Thuốc Acetydona 200 mg: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcAcetydona 200 mg
Số Đăng KýVD-20043-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngAcetylcystein – 200 mg
Dạng Bào ChếViên nang cứng
Quy cách đóng góiHộp 3, 6, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100, 200, 250, 500, 1000 viên
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Lô 2A, Đường số 1A, KCN. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCông ty cổ phần sản xuất – thương mại Dược phẩm Đông Nam Lô 2A, Đường số 1A, KCN. Tân Tạo, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

GIÁ BÁN BUÔN KÊ KHAI

Ngày kê khaiĐơn vị kê khaiQuy cách đóng góiGiá kê khaiĐVT
21/01/2014CT TNHH SX thương mại Dược phẩm Đông namHộp 3, 6, 10 vỉ x 10 viên; Chai 100, 200, 250, 500, 1000 viên550Viên
— MẪUNHÃNCHAIXINĐANGKÝ 9 *Ở{9 Ings
ACETYDONA 200mg ACETYDONA 200m EACH CAPSULE CONTAINS: GER WHO MỖI VIÊN CHỮA: ° Aeatylcystaine…….200mg 3
Excplet qs…………. percapsule Acetylcystain…….200mgTẢdc vừađổ……… .1viên
“== Acetfydona –:š:z=~ Store laadryplace, belew 38°C, Tide Chada TCCS protect from light. 200 mg Bảo (sản: Nơikhó, nhiệt độdưới 3ữC, tránh ánh sáng.

Read Leailet Careisiy Befere se ‘
Keep Out OfReach OfChildren – Đẹc KỹHướng Dẫn SửDựsạTrước Khi Dàng
| lÌ Acetylcystein……. 200mg BểXaTấm Tay Trẻ Em SOK /Reg, No. $6L6SX/Batch No.: Ngày SX/MFD
89235085 HanDung /EXP
NA 0 Nang Cứng CONG TYGPSX-TMDƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô2A,Đường 1A-KCN TânTạo, PTânTạoÁ, 0.Bình Tân-TP.Hồ GhíMinh -ViệtNam ‘DONG NAM MANUFACTURINGTRADING PHARMACEUTICAL COAP.
ACETYDONA 200mg – ACETYDONA 200mg Ï_ EACH CAPSULE CONTAINS: GMP -WHO MỖI VIÊN CHỮA: Acatyicysteine…….200mg :
Excipient q.s……………per capsule Acetylcystain…….200m9Tádược vừađủ………… 1viên Indication, Dosage, lsrtrucfes Aad Comte -indication: count CàiĐịah, Liễu Dàng, Cách Dâøg VàChống Chỉ Bjab: |
Specification: In-house Xinđạc tðhướng dẫn sửdụng.
Store
ina dryplace, below 38, Tiêu Chega: TCCS
protect from light. 200 mg Bão (mảu: Nơikhô, nhiệt độdưới 30°C, tránh ánh sáng.

Read Leaflet Carefully Betore Use Koop Out OfReach OfChildren – Bọc KỹHướng Dẫn SửDụng Trước Khi Dòng
Acetylcystein……. 200mg ĐểXaTầm Tay Trẻ Em SBK /Rang. No. SðLôSX/Bafch No. : Ngày SX/MFD
350as5sls4+a HanDang /EXP
a) wo omg CONG TYCPSx-TMDUOC PHAM BONG NAM ‘DONG NAM MANUFACTURINGTRADING PHARMACEUTICAL COAP. Lô2A,Đường 1Á-KCN TânTạn, P.Tân TạoA, qBình Tân-TPHồChiMinh -Việt Nam Thuốc cung cấp cho bệnh viện
ACETYDONA 200mg – ACETYDONA 200mg
EACH CAPSULE CONTAINS: GMP -WHO MỖI VIÊN CHỮA: Acetyicysiene…….200mg Acetyicystin…….200mg Excipient q-s……………per capsule Indication, Dosage, lnstrnction And Contra -indication: Tadupe wad0……….1 wien
See intheleaflet ChỉĐịnh, Liều Dâng, Cách Dàng VàChống Chỉ Định:
Specitigstian: In-house Xinđọc tờhướng dẫn sửdụng.
Store ina dryplace, belew 30%, Tye Clade TOCS
protect frem light. 200 mg Bao Quan: Noikhó, nhiệt độdưới 3ữ%, tránh ánh sáng. Read Leaflet Caretalty Before Use Koop Out OfReach OfChildren Đọc KỹHướng Dẫn Sử Dụng Trước Khi Dũng
ĐểXeTầm Tay Trẻ Em
ÌÌÌ| i 60x Reg No $6L6SX/Batch No,: Ngày SX/MFD
‘DONG NAM MANUFACTURINGTRADING PHARMACEUTICAL CORP

Acetylcystein……. 200mg
Hạn Dùng /EXP
Chai 250 Viên Nang Cứng CÔNG TY GPSX-TMDƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Thuốc cung cấp cho bệnh viện Lô2A, Đường 1A-KCN TânTạo, PTÂnTạoA, i 0.Bình Tân-TP.Hổ ChiMinh -Viet Nam

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
ĐÃ PHÊ DUYỆT
Lan dau:. lied el antl 9

⁄ VÕ TẤN LỘC

MẪU NHÃN CHAI XIN ĐĂNG KÝ
ACETYDONA 200mg ACETYDONA 200m EACH CAPSULE CONTAINS: GMP -WHO Mỗi VIÊN dhứn: ° Acetylcystelne…….200mg ` Exeipiant q.s…………… percapsule Acetyicysteln…….200mg
Indication, Dosage, instraction Aad Contra -indication: Tádược vừađổ……. 1viên
See mtheleaflt ChỉĐịnh, Liều Dàng, Cách Dàng VềChếng Chỉ Định:
Specification: In-howe Xinđạc tờhướng dẫn sửdụng.
Store inadryplace, below 30C, Tide Chufa: TCCS
protect irom light. 200 mg Bảo (mản: Nơikhô, nhigt 46dudi 30°C, trénh anh sáng. Read Leaflet Carefully Befere Use Keep Out OfReach OFChildren Đọc Ký Hướng DẫnSử Dạng Trước Kbi Dằng
ĐểXaTầm Tay Trẻ Em il lÌÌ | SDK /Reg. No. $6L6SX/Batch No.: Ngày SX/MFD
‘DONG NAM MANUFACTURING en _— xong Xu hưng. CONG TYCPSx-TMDƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM
TRADING PHARMACEUTICAL CORP. Thuộc cung cap cho bénh vién Lô2A,Đường 1A-KCN TAnTao, P-Tan TaoA,

Acetylcystein……. 200mg

HạnDùng /EXP
ñ,Bình Tân-TP.Hồ ChíMinh -Việt Nam.
ACETYDONA 200mg – ACETYDONA 200mg EACH CAPSULE CONTAINS: GMP -WHO aiiviewenin:
Acatylcysteine…….200mg Acatylcystein…….200mg Excipient q.s…………..per capsule Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication: Tádược vừađủ………. 1viên
See inthekaflet Chỉ Định, Liền Dàng, Cách Dàng VàChống ChỉĐịnh:
Specilieation: In-house Xindoc tờhướng dẫn sửdụng.
Store Inadryplace, below 30T, Tide Chuda: TOCS

protect from light. 200mg Bao Oude: Noikhô, nhiệt độdưới 3C, tránh ánh sáng.
ReadTT Đọc KýHướng Dẫn SẽDgag Trước Khi Dìng
| | | Acetylcystein……. 200mg BýXa/TdfiT6 TIỷ BB SBK /Reg. No. SốLéSX/Batch No.: Ngày SX/MFD Han Dung /EXP 34085 16
Chai 1000 Viên Nang Cứng CONG TYCPSx-TMDƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô2A,Đường 1A-KÊN TânTạo, PTÂnTạoÁ, DONG NAM MANUFACTURINGTRADING PHARMACEUTICAL CORP.

Thuốc cung cấp cho bệnh viện D00 và ee
CTY CP SX -TM DP
ĐÔNG

,

aA
x
MAU
HOP
XIN
DANG
KY

ẤN
LỘC
A
ĐÔNG
NAM

T

2
CTY
CP
SX
-TM
DP

WHO -GMP
Acetydona
200mg

Acetyicysteine……. 200mg

3Blisters x10 Capsules
>°©-<ö2>2®

<4 GMP -WHO Acetydona Acetylcystein....... 200mg 3Vỉ x10 Viên Nang Cứng Read Lezilet Carefully Belere Use ACETYDONA 200mg Keop Oat OfReach OfChildrea EACH CAPSULE CONTAINS: Acetylcysteine.............. 200mg Excipient q.s............ percapsule Indication, Dosage, Instruction And Contra -indication: See intheleaflet Specification: In-howe 3508 16417 Stare ina dryplace, below 30°, DONG NAM MANUFACTURING Protect from light. TRADING PHARMACEUTICAL CORP ` ey ~ ¬"bee St AS ĂNG KÝ - x MAU HOP XIN D TAN LOC A CTY CP SX -TM DP DONG NAM WHO -GMP Acetydona 200mg Acetylcysteine....... 200mg 6Blisters x10 Capsules >9©+<ö&>—ooO< GMP -WHO Acetydona Acetyicystein....... 200mg 6Vi x 10 Vién Nang Cứng ACETYDONA 200mg Mgt ener EACH CAPSULE CONTAINS: Acetyicysteine.............. 200mg Excipient q.s...............per capsule ladication, Desage, Instruction Aod Costra -indicatien: See intheleaflet Specification: In-house 35086516417 Store ina dryplace, below 30°, DONG NAM MANUFACTURING protect frem light. TRADING PHARMACEUTICAL CORP ‘a ¬ Acetydona 200mg Acetylcystein...200mg MAU HOP XIN DANG KY ACETYDONA 200mg EACH CAPSULE COMTAINS: Excipient @.$......... Indication, Dosage, Instruction AndContra indication: Soeintheleaflet Specificalloa: in-howe Store imadrypiace, below ofC, protect trom llehL Read Leallet Caretully Belore Use Koop 0 Reach ỚChiưes | DONG NAM NGNAM MANUFACTURING TRADING PHARMACEUTICAL CORP. Acetydona 200mg Acetyicystein...200mg 10Vix 10Viên Nang Cứng ACETYDONA 200mg WHO -QMP MỖI VIÊN CHỨA: Acetyicystsin....... 200mg. Táđược vừađủ........ 1viên ChiĐịnh, Liểu Dàng, Cách Dòng VàChống ChỉĐịnh: XinđọcÐÐhướng dẫnsửdụng. Tiên Chuẩn: TCCS Bảo Quản: Nơikhi, nhiệt độdưới 30C, tránh ánhsáng Bọc KỹHướng Dẫn SửDụng Trước Khi Dùng ĐểXeTầm TayTrẻEm SBK /Reg. No. SốLđ§X/Bafch No.: Ngày SX/MFD Hạn Dùng /EXP Acetydona 200mg Acotylcysteine...200mg CÔNG TYCPSX-TMDƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM Lô2A,Đường †A-KCN TânTạo, P.Tân TaoA, 10Blisters x10Capsules Q.Binh Tân-TP.Hồ ChiMinh -ViệtNam forPry f© aTAY ^….. L6 2A, đương 1Ä, KÊN Tần Tạo, P. Tan Tao A,0. Binh Tan, TP HCM
a DT :(08).3.7.541.748, (08).3.7.541.749: FAX :(08).3.7.54 Ta

Ẩn