Thuốc Berberin: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBerberin
Số Đăng KýVD-27596-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngBerberin clorid – 100mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 01 lọ x 100 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtChi nhánh công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Số 60 – Đại lộ Độc lập – KCN Việt Nam-Singapore – Phương An Phú – Thị xã Thuận An – Tỉnh Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam Số 3A – Đường Đặng Tất – Phường Tân Định – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
03/01/2018Công ty TNHH SX TM DP Thành NamHộp 10 vỉ x 10 viên563Viên
03/01/2018Công ty TNHH SX TM DP Thành NamHộp 01 lọ x 100 viên540Viên
464255
CÔNG TY TNHH SX-TM DƯỢC PHẨM CONG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH NAM Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
VIÊN NANG CỨNG BERBERIN
1. Mẫu nhãn lọ 100 viên

Lọ 100 viên nang cứng

oo _ § šš zg fe 85 8
BERBERIN ei bee 7 26 g#2: ;Ễ s‘2 SFrss 2 i To & iE
S82 ge55Sea 2 3 38 333332 iss = Sa gsi gig ERS ee: sẽ Ssa233 i323 Ee sẽ Saale e 22s Sis .e2 ZFESE2 gist aroeeceg SaS’ «2 xa a zigies Sige 8 2223 kg eet 2tPeaPesst= ests (ges Fae SrssSasez =2u22 aE

< 2. Mẫu nhãn vỉ rin Berberin Berberin ` 100mg Berberin clorid 100mg Berberin clorid 100n DPTHANH NAM BRANCH OFTHANH NAMPHARMACEUTICAL PRODUCTION TRADING 0D..L7D CHINHANH CTYTNHH SX-TM DPTHANE a "RESPECT THEPRESCRIBED DOSES KHONG DUNG QUA LIEU CHI 8 Berberin Berberin Berberin clorid 100mg Berberin clorid 100mg [ BRANGH 0FTHANH NAMPHARNACELTICAL PRODUCTION TRADING (0,LTD CHINHANH CTYTNHH SX-TM DPTHANH NAM BRANGH 0Fan "RESPECT THE PRESCRIBED Doses «HMONG DING @UALICUCH ON 3 rin Berberin Berberir ˆ 100mg Berberin clorid 100mg Berberin clorid 100mg DPTHANH NAM BRANCH OFTHANH NAMPHARMACEUFICAL PRODUCTION TRADING CO..LTD CHINHANH CTYTNHH SX-TM DPTHANH NAM a 86 / BỘ Y TẾ CUC QUAN LY DUOC TP. HCM, ngay 10 thang 01 năm 2016 CONG TY TNHH SX-TM DP THANH NAM DA PHE DUYET KT/ Giám đốc 7A Lần đâu:..¿£.I.04...L« lẻ nan HAT, ị ae NAM= : Ds. Nguyễn Quốc Chinh 4. Mẫu nhãn hộp 10 vỉ BERBERIN i‘OT Us Hộp 10vỉx10viên nang cứng WHO -GMP BERBERIN 100mg dW9 -OHM cae OY OF Nidadadad soinsde2 0 xS125! 01 Xoq THÀNH PHẦN: mỗiviên chứa Berberin clorid = 100mg Taduge vd... ..... CHỈ ĐỊNH: Trịcácchứng tiêuchảy dovìkhuẩn, kýsinh trùng đường ruột, bệnh đaumắthộtdonhiễm khuẩn, kháng viên LIEU LUQNG VÀCÁCH DÙNG: Dùng chongười lớn:2viên/ lần,2-4lần/ngày CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG PHỤ, TƯƠNG TÁC THUỐC, SỬDỤNG CHO PHỤ NỮCÓTHAI VÀNHỮNG DIEU CAN LUU Ý:xinđọctờhướng dẫnsửdụng TIÊU CHUẨN ÁPDỤNG: TCCS DEXATAM TAY CUA TRE EM, ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG BAO QUAN NOI KHO MAT, TRANH ANH SANG, NHIET DODUGI 30°C SốlôSX: Ngay SX: Hạn dùng: ma NIä11aàA1d “và4- đc;Cu, 3. Mẫu nhãn hộp 1lọ 100 viên re a | Ị>| 1 ý la
Lọ100 viên nang cứng TH HY
` 8đ z ?>t
BERBERIN(:/ 523: = Oz R48 5% 23 = tO xz. =<< 100 c1: Be. ee cs + Ni 7G @ N + S⁄ THANH PHAN: mỗi viên chứa Box of100 capsules Winns Berherin clord 100mg Lo100 viên nang cứng TY, china ia capsule nae + G0 Annmn. lẻ EI | DerDcrne chioridc........................... nã... oe EXGIDIEHE G1301//01102/12211060.000A1605 1capsule BERBERIN Ilny Treatment ofbacillary dysentery, enteritis, diarrhea KPWHO-GMP BRANCH OFTHANH NAMPHARMACEUTICAL PRODUCTION TRADING CO.,LTD 60Doc Lap, Viet Nam Singapore Industrial Park Thuan An, Binh Duong, Viet Nam Office: 3A Dang Tat, Dist 1,HCMC CHỈ ĐỊNH: Trịcác chứng tiêu chầy dovikhuẩn, kýsinh trùng đường ruột, bệnh đau mắt hột donhiễm khuẩn, kháng viêm LIEU LƯỢNG VÀGÁCH DÙNG: Dùng cho người lớn: 2viên/ lần, 2-4 lần/ ngày CHỐNG CHỈ BỊNH, THẬN TRỤNG, TÁC DỤNG PHỤ, TƯƠNG TÁC THUỐC, SỬ DỤNG CH0 PHỤ NỮ CÓ THAI VÀNHỮNG BIỀU LƯU ÝKHÁC...: Xin đọc tờhướng dẫn sửdụng TIÊU CHUAN: TCCS BERBERIN BAO QUAN NOI KHÔ MÁT, TRANH ANH SANG, NHIET BO DUG! 30°C DEXATAM TAY CUA TRE EM ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DUNG SDK: BERBERIN UU Trị các chứng tiêu chay do vikhuẩn, ký sinh trang đường tUuỘột, kháng viêm TP WHO-GMP CHI NHANH CTY TNHH SX-TM DƯỢC PHAM THANH NAM 60Độc Lập, KGN Việt Nam Singapore Thị xãThuận An, Tỉnh Bình Dương VP: 3AĐặng Tất, Q.1, TP. HGM INDICATION, DOSAGE& ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS AND OTHER PRECAUTIONS: See inthe leaflet SPECIFICATION: MANUFACTURER'S BERBERIN KEEP OUT OFREACH OFCHILDREN READ LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE STORAGE: Store inacool and dry place, below 30°C. Protect from light Reg. No: SốlôSX: Ngày SX: Hạn dùng: TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG _Viên nang cứng BERBERIN : a eo ee ———— 1 THANH PHAN :Mỗi viên nang cứng chứa rw Berberin clor1d................................-- --‹-+-s<«<+ 100 mg Tá dược vừa đủ ............................-- ---s55 c5<<

Ẩn