Thuốc Bổ gan P/H: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBổ gan P/H
Số Đăng KýVD-24998-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao đặc diệp hạ châu ; Cao đặc Bồ bồ ; Cao đặc chi tử- 125mg; 100mg; 25mg
Dạng Bào ChếViên nén bao đường
Quy cách đóng góiHộp 1 lọ x 60 viên; hộp 1 lọ x 100 viên; hộp 2 vỉ x 20 viên; hộp 5 vỉ x 20 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH đông dược Phúc Hưng Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Đông dược Phúc Hưng 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
28/11/2018Sở Y tế Hà NộiHộp 1 lọ x 60 viên; Hộp 1 lọ x 100 viên; Hộp 2 vỉ, 5 vỉ x 20 viên700Viên
16/08/2016Công ty TNHH Đông dược Phúc HưngHộp 1 lọ x 60 viên; hộp 1 lọ x 100 viên; hộp 2 vỉ x 20 viên; hộp 5 vỉ x 20 viên610Viên
ONNH
ONHd

THANH
PHAN:
(cho
1vién)

Cao
đặc
Diệp
hạchâu:
….
..125mg
(tương
đương
với1,25g
dược
liệu)
Cao
đặc
Bồbồ…..
..100mg
(tương
đương
với1gdược
liệu)
Cao
đặc
Chitử….
…25mg
(tương
đương
với0,25g
dược
liệu)
Tádược
..
.vd1viên

CHỈ
ĐỊNH:
vàmạn
tính,
men
gan
tăng,
giải
độc
gan,
mẩn
ngứa,
dịứng,
nổimay
day.
-Bảo
vệvàphục
hồichức
năng
gan
cho
thuốc
điều
trịlao dài
ngày.

~Trịviêm
gan
dovirus,
viêm
gan
vàng da
cấp
những
người
uống
nhiều
rượu,
bia,
sửdụng

PB
}
{}PHPHUC
HUNG
C.TY
TNHH
DONG
DUOC
PHUC
HUNG

CACH
DUNG
&LIEU
DUNG:
-Ngày
uống
3lần,
mỗi
lần5viên,
uống
sau
bữa
ăn.
-Bệnhnặng
cóthểdùng
gấp
tưỡi
liều
trên.
-Đợt
điều
trị10-12
tuần.
CHỐNG
CHỈĐỊNH:
Không
dùng
thuốc
cho
phụ
nữcóthai.
TIEU
CHUAN
:TCCS
BAO
QUAN:
Nơi
khô,
nhiệt
độdưới
30°C
Đểxatắm
taytrẻem.
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khidùng
SDK: SốlôSX:
Ngày
SX:
HD
:

CÁCH
DÙNG
&LIỀU
DÙNG:
-Ngày uống
3lần,
mỗi
lần5viên,
uống
sau
bữa
ăn.
-Bệnhnặng
cóthể
dùng
gấp
rưỡi
liều
trên.
-Đợt
điều
trị10-12
tuần.
BẢO
QUẢN:
Nơi
khô,
nhiệt
độdưới
30°C
TIÊU
CHUẨN
:TCCS
SDK: SốlôSX:
Ngày
SX:
HD
:
Đểxatắm
taytrẻem
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khidùng
CÔNG
TYTNHH
ĐÔNG
DƯỢC
PHÚC
HƯNG
Trụsở:số96-98
Nguyễn
ViếtXuân,
phường
Quang
Trung,
quận
HàĐông,
thành
phốHàNội
Nhà
máy:
Cụm
công
nghiệp
Thanh
0ai,xãBíchHòa,
huyện
Thanh
0ai,thành
phốHàNội
ĐT:04.33826222
*[ax:04.33978024

Oe
)
coals
=
Fala
&
Pm
Ale
=
¡mâm
PH PHUC
HÙNG
C.TY
TNHH
DONG
DUGC
PHUC
HUNG

aTHANH
PHAN:
(cho
1vién)

Cao
đặc
Diệp
hạchâu:
.
.125mg
(tương
đương
với1,25g
dược
liệu)
Cao
đặc
Bồbồ..
..100mg
(tương
đương
với1gdược
liệu)
Cao
đặc
Chỉtử…
„25mg
(tương
đương
với0,25g
dược
liệu)
Tádược
………………………………
vđ1viên
CHỈ
ĐỊNH:
~Trịviêm
gan
dovirus,
viêm
gan
vàng
dacấp
vàmạn
tính,
men
gan
tăng,
giải
độc
gan,
mẩn
ngứa,
dịứng,
nổimày
đay.
-Bảo
vệvàphục
hồichức
năng
gan
cho
những
người
uống
nhiều
rượu,
bia,
sửdụng
thuốc
điều
trịlaodàingày.
CHỐNG
CHỈ
ĐỊNH:
Không
dùng
thuốc
cho
phụ
nữcóthai.

day PHUC
HUNG
D
GDƯỢC
PHÚC
HƯNG

ONNH
ONHd

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHUC HUNG Trụ sở:số96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận HàĐông, thành phố HàNội Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh 0ai, xãBích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố HàNội ĐT: 04.33826222 *Fax: 04.33978024
Buonp
ooq
uẹu
uọIA
0# X
JAZOH

“AeBu
Jẹpog|j1nạip
20nu) :HNÌG|HĐ
Bulp
js“eIq’nỏna
nạiuu
Buon
jenbu
Bunyu
“hep
Aew
ou‘Bun
ip‘enbu
uew
“ueB
3öp1e16‘Bury
ue6ua
‘yun
ue
eA
ouueBBuẹu
2u
oy2ñud
enaaoRg-
deoepBuen
ueBwiaia
‘snaia
opuebwii
i)-
we24Ae)We)
ex9Œ
:HNÌGJHĐ
ĐNOH2
Bunp
I32onn
Buñp
nsuẹp
Bupny
4490q
“tê,02
nuñúd
ou22onu)
Bunp
6uou

ONNH
ONHd
xsAe6N
XS19S
:4GS

504
`€
6ugnp
ong
usu
uaIA
OZ
XIAZdOH

s£02020+aasses gee $636 $8 22 a0 e0 oq8% :Ễ BỆ SẼ SP in gưtœ co ¡8 Hổ SG SỆ lãi Ši ám ii Gi Bee Hie a: ues iad = ais bai gs s is = = Sees eee = 8 g =wo Š ä á
“lơ. ca m >0@0Z> eo st¢o Cue ASS 6 ¿ EP.šB€ = = SB244222SZ as a d= 238c OF nale °3 £239zPaRe oe
$ 3
a 88 F

“ueengnesBugn
“uạjA
sue|Joui“ue|¢Bugn
AeBN

THANH PHAN: (cho 1vién) Cao đặc Diệp hạchâu:…………………….. 125mg (tương đương với 1,25g dược liệu) Cao đạc Bồ bổ acc se001Ỗui ni sne 100mg (tương đương với 1gdược liệu) Cao :đa€ GHI TỨ: Lai 0iáeteccttcnsek 25mg (tương đương với 0,25g dược liệu) MAIGUOGS acue seat nore treet vd 1vién

CACH DUNG &LIEU DUNG: -Ngày uống 3lần, mỗi lần 5 viên, uống sau bữa ăn. -Bệnh nặng cóthể dùng gấp rưỡi liều trên. -Đợt điều trị10-12 tuần.
BẢO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30° C
TIÊU CHUẨN :TCCS

Buonp
oeq
uạu
uọIA
Hộp 5vix20 viên nén bao đường
GAN
a?
Bo

P/H

CHỈ ĐỊNH: ~Trịviêm gan do virus, viêm gan vàng dacấp vàmạn tính, men gan tăng, giải độc gan, mẩn ngứa, dịứng, nổi mày đay. -Bảo vệvàphục hồi chức năng gan cho những người uống nhiều rượu, bia, sửdụng thuốc điều trịlao dài ngày.

pH
PHUC HUNG

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không dùng thuốc cho phụ nữ cóthai.
Để xatắm tay trẻ em Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng

SĐK:
SốlôSX:

Ngày SX:
HD:

Hộp 5vỉx20 viên nén bao đường
a?
BO GAN P/H,

CONG
TYTNHH
DONG
DƯỢC
PHUC
HUNG
Trụ
sở:
số96-98
Nguyễn
Viết
Xuân,
phường
Quang
Trung,
quận
HàĐồng,
thành
phố
HàNội
Nhà
máy:
Cụm
công
nghiệp
Thanh
0ai,
xãBích
Hòa,
huyện
Thanh
0ai,
thành
phố
HàNội
ĐT:
04.33826222
*Fax:
04.33978024

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
BO GAN P/H
Thanh phan: (cho 1vién)
Cao đặc Diệp hạ châu (Exfractum herbae phyllanthi urinariae) :125mg
(tương đương với 1,25g dược liệu)
Cao đặc Bồ bồ (Exfractum herbae adenosmatfis índiani) :100mg
(tương đương với 1g dược liệu)
Cao đặc Chi ttt(Extractum fructi gardeniae) :25mg
(tương đương với 0,25g dược liệu)
Tá dược (Avicel, tinh bột sắn, calci carbonat, magnesi stearat, đường kính, PVP K30, talc, lactose, nipagin, nipasol, sắt
oxyd đỏ, sắt oxyd vàng, sáp ong trắng, carnauba wax, ethanol 96%, nước tinh khiết) vừa đủ 1viên
Dạng bào chế: Viên nén bao đường.
Quy cách đóng gói: Hộp 1lọx60 viên, hộp 1lọx100 viên, hộp 2vỉx20 viên, hộp 5vỉx20 viên.
Chỉ định:
~ Trị viêm gan do virus, viêm gan vàng da cấp và mạn tính, men gan tăng, giải độc gan, mẩn ngứa, dịứng, nổi may day.
– Bao vé va phuc héi chtfc nang gan cho những người uống nhiều rượu, bia, sử dụng thuốc điều trịlao dài ngày.
Cách dùng &liều dùng:
-. Ngày uống 3lần, mỗi lần 5viên, uống sau bữa ăn.
-. Bệnh nặng có thể dùng gấp rưỡi liều trên.
-__ Đợt điều trị 10 -12 tuần.
Tác dụng phụ:
Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nàobáo
cáo
về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỳ tác dụng phụ
nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩhoặc dược sĩvề những tác dụng không mong muốn này.
Chống chỉ định: Không dùng thuốc cho phụ nữ có thai.
Thận trọng: Thận trọng khi dùng thuốc cho bệnh nhân tiểu đường.
Dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Thuốc chống chỉ định cho phụ nữ có thai.
Phụ nữ cho con bú: Hiện vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Hiện vẫn chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái
xe và vận hành máy móc.
Tương tác với các thuốc khác và các loại tương tác khác: Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được = nhan.
ua liều vàAREGIS xửtrí: tho đến nay, ývẫn chưa có Bị liệu nào báo = vé Hước hide dùng:th
Hạn dùng: 36 tháng kể từngày sản xuất.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 300C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Nếu cần thêm thông tin, xin hỏi ýkiến của bác sĩ:
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay trẻ em.
TU@.CỤC TRƯỞNG
Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi: P.TRƯỞNG PHÒNG
Công tyTNHH Đông Dược Phúc Hưng ax . `
Trụ sở: Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phô Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
Website: www.dongduocphuchung.com.vn
Điện thoại: 04. 33824177 -33826222 Fax: 04. 33978024

Ẩn