Thuốc Cốm bổ tỳ P/H: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCốm bổ tỳ P/H
Số Đăng KýVD-21749-14
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượng Sa nhân ; Liên nhục ; Hoài sơn ; Mạch nha ; Ý dĩ ; Đảng sâm ; Bạch truật; Bạch linh ; Cát cánh ; Cam thảo ; Trần bì – 1,2g; 1,2g; 0,8g; 0,8g; 0,8g; 3,4g; 3,4g; 3,4g;2,0g;1,6g ;1,6g
Dạng Bào ChếThuốc cốm
Quy cách đóng góiHộp 10 gói x 5g; Hộp 10 gói x 10g
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH đông dược Phúc Hưng Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Công ty Đăng kýCông ty TNHH đông dược Phúc Hưng 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
reim
¬`
a
P5^FS

: Cao dac dugc liéu ………. 1,5g SBK: ay Ế Tương đương với: Đảng sâm Sốlỗ8X: B Liên awa j 1/7g; Bạch truật 1,7g; Bạch Ngày SX: — aj Fy . linh 1,7g; Cái cánh 1,0g; Cam HD 1 Ieee _ aE kC QU n YDU thao 0,89; Trần bị0,8g; Đường Tiêu chuẩn: TCCS. 4 pees kinh vd5g. Bảo quan: Nai khé, nhiét d6dudi 309°C.
Hộp 10 gói x5g cốm
aus AY… daa Make

H/d
Al
_
2
+
`
COM BOTY P/H
KIEN TY -iCH KHi
DUNG TRONG CAC TRUGNG HOP
Trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng –
Rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát – Ä a Loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài –
=ee
Chi djnh: Cém bétyP/H cotac dung kién ty,íchkhí.

Sản phẩm được sản xuất vàphân phối bởi: Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻ em chán P/H CONG TYTNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rốiloạn tiêu PHUC HUNG Try sé:96-98 Nguyễn Viết Xuân, HàĐông, HàNội hóa, phân sống vànát, loạn khuẩn đường ruột, tiêu _ l —= : chây kéo dài. Nhà máy: CCN Thanh Oai, Thanh Oai, HàNội www.dongduocphuchung.com.vn *Email: phuchungph @ynn.vn Liều dùng -cách dùng -chống chỉ định: Tel: 04.33824177 -33826222 *Fax: 04.33978024 Xem tờhưởng dẫn sửdụng trong hộp. FP
._lẸp o@x Ápuo nạn ons Bupnp uenyy ueo7
._1eu A Buos ugud ‘eọu nạn uéo| IoH
-_ Buonp uquIp Áns “Buonx 199 ‘ue ueyo wea 1L
dOH DSNONYL OVD DNOYL ONNG

a
xe, 127
Is
Hd AL OG WOD
woo Bg x1906 o1 doH

Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khidùng
Đểxatầm
taytrẻem

133.67.23

Gói 5g cốm Thành phần: cho 1gói x5g: Sanhân 0,6g; Liên nhục 0,8g; Hoài sơn 0,4g; Mạch nha 0,4g; Y di 0,4g; Cao dac z 2 =~ =~ ~ dược liệu 1.5g (Tương đương với: Đảng sâm 1,7g; Bạch CoM ao TY P/H | Iruật 1,7g; Bạch linh 1,7g: Cát cánh 1,0g; Cam thảo 0,Bg; | Trần bị0,8g): Đường kính vớ5g.
| Chỉ định: Côm bổtỷP/H cótác dụng kiện tỳ,íchkhí. | Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻem chán ăn, Aq EN TY còixương, suy đỉnh dưỡng, chậm lớn, rốiloạn tiêu hóa, ñ phân sống vànal, loạn khuẩn đưởng ruội. tiêu chảy kéo
ICH KHI đài.
Liễu dùng -cách dùng -chống chỉđịnh: Xem tỡhướng dẫn sửdụng trong hộp. Sản phẩm được sản xuất vàphản phối bởi: CONG TYTNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
SDK:SốlôSX: Ngay SX:
Boe kyhudng dan sidyng trudc khidling HD + a Đểxalắm taytrẻem
=Quết +
60.70

Thành phần: cho 1gói x10g: Cao đặc dược liệu. ………. 3,0g SOK: Sanhan ee1,29 Tương đương với: Đảng sâm SốlôSX: | Liên nhục 3,4g; Bach truật 3,4g; Bach Ngay SX: |
| Hoài sơn linh 3,4g; Cát cánh 2,0g; Cam HD | | Mach nha thảo 1,6g; Trần bit,6g; Buéng Tiêu chuẩn: TCCS. | Yd kinh vd10g. Bao quan: Nơi khô, nhiệt độdưới 309C.

COM BOTY P/H
, KIỆN TỲ -ÍCH KHÍ
i 4® x @ tự
=7 ©/ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP |
Trẻ em chán ăn, còi xương, suy dinh dưỡng –
| „Quái „
Rối loạn tiêu hóa, phân sống và nát –
Loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo dài
Chỉ định: Cốm bổtỷP/H cótác dụng kiện tỳ,Íchkhí. Thuốc được dùng trong các trưởng hợp trẻ em chan ăn, còi xương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rốiloạn tiêu hóa, phân sống vànát, loạn khuẩn đường ruột, liêu chảy kéo đài. Liều dùng -cách dùng -chống chỉ định: Xem tờhướng dẫn sửdụng trong hộp.
Hộp 10 gói x10g cốm
[
fabU,zaywa

JH
HĐỊ
M08W
H/d

Sân phẩm được sản xuất vàphân phối bởi: PH CÔNG TYTNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG PHUC HUNG Try sé:96-98 Nguyén Viét Xuân, HàĐông, HàNội
Nha may: CCN Thanh Oai, Thanh Oai, HàNội www.dongduocphuchung.com.vn *Email: phuchungphnn.vn Tel: 04.33824177 -33826222 *Fax: 04.33978024
_””
*

-_ JẸp oen Áeuo nạn ‘yond Bugnp uenyy ueO7
-_1EU ỆA Bugs uẹud “eọu nội uẻo| Iọd
-_ Buønp uuip Áns ‘Buponx too ‘ue uRYyo Wa 211
dOH ĐNOfIHL 5ÿ ĐNOHL SNng

JHX H2JỊ -ẠL N3IM
H/d J108 W09
133.67.23
Đọc
kỹhướng
dẫn
sửdụng
trước
khidùng
Đểxatầm
taytrẻem
woo Bo. x1906 01 doH

Goi 10g cốm | Thành phần: cho 1gói x 10g: Sanhân 1,2g; Liên nhục
dược liệu 3.0g (Tương đương với: Đảng sâm 3,4g: Bach truậi 3,4g; Bạch linh 3,4g. Cái cánh 2,0g; Cam thảo 1.69; Trần bì1,Bg); Đường kính vớ10g.
Chỉ định: Cốm bổtỷP/H cótác dụng kiện tỷ,íchkhi KI =N TY Thuốc được dùng trong các trường hợp trẻem chán ăn,
5 5 phân sống vànát, loạn khuẩn đường ruột, tiêu chảy kéo
ICH KHI dai. |
Liễu dùng -cách dùng -chóng chỉđịnh: Xem tởhướng dẫn sửdụng trong hộp. Sản phẩm được sản xuất vàphân phối bởi:
9 | 1,2g; Hoai son 0,8g; Mach nha 0,89; Ydi0.8g; Cao đặc
côixương, suy dinh dưỡng, chậm lớn, rốiloạn tiêu hỏa, |
CONG TYTNHH ĐỒNG DƯỢC PHÚC HUNG

ị SOK: | $616SX: | Ngày SX: =, Đọckỹhưởng dẫn sửdụng trước khidùng | HD ~ 4 Đểxatắm taytrẻem |
4 | |
60.70

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC
COM BO
Thanh phan:
TY P/H

Thanh phan Cho 1gói x5g Cho 1gói x10g
Sa nhân (Ƒructus Amomi) 06g | 12g…
“Liên nhục (Semen Nelumbinis nuofera) | 088 |… 12g…
“Hoài sơn (Tuber Dioscoreaepersimll) 7 | 04g | 08g –
“Mạch nha (F/uetus Hordoi germinatus)__ `” 0Ag DO 08g _
`Ýđ(Semen Coicis) ¬ 0,4g ¬……. 0.8g TT
“Cao đặc dược liệu Đã _ 30g
¡si sš›:2isà 5° NT… AA(:(I ỐC. Cố ốc…
“Đăng sâm (Radx Codonopsispiiosulaa) 1798. |… 349 –
“Bạch trudt (Rhizoma Atractylodis macrocephalae) sis 178]… 3490 –
‘Bachlinh (Poria) iiiẰ-_-%aẻa t7g0 349
“Cất cánh (Radx Platycodi gandfon 7E” 109]… 20g –
“Gam thao (Radix Giycyrfizae) NAMDI MAI 089 | 1g
“Trần bỉ (Pericarpium Citrireticulatae perenne) [TS 08 |… lôg
“Bưởngkíh (Sacchaum Cờ T vừađủấg ĐT” vừa đủ 10g
Dạng bào chế: Thuốc cốm.
Quy cách đóng gói: Hộp 10 gói x10g; hộp 10 gói x5g.
Chỉ BÌNH
Cách dùng &liều dùng:
Liều dùng: Ngày uống 2-3lần:
Trẻ em dưới 6tuổi, mỗi lần 1gói 5g hoặc 1/2 gói 10g.

Trẻ em từ6-14 tuổi, mỗi lần 1,5 gói 5g hoặc 3/4 gói 10g.
Trẻ em từ 14 tuổi trở lên và người lớn, mỗi lần 2gói 5g hoặc 1gói 10g.
Hòa thuốc vào nước ấm, khuấy cho thuốc phân tán đều rồi uống.
2CÚC TRƯỞNG
Niet ⁄
Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về tác dụng không mong muốn của thuốc. Nếu thấy có bất kỷ
tác dụng phụ nào trong quá trình dùng thuốc, cần thông báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ về những tác dụng
không mong muốn này.
Chống chỉ định:
Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.
– 20
G Tac dung phu:
Tương tác với các thuốc khác:
Chưa có tài liệu, báo cáo nào của thuốc được ghi nhận.
Quá liều:
Cho đến nay, vẫn chưa có tài liệu nào báo cáo về trường hợp dùng thuốc quá liều.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.
Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
Tiêu chuẩn: TCCS.
Thông báo cho bác sĩhoặc được sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Nếu cần them thông tin, xin hỏi ý kiến của bác sĩ.
Đọc kỹ hướng dẫn sử diing trước khí dùng. Để xa tầm tay trẻ em.
xa: Sản phẩm này được sản xuất và phân phối bởi:
Công tyTNHH Đông Dược Phúc Hưng
Trụ sở: 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Hà Đông, Hà Nội
Nhà máy: Cụm công nghiệp Thanh Oai, Thanh Oai, Hà Nội
Website: www.dongduocphuchung.com.vn Email: phuchungph@vnn.vn
Điện thoại: 04. 33824177 -33826222 Fax: 04. 33978024

Ẩn