuoi(Rhizoma Zingiberis recens) 83mg.»Bật mịn duge lieu: Hoang ky(Rodi Astragali membranacei) 100mg; Cam thio (Radix Glycyrrhizoe) 90mg; Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 55mg; Nhn sim(Radax Ginseng) SSmg. «Tá được vừađủ01 viên nang DẠNG BÀOCHẾ:Viên nang cứng. (ÔNG NĂNG: Bồtrung íchkhí,bốibốtrung tiểu, tăng khílực,thăng dương, cửhãm. CHỈĐỊNH: Tyvịsuy nhược, trung khíhạhãm, thân thểmệtmi, yếu sứckém ăn,bụng trướng tiêu chay laungày, satrựctrang, sadạcon, LIỀU DŨNG: Uống mỗilần2viên, ngày3lần. en.>e cưnwmouợcrẤftình rime ftôõ 268is/1 KpTrung, Vĩnh P Lec Dae 1SO9001:2008 ‘DT:0650.3743210 Fax:06503758552
SD!
Số lôSX:
NSX:

‘VN-01045-N-Vr7
NHÃN CHAI

CÔNG THỨC BẢO CHẾ CH0 01VIÊN NANG : +190mg caokhođược liệutương đương: Hoàng ký(Rađix Ástradli membranave; GBạch truật (BÍ Tran bi(Pericarpium Gtrreticulatae pere Thang ma(Rhizoma Gmicifuga
Đương quy Nhan sam0(Fructus Ziziphijujub íngtươi(§l/ Bộtmin dược liệu: Lili điÁs†r0qdfi m: Cam thao (Radix Glycy ORO md Nhan sam (Radix Ginseng). DA ua tick(aT 1… DANG BAO CHE: Vien nang cng (ÔNG NĂNG: Bồtrung íchkhí,bóibổtrung tiêu, tảng khilực, thả CHỈ ĐỊNH: Tyvị suynhược, trung khíhạ hãm, thân thếmétmỗi, y
733m
250mg250mg195mg195mg167mg83mg
100mg90mg55mg55m
SEL SMT one Ta
ih)ISO9001:2008
IGMP AWle) HOP 10Vi x 10)VIEN NANG 80X10BLISTERS x10CAP5ULES
CÔNG TY TNHH DUOC PHAM FITO PHARMA 26Bis/1 Kp Trung,Vinh Ph, Thuan An,Bình Dương, Việt Nam 650.3743210. Fax:0650,3758552
BAO BÌ HỘP NGOÀI
chảy lầungay, satrựctràng, sadạ(0n. LIEU DÙNG: Uống mỗilan2viên, ngày3lần CHONG CHiDINH: Phunicothai; Người khínghịch lên,nhiệt lymớiphat, ramồhỏitrộm, suyễn cấp,đau đầu mát ngủ dohuyết áp(a0,nônra mảu, Trẻemdưới 30 tháng tuổi, trẻemcó tiễnsửđông kinh hoác cogiảtdosốt (a0. THẬN TRỌNG: Không có. TÁCDỤNG PHỤ: (hưa cóbảo cáo. BAO QUAN: Onhiet dokhong qua30°C, noikhorao,tranh anhsing KHUYẾN CÁO:Đểxatám taytrẻem DịỦg94009)001101121/49)100100/11944.U11011114Nếucánthêm thông tinxinhỏiýkiến tháy thuốc TIEU CHUAN AP DUNG: 1CCS
SDK:
Số lôSX:
HỆTHỐNG QUẢN LÝCHẤT LƯỢNG TIỂU CHUẤN QUốC TẾ I0 9001:2008 mot
IGMP AWE)
HỘP 10VIx10 VIÊN NANG 80X 10BLISTERS x10CAPSULES
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA 26Bis/1 Kp Trung,Vinh Phú, Thuan An, Binh Dương tNam DT:0650.3743210 Fax:0650.37
[Hl2wHO HỘP 10V[x10 VIÊN NANG 80X 10BLISTERS x10CAPSULES
CONG TY TNHH DUGC PHAM FITO PHARMA Pie H nhPhú, Thuận An,B a] ada 3743210 Fax: 06

NHAN Vi

Vién nang BO TRUNG ÍCH KHÍ-£ “S##
a Kiện tỳ vị, bồi bổ trung tiêu
CONG THUC BAO CHE CHO 01VIÊN NANG : * 190mg cao khô dược liệu tương đương:

– Hoang ky(Radix Astragali membranacei) 733mg – Camthdo (Radix Glycyrrhizae). 327mg – Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae)……ssvssressseesvesssessserecesesseessssseesessssggecsnnsessoneenssseen 250mg
– Trani (Pericarpium Gri reticulatae perenne). 250mg – Thang ma (Rhizoma Cimicifugae). 250mg
– Saihé(Radix Bupleuri). 250mg
– Duong quy(Radix Angelicae sinensis) 195mg ~_Nhân sâm (Radix Ginseng). 195mg
~__Đại táo(Fructus Ziziphi jujubae). 167mg
-_.Gừng tưởi (Rhizoma Zingiberis recens) 83mg
»-Bộtmin dượcliệu: – Hoang ky(Radix Astragali membranacei) 100mg
– (Camthdo (Radix Glycyrrhizae) 90mg
– Duong quy (Radix Angelicae sinensis). 55mg
– _Nhan sam (Radix Ginseng) 55mg
+ Tadugc: – BotTalc (Talcum). 10mg
– Magnesi stearat (Magnesii stearas) 2,5mg
Natri benzoat (Natrii benzoas). 2,5mg
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng.
CONG NĂNG: Bốtrung íchkhí, bồi bổtrung tiêu, tăng khílực, thăng dương, cửhãm. CHỈ ĐỊNH: Tyvịsuy nhược, trung khí hạhãm, thân thể mệt mỏi, yếu sức, kém ăn, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, satrực trang, sa dacon.
LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần2viên, ngày 3lần. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Phụ nữcóthai; Người khínghịch lên, nhiệttly mới phát, ramồ hôi trộm, suyễn cấp, đau đầu mất ngủ do huyết áp(ao, nôn ramáu, thố ramáu. Trẻem dưới 30tháng tuổi, trẻem cótiền sửđộng kinh hoặc cogiật dosốtcao.
THẬN TRỌNG: Không có.
TÁC DỤNG PHỤ: (hưa cóbáo cáo.
QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơsởytếđểtheo dõi vàxửlý. TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa cóbáo cáo.
BẢ0 QUẢN: Ởnhiệt độkhông qua 30°C, noi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO: Wa -_ Đểxatám taytrẻem.
-_. Đọc kỹhướng dânsử dụng trước khidùng.
-.. Nếu cần thêm thông tinxinhỏiýkiến thầy thuốc.
~_..Thông báo cho bác sỹtácdụng không mong muốn gặp phải khisửdụng thuốc. HẠN DÙNG: 36tháng kếtừngày sản xuất.
TRÌNH BÀY:
~_. Hộp 10vỉ x 10viên nang ,cho vào hộp, kèm toa hướng dãn sửdụng. – Chai 40vién nang ,dán nhãn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sửdụng.
TIÊU CHUẨN ÁPDỤNG: T(CS
PS s:n xuốt tại:CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA Phòng tưvấnkhách hàng: fito 26Bis/ 1KpTrung, Vinh Phu, Thuận An, Bình Dương -Việt Nam SE OT: 0650. 3743 210 Fax: 0650. 3758 552 ©Email: info@fito.vn WeEcRcwranam
‘VN-03045-T-Vr7 ‘VPKinh doanh -Marketing: 41Hoàng DưKhương, P,12,Q.10-TP.HCM sĐT:08.3866 5416 ©Fax: 08.3868 3094 sEmail: hcm@fito.vn Chỉnhánh HàNội: 64AnDương, Quận Tây Hồ-HàNội sĐT:04.3716 9031/ 3717 0297 eFax:04.38290118 eEmall:h 262)

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nouyén Vin hank
OH

Ẩn