Thuốc Bát vị Nhất nhất: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBát vị Nhất nhất
Số Đăng KýVD-26512-17
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThục địa; Sơn thủ; Hoài sơn; Mẫu đơn; Phục linh; Trạch tả; Hắc phụ tử; Quế tri- 7g; 3,5g; 3,5g; 2,6g; 2,6g; 2,6g; 0,88g; 0,88g
Dạng Bào ChếViên nén bao phim
Quy cách đóng góiHộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 12 vỉ x 10 viên, hộp 1 lọ x 30 viên, hộp 1 lọ x 60 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Nhất Nhất Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
BỌ Y TÊ vã
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC | c ĐA PHÊ DUYÊT
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHÁT NHẤT | Lan dau:..B../ hel, Lead
NHAN DU KIEN
BAT VI NHAT NHAT HOP CHAI 100ml VA NHAN CHAI FP
nam 2014

……

Bát Vị

Công dụng -Chỉ định ông dụng: Ôn bổ thận dương Chỉ định: Cho người thận yếu, váng đầu, nhức đầuùtai, đau lưng mổi gối, phù thũng, chân tay lạnh, hay tiểu đêm, mồ hội trộm. Gia tăng khả năng thể chất và tinh thần trong các tình trạng suy dinh dưỡng, suy nhược, ốm yếu, kém ăn. Phục hồi và tăng cường chức năng lục phủ ngũ tạng sau bệnh nặng. Tăng cường sức để kháng, miễn dịch, trị suy nhược hệ thần kinh thực vật. Chống chỉ định: Không dùng cho người thực nhiệt, người âm hư nội nhiệt, trẻ em dưới 10 tuổi, người bịtiểu đường, phụ nữ có thai. Thận trọng: người cao huyết áp, Suy tim. Liều dùng -Gách dùng
Ngày uống 2lần trước khi ăn -Trẻ em từ 11 tuổi đến 15 tuổi mỗi lần uống 12ml. -Người lớn: uống mỗi lần 15ml. -Thời gian điều trị: Thuốc có thể sửdụng lâu dài tùy thuộc vào tình trạng suy nhược. Liệu trình điều trị từ8—12 tuần có thể dùng lâu dài và liên tục. Tác dụng không mong muốn – Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con hú: Xem tờhướng dẫn sử dụng.

Bát Vị
NHẤT NHẤT

THUỐC NƯỚC
Thành phần: 70 ml cao đặc Bát Vị
Nhất Nhất tương đương với: Thục
dia (Radix Rehmanniae glutinosae
praeparata) 700g, Sơn thù
(Fructus Œorni) 3,50g, Hoài sơn
(Tuber Dioscoreae persimilis)
3,509, Mau đơn bì (Cortex
Paeoniae suffruticosae) 2,609,
Phuc linh (Poria) 2,60g, Trach ta
(Rhizoma Alismatis) 2,609, Hac
phụ tử (Radix Aconiti lateralis
preparata) 0,889, Quế chỉ
(Ramullus Cinnamomi) 0,88g. Tá
dược vừa đủ 100ml.
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
SOK :
S6 LSX:
IIIII
Bảo quân: Nơi khô, dưới 30°0

Công dụng -Chỉđịnh (ông dụng: Ônbổthận dương Chỉđịnh: Chongười thận yếu,váng đấu, nhức đấu ùtai,đau lưng mỏigối,phùthũng, chân taylạnh, haytiểuđêm, mồhội trộm. Giatăng khảnăng thểchất vàtinhthần trong cáctình trạng suy dinh dưỡng, suynhược, ốmyếu, kẽm ăn.Phục hồi vàtăng cường chức năng lụcphủ ngũ tạng saubệnh nặng Tăng cường sứcđểkháng, miễn dịch, trịsưynhược hệ thần kinh thực vật. Chống chỉđịnh: Không dùng chongười thực nhiệt, người âm hưnộinhiệt, trẻemdưới 10tuổi, người bịtiểuđường, phụnữ cóthai.Thận trọng: người caohuyết áp,suytim. Liểu dùng -Cách dùng: Ngày uống 2lầntrước khiăn -Trẻemtừ11tuổiđến15tuổimỗilầnuống 12ml -Người lớn:uống mỗi lần15ml -Thời gian điểu trị:Thuốc có thể sửdụng lâudàitùythuộc vàotìnhtrạng suy nhược. Liệu trình điểu trịtừ8 -12tuần cóthểdùng lâudàivàliên tục. Tácdụng không mong muốn -Sửdụng chophụnữcóthai hoặc cho con bú:Xem tờhướng dẫnsửdụng.
ek
Bat Vi
NHẤT NHẤT
THUỐC NƯỚC
Thành phần: 70 ml caođặcBátVịNhất Nhất tương đương với Thục địa(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 700g, Sơn thù (Fructus Comi) 350g, Hoài sơ (Tuber Dioscoreae persimilis) 3,50g, Mẫuđơn bì(Cortex Paeoniae sưffruticosae) 2,60g, Phục linh (Poria) 260g, Trạch tả (Rhizoma Alismatis) 2,609, Hac phy tii(Radix Aconiti lateralis preparata) 0,889, Qué chi(Ramullus Cinnamomi) 0,88g. Tádược vừa đủ100ml Bảo quản: Nơikhô, dưới 307C DEXATAM TAY TRE EM, ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHIDUNG
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS SOKS6LSX ae ‘
My HD Nee

ee
Bat Vi
NHAT NHAT

THUỐC NƯỚC

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHÂM NHÁT NHÁT
NHÂN DỰ KIÊN
BAT VI NHAT NHAT HOP CHAI 120ml VA NHAN CHAI

nam 2014

Céng dung -Chỉ định Céng dung: On bé than duong Chi dinh: Cho người thận yếu, váng đầu, nhức đầu ùtai, đau lưng mổi gối, phù thũng, chân tay lạnh, hay tiểu đêm, mồ hội trộm. Gia tăng khả năng thể chất và tinh thần trong các tình trạng suy dinh dưỡng, suy nhược, ốm yếu, kém ăn. Phục hồi và tăng cường chức năng lục phủ ngũ tạng sau bệnh nặng. Tăng cường sức để
kháng, miễn dịch, trị suy nhược hệ thần kinh thực vật. Chống chỉ định: Không dùng cho người thực nhiệt, người âm hư nội nhiệt, trẻ em dưới 10 tuổi, người bịtiểu đường, phụ nữ có thai. Thận trọng: người cao huyết áp, suy tim. Liều dùng -Cách dùng Ngày uống 2lần trước khi ăn -Trẻ em từ 11 tuổi đến 15 tuổi mỗi lần uống 12ml. -Người lớn: uống mỗi lần 15ml. -Thời gian điều trị: Thuốc có thể sửdụng lâu dài tùy thuộc vào tình trạng suy nhược. Liệu trình điều trị từ8—12tuần có thể dùng lâu dài và liên tục. Tác dụng không mong muốn – Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Xem tờhướng dẫn sử dụng.

alsTHẢO DƯỢC
Bát Vị
NHAT NHAT

THUỐC NƯỚC
Thành phần: 70 ml cao đặc Bát Vị
Nhất Nhất tương đương với: Thục
địa (Radix Rehmanniae glutinosae
praeparata) 7,00g, Sơn thù
(Fructus Corni) 3,50g, Hoài sơn
(Tuber Dioscoreae persimilis)
3,509, Mau don bi (Cortex
Paeoniae sufíruticosae) 2,609,
Phuc linh (Poria) 2,60g, Trach ta
(Rhizoma Alismatis) 2,609, Hắc
phụ tử (Radix Aconiti lateralis
preparata) 0,889, Quế chi
(Ramullus Cinnamomi) 0,889. Ta
dược vừa đủ 100ml.

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
SOK :
Số LSX:
NSX
HD—:
Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°0

XXXXXX

lIl93XXXX

Công dụng -Chỉđịnh ông dụng: Ônbổthận dương Chỉđịnh: Chongười thận yếu, váng đầu, nhức đầu ùtai,đau lưng mỏigối,phùthũng, chân tay lạnh, haytiểuđêm, mồhội trộm. Giatăng khảnăng thểchất vàtinhthần trong cáctình trạng suy dinh dưỡng, suynhược, ốmyếu, kém ăn.Phục hồi và tăng cường chức năng lụcphủ ngũ tạng saubệnh nặng. Tăng cường sứcđểkháng, miễn dịch, trịsuynhược hệ thần kinh thực vật. Chống chỉđịnh: Không dùng chongười thực nhiệt, người âm hưnộinhiệt, trẻemdưới 10tuổi, người bịtiểuđường, phụni? cóthai.Thận trạng: người caohuyết áp,suytìm Liều dùng -Cách dùng: Ngày uống 2lầntrước khiăn -Trẻemtừ11tuổiđến15tuổimỗilầnuống 12ml. -Người lớn:uống mỗi lần15ml. -Thời gian điểu trị:Thuốc cóthểsửdụng lâudàitùythuộc vàotìnhtrạng suy nhược. Liệu trình điểu trịtừ8 -12tuần cóthểdùng lâudàivàliêntục. Tácdụng không mong muốn -Sửdụng chophụnữcóthai hoặc cho con bú:Xem tờhướng dẫnsửdụng.
sk
Bat Vi
NHAT NHAT
THUỐC NƯỚC
120ml
Ee
Thành phần: 70mlcaođặc BátVịNhất Nhất tương đương với: Thục địa(Radix Rehmanniae glutinosae praeparata) 700g, Sơn thù (Fructus Comi) 3,50g, Hoài sơ (Tuber Dioscoreae persimilis) 3,50g, Mẫuđơn bì(Cortex Paeoniae suffrutieosae) 2,60g, Phục linh (Poria) 2,60g, Trạch tả (Rhizoma Alismatis) 2,60g, Hac phy tif(Radix Aconiti lateralis preparata) 0,889, Qué chi(Ramullus Cinnamomi) 0,88g. Tádược vừađủ100ml. Bảo quản: Nơikhô, dưới 307 ĐỂXATẮMTAY TRẺ EM, ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHIDÙNG
Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS
|LÍ
SDKS6LSX:NSX |93XXX ÏXXXXXY

alsTHAO DUOC
Bat Vi
NHAT NHAT

THUỐC NƯỚC
Patil

fo

HUONG DAN SỬ DỤNG
BÁT VỊ NHẤT NHÁT
1. Dạng bào chế: Thuốc nước.
2. Thanh phan |cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất:

_STT TT Thanh phần cho 1chai 100ml fe. _—— Khối lượng
_70ml cao đặc được liệu tương đương với: 1″. – – ——
1 ‡ Thục địa (Radix Rehmanniae øglutinosae 7,00 g (Bảy gam)
praeparata)
z Sơn thù (Fructus Corni) ar : eee 3,50g (Ba phay nam gam) |
3 | Hoai son (Tuber Dioscoreae persimilis) ni 350g ( Ba phay nam gam) |
4 | Mau don bi (Cortex Paeoniae suffrutricosae) 2,602 (Hai phay sau gam)
§ | Phuclinh(Poria) – =- ie 2,60 (Hai phây sáu gam) |
6 |Trach ta (Rhizoma Alismatis) 2,609 (1 lai phây sau gam)
7 |Hac phu tu ‘(Radix Aconiti LLateralis preparate) |( 0,882 (Khéng phay tam
Tn piesa mươi tắm gam)
8 | Qué chi (Ramulus Cinnamomi) 0,88g (Khong phay tam
“am Name ee ỶÄa. Ô muoi tam gam) |
Ta duoc: Duong trang (Saccharum); Natri benzoat Vừa đủ 100ml.
(Natrii benzoas); Vanilin (Vanilium); Nước uông được
(Aqua potabilis) – “<5. ` 3. Công dụng — Chỉ định: se Công dụng: Ôn bồ thận dương. e Chỉ định: - Cho người thận yếu, váng dau, nhức đâu ù tai, đau lưng mỏi gối, phù thũng, chân tay lạnh, hay tiểu đêm, mồ hôi trộm. - Gia tang kha nang thé chat va tinh than trong các tình trạng suy dinh dưỡng, suy nhược, ôm yêu, kém ăn. -_ Phục hồi và tăng cường chức năng lục phủ ngũ tạng sau bệnh nặng. - Tang cường sức dé kháng, miễn dịch, trị suy nhược hệ thần kinhthực vật. 4. Chống chỉ định — Thận trọng: * Chống chỉ định: Không dùng cho người thực nhiệt, người âm hư nội nhiệt, trẻ em dưới 10 tuổi, người bị tiểu đường, phụ nữ có thai. *Thận trọng: Người cao huyết áp, suy tim. 5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. 6. Liều dùng — Cách dùng: Ngày ung 2 lan trước khi ăn. -_ Trẻ em từ II tuôi đến 15 tuổi mỗi lần uống 12m| - Nguoi lon: udng moi lan 15ml Thời gian điều trị: Thuốc có thẻ sử dụng lâu dài tùy thuộc vào tình trạng suy nhược. Liệu trình điều trị từ 8-12 tuần có thể dùng lâu dài và liên tục. 7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc: -Không ăn mãng, đỗ chiên, xào, cay. -Không uống nước đá, tắm nước lạnh. 8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng 9, Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh hưởng. 10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Không có. L1. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng đúng liều các tác dụng phụ sẽ hết. 12. Hạn dùng: 24 tháng kế từ ngày sản xuất. 13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C. 14. Tiêu chuẩn chất lượng: Dạt TCCS. 1S. Trinh bay Hộp 1chai x100ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Ỳ Hộp Ichai x 120ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng. Chú ý: Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Dé xa tam tay trẻ em -Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cân biết thêm thông tin xin hỏi ý kiến của thây thuốc. CONG TY TNHH DUQC PHAM NHAT NHAT Địa chỉ: A11/37 Đường Mai Bá Hương, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.38773599 Fax: 08. 38773599 San xuat tai: Chi nhanh Cong ty tai ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tính Long An. TP. Hô Chí Minh, ngày (“thang Ø năm 2014 “CONG TY °ARACH NHIEM HỮU HẠ TỜ THÔNG TIN CHO BỆNH NHÂN I.Tên sản phẩm: BÁT VỊ NHÁT NHÁT 2.Mô tả sản phẩm: Chat long mau nâu đen, thơm mùi dược liệu. vị ngọt hơi cay. 3. Thành phần của thuốc: et thức bào chế : [Chế một đơn vị đóng gói nhỏ nhất): Chai 100nl šSTT F Thanh phần _ Sy ee a : _Khối lượng |70ml ¿cao đặc dược liệu tương. đương với: ee 1 | Thuc dia (Radix Rehmanniae glutinosae 7,00 g (Bay gam) praeparata) 2 | Son thi. (F ructus C"orni) c 7 ae 3,500. (Ba phây năm gam) | a TH (Tuber Dioscoreae |persimilis) :+ 50g (Ba phay nam gam) | 4 | Mau don bi (Cortex Paeoniae suffrutricosae) 2,60g (Hai phay sau gam) § |Phụclinh(Pora) _ 2,60g (Hai phẩy sáu gam) | _6 |Trach ta(Rhizoma Alismatis) 2,602 (Hai phay sáu gam) | 7 | Hac phu tur (Radix Aconiti L.ateralis preparate) | 0,882 (Không phây tám See i eee ees La Tain gar) 8 | Qué chi (Ramulus Cinnamomi) 0,88g (Khong phay tam MA: mươi tám gam) TA được: Đường trắng (Saccharum); Natri benzoat Vừa đủ 100ml. (Natrii benzoas); Vanilin (Vanilium); Nước udng được (Aqua potabili _ đa — | 4.Ham lwong ctia thuéc : wy 5. Thude ding cho bénh gi? Dùng cho người thận yếu, váng đầu, nhức đầu ù tai, đau lưng mỏi gói, phù thũng, chân tay lạnh, hay tiểu đêm, mỏ hôi trộm. - Gia tăng khả năng thé chat va tinh than trong các tinh trang suy dinh dưỡng, suy nhược, ốm yếu, kém ăn. -_ Phục hồi và tăng cường chức năng lục phủ ngũ tạng sau bệnh nặng. Tăng cường sức đề kháng, miễn dịch, trị suy nhược hệ thần kinh thực vật. 6. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng? Ngày uong 22 lan truoc khi ain. - Trẻ em từ II tuôi đến 15 tudi mdi lần uống 12ml - Nguoi lon: udng mỗi lần 15ml Thời gian điều trị: Thuốc có thẻ sử dụng lâu dài tùy thuộc vào tình trạng suy nhược. Liệu trình điều trị từ 8-12 tuần có thể dùng lâu dài và liên tục. 7. Khi nào không nên dùng thuốc này? Không dùng cho người thực nhiệt, người âm hư nội nhiệt, trẻ em dưới 10 tuôi, người bị tiều đường, phụ nữ có thai. . Tác dụng không mong muôn: Chưa có báo cáo. 9. Nên tránh dùng những loại thuôc hoặc thực phẩm gì khi đang sử dụng thuốc này? JPa ax -Không ăn măng, đồ chiên, xào, cay. -Không uống nước đá, tắm nước lạnh. 10. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc? Nếu quên không dùng thuốc l lần, bỏ qua và dùng thuốc tiếp tục theo đúng liều lượng chỉ dẫn. Không được gấp đôi liều dùng sau khi quên uống 1lần thuốc. 11. Can bao quản thuốc này như thế nào? Nơi khô, dưới 30C. 12. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều? Chưa có báo cáo. 13.Cần phải làm gì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo: Khi dùng thuốc quá liều có thê øgặp một SỐ tác dụng phụ. Su dungdung liều các tác dụng phụ sẽ hết. 14.Tên, biểu tượng của nhà sản xuất: ry 16. Khi nao can tham van bac sy? CONG TY TNHH DUQC PHAM NHAT NHAT NHAT NHAT 15. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này: Cân tham vấn bác sy khi dang dung đồng thời với các loại thuốc khác. 17. Ngày xem xét sửa đổi lại tờ thông tin cho bệnh nhân: TP Hô Chí Minh, ngày (tháng năm 2014 Giám đôc TUQ.CUC TRUONG P.TRƯỞNG PHÒNG Dé Minh Ha U12

Ẩn