Thuốc Biogesic: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBiogesic
Số Đăng KýVD-21572-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcetaminophen – 250 mg
Dạng Bào ChếThuốc cốm sủi
Quy cách đóng góiHộp 4 gói x 1,8 g; Hộp 30 gói x 1,8 g; Hộp 10 gói x 1,8 g
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH United International Pharma Số 16 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH United International Pharma Số 16 VSIP II, đường số 7, Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp-Dịch vụ-Đô thị Bình Dương, phường Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
CỤC
ĐA “PHÊ.DUY

cát
Ộ Y TẾ
ET
A
Lân dfut Rel QS AA,

H ộ
BIOGESIC C
p 100 gói

x 1
K
|
BIOGESIC’
250
mg
om sul
2
29
8 gam
com
SUI
THUỐC
HẠ
SỐT
-GIẢM
ĐAU
Sản
xuất
tại
CÔNG
TY
TNHH
UNITED
INTER
NAL
P`:
_
:
ft
WHO-GMP
nor
:
:
ĐE
XA
TÂM
aN
TRẺ
EM
:
SOG
SIRI
Duong
sg

ĐỌC
KỸ
HUGNG
DAN
SU
DUNG
TRUGC
KHI
DUNG
Phuéng
Hoa
Phi,
Thanh
Pho
Tht
f
Việt
WEA.
:
:
ĐT:
08-39621000
“”—
=a
SĐK/
Reg
No:
ce

IOGESIC
250
mg
OT-GIAM
ĐAU
Phường
Hoa
Phd,
ĐT:
08-39621000

H ộ

BIOGESIC Cố
p 30 gói x 1,8 gam
om sul29
THÀNH
PHẦN
Mỗi
gói
cốm
sủi
chứa:
250
re
CHi
ĐỊNH
on
Lieu
lugng
v.cách
sửdụng,
chống
chỉ
định
vàcác
th
ng
tinkhas,
xin
xem
toa
hưởng
dân
sử
dụng.
DE
XAT.
MTAY
TRE
EM
ĐỌC
KỸ
HƯỚNG
DẪN
SỬ
DỤNG
TRƯỚC
KHI
DUNG
SĐK/
Reg
No

BIOGESIC Cém sii
Hộp 4 gói x 1,8 gam
Box 4Sachets: 54 x20 x92 mm
Color Guide
ae = ` Pantone Reflex Blue C On OG=aR

000LZ96Ê-80 -19L NUL “P4SAA núd 89H. TA ` ae ‘a3uIAOid Buong yurg ‘Ájt2 30ISW q: 6lo II&4odeBut-ueieIÄ “Z’GÑ 3e9ns “IIdISA 9L’0N
Pantone 144C Ỹty) QO “L109 VWUVHd TWNOLLVNUSLNI GALIN
C

ae. , “f) lộ) @ stuvs6/g”t x(sieyoes’ yjoxog { %Fre WU

eyep
‘dx3
/GH
reyep
“BW
/XSN
#101/XS
919S

PMCode
WHO-GMP ` Số16VSIP II,Đường! số7,Khu Cong Nghiệp Việt Nam-Sinbapor‹ Phuong Hoa Phu, Thanh FPhố Thủ Dáu Mát, Tỉnh Binh Du An 3 DT: 08-39621000 > © ả 2
` A Sản xuất tạiCÔNG TYTNHH UNITED INTERNATIONAL mon)

ĐỌ ol Neyey:| D RƯỚ

COM
SUI
THUOC
HA
SOT
-GIAM
DAU
250
mg
MA
VIAYf1
)
[1501:1212
111*?
ÂSr,TÍ
Acetaminophen
(paracetamol)
CHỈ
ĐỊNH
$Giãn
Pi0O
dâu.
đau
CƠ:đâu
lũng.
đâu
doviêm
khóp
nhẹ.
©Aa’sét
trong
nhting
trudng
hop
cam,
cum,
nhiém
trung
du
trên
vàsốtdothấp
(DẠp
khóp:
thập
tìm)
Liều
lượng
vàcách
sửdụng.
chống
chỉđịnh
vàcácthông
tín
Khắc:
xinXem
toahướng
dẫn
sử
dựng.
TAY
TRE
EM
j
lỐNG
DẪN
SỬDỤNG
TRƯỚC
KHI
DŨNG

Gói x 1,8 gam
BIOGESIC C ốm sul27°

Acetaminophen 120mg/ 250mg COM SUI Thuéc hasét-Giém đau
THANH PHAN Mớigoicom suichua’ Acetaminophen (paracetamol) : Tádược: Poidono K-30, Citnc Acid Anhydi Ethanol 96%, Nước Tính Khiết OTAGESIC® thude nhom gidm dau-has6tkhong gaynghién, Thudc lamgidm daubang cach tang nguong chiudaudé nhuc d4u, dauco,khớp, rang vànhòng đaunhục nóichưng. BIOGESICP lamhasốtthông quatácđộng trồntrưng khuđiều nhiét củanão. Thuốc lâmgiảm thân nhiớt củanhủng bệnh nhân đang sót,nhưng hiếm khilàmhathân nhiớt Ó nguei bình thương. BIOGESICŸ không cótácdụng kháng viôm vàkhông gáyhaidadây, CHÍĐỊNHsGiảm nhục đầu, đaucơ,đaulưng, đaudo viền khớp nhọ, đaurang, đaubụng kinh. sHạsốttrong những truong hợpcám, củmn, nhiềm trùng đướng hôháptrớnvàsótdotháp (thấp khớp, thấp tim). LIEU LUONG VACACH SUDUNG Uống thuốc vớiliéucach nhau 4gid,khidauva/hoac sét,hoac theo hung dancua bac sl. Cách sửdụng: Đểhếtthuốc trong góivàolyrồithém lương nuốc theo hướng dắnchomớigói.Khuấy đềucho đón khi cáchạtthuốc tanhoàn toàn rồiuống. Phái uống hốtlythuốc đổđám bảođúng lượng thuốc uống. BIOGESIC® 120mg(Acetaminophen 120mg)

Tudi Liều dủng 23 1gói 46 1⁄2gói 7-12 2:3 gói Trồlonhơn12tuổi 34gói Luơng nuốccán dung chomớigôi:20rrLL BIOGESIC® 250mg(Acetaminophen 250mg) Tuổi Liều dung 7-9 1goi 10-12 1-2gói Trélớnhơn12tuổi 2gói Lượng nuoc cándùng chomốigói:40mL Trẻemkhóng được uống quả5liềutrong 24gio. Nguoi lonkhong dùng quá4gacetaminophen trong 24gi. Không dùng quá5ngãy đốivớitróomvà 10 ngay đối với người lonnéukhông cóchỉđịnh của bac st. CHỐNG CHỈĐỊNH Bónh nhân nhay cém voiacetaminophen haybất kỷ thành phần naocủathuốc. Bónh gan, thận nang, người thiếu hụtglucose -6-phosphat dehydrogenase. THAN TRONG -Caénh béotrén gan: Sinphdm nay co chua acetaminophen. Ténthương gannang cóthổxáy ranốu: +Ngươi lớndùng nhidu hon4 gacetaminophen trong 24giovatróemdùng nhiều hơn6liều trong 24giỏ,làlượng thuốc. tốtđa có thổdùng trong 1ngây. Dùng củng vớicácthuốc khác co chua acetaminophen (hoa paracetamol). &– Jonuống 3cócruou trởlớnrồingây trong khidùng thuốc. cảnhbáotrẻn đa:Acotaminophon (paracotarol) cóliềnquan vớinguy cơ gâyphán ửngdanghiêm trọng hiếm gap. BácsIcầncánh báobộnh nhắn vócácđầuhiệucủaphán ủngtrồndanghiớm trọng nhưhộichủng Stevens~Johnson (SJS), hoichung hoai10danhiềm độc(TEN) hayhộichủng Lyoll, vàhộichứng ngoại banmụn mmtoàn thân cấptính(AGEP). Khiphát hiện những dấuhiệuphát bantrồndađầutiềnhoac bátkỳđấuhiệuphần ửngquảmắn nadokhác, bộnh nhân cán phải ngủng sửdụng thuốc. Cảnh bảokhác: Khong dùng BIOGESIC® cùng vớibátcủthuốc náocóchửa acetaminophan (hoac pat kêđơnhoạc không kôđơn). Nóubạnkhóng biótchác lâthuốc mábạnđang dùng cO chúa acet: hayhdibácsỉ Hỏibácsĩtrước khidùng nếu: *Bancóbónh gan, thận, cóthiếu rnáu tửtruộc.

.©Banđang dùng warfarin, lathuốc chống đồng mâu. ‘Ban dang phai kiéng muối. Môigói120mgacotaminophen chưa3,84 mgnatri (đưới đangrnưối natri saccharin). Mối gi250mgacetarninophen chứa8mg natri (đưới dạng mudi natn sacchann). sBạnbịnhiềm phenyfkoton niệu. Thuốc cóchứa phenylalanino lâsánphẩm chuyến hoacua aspartame, Ngưng dùng thuốc vảhỏi bác sĩnếu: sCóthómcáctriệu chung moi, sĐauđáu kéodâi. sCódấuhiệu đóhoac sung. ©Đaunhiều hơnhoạc đau kéodaihơn 5ngây đốivoiréemva10ngây đốivớingưới lớn. sSốtcao hơn hoác sốtkéodaihan 3ngay. Cầnđikhám bác sĩngay nếu: ©Chứng đauhong nạng hơn, kéodảihơn 2ngáy, kômtheo sốt, đauđáu, nổibanda,buồn nônvánộn. Láixe và vậnhành m&y móc: acetaminophen khéng anhhuéng dénkhanang laixevavanhanh maymoc. PHY NUMANG THAI VACHOCON BU. Cothésddung 6phụndmang thai khithậtcán. Nghién cuu 6 phu ndcho conbudungacetaminophen không thấytácdụng không rong muốn ótrnhóbủme. Hồiýkiếnbácsttruc khidùng. TAC DUNG PHY Hiém cótácdụng phụkhisửdung acetaminophen voiliéudung vathoi gian dung dugc dénghi. Bandavànhững phan ứngđiủngkhác thính thoáng xáyra. Itgap:+Da:ban. +Dadây -rưột: buồnnôn, nôn. +Huyết học:loạn taomáu (giám bạch cầutrưng tình, giám toànthếhuyết cáu,giám bạch cáu), thiếu mau. +Thận: bệnh thận, độctínhthận khilamdungdaingay. Xin thông báo chobậcsĩnhững tácdưng khóng mong rnuốn gápphải khiđừngthuốc. QUA LIEU VACACH XUTRI Ngộ độcacotarrinophon cothốdodùng1liều độcduynhát, hoạc douóng lớpIailidulớnacetaminophen (vidu7,5-10 g mới ngây trong 1-2ngay đốivớingười lớnhaynhiều hơn 5liều 10-15 rng/kg cânnâng/iều đốivớitréem), hoac douống. thuốc dâingày. Hoại tÙganphụthuộc liều lâtácdụngđộccáp tínhnghiêm trọng nhất doqualiều vácothổgây tÙvong. Bướnnôn, nôn váđau bụngthương xáy ratrong vóng 2-3giớvcáctriều chứng tổnthương ganr0rộttrong vông 2-4 ngây saukhiuống liều độccủathuốc. Điều trịgồmcósúcrủadaday. Acetyicystein lâthuốc giáiđóchiệuquánhất nóuđược bátđầutrong vòng 10-12 gidsau khiuống qualiều;tưynhiên acety†cystein vầncótácdụng nếuđược điều trịtrong vông 24gio. TƯƠNG TÁC THUỐC Uống dâingayliồucaoacetarninophen lâm tảngnhẹtácđựngchống đông củacoumarin vadanchat indandion. Tacdung naytthoạc không quan trọng vềlâmsảng. Có khánâng gâyhạsốt nghiềm trong ở ngưới dùng đóng thới phenothiazin. vàliệupháp hanhiệt. Thuốc chống cogiát(phenytoin, barbiturate, carbarnazepin), isoniazid cóthổlâmtang đóctịnhtrén gancủaacetaminophen. Thưởng khóng cầngiám liều ở người dùngđóng thới liềuđiềutrịacetarrnophen vàthuốc chống cogiật.TRINH BAY Hộp 100gớix1,8gam, Hộp30góix1,8gam, Hớp4góix1,8gam. BAO QUAN Báo quán ởnơikhráo,tránh ảnhsáng, nhiệt độkhong qua30°C. HAN DUNG 24tháng kếtừngây sảnxuất.

ĐỌC KỶHƯỚNG DẦN SUDY) NEU CAN THEM THONG TIN,
fe A TAU MÔ
CUC TRUONG
guapin Viet Hing

` ‹
*Youhave liverdisease, kidney điseaso, pro-oxisting anerria. Acetaminophen 120m@g/ 250mg *Youaro taking warlarin, ablood thinning medicine. EFFERVESCENT GRANULES ®Thepatient isonalow sodium diet. Each sachet with 120mgAcetaminophen contains 3.84 mgofsodium (as Analgesic -Antipyretic sodium saccharin). Each sachet with 250mgAcetaminophen contains 8mgofsodium (assodium saccharin). COMPOSITION *Thopatient isphenylketonuric. These products contain phenylalanine asoneofthemetabolites ofaspartame, Each effervescent sachet contains: Stop useandask a doctor if: Acotarrinophon (paracotarnel)……………. ni 0n TƯ TỶ. -««…120mgor250mg. +New symptoms occur. ipi K-30, Citric Acid .Effer soda, Aspartame, Mannitol, Orange flavor, FD&C Yellow #6, *Headache ispersistent, Ethanol 96%, Punfied water. *Rednoss orswelling ispresent. *Pain gets worse orlasts more than 5days inchildren and10days inadults. DESCRIPTION *Fever gets worse orlasts more than 3days. BIOGESIC® belongs toaclass ofdrugs called analgesics (pain relievers) -antipyretics (lever reducers) anddoes not Consult 6doctor promptly if: cause addiction. BIOGESIC® relieves pain byclavating thepain threshold ofheadaches, musclo pains, joint pains, ©Soro throat issevere, persists formore than 2days, isaccompanied orfollowed byfever, headache, rash, andnausea toothaches andother pains. Itreduces fever through itsaction ontheheat-regulating conter ofthebrain. Specifically, it orvomiting, Iells the center tolower thebody’s torrperature when thetemporature iselevated, butraroly lover thenormal body’s. Effects onability todrive andusemachines: acetaminophen hasnoinfluence ontheability todrive andusemachines temperature.BIOGESIC® does nothave antiinflammatory effects anddoos nothatmn stomach PREGNANCY AND LACTATION INDICATIONS May beused bypregnant women ifreally needed. ©For the reliof ofaches andpains associated with headache, muscular aches, backache, munor arthritic pain, toothache, menstrual cramps, *For the relief offever incommon cold, flu,upper respiratory tract infections andrheumatic fever (rheumatic arthritis, rheurnatic heart disease). DOSAGE AND INSTRUCTION FOR USE These medicines should betaken orally every 4hours, asneeded forpain and/or fever, or,asdirected bydoctor. Direction foruse: Emrpty content ofsachets) intoaglass andaddtheamount ofwater indicated persachet. Stiruntil granules complotely dissolve andthen drink thesolution. Finish thedrink toensure yougetthecomplete dose. BIOGESIC® 120mg(Acetaminophen 120mg) Age (Years) Recommended Oral Dose 23 1sachet 46 1-2sachets TAZ 2:3sachets Adults andChildren over 12years 34sachets Amount ofwater tobeadded persachet: 20mL. BIOGESIC® 250mg(Acetaminophen 250mg) Age (Years) Recommended Oral Dose 73 1sachet 10-12 1-2sachets Adulls andChildren over 12 years 2sachets Amount ofwater tobeadded per sachet: 40mL Achild should notexceed 5doses ineach 24-hour period. Anadult should nottake more than 4gacetaminophen ineach 24-hour period Donotuseformore than 5 days inchildren and10days inadults unless directed byadoctor. CONTRAINDICATIONSHypersensitivity toacetaminophen oranyingredient intheproduct. Patients vath severe liverorkidney diseases, glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency. PRECAUTIONSLiver warning: These products contain acetaminophen. Severe liverdamage may occur if; ‘*Anadult takes more than 4gacetaminophen in24hours andachild takes more than 5doses in24hours, which are themaximum daily arnounts. *Taken with other medicines containing acetaminophen (orparacetamol), ‘*Anadult takes 3ormore alcoholic drinks everyday while using these products. ‘Skin warning: Acetaminophen (paracetamol) hasbeen associated with ariskofrarebutserious skinreactions. Physicians have toinform patients about thesigns ofserious skinreactions areknovm as Stevens -Johnson Syndrome (SJS), toxic (TEN) orLyoll ,andacuto (AGEP), Patients should bediscontinued theproduct althefirstappearance of skin rash oranyother signofhypersensitivity, Other: Donotuse BIOGESIC® wath other medicine containing acetaminophen (orparacetamol) (prescription or Nonprescription). Ifyouarenotsure whether amedicine contains acetaminophen, askadoctor. Askadoctor before useif:

Clinical studies onnursing mothers using acetaminophen reveal noadverse reactions inbreastfed babies. Askadoctor before uso. SIDE-EFFECTSAcetaminophen, when taken vathin therecommended dose andduration oftreatment, haslowincidence ofsido offects, Skin rashes andother allergic reactions sometimes occur. Rare:+Skin: rash.+Gastrointestinal tract: nausea, vomiting. +Haematology: hematopoietic disorders (decreased neutrophil, whole blood cells, leukocytes), anemia. +Kidnoy: kidney disease, renal toxicity when abused inprolonged, Please inform your doctor ofallundesirable effects upon drug administration. OVERDOSE AND TREATMENT Acetaminophen toxicity may result from asingle toxic dose orrepeatedly excessive doses (e.g. 7.5-10gperdayfor 1-2days inadults of10-15mg/kg perdose with more than 5doses perdays inchildren), or taking acetaminophen for along period oftime, Dose-dependent hepatic necrosis isthemost sevore acute taxic effect duetooverdose andmay fesult indeath. Nausea, vorniting andabdominal pain usually occur within 2-3hours andsymptoms ofliver damage may become apparent 2to4days after taking thetaxic doses. Treatment includes using ofgastric lavage. Acetyicysteine istheeffective antidote iftreatment isstarted within 10to 12hours after ingestion oftheoverdose; however itmay beofsome benofit iftreatment isstarted within 24hours. DRUG INTERACTIONS Prolonged useofhigh doses ofacotaminophen slightly enhances theanticoagulant effect ofcoumarin andindandion derivative. This effect haslittle ornoclinical importance. Thore may beserious fever reduction inpatients concurrently using andfever therapy. (phony may increase hepatotoxicity ofacetaminophen, Thore isusually noneed toreduco thedosage inpatients concurrently using thetherapeutic dose ofacotaminophen andanticonvulsants, PRESENTATION

STORAGEStore indryplace, outofdirect sunlight, attemperatures notexceeding SHELF-LIFE24months from manufacturing date. KEEP OUTOFREACH OF CHD READ THE PACKAGE INSERT CAREFUILY FOR MORE INFORMATION, PLEASE ASK Manufactured byUNITED INTERNATIOI’WHO-GMP. No.16 VSIP II,Streot No.7, Vietnam-Singa

Size: 140x196mm

Ẩn