Thuốc Bát trân hoàn OPC: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcBát trân hoàn OPC
Số Đăng KýVD-23613-15
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngCao đặc qui về khan (tương ứng với: Đảng sâm ; Đương qui ; Bạch truật ; Bạch thược ; Xuyên khung ; Cam thảo ; Thục địa ) ; Bột kép (Đảng sâm ; Đương quy ; Bạch truật ; Bạch thược; Xuyên khung ; Phục linh )- (32mg; 32mg; 32mg; 32mg; 32mg; 24mg;48mg)70mg;(16mg;16mg; 16mg; 16mg;16mg;48mg)128g
Dạng Bào ChếViên hoàn cứng
Quy cách đóng góiHộp1 chai 100 viên; hộp 1 chai 240 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtChi nhánh công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương – Nhà máy dược phẩm OPC Ấp Tân Hoá, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, Bình Dương
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần Dược phẩm OPC. 1017 Hồng Bàng – quận 6 – TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
01/03/2016Công ty cổ phần dư­ợc phẩm OPChộp 1 chai 240 viên368Viên
29/09/2017Công ty cổ phần dược phẩm OPCHộp 48 gói x 10 viên441Viên
/ en
PHAM OPC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc 5
U NHAN DANG KY THUOC
Nhan chai Bat Tran Hoan OPC (chai 100 viên hoàn cứng)
Nhãn hộp Bát Trân Hoàn OPC (hộp 1chai 100 viên hoàn cứng)

Chai 100viên hoàn cứng CHỈ ĐỊNH: Điều trịvàphòng ngừa mộtsốchứng
SBut tran hodn eset tind eit aren f: mỗi, , ù › “r1 477 sắc mặtvàng, chóng mặthoa mắt, timđậphồihộp.

sắt đen, parafin rắn, đường trắng)………… _vớ1viên THẬN TRỌNG, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC — C> g2 Cc THUỐC, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN: Người lớn: uống mỗilần 10-12 viên, ngày 2lần. Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng.
Tràem K77 7 27 S6l0SX: ~Từ7- dưới 1tuổi: uống mỗilần 4-8viên, ngày 2lần. Ngày SX: -Từ 11-16 tuổi: uống mỗilần 6-8 viên, ngày 2lần. HD: Uốngsaubữa ănvới nước ấm. l QUAN: i Sản xuấttại.CHINHÁNH CÔNG TYCỔPHẦNDƯỢC PHẨM = TH TYCỔ PHẨN DƯỢC PHẨM OPC Tilàm BUNG -mÀ MÁT NMợc ưa 0D SDK: TIÊU CHUAN: TCCS. 1017 HONG BANG, QUAN 6,TP.HCM. ĐT:88.37517111 Tan Hóa, XãTânVĩnh Hiệp, Tân Uyên, Bình Dương

BỘ Y TẾ
CUC QUAN LY NLY DUGC
DA PH:PHẾ › DUYỆ
Lan đâu:..kJ,./.02 – [11

Hộp 1chai 100 viên hoàn cứng
Sit tran hoin

CONG THUC: cho 1vién. *Cao đặc quivềkhan 70mg tương ứngvới: ngsam (Radix Codonoposis pilosulae)…32mg

Cid skES al EAE iis gặpởphụ nữdokhí huyết suyyếu gây nên như: mệt mỗi, chán ăn,lười nói,khíđoản, sắc mặtvàng, chóng mặthoa mắt, timđậphồi hộp. LIỂU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Người lớn: uống mỗilần 10-12 viên, ngày 2lần. Trẻ em: -Từ7-dưới 11tuổi: uống mỗilần4-6viên,ngày2lần. ~Từ11-16 tuổi: uống mỗilần6-8viên,ngày2 lần. nnerroEee Uống saubữa šnvớinước ấm. “=—— eee Eigfieirtd S@Bt sÝ
KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁC THUỐC: Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng. BAO QUAN: Nơikhômát, nhiệt độdưới 30°C. aaa ean Ter SĐK: TIÊU CHUẨN: TCCS. bEXA TAM TAYTRE EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG.

SốlôSX:

Phục linh(Poria)….. Tádược (mật ong, natri oxyd sắtđen, parafin rắn, đường trắng)……..vđ 1viên

Sảnxuấttại:CHÍNHÁNH CÔNG TYCỔPHẦN utile PHẤM CONG TYCOPHAN DUC PHAM OPC PC TẠIÌNH DƯƠNG -NHÀ MÁY YBƯỢC luan lo 1017 HỒNG BẰNG, QUẬN6,TP.HCM. ĐT:08.37517111 a,XãTânV Này

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -Tự Do -Hạnh Phúc

CÔNG THỨC: Cho1viên. Cao đặcquivềkhan…
Tádược (mậtong, natri benzoat, bộttalc, oxyd sắt đen, parafin rắn, đường trắng).
LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Người lớn: uống mỗi lần10-12 viên, ngày 2lần. Trẻem;-Từ7-dưới 11tuổi: uống mỗilần4-8viên, ngày 2lần. ~Từ 11-16 tuổi: uống mỗilần6-8 viên, ngày 2lần. Uống sau bữa ănvới nước ấm.
BAO QUAN: Nơi khô mát, nhiệt độdưới 30°C.
SĐK: TIÊU CHUẨN: TCCS.
Chai 240 viên hoàn cứng
am Sut tran hoain
YO PCM
mm.
@
CONG TY CỔ PHẨN DƯỢC ni OPC 1017 HONG BANG, QUAN 6,TP.HCM. ĐT:08.37517111
CHỈ ĐỊNH: Điều trịvàphòng ngừa một sốchứng bệnh thường gặp ởphụ nữdokhí huyết suy yếugây nên như: mệtmỏi, chán ăn, lười nói,khíđoản, sắc mặtvàng, chóng mặthoa mắt, timđậphồi hộp.
THẬN TRỌNG,CHỐNG CHỈ ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUGC, TAC DUNG KHONG MONG MUON: Xinđọc trong tờhướng dẫn sửdụng.
S610 SX: Ngày SX: HD:
a OPC TAIBINH DƯƠNG -NHÀ MAY DƯỢC ẤpTânHóa, YãTânVĩnh Hộp, TânUyên, Bình Dương
Hộp 1chai 240 viên hoàn cứng
Q2/78//71/8//⁄77//
OO PCM
Hộp 1chai 240 viên hoàn cứng
Cứ /⁄4u hoan
CHỈ ĐỊNH: Điều trịvàphòng ngừa mộtsốchứng bệnh thường gặp ởphụnữdokhí huyết suyyếugây nên như:. mệt mỏi,chánăn, lườinói,khíđoản, sắcmặtvàng, chóng mặthoa mắt, timđậphồi hộp. LIỀU DÙNG VÀCÁCH DÙNG: Người lớn: uống mỗilần 10-12 viên, ngày 2lần. Trẻ em:-Từ7-dưới 11tuổi: uốngmỗilần4-6viên,ngày2lần. -Từ11-16 tuổi: uống mỗilần6-8 viên, ngày 2lần. Uống saubữaănvớinước ấm. CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN, TƯƠNG TÁCTHUỐC: Xinđọctrong tờhướng dẫnsửdụng. BẢO QUẢN: Nơikhômát, nhiệt độdưới30°C. SDK: TIEU CHUAN: TCCS. bEXA TAM TAYTRE EM. ĐỌC KỸHƯỚNG DẪN SỬDỤNG ‘TRƯỚC KHI DÙNG.
CÔNG THỨC: cho 1viên. *Cao đặcquivềkhan 70mg tương ứngvới:
SốlôSX:
Tádược (mậtong, natri benzoat, bộttalc, oxyd Ngày SX: sắtđen, parafin rắn,đường trắng). HD:
Sảnxuất tại:CHINHÁNH CÔNGTYCÔPHÂN DƯỢC PHÂM 0PCTẠIBÌNH hata NHÀMÁY DƯỢC PHẨM 0P’ ẤpTânHóa, XãTân VĩnhHiệp, TânUyên, Bình Dương CÔNG TYCỔPHẦN DƯỢC PHAM OPC 1017HỒNG BẰNG, QUẬN 6,TP.HCM. ĐT:08.37517111

Doc lap —Tw do —Hạnh phúc
U NHAN DANG KY THUOC
Tờ hướng dẫn sử dụng
THƠ SHHH ĐH SH HOEUSHSHNH SH BH NHEUSHNHƠN SH ƠN HHSHBHNHSHBHNHÔNH SHNHƠN SHNH ĐH NH ĐH NH HONHƠN BHNHA BHNHHOSHNHƠN AMĐHHHNMSƠBHNH ƠH HH ỢH ĐH HH NHHH HH BH ĐH NHBHNHNHOƠH BHHONHBHBH ‘ar

x ^ ` –
BAT TRAN HOAN OPC THGN TRONS: i
is, Chưa có báo cáo :
Ỗ TC. tả m „ a l, i CONG ae cho 1vién . w. SỬ DỤNG CHO PHỤ NỮ CO THAI VA CHO CON BU: ”
Cao đặc qui vê khan 70 mg tương ứng với: H Không sử dụng cho phụ nữ có thai. ”
-Đảng sam (Radix Codonopsis pilosuÏae) ………………… 32mg m TAC DUNG DOI VOI KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN
-Đương quy (Radix Angelicae sineHsi$) ……………….. .–32 mg Ps HANH MAY MOC: Khong i lãi ý I8 -Bach truat (Rhi Atractylodi halae)………. 32 : ä : KT een UIE aE) ms iy, TAC DUNG KHONG MONG MUON: . -Bạch thược (Radix Paeoniae lactjfÏor) ………………… 32mg ™ „ rm ` . “… “Co mi Chưa có báo cáo. i -Xuyên khung (R“hizoma Ligustici wallichii) …………… 32 mg ` Thine bio che Bao dfnHững tấu đụng: Đfông mong mui ”
-Cam thảo (adix Œlycyrrhi4e) ……………………. ¿+ 5e+555+s5+ 24mg „h gặp phải khi sử dụng thuốc. `
-Thục đị dix Rehmaniae glutinosae praeparata)………. im £ i ” : uc dia(Radix Re! ước = inosae praeparata) 48 mg TUONG TAC THUOC: ”
Bockep 2s mg trong tag vel w Không dùng chung với thuốc cảm. – -Dang sam (Radix Codonopsis pilosulae) ………………….. 16mg if QUA LIBU VA XU TRÍ: ”
-Đương quy (Radix Angelicae sineWsi$) ………………… — 16mg ™ l ” 7 ; ; is, Chưa có báo cáo 7 -Bạch truật (®izoma Atractylodis macrocephalae)…………. 16mg iy, . ` ` ` *% :
-Bạch thược (#ađix Paeoniae lactjflora) ………………. -lómg „ ae G EROS VA TRINH BAY: Xû
-Xuyên khung (Rhizoma Ligusfici wallichii) …………… 16 mg ig, oe are $0 atlas BAS Aes vice ` A|:
-Phục linh (?O74) ……………………….–ccc+cc++cxeeexrreeeereee 48 mg xạ ape Sas DỊ SHEN; HED EDI MWD) Suen, hg js
Tá dược (Mật ong, natri benzoat, bột talc, oxyd sắt den, i, HAN DUNG: 42 i 7
parafin rắn, đường trắng)……………….. .–.–:- +5: vừa đủ lviên „36 tháng kể từ ngày sản xuất. Sy te
CONG NANG:
œ BẢO QUẢN: ” Ích khí dưỡng huyết, hoạt huyết hành khí, ôn trung nhuận mi Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30°C. ”
ˆ ee o Dé xa tam tay tré em CHỈ ĐỊNH: = : i
Điều trị và phòng ngừa một số chứng bệnh thường gặp ởphụ nữ a aaia ieid ¬ „ dụng miMóc *:Tế: ”
do khí huyệt suy yêu gây nên như: mệt mỏi, chán ăn, lười nói, tà Nêu cân thêm thông tin, xin hỏi ýkiên bác sĩ. u
khí đoản, sắc mặt vàng, chóng mặt hoa mắt, tim đập hôi hộp. 7 : : = ”
LIEU DUNG VA CACH DUNG: = CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM OPC [
Người lớn: uống mỗi lần 10-12 viên, ngày 2lần. = 1017 Hong Bang, Quan 6-TP. Hô Chí Minh ” x ead x ! . 7 Ũ Trẻ em: Từ 7-dưới I1 tuổi :uống mỗi lần 4-6viên, ngày 2lân. i eae LP DUL=S87 iS02 PROS OS: ” 2 £ Ws ck x Vi Từ 11 -I6 tuôi :uông mỗi lân 6 -8viên, ngày 2lân. im i”
Uống sau bữa ăn với nước ấm. San xuat tai CHI NHANH CONG TY CO PHAN DƯỢC PHAM ÿ
w OPC TẠI BÌNH DƯƠNG-NHÀ MÁY DƯỢC PHÁMOPC ”
CHÓNG CHÍ ĐỊNH: w. Ấp Tân Hóa- Xã Tân Vĩnh Hiệp -Tân Uyên -Bình Dương ” I
Phụ nữ có thai ® E-mail: info(opcpharma.com -Website: :
Bệnh nhân mẫn cảm với bắt kỳ t hẳn nào của thuốc www.opcpharma.com ”

fi

WwW
TUQ.CUC TRUONG
ˆTRƯỞNG PHÒNG ~os Me nhy H, ang tz

Ẩn