Thuốc Carbomango: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCarbomango
Số Đăng KýV43-H12-13
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngThan hoạt tính, Kha tử, Măng cụt- 100mg; 100mg; 100mg
Dạng Bào Chế viên nén
Quy cách đóng góiHộp 1 chai x 100 viên
Hạn sử dụng24 tháng
Công ty Sản XuấtCông ty TNHH Dược phẩm Nam Việt.. 11A-B-C Phố Chợ,Q.Tân Phú
Công ty Đăng kýCông ty TNHH Dược phẩm Nam Việt.. 11A Phố Chợ,P. Tân Thành, Q.Tân Phú,TP. Hồ Chí Minh
g +
SG Y TE TP.HO CHI MINH ° CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CTY TNHH DP NAM VIET Độc lập — Ty do — Hanh phic
MAU NHAN XIN DANG KY
Viên nén CARBOMANGO

Ngày Ô tháng 2 năm 2011

ĂNG

y
=
MAU
HOP
XIN
D
Vién
nén
CARBOMANGO
UgIA
OOT
FeYD
09NVN0đWY2
uệẹu
u|A
. Viên

SX wi: |

CONG
~Gelatin
SDK:Số lôSX: Ngày SX:
CARBOMANGO
Viên nén
CARBOMANGO
Tiêu chuẩn: TCC§
~Than hoạt tiính (Carbo aetivatus)…………….. ~Khatử (quả chiêu liêu) (Fruets Terminali: ~Mãng cụt (vỏ quả) (Pericarpium Garciniae mangostanae)…..100 mg.
Natri benzoat (Navi ~Tỉnh bột sắn (Amylum Manihoti) .
THẬN TRỌN
nén
Chai 100 viên

CÁCH DÙNG:
iên; ngày 2lần (sáng -chiều) iLan 3viên; ngày 2lẫn (sáng -chiều) lống như liễu người lđn lcđun sôiđểnguội
ÏĐỊNH: Ngày
thang
5
nam
2011
dùng cho trẻem đưới 2tuổi
pf xa TAM TAY TRE EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG Để nơi khô ráo, thoáng mắt. Nhiệt độ30%C +2%C. Độ ẩm 75% +5% 1A.B.C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tìn Phú, TPHCM -VN

Chai 100 viên

THUC CHO 1 VIEN: cafes 100 mg chebulae) …….100 mg

(Gelatinum) ‹2 mg 0.8 mg vd|vién 400 mg

mzoas)

Không sửdụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, nấm mốc)

HD:

MẪU TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC/
Viên nén CARBOMANGO
Công thức bào chế cho 1viên nén:
– Than hoat tinh (Carbo activatus) 100 mg
– Kha tu (Qua chiéu liéu) (Fructus Terminaliae chebulae) 100 mg
– Mang cut (vo qua) (Pericarpium Garciniae mangostanae) 100 mg
– Gelatin (Gelatinum) 2mg
-Natri benzoat (Natrii benzoas) 0,8 mg
– Tỉnh bột sắn (Amylum) vd 1viên 400 mg
Chỉ định: Trị đau bụng, no hơi, tiêu chảy.
Liều dùng — Liều dùng:
– Người lớn: Mỗi lần 4-6viên, ngày 2lần (Sáng —chiều).
– Trẻ em: * Từ 2— 12 tuổi mỗi lần 3 viên, ngày 2lần (Sáng -chiều)
* Trên 12 tuổi: Uống như liều người lớn
Uống với nước đun sôi để nguội.
Chống chỉ đỉnh: Không dùng cho trẻ em dưới 2tuổi.
Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo.
Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho thầy thuốc biết những tác
dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Thân trong: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, có nắm mốc).
Trình bày: Viên nén. Hộp l chai x 100 viên
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt độ 30°C + 2C. Độ âm 75% + 5%.
Han dùng: 24 tháng kê từ ngày sản xuất.
Tiêu chuẩn: TCCS
DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC
Sản xuất tại: 11 A-B-C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
CONG TY TNHH DUQC PHAM NAM VIET
11A PHỎ CHỢ, P. TAN THANH, Q. TAN PHU. TP. HO CHÍ MINH – VN
Dién thoai: 38104268 -62997233
Ngay / thang ° năm 2011

` “Giám đốc
5s Dinh Chi, Ghi

SỞ Y TÉ TP.HÒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY TNHH DP NAM VIỆT Độc lập ~ Tự do — Hạnh phúc
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
Viên nén CARBOMANGO

CHÍ ĐỊNH:Trị đau bụng, no hơi, Yếu

Ngày tháng năm 2011
hs Giám đốc

a
TRACI NTL = = pược pane
AM VỆ Tả 5
Veyh 8. DINH THI GHI
“aus a

z
MAU
HOP
XIN
DANG
KY
v
= Viên
nén
CARBOMANGO
uưọt^
0OI
1q
09NVN08HV9
uẹu
UộIA

Viên nén
CARBOMANGO
Chai 100 viên

viên; ngày 2lẩn (sáng -chiều) lilần 3viên; ngày 2lần (sáng -chiểu)

®Tỳ2-12tuổi Èlrên 12tui
HỈĐỊNH: ,Khôn#đùng cho trẻem dưới 2tuổi
pf XA TAM TAY TRE EM ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG
Để nơi khô ráo, thoáng mát.
Nhiệt độ 30%C +2C. Độ ẩm75% +5%
SX tai: 11A.B.C Phé Chg, P.Tân Thành, Q.Tắn Phú, TP.HCM -VN
AYE em: =

Viên nén
CARBOMANGO
Chai 100 viên

Tiêu chuẩn: TCCS
CÔNG THỨC CHO 1VIÊN
~Than hoat tifnh (Carbo activams) … ` kế ~Kha tử(quả chiêu liêu) (Fructus Terminalise chebulae) … ~Mãng cụt (vỏ quả) (Pericarpium Garciniae mangostana -Gelatin (Gelatinum)………….. ~Natri benzoat (Natri benzoas) ~Tính bot sin (Amylum Manihoti)
THAN TRONG: Không sửdụng khi thuốc có hiện tượng
biến chất (đổi màu, nấm mốc)

SDE:SốlôSX: HD:
Ngày SX:
Ngày
tháng
Ð
năm
2011

Viên nén CARBOMANGO
Công thức bào chế cho 1viên nén:
– Than hoat tinh (Carbo activatus)

– Kha tử (Quả chiêu liêu) (Fructus Terminaliae chebulae) 100 mg
– Măng cụt (vỏ quả) (Pericarpium Garciniae mangostanae) 100 mg
– Gelatin (Gelatinum) 2mg
– Natri benzoat (Natrii benzoas) 0,8 mg
– Tinh bét sin (Amylum) vd 1vién 400 mg
Chỉ định: Trị đau bụng, no hơi, tiêu chảy.
Liều dùng — Liều dùng:
– Người lớn: Mỗi lần 4—6 viên, ngày 2lần (Sáng —chiều).

– Trẻ em: * Từ 2— 12 tuổi mỗi lần 3 viên, ngày 2lần (Sáng – chiều)
* Trên 12 tuổi: Uống như liều người lớn
Uống với nước đun sôi để nguội.
Chống chỉ định: Không dùng cho trẻ em dưới 2tuổi.
Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo.
Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo. Thông báo cho thầy thuốc biết những tác
dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Thân trọng: Không sử dụng khi thuốc có hiện tượng biến chất (đổi màu, có nắm mốc).
Trình bày: Viên nén. Hộp I chai x 100 viên
Bảo quản: Nơi khô ráo, thoáng mát. Nhiệt d6 30°C + 2°C. D6 4m 75% + 5%.
Han ding: 24 thang ké tir ngay sản xuất.
Tiêu chuẩn: TCCS
DE XA TAM TAY TRE EM
DOC KY HUONG DAN SU DUNG TRUOC KHI DUNG
NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC
Sản xuất tại: 11 A-B-C Phố Chợ, P.Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẢM NAM VIỆT
11A PHÓ CHỢ, P. TÂN THÀNH, Q. TÂN PHÚ. TP. HÒ CHÍ MINH -VN
Điện thoại: 38104268 -62997233

a=Ngay©9 thang) nam 2011
MS on = Uy
— ps. Dinh Chi Ghi

Ẩn