Thuốc Biodroxil 500mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBiodroxil 500mg
Số Đăng KýVN-20836-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCefadroxil (dưới dạng Cefadroxil monohydrat)- 500mg
Dạng Bào ChếViên nang
Quy cách đóng góiHộp 1 vỉ x 12 viên; Hộp 100 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtSandoz GmbH Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl
Công ty Đăng kýNovartis (Singapore) Pte Ltd 10 Collyer Quay, # 10-01, Ocean Financial Centre Singapore (049315)

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
04/10/2017Công ty cổ phần Dược liệu TW 2Hộp 1 vỉ x 12 viên.4573Viên
i
1402
BỘ Y TẾ

CUC QUAN LY D
ĐÁ PHÊ DUY 4
tần đầu: 4Ÿ… „3…0 L1

Biodroxil° 5ØØ mg Cefadroxil 500 mg SsSANDOZ
Mỗi viên nang chứa 52B mgcefadroxil monohydrat tương đương với500 mgcefadroxi| Chỉđịnh, cách dùng, chống chỉđịnh vàcácthông tinkhác: Xinđọc tờhưởng dẫn sửdụng kèm theo Bảo quản dưới 30°C, tránh ẩmvàánh sang. Tiêu chuẩn: Nhà sản xuất SốlôSX, NSX, HDxem “Lot’, “Mfg”, “Exp” trên bao bi
Đềxatầm taytrẻem Đọc kỹhướng dẫn sửdụng trước khidùng
SBK/ Reg. No.: DNNK:
ZOGQNVWS
©
Bw
@Q€
sIx©+po!a Áupduloa
sI1pAoN|
D

Xuất xứ:Áo Sản xuất bởi: Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria
a
——
a ;
a)⁄ af 3 2 $3
=a Ea
=S=m===
thme—=
Sl
1
Rx Thuốc bán theo đơn
Biodroxil® 500 mg
Cefadroxil 500 mg
Viên nang cứng
Hộp 1 vi x12 vién nang
S SANDOZaNovartis company

+

Ae /oy

—.=>—SS)———’=—====
——

~

ors: Pantone 541C, Pantone Warm Gray 5C, Pantone 191C

RX Thuốc bón theo đơn
Biodroxil° 500 mg Cafadroxil 500 mg Hộp 100 vÏx10viên nang
Thuốc dùng cho bệnh viện

Rx Thuốc bán theo đơn
Biodroxil° 500 mg Cafadroxil 500 mg Hộp 100 vỉx10viên nang
Viên nang cứng Tiêu chuẩn: Nhẻ sảnxuốt Mỗiviên nang chứa 525 mgcefadroxil SốlôSX,NSX, HDxem “Lot”, “Mfg”, “Exp” trén baobi monohydrdie lương đương với500 mgcefadroxi| Xuổi xứ:Áo Bảo quản dưới 30°%C, tránh ẩmvẻảnhsáng Nha sénxual: Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Ausiria BE XA TAM TAY TRE EM DNNK: ĐỌC KỸHƯỚNG DÂN SỨDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG SĐK/Rag. No.:
s3 SANDOZ “đ a Novartis company Mig Exp.. Lot

TẠI

ĐẠI DIỆN
Lot:
oe roxil° 500 m po DES 5 Úmonohydrale 525mg efadroxil 500mg

&SANDOZ
Biodroxil* 500 mg capsules
corres. 10cefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria 4SANDOZ
capsules
ÀSANDOZ
*_Z Cefadraxil manahydrate 525mg a corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Zefadroxil monohydrate 525mg
Biodroxil® 500 mg
Cefadroxil monohydrate 525mg carres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 545mg corres. tocefadroxil 50mẹ Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 capsules
corres. tocefadroxi
&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
Cefadroxil monohytirate 525mg 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 545mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria &SANDOZ
Biodroxil® 5006 capsules
corres. tocefadroxi
ASANDOZ
Lot:
Biodroxil° 500 mg
corres. tocefadroxil 500mg [Sandoz GmbH, Austria 4SANDOZ
capsules
Cefadroxil monohydrate 525mg
Biodroxil® 500 mg
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsules
Cefadroxil monohytrate 525mg
500mg
Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 5!)5mq corres. tacefadroxil 500mq Sandoz GmbH, Austria &SANDOZ
Biodroxil® 509 capsules
Lot:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria 4SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg Cefadroxil monohydrole 525mg carres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria 4&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
&SANDOZ
Lot:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg carres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria 4&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tacefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monahydrate 525mg corres. tocefadroxi] 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
&SANDOZ
Cefadroxil monohydrate 525mg carres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Lot:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monahydrale 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil° 500 mg capsules
A,SANDOZ
Ow,
Biodroxil® 500 mg capsules
corres. locefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria &SANDOZ
Biodroxil° 500 mg capsules
&SANDOZ
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxi| 50mg Sandoz GmbH, Austria &SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadraxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
313326 Lot:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg carres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biadroxil® 500 mg capsules
Cefadraxil monohydrate 525mg corres. locefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monahydrate 525mg
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monahydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsulas
ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil manahydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil° 500 mg capsules
ASANDOZ
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monahydrate 525mg =Cefadroxi] monohydrate 525mg corres. tocefadraxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
Cefadroxil monahydrale 525mg corres. to cefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. to cefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxi| 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria corres. to cefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria 4SANDOZ 4&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg
corres. tacefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria A.SANDOZ
capsules
&SANDOZ
(Cefadroxil monohydrate 525mg
Biodroxil® 500 mg
Cefadroxil manohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
4&SANDOZ
Biodroxil° 500 mg capsulesCefadroxil nonohydrale 5⁄|5mg corres. †o cefadroxil 500mc| Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil* 500 mg capsules
corres. tocefadroxi
ASANDOZ
SSS ee ee Se nhThS CS isTin TT

Cefadroxil monohylrate 525mg 500mg Sandoz GmbH, Austria
4&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadraxil 500mg Sandez GmbH, Austria 4&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. focefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
&SANDOZ
Biodroxil° 500 mg capsulesCefadroxil monahydrate 525mg corres. to cefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
Cefadroxil manohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadrexi] 500mg
Sandoz GmbH, Austria
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
&SANDOZ
CE E>
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Lot:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg
Sandoz GmbH, Austria 4SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
Biodroxil* 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
&SANDOZ
Lot:
Biodroxil* 500 mg capsules
corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria 4SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
corres. tocefadroxi! 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
300 mm
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tacefadraxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxi| 500mg Sandoz GmbH, Austria
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. locefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
Biodroxil* 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
ASANDOZ
Exp:
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria 4&SANDOZ
Biodroxil° 500 mg capsules
4&SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monahydrate 525mg corres. tocefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsules
&SANDOZ
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadraxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tacefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tacefadroxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Cefadroxil monohydrate 525mg corres. tocefadraxil 500mg Sandoz GmbH, Austria
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 5° corres. tocefadroxil 500m: Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil® 50: capsulesCefadroxil monohy corres. tocefadrox Sandoz GmbH, » ASANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monahydrate 5 carres. tocefadroxil 500m: Sandoz GmbH, Austria &SANDOZ
Biodroxil® 50! capsulesCefadroxil monohy corres. to cefadrox Sandoz GmbH, » &SANDOZ
Biodroxil° 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 5° corres. tocefadroxil 500m: Sandoz GmbH, Austria &SANDOZ
Biodroxil° 50: capsulesCefadroxil monahy corres. tocefadrox Sandoz GmbH, » &SANDOZ
Biodroxil® 500 mg capsulesCefadroxil monohydrate 5 corres. tocefadroxil 500m: Sandoz GmbH, Austria ASANDOZ
Biodroxil° 50! capsulesCefadroxil monohy corres. tocefadrox Sandoz Gmbh, » ASANDOZ
a |
MENDEL Print Design 88239 V

Rx Thuốc bán theo đơn
TO HUONG DAN SU DUNG THUOC
Biodroxil 500 mg Viên nang cứng
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nêu cần thêm thông tin xin hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.
Thuốc này chỉ dàng theo sự kê đơn của thầy thuốc.
Dé xa tam tay tré em.
Thanh phan
Mỗi viên nang chứa:
Hoạt chất: 525 mg cefadroxil monohydrat tương đương với 500mg cefadroxil.
Ta duoc: magnesi stearat, natri lauril sulfat, cellulose vi tinh thé.
Vỏ nang (titan dioxid, nước, gelatin)
Quy cách đóng gói
Hộp Ivỉ x 12 viên và hộp 100 vi x 10 vién.
Chỉ định điều trị
Biodroxil được chỉ định để điều trị cho các trường hợp nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm
cefadroxil như:
-Viêm họng, viêm amiđan.
-Viêm phế quản phổi (nên dùng đường tiêm).
-Viêm đường tiết niệu không biến chứng, viêm thận -bể thận, viêm bàng quang.
-Nhiễm trùng da và mô mềm như áp-xe, nhọt, chôc lở, bệnh mủ da, viêm quâng, viêm hạch
bạch huyết.
Nên theo dõi những hướng dẫn về việc sử dụng kháng sinh ởđịa phương.
Liêu lượng và cách dùng
Liều dùng
Liêu lượng phụ thuộc vào độ nhạy cảm của vi khuẩn gây bệnh, mức độ nặng của bệnh và tình
trạng lâm sàng (chức năng gan va than).
Chí định Người lớn và thanh niên có
cân nặng > 40 kg với chức
năng thận bình thường
Trẻ em < 40 kg và có chức năng thận bình thường Viêm họng và viêm amiđan Dùng liều 1000 mg x | lan/ngay trong itnhat 10 ngay 30 mg/kg/ngày dùng liêu 1 lan/ngay trong ít nhật 10 ngày Viêm phê quản phôi, viêm phôi do vi khuan 1000 mg x2 lần/ ngày 30-50 mg/kg/ngay chia thanh 2lan/ ngay Nhiễm khuẩn đường tiết niệu không biên chứng 1000 mg x2lần/ ngày 30-50 mg/kg/ngày chia thành 2lân/ ngày Nhiễm khuân da va m6 mém 1000 mg x2lần/ ngày 30-50 mg/kg/ngay chia thanh 2lan/ ngay ~~Ww Đối với một số trẻ em có thể đem lại hiệu quả khi tăng liều lên tới 100 mg/kg/ngày. Khuyến cáo trẻ em dùng dạng bào chế và hàm lượng khác phù hợp hơn (đặc biệt trẻ em < 6 tuôi). Đối với một số người lớn, có thể cần phải tăng liều cao hơn tùy vào mức độ nặng của bệnh. Đối với nhiễm khuẩn đường tiết niệu mạn tính, có thé can một điều tri kéo dai va tich Cực cùng với việc tiêp tục kiêm tra độ nhạy cảm của vi khuẩn đôi với thuộc và theo dõi diễn biên lâm sàng. Có sẵn những chế phẩm dùng đường uống cho trẻ em <40 kg có chức năng thận bình thường. Liéu lượng ởbệnh nhân suy thận: Nên điều chỉnh liều theo độ thanh thải creatinin để ngăn ngừa sự tích lũy cefadroxil. Với bệnh nhân có độ thanh thải creatinin < 50 mI/phút thì nên giảm liêu theo hướng dân sau cho người lớn: Độ thanh thải |Creatinin huyết | Liều khởi đầu | Liều tiếp theo Khoảng cách creatinin thanh liêu (ml/phút/1,73m2) | (mg/100ml) 50-25 1,4 —2,5 1000 mg 500 mg-— 1000 mg_ | Mỗi 12 giờ 10—25 2,5—5,6 1000 mg 500 mg— 1000 mg_ | Mỗi 24 giờ 10-0 >5,6 1000 mg 500 mg— 1000 mg_ | Mdi 36 gid
Trẻ em (< 40 kg) bị suy giảm chức năng thận Không dùng cefadroxil cho trẻ em bị suy giảm chức nặng thận hoặc cần phải lọc máu. Liễu lượng thuốc ởbệnh nhân lọc mắu: Sự lọc máu sẽ làm giảm 63% khi dùng 1000 mg cephalosporin sau 6-8 giờ. Thời gian bán thải của cephalosporin là khoảng 3giờ trong quá trình lọc máu. Bệnh nhân đang lọc máu nên dùng thém |liều 500-1000 mg vào cuối đợt lọc máu. Liễu lượng cho bệnh nhân bị suy gan Không cần điều chỉnh liều. Người già Vì cefadroxil được thải trừ qua thận, nên điều chỉnh liều lượng theo chức năng thận nếu cần. Cách dùng Sinh khả dụng của thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Vì vậy, cefadroxil có thể uống vào bữa ăn hoặc uống vào lúc đói. Nên uông thuộc vào bữa ăn nêu bị rôi loạn tiêu hóa. Uống cả viên (không nhai) với nhiều nước. Thời gian điều trị Sau khi các triệu chứng lâm sàng cấp đã thuyên giảm, hoặc đã khẳng định hết vi khuẩn nên tiếp tục dùng thuốc trong 2-3 ngày nữa. Các trường hợp nhiễm khuan do Streptococcus pyogenes thi can diéu tri trong 10 ngay. Chống chỉ định -Mẫn cảm với cefadroxil, bất kỳ kháng sinh nào thuộc nhóm cephalosporin hoặc bất cứ thành phần nào của thuốc. -Những bệnh nhân có tiền sử đị ứng nang voi penicillin, hoặc các kháng sinh nhóm beta-lactam khác, Những lưu ý đặc biệt và cánh báo khi sử dụng thuốc Cefadroxil không đi qua dịch não tủy và không được chỉ định để điều trị viêm màng não. Penicillin là thuốc được lựa chọn đầu tiên để điều trị nhiễm khuẩn do Streptococcus pyogenes và phòng ngửa sốt thập khớp. Chưa đủ những đữ liệu về dùng cefadroxil đề điêu trị dự phòng. Nên thận trọng ởnhững bệnh nhân đã có tiền sử bị dị ứng nặng hoặc hen suyễn. Những bệnh nhân có tiền sử dị ứng nhẹ với penicillin hoặc kháng sinh beta-lactam khác không thuộc nhóm cephalosporin, nên thận trọng khi sử dụng cefadroxil vì có thể gây dị ứng chéo. Suy giảm chức năng thận: Nên thận trọng với bệnh nhân bị suy giảm chức năng thận và điều chỉnh liều theo mức độ suy thận. “Trẻ sinh non và trẻ sơ sinh: Cefadroxil cần được sử dụng thận trọng ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh, Không khuyến cáo dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ có trọng lượng cơ thê <6kg. Có tiền sử rối loạn tiêu hóa: Phải dùng cefadroxil một cách thận trọng cho bệnh nhân đã từng bị rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là viêm ruột kết. Sự xuất hiện của tiêu chảy có thể làm giảm hấp thu của các loại dược phẩm khác và do đó dẫn đến sự giảm hiệu quả của thuốc. Phản ứng dị ứng: Trong trường hợp xảy ra phản ứng dị ứng (mày đay, phát ban, ngứa, hạ huyết áp và tăng nhịp tìm, khó thở, suy hô hấp...) nên ngừng thuốc ngay và áp dụng các biện pháp điều trị thích hợp. Dùng lâu dài Khuyến cáo kiểm tra công thức máu và thường xuyên kiểm tra chức năng gan và thận, đặc biệt là khi dùng lâu dài. Có thê xảy ra nhiễm vi sinh thứ phát khi dùng lâu đài. Nếu bị tiêu chảy nặng và kéo dài: Nên nghĩ đến khả năng bị viêm ruột kết màng giả. Nếu xảy ra trường hợp này, phải ngừng thuốc ngay và áp dụng biện pháp điều trị thích hợp (như uống vancomycin 250 mg x4lần/ ngày). Chống chỉ định với các thuốc ức chế nhu động ruột. Với trường hợp. nhiễm khuẩn nặng đe dọa tính mạng hoặc các nhiễm khuẩn cần dùng liều cao hơn, ho: ndùng thuốc nhiều lần trong ngày, các cephalosporin đường tiêm truyền có thể đem lại hiệu quả cao hơn. Thử nghiệm Coombs có thể cho kết quả dương tính tạm thời trong hoặc sau khi điều trị với cefadroxil. Điều này cũng có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh có mẹ dùng cephalosporin trước khi sinh. Trong thời gian điều trị với cefadroxil, nên xét nghiệm đường niệu bằng phương pháp men (ví dụ xét nghiệm dùng giấy thử) vì các xét nghiệm dùng phương pháp khử có thê cho ra kết quả cao. Tương tác với các thuốc khác, các dạng tương tác khác x Các kết hợp bị chẳng chỉ định Không nên kết hợp cefadroxil với các kháng sinh kìm khuẩn (như tetracylin, erythromycin, cdc sulphonamid hay chloramphenicol) vi co thé xay ra tác dụng đôi kháng. Phải tránh kết hợp cefadroxil với các thuốc kháng sinh aminoglycosid, polymycin B, colistin hay lợi tiêu quai liêu cao vì có thê làm tăng độc tính trên độc thận. Các kết hợp không được khuyến cáo Khi sử dụng lâu dải các thuốc chống đông máu hoặc các thuốc ức chế kết tập tiểu cầu cần theo đối chặt chẽ các thông số đông máu để tránh các biên chứng chảy máu. Các kết hợp cần thận trọng -Dùng đồng thời với probenecid có thể làm tăng và kéo dài nỗng độ cefadroxil huyết thanh và mật. -Thuếc lợi tiểu có thể làm giảm nồng độ cefadroxil trong máu. - Cefadroxil có thể làm giảm hiệu quả của các thuốc tránh thai đường uống. -Cefadroxil gắn với cholestyramin, điều này có thể liên quan tới sự giảm sinh khả dụng của cefadroxil. Phụ nữ có thai và cho con bứ Mặc dù các thử nghiệm trên động vật và kinh nghiệm lâm sảng cho thấy thuốc không gây quái thai, vẫn chưa chứng tỏ được độ an toàn khi sử dụng thuốc trong quá trình mang thai. Cefadroxil bài tiết vào sữa mẹ với nồng độ thấp, có thể gây mẫn cảm, tiêu chảy hoặc nhiễm nâm niêm mạc ởtrẻ sơ sinh. Vì vậy chỉ nên dùng cefadroxil trong thời kỳ mang thai hoặc cho con bú khi thực sự cần thiết. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc Ccfadroxil có thể gây đau đầu, chóng mặt, lo âu, khó ngủ và mệt mỏi; điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc. Tác dụng không mong muỗn Các tác dụng phụ được phân loại theo tần suất xây ra, bằng cách sử dụng quy ước sau đây: rất phổ biến (> 1/10), thường gap (© 1/100 dén <1/10), ítgặp Œ> 1/1000 đến <1/100); hiếm gap (2 1/10000 dén <1/1000), rất hiểm (<1/10000), chưa biết (không thê ước tính được tần suất xây ra từ các dữ liệu hiện có). Tác dụng phụ xảy ra trong khoảng 6% đến 7% *bệnh nhân điều trị. Nhiễm khuẩn và ký sinh trùng fe gấp: các triệu chúng lâm sàng do sự phat triển của vi sinh vật cơ hội (nắm) như nhiễm candida âm đạo hay miệng. Máu và hệ bạch huyết Hiểm gặp: tăng bạch cau ua eosin, giam tiểu cầu, giảm hồng cầu, giảm bạch cầu trung tính và mat bach cau hat; các trường hợp hiêm gặp nảy xảy ra khi dùng lâu dài. Rất hiểm: các trường hợp cá biệt có gây thiếu máu tan huyết liên quan tới miễn địch. Hệ miễn dịch Hiểm gặp: các phản ứng giống bệnh huyết thanh. Rát hiểm: phan ứng dị ứng tức thì (sốc phản vệ) Hệ thần kinh trung ương Rất hiểm: đau đầu, chóng mặt, khó ngủ, lo âu. Hệ tiêu hóa Thường gặp: buồn nôn, nôn, tiêu chảy, khó tiêu, đau bụng, viêm luỡi. Rất hiếm: viêm ruột kết màng giả Gan-mật Hiểm gặp: suy giảm chức năng gan và trmat. Tăng nhẹ transaminase huyết thanh (AST, ALT) và phosphatase kiềm. Da và mô dưới da Thường gặp: mày đay, phát ban, ngoại ban, ngứa. Hiểm gặp: phù mạch thần kinh. Rất hiểm: hội chứng Steven-Johnson và hồng ban đa dạng. Khớp, mô liên kết và xương Hiểm gặp: đau khớp Thận và đường tiết niệu Hiểm gặp: viêm thận kẽ. Phản ứng tại chỗ và toàn thân Hiểm gặp: sốt do thuộc Rất hiểm: mệt mỏi. Các xét nghiệm Rất hiểm: thử nghiệm Coomb trực tiếp hoặc gián tiếp dương tính. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Quá liều Hiện chưa có ghi nhận trên lâm sàng về vấn đề này đối với cefadroxil. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thu được từ những trường hợp quá liều các cephalosporin khác, các triệu chứng sau đây có thể xảy ra: buồn nôn, ảo giác, tăng phản xạ, các triệu chứng ngoại tháp, ýthức uám hoặc ngay cả hôn mê và suy thận. Sơ cứu sau khi dùng liều độc: gây nôn lập tức hoặc rửa dạ dày và lọc máu nếu cần. Theo dõi và cân bằng nước —điện giải, theo dõi chức năng thận. Các đặc tính dược lực học Ma ATC: JO1DBO05 Nhóm tác dụng dược lý: các kháng sinh betalactam khác, cephalosporin thé hé 1. Cefadroxil là một cephalosporin đường uống có tác dụng ức chế sự tổng hợp thành tế bào vi khuẩn đang trong giai đoạn phân chia bằng cách gắn với một hoặc hơn protein gắn penicillin. Kết quả là thành tế bào không bền vững, không hoàn chỉnh và vi khuẩn bị phân hủy. Cơ chế kháng Cefadroxil có thể có hoạt tính trên các vi sinh vật tiết một số loại beta-lactamase, như TEM-I, ở mức độ thấp đến trung bình. Tuy nhiên, thuốc bị bất hoạt bởi các beta-lactamase có khả năng thủy phân các cephalosporin như nhiều beta-lactamase phố rộng và các cephalosporinase nhiễm sắc thê như các enzym loại AmpC. Cefadroxil không có hoạt tính trên các loại vi khuân có đột biến giảm ái lực gắn của beta-lactam với protein gắn penicillin. Kháng thuốc cũng có thé thong qua khả năng không thắm của kháng sinh qua màng tế bào vi khuẩn hoặc do bơm tống thuốc của vi khuẩn. Trên cùng một vi sinh vật có thê có mặt nhiều cơ chế trong số bốn cơ chế đề kháng này. In vitro, cdc cephalosporin đường uống thế hệ 1có hoạt tính kém hơn penicillin G và V trên các chủng vi khuân Gram (+) và có hoạt tính kém hơn so với aminopenicillin trên H. influenzae. Nong độ ngưỡng (breakpoinis) Các khuyến cáo về điểm gẫy dưới đây của cefadroxil được xác định dựa vào tài liệu của Ủy ban đánh giá độ nhạy cảm với kháng sinh châu Âu (EUCAST) (Bảng điểm gay để biện giải giá trị MIC và đường kính vòng vô khuân, phiên bản 3.1, có giá trị từ ngày 11-02-2013): Cefadroxil (Bảng điểm gẫy lâm sàng Giá trị điểm gẫy MIC theo EUCAST) Nhạy cảm S< Đề kháng R >
Enterobacteriaceae (chỉ bao gôm các
chủng phân lập từ nhiêm trùng tiệt | 16 16
niệu không có biên chứng)
Staphylococcus spp. Ghi chú! Ghi chú!
Streptococcus nhom A,B,C vaG _| Ghi chú? Ghi chú 7
Điểm gẫy không đặc hiệu cho loài | IE IE
Ghi chú’: Độ nhạy cảm của tụ cầu với cephalosporin được ngoại suy từ độ nhạy cảm của
cefoxitin, ngoại trừ ceftazidim, cefixim và ceftibuten, là các kháng sinh không có điểm gẫy và
không nên sử dụng trong điều trị nhiễm tụ cầu. Một số chủng tụ cầu vàng kháng methicillin còn
nhạy cảm với ceftarolin.
Ghi chú”: Độ nhạy cảm với beta-lactam của liên cầu nhóm A, B, C và G được ngoại suy từ độ
nhạy cảm với penicillin.
IE: chỉ ra rằng chưa có đủ bằng chứng về chủng vi sinh vật nào có thê là đích tác dụng tốt của
thuốc. Giá trị MIC có kèm theo nhận xét nhưng không thé phân loại được theo mức độ phân
loại S, Ihoặc R.
Độ nhạy cảm
Tần suất kháng thuốc có thé thay đổi theo vùng và theo thời gian đối với các vi khuẩn được lựa
chọn, vì vậy thông tin về mức độ kháng thuốc tại địa phương là cần thiết, đặc biệt trong điều trị
nhiễm khuẩn nặng. Trong trường hợp cần thiết, khi dịch tễ kháng thuốc tại địa phương cho thấy
khả năng sử dụng kháng sinh này trong điều trị một số nhiễm trùng là chưa chắc chắn, nên tham
khảo ýkiến tư vấn chuyên môn.
Ching vi khuan
Các chủng nhay cảm thông thường
Vi khuan hiéu khi Gram (+)
Streptococci nhém B, C vaG
Streptococcus pyogenes *

Vi khuan hiéu khi Gram (-)
Moraxella catarrhalis *
Các chủng vi khuẩn có thể có vấn đề về kháng thuốc mắc phải
Vi khuẩn hiệu khí Gram (+)
Staphylococcus aureus (nhay cảm với methicillin) *
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus pneumoniae *
Vi khuan hiéu khi Gram (-)
Citrobacter diversus Š
Escherichia coli *
Haemophilus influenzae
Klebsiella pneumoniae *
Klebsiella oxytoca `
Proteus mirabilis **

Các chủng vi khuẩn kháng thuốc di truyền
Vi khuan hiéu khi Gram (+)
Enterococcus spp.
Staphylococcus aureus (khang methicillin)
Staphylococcus epidermidis (khang methicillin)
Streptococcus pneumoniae (khang penicillin)
Vi khuẩn hiếu khí Gram (-)
Acinetobacter spp.
Citrobacter freundii
Enterobacter spp.
Morganella morganii
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Providencia stuartii
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Các chúng vị khuẩn khác
Chlamydia spp
Mykoplasma spp
Legionella spp

*Hiệu quả lâm sàng đã được chứng minh trên các chủng vi khuấn phân lập nhạy cảm trong các
chỉ định lâm sàng đã được phê duyệt
ŠCác chủng vi khuẩn có độ nhạy cảm trung gian trong tự nhiên
Các đặc tính được động học
Háp thu ;
Sau khi udng, cefadroxil duge hap thu hoan toan. Dung thudc dong thoi voi thire an khong lam
ảnh hưởng đến mức độ hâp thu của thuộc (AUC).
Phan bo | ; ;;
Sau khi uống liêu 500 mg (1000 mg), nông độ đỉnh của thuốc trong huyết tương đạt khoảng 16
(30) ug/ml sau 1-1,3 gid. Khoang 18%-20% cefadroxil gan voi protein huyệt tương. Các
cephalosporin không qua được hàng rào máu não và không nên sử dụng để điều trị viêm màng
não. —
Chuyên hóa
Cefadroxil không bị chuyên hóa.
Thải trừ ,
Cefadroxil thải trừ chậm hơn so với các cephalosporin đường uông (thời gian bán thải: khoảng
1,4 dén 2,6 giờ), do đó khoảng cách giữa các liêu có thê kéo dài 12-24 giờ. 90% thuộc bị thải
trừ dưới dạng nguyên vẹn qua thận trong vòng 24 giờ. Có thê loại bỏ cefadroxil ra khỏi cơ thê
băng lọc máu. , „
Đặc tính của thuốc trên bệnh nhân có độ thanh thải creatinin giảm, dâu hiệu của suy giảm
chức năng thận
Thuốc thái trừ chậm, do đó cần kéo dài khoảng cách giữa các liều.
Hạn dùng: 36 tháng kê từ ngày sản xuất.
Điều kiện bảo quản: Bảo quản dưới 30°C, tránh âm và ánh sáng.
Nhà sản xuất:
Sandoz GmbH
Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Áo

Tờ hướng dẫn sử dụng này được cập nhật ngày dd/mm/yyyy
(CDS v02 09 2013)

Ẩn