Thuốc Bát trân: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBát trân
Số Đăng KýVD-25007-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMỗi viên chứa 267 mg cao khô dược liệu tương đương: Thục địa 364 mg; Đương quy 297,3 mg; Đảng sâm 242 mg; Bạch truật 242 mg; Bạch thược 202 mg; Bạch linh 175,7 mg; Xuyên khung 142 mg; Cam thảo 20 mg; Bột mịn dược liệu bao gồm: Đương quy 66,7 mg; Bạch linh 66,3 mg; Bạch thược 40 mg; Xuyên khung 40 mg; Cam thảo 20 mg-
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiChai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 Khu phố Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty TNHH dược phẩm Fito Pharma 26 Bis/1 Khu phố Trung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
19/09/2016Công ty TNHH DP FitoPharmaChai 40 viên; Hộp 10 vỉ x 10 viên1721Viên
TW 20094)
Céng ty TNHH Duge Pham CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM a)
FITO PHARMA Độc lập -Tự d0 -Hạnh phúc SY
26 Bis/I Kp Trung, Vĩnh Phú WEG
Thuan An, Binh Duong
MAU NHAN THUOC
1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
— Nhãn chai thuộc
— Nhãn vỉ thuôc

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
DA PHE DUYET
2. Nhãn trung gian: :
Bee DL OR Neon: Lan đâu:.|S…..0.3……/046 Ie

3. Toa hwéng dan dùng thuốc:
Toa BAT TRAN

Binh Duong, ngay 29 thang 04 nam 2014
Ƒ Tổng Giám đốc cơ sở sản xuất và đăng ký thuốc

sh TN 20094
344 |
AS
GMP-WHO HỘP 400VIÊN NANG GMP-WHO HỘP 40 VIÊN NANG

CONG ine Bổ kh, {chhyết
4CHI BINH: Khí huyết đều hư, sắc mặt xanh,
LÍtaydân mệt mỏi, kinh nguyệt quá nhiều. |
LIỂU DÙNG: Uống mỗi lần2-3viên, ngày 2-3
lần.
(HỐNG CHỈ ĐỊNH: Không ó.
ATHAN TRỌNG: Người đang bịtiêu chảy, viêm [AC
||đạitràng thể hàn thấp, phụ nữcóthai.

Ícũng THOCE Bao ché cho 01vién nang:
|} +267mg cao khô dược liệu tương
|đương: Thục dia (Radix Rehmanniae
praeparata) 364mg; Đương quy (Radix
Angelicae sinensis) 297,3mg; Dang sam (Radix
Codonopsis pilosulae) 242mg; Bach truật
(Rhizoma Atractylodis macrocephalae) 242mg;
|Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae)
{202mg, Bạc linh (Poria) 175,7mg; Xuyên

|khung (§hzoma Ligustii wdllichi) 142mg, [| || TACOUNG FH: ee te sẽ 1camthéo (Radi Gyeyrtizae) 102mg _|] Bho QUAN: ởnhiệt độkhông quá 30C, nơi
«Bột mịn được liệu: Đương quy (Radix |khô ráo, tránh ánh sáng.
|KHUYEN CAO: || Angelicae sinensis) 66,7mq; Bạch linh (Poria) }|
|663mg, Bạđ thược (Radix Paeoniae |
ladiflorae) 40mq; Xuyên khung (Rhizoma
Ligustici wallichil) 40mg, Cam thảo (Radix
Glycyrrhizae) 20mg
«_Tá dược vừa đủ 01 viên nang
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng
Í+Đề»a tám taytrẻ em
+Đọc kỹhướng dẫnsửdụng trước khídùng
+Nếu cần thêm thông tinxinhỏiý kiến thầy
thuốc
TIEU CHUAN APDUNG: TCCS
fit@ FITO PHẾ XetÙni SALCO/LTDS fi a2 CTYTNHH DUQC PHAM FiTO PHARMA
rae aE 26BIS/1 KpTrung, VinhPhi Thuan An,Binh Ong 06503743210 Fax:06503758552 )

VN-01054-H-Vr1
BAO Bi HOP NGOAI
SiuTo)c)© ư

FITO
PHARMA
CO.,LTD.
GMP-WHO
CÔNG Ty `Z (TRÁCH NHIÊU HỮU HạN 2` DƯỢC PHẨM
DPHABs+ n *

(Rhizoma Ligustic! wallichi) 40mg; Cam thio (Radix Giycyrhizae) 20mg +Táđược vừa đủ01 viên nang. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng (ÔNG NĂNG: Bổkhí, (dìhuyết.

HUAN AP

SOK:
` g nà tế

SốlôSX:
ISX: ©26BIs/KpTeun D: BT:06503743210) Fax06ee 105 5
NHAN CHAI

HỘP 10VỊx10VIÊN NANG BOX10BLISTERS x10CAPSULES

1003125 CATẠM”

` 7CÔNG Tez CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA = TRACH Ayes 26Bis/1 KpTrung, Vinh Phu, Thuan An, Bình Dương, Việt Nan 4 NHIEM Hi, eh DƯỢC pạ, ý 5 [Ji 13210 Fax:0650 592
TiFy {iD vAl
CÔNG THỨC Bào chế cho 01viên nang: [em WHO) CHONG CHI DINH: Khong co. ` we ix 10 Vie R š HỘP 10VÌx10VIÊN NÂNG 267mg cao khô dược liệu tương đương: Thục địa (Radix felinarnnliae BH TỔMIB VDLE GLANS THẬN TRỌNG: Người đang bítiêu chảy, viêm đạitràng thê hạntháp, phụ nữ y b Roe 80X10 8LISTERS x10CAPSULES : 4 : 80X108LISTERS x10CAPSULES praeparata) 364mg; Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 297,3mg; Đảng sam — cothai. (Radix Codonopsis pilosulae) 242mg; Bach truat (Rhizoma Atractylodis TÁC DỤNG PHỤ: Chưa cóbảo cáo. 42mg; Bạch thược (Radix Paeontae lactiflorae) 202mg; Bạch :
mg; Xuyen khung (Rhizoma Ligustic’ wallichii) 142mg; Cam
thao (Radix Glycyithizae) 102mg
Bot min duoc liéu: Duong quy (Radix Angelicae sinensis) 66,2mq; Bach inh
BAO QUẢN: Ởnhiệt dokhong qua 30°C, noikho rao, tranh anh sang
KHUYẾN CÁO:
+Dexa tam tayteem
+Đọc kỹhương dẫn sứdụng trược khidùng
Ligustic wallichi) 40mg; Cam thao (Radix Glycyrhizae) 20mg iae se ae hỏiýkiến tháy thuoc
»_Tádược vừa đủ01viên nang TIỂU C UNG;
DANG BAO CHE: Viên nang cứng 2 ĐÀ MT – SÐK:
CÔNG NĂNG: Bồkhi,íchhuyết. : oe 4 ae
ŒHỈ ĐỊNH: Khihuyết đều hư,sácmật xanh, taychân mệt mới, kinh nguyệt quá V i ` NSX: Mae 49 8″934711″0305 HD: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA LIEU DUNG: Uong moilan 2-3vien, ngay 2-3 lan 26Bis/l KpTru Phu, Thuan MÔN P oF inhDugng, Viet NanHH0 0mrt | a 43210 Fax: 0650.37
BAO BÌ HỘP NGOÀI

2 HT0PHARMA/ $/ 2 Kỳ
NHÃN VỈ

a %ŠÉ

Vién nang BAT TRAN
Bo khi, ich huyết.
CONG THUC Bao ché cho 01 vién nang:
»267mg cao khô dược liệu tương đương:
Ss

-Thuc dia (Radix Rehmanniae praeparata)… 364mg
-Duong quy (Radix Angelicae sinensis) …… 297,3mg
-Dang sam (Radix Codonopsis pilosulae) ……… 242mg
-Bach truat (Rhizoma Atractylodis macrocephalae)… 242mg
-Bach thugc (Radix Paeoniae lactiflorae) ….. 202mg
-Bach linh (Poria) 175,7mg
-Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) ………………………………………-..–«- — 142mg
-Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 102mg
»Bột mịn dược liệu:
-Đương quy (Radix Angelicae sinensis)……………………………………….-.«—-cceeeseoe-… ——— 66,7MG
-Bach linh (Poria) 66,3mg
-Bach thugc (Radix Paeoniae lactiflorae) ….. es 40mg
-Xuyén khung (Rhizoma Ligustici wallichii) … 40mg
-Cam thao (Radix Glycyrrhizae) 20mg
»Tádược:
-_Bột Talc (Talcum) 5mg
– Magnesi stearat (Magnesii stearas)……… om 2,5mg
– Natri benzoat (Natrii benzoas) 2,5mg
DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang cứng
CÔNG NĂNG: Bổ khí, ích huyết.
CHỈ ĐỊNH: Khí huyết đều hư, sắc mặt xanh, tay chân mệt mỏi, kinh nguyệt quá nhiều.
LIỀU DÙNG: Uống mỗi lần 2-3viên, ngày 2-3 lần.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không có.
THẬN TRỌNG: Người đang bịtiêu chảy, viêm đại tràng thể hàn thấp, phụ nữ có thai.
TÁC DỤNG PHỤ: Chưa có báo cáo.
QUÁ LIỀU KHUYẾN CÁO: Cần đến ngay cơsở ytế để theo dõi và xử trí.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có báo cáo.
BẢO QUẢN: Ởnhiệt độ không quá 30%, nơi khô ráo, tránh ánh sáng.
KHUYẾN CÁO:
+Để xa tầm tay trẻ em
+Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
+ Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ýkiến thầy thuốc
+Thông báo cho bác sỹtác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
HẠN DÙNG: 36 tháng kểtừ ngày sản xuất.
TRÌNH BÀY:
-.Hộp 10 vỉx10 viên nang, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
-.Chai 40 viên nang, dán nhăn, cho vào hộp, kèm toa hướng dẫn sử dụng.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:TCCS
Sản xuất tại:CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM FITO PHARMA Phòng tựvấnkhách hàng: 26Bis/ 1KpTrung, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương -Việt Nam € (0650) 3743210 ĐT: 0650. 3743 210 sFax 0650.3758 552 ©Email: Info@fito.vn WEES NST
‘VN-03054-T-Vr1’VN-01054-T-Vr1 ‘VP Kinh doanh -Marketing: 41Hoàng DưKhương, P.12,Q.10-TP.HCM eĐT: 08.3866 5416 ©Fax08.3868 3094 eEmail: hcm@fito.vn Chi nhánh HàNội: 64AnDương, Quận Tây Hồ-HàNội eĐT:04.3716 9031/3717 0297 sFax: 04.38290118 eEmail: hanol@fito.vn

TOA THUÓC

U@.CỤC TRƯỞNG
P.TRUONG PHONG
đã Mink Hang

Ẩn