Thuốc Cao xoa tháp vàng: thành phần, liều dùng

Tên ThuốcCao xoa tháp vàng
Số Đăng KýV59-H12-16
Hoạt Chất – Nồng độ/ hàm lượngMỗi lọ 10g chứa: Tinh dầu Bạc Hà 1,6g; Wintergreen oil 2,13g; Tinh dầu Tràm 0,43g; Tinh dầu Đinh hương 0,04g; Tinh dầu Quế 0,04g-
Dạng Bào ChếCao xoa
Quy cách đóng góiLọ 10g; Lọ 20g; Lọ 40g
Hạn sử dụng36 tháng
Công ty Sản XuấtCơ sở đông nam dược Kim Phong Lô IV.8-IV.9 – Đường số 4 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh
Công ty Đăng kýCơ sở đông nam dược Kim Phong Lô IV.8-IV.9 – Đường số 4 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh
qN- (wey

|SỞ Y TẾ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC Độc lập -Tư do -Hạnh phúc
KIM PHONG
4 bu, là
MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
CAO XOA THÁP VÀNG
Nhấn 10g g
CƠ SỞ ĐÔNG NAM puCe IraeSAAAVA 2
ais eT)
LóIV8-IV9Đường số4Phường TâyThạnh Quận TânPhúTP.HCM ĐT;39557765 -22433808
t Cofuputi) 0.439 ie 4 4 : i
Wi) il 5) 9 ee :n ca : h Cơ sởĐồng Nam Dược Kim Pin
CỤC QUẦN L QUẦN LÝ DƯỢC _
ĐÃ PHÊPHÊ DUYỆ a W
Lan dầu: Á€.Ij4..L.44%…

Ngày 2 tháng 7Z nim 2015
Trướng Cơ Sở

CƠ SỞ ĐÔNG NAM DỰƯỚ£
KIM PHON Z
Lô 9-19 Đường Số 4,P.T3y Thạnh, 0.4ảrfPhu
MST:0308018641| |
TIEU KIEN QUOC

SỞ Y TẾ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC Độc lâp -Tự do -Hanh phúc
KIM PHONG
MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ
CAO XOA THÁP VÀNG
Hộp 10g
THÁP VÀNG.
GŨNG THỨC 0H0 LỤ: Tính dầubạchà(Oleum Menthaa) 3 Perle sey eat ` we Tt Tính dấutrầm (Oløùm Cajuptii + – ii i > Tinh daudinh hudng (Oleum Syzygil) fm(SARI .BSBe Tỉnh dầuquế(OleUm Cinhamomi] Sáp ông trắng (Cer3 AIBä) Ta, SF : ých Tuten det wants ‘Vaselin (Vaselium Album) sei Awi Bla lễ rslễ nộ DấuParafin (P4rafin Oi)- CHỈDỊNH
ma Tố. 60. 5…
VoP–f0r>(I0IE–2)2:47/-125)
THAP VANG —– a hà di, PP DŨNG NGOÀI DA,KHÔNG Bue elite : rene es Peele
`. | CUR 060 “ NEU CAN THEM THÔNG TINXINHỘIÝKIẾN THẦY THUỐC. ey1. SOK i Og
LôSX i
NSX: j ` SAN XUAT THEO TCCS i 4?
ĐƠN VỊĐĂNG KỸ VÀ NHÀ SÀN XUAT CC. >7 Dược KÌm Phong JJ1. 221) TâyThạab QuậnTánPhúTP.HCM.

Ngày {2 tháng 4Zndm 2015
Trưởng Cơ Sở
CƠ SỞ ĐÔNG N
KIM P
L0108-109 Outing $64,P Tahu
MST:0308018641
TIEU KIEN QUOC

SỞ Y TẾ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
KIM PHONG

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
CAO XOA THÁP VÀNG
Nhấn 20g
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC | i” 1-7 jj gs
DOR |THAP VANG ‘ patna Re SPAS Pe Sir

on FS GTHUC CHOLo:
oh
x
NG
Ngay (2 thing 7Z nam 2015
Trưởng Cơ Sở

CƠ SỞ ĐÔNG NAM DU
_RIM PHONG /) Z l8M8-]Ý9 Đường 99 4,PTây Thanh, O, Tatu! — ~ MST:0308018641
TIÊU KIÊN QUỐC

` SỞ Y TẾ TP. HCM
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC
KIM PHONG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ
CAO XOA THÁP VÀNG
Hộp 20g
k=S/EES/ GOLD TOWER BALM >Sz:SS4
CÔNG THÚC CH0 LỤ. Tính dấubac hà (Øleum Men!haeJ Wiatergresn |{ö&jtheri3 Íraganiis4i Tinh dautram (Oleum Cajupuli) ……

Tính dấuđỉnh hương (Oleum Syzygli) „..0,08g Tinh dấuqué(Oleum Cinnamomi) Sắpongtrắng (Cera Alba)…….. Vaselin (Vasellum Album) DầuParafin (Paraffin Ol!) Cane
CHỐNG CHÍĐỊN|
CAO XOA EMT)

OEE4.293,2g “=MN..LỊ
H#Ƒti HỊ, 2t ?T#|J2
ATHAP VANG
SACL UE CơsởÐ/ Kim Phong PeEEive. qPhụTPHC
Ngày {2 tháng f2 năm 2015
Trưởng Cơ Sở
CƠ SỞ ĐÔNG NA Oc
KIM PH
0108-109 Đường 9ý4,P.]3Zfz#f an?hu
MST:0308018641

TIÊU KIẾN QUỐC

SỞ Y TẾ TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC Độc lập -Tự do -Hanh phúc
KIM PHONG

MẪU NHÃN XIN ĐĂNG KÝ
CAO XOA THÁP VÀNG
Nhấn 40g

CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC CC cư ean a :
Ễ» j1V3 § BACILLI
TT
==
ĐT:39557765 -22433808
eis © yiSe G n xuất fo at W Le ant |
P NU cil opal: cattng eat ae ng DON VI DANG KYVANHA SAN XUAT
nh : eo ân Gơ sở Đồng Nam Dược Kim Phong
aK Ƒ CHỐNG Ci f ih ae LOV8-IV9 Budng $64 Phudng Tay Thanh Quan TanPhúTP.HCM
Ngày Z2 tháng Z# năm 2015
Trưởng Cơ Sở
CO SO DONG NAM DU
_KIM PHON Z⁄
Lô1Y9-IV9 Đuửn 9/4, PTy Thạh, 913
MS§T:030801856411Z
TIÊU KIẾN QUỐC

` SỞY TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
KIM PHONG
MẪU HỘP XIN ĐĂNG KÝ
CAO XOA THÁP VÀNG
[Cd sé DONG NAM DUGG
Yr PHONES

Ngày 42 tháng 12 năm 2015
Trưởng Cơ Sở
CƠ SỞ ĐÔNG N ƯỢC |.
KIM P¥ Kar
-|18N8-9 Đường 9ý1,PÄ3#-lánty0 TârPhu
MST:0308018641
TIÊU KIẾN QUỐC

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUỐC

CAO XOA
THÁP VÀNG
THANH PHAN CHO 1 Lọ: Lọ 10g lọ20g Lọ 40g Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae) 1,60g 3,20g 6,40g
Wintergreen oil (Gaultheria fragantissima Wall) 2,139 4,269 8,52g Tinh dầu tràm (Oleum Cajuputi) 0,43g 0,869 1,729 Tỉnh dầu đinh hương (Oleum Syzygii) 0,04g 0;08g 0,16g Tinh dầu quế (Oleum Cinnamomi) 0,04g 0,08g 0,16g Sáp ong trắng (Cera Alba) 2,10g 4,2g 8.4g Vaselin (Vaselium Album) 1,6g 3,2g 6,4g Dau Parafin (Paraffin Oil) Vd 10g 20g 40g CHỈ ĐỊNH :Chỉ thống hoạt lạc. Có tác dụng làm giảm đau trong các trường hợp: bong gân, trật khớp, thấp khớp, đau nhức cơ bắp. Trị cảm cúm, nhức đầu, bịmuỗi, côn trùng đốt. CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Không được uống. Không dùng cho phụ nữ có thai, bà mẹ đang cho con bú, Trường hợp mẫn cảm với các thành phần của thuốc. Trẻ em dưới 30 tháng tuổi. Li€u DUNG VA CACH DUNG: Xoa lên vùng bịđau nhiều lần trong ngày. THẬN TRỌNG :Ngưng sử dụng khi có triệu chứng dịứng với cao xoa. Không để dầu dính vào mắt, vết thương. Người tăng huyết áp. Tương tác của thuốc: Chưa có báo cáo

Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo S62 = Thông báo cho thầy thuốc biết những tác dụng CƠ SỞ bôi, không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc Kine = TRÌNH BÀY: hộp 1Lọ x10g; 20g; 40g cao xoa. ` -__^t.- ÐH BẢO QUẢN: Nơi khô ráo thoáng mát. LôI§-]Y9 Aye, 1)Te Nhiệt độ :dưới 30°C. a HAN DUNG: 36 tháng kể từngày sản xuất. M Silk 0 oG Sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở. gaa Ean DÙNG NGOÀI DA. KHÔNG ĐƯỢC UỐNG. |
©ĐỂ XA TAM TAY TRE EM ©ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG eNẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI ÝKIẾN THẦY THUỐC.
KROL UT
BYE SOEWE PE ITí2£8110 SF GSS sD FA SestE HBS GiHIT #90184. KGRCABEGA >FETE ABARBER © BRIS Re Tr BG AEM IMM SB. BEG ME ARHEE ~—IPRSE A Ƒ2f9WWSIZHWTER ° 34H :FIIMPRiM ›R€fHHÍU ›DHI#S&Yf ›f-IÌLTHR ›H¿ất >iG Mk LC: | Ss» WS» —AE LT My REZ LAN RA» SY sea CY
S274: BULA `IFMRIE NG ~TEMES ~AFORE +PERIL +WNIMUMGE = TER :HPAII ROS +FIRRJ2HS/XLIL 98% AĐEHE °
GOLD TOWER BRAND FATIGUE BALM (Effective For Sprain, Rheumatism And InActivating Vessels) Gold tower methy! salicylate tsprepared with high-grade medical ingredients and refined Inasclentific way. The methyl salicylate unique formula has fast and lasting curative effect. Therefore ttlshandy remedy foryour tour orathome. Indications: Pain Inthe shoulder, slight sprain, loin pain, stomachache. headache, joint pain, Neural pain, muscle pain resutted trom strenuous exercice, insect bite and itchy skin. T Application: Rub the Baim on the uncomfortable part and you will have quick relief ofpain, Removol ofswolling. stopping ofitchiness and promotion ofbiood circulation. Ifyou rub P. re with itseveral time aday. Itwill bo more effective. You may also follow the doctor.s Instruction. | Caution: (1)Stop using Itimmediately Ifyou have skin allergy. G @)The metnhy! salicylate can only beused extremely. Never eat ItorletIttouch 9 your eyes ormouth. @) Please keep Itatacool and dark place beyond the reach ofchildren.
Đơn vịđăng kývà nhà sẵn xuất: Cơ sở Đông Nam Dược Kim Phong LôIV8-IV9, Đường số4,Phudng Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM, Việt Nam ĐT: 39557765 -22433808 r
L]
ŠT
p
>-)
NAM DƯỢC
LONG
3ÿThạnh, 0.Tân Phụ
9018641

UC TRUONG
ING PHONG
lin: Hing

Ngày 4© tháng {2 năm 2015

KIM PHOT
1618-19 Dubay S$ 4,PTay Thanh ⁄

Trưởng Cơ Sở
CƠ SỞ ĐÔNG NAM DƯỢC
MST:OS08018641

TIÊU KIẾN QUỐC

Ẩn